ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Скачати 115.21 Kb.
НазваПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Дата07.04.2013
Розмір115.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1. Фінансові установи як головні учасники ринку фінансових послуг.

2. Становлення і розвиток кредитно-фінансових інститутів України.

3. Формування та розвиток регіональних ринків фінансових послуг.

4. Сутність ринку фінансових послуг, його роль, місце та функції в системі ринкових відносин.

5. Стратегії розвитку ринку фінансових послуг в Україні.

6. Правові основи розвитку інфраструктури ринку фінансових послуг.

7. Фінансові посередники та їх роль на ринку фінансових послуг.

8. Класифікація послуг фінансових послуг.

9. Функціонування та організація інфраструктури ринку цінних паперів.

10. Роль банків в інфраструктурному забезпеченні ринку фінансових послуг.

11. Трастові операції банків.

12. Довірча діяльність на ринку цінних паперів.

13. Довірче управління активами на ринку нерухомості.

14. Характеристика інструментів грошового ринку.

15. Порівняння видів послуг, визначених у світових класифікаціях економічної діяльності окремих світових організацій.

16. Характеристика фінансових ресурсів, що використовуються під час надання фінансових послуг.

17. Структура ринку фінансових послуг.

18. Становлення ринку фінансових послуг в Україні.

19. Механізм державного регулювання ринку фінансових послуг.

20. Функції послуг на грошовому ринку.

21. Функції послуг на валютному ринку.

22. Роль послуг на ринку позичкового капіталу.

23. Значення фінансових послуг на фондовому ринку.

24. Кредитні спілки на ринку фінансових послуг.

25. Факторингові компанії на ринку фінансових послуг.

26. Лізингові компанії на ринку фінансових послуг.

27. Інвестиційні трасти та фонди на ринку фінансових послуг.

28. Пенсійні фонди на ринку фінансових послуг.

29. Страхові компанії на ринку фінансових послуг.

30. Ліцензування діяльності фінансових установ.

31. Ринок операцій СПОТ і СВОП на ринку фінансових послуг.

32. Валютні ф’ючерси та опціони.

33. Суть, структура та стратегія розвитку ринку банківських послуг.

34. Посередницькі послуги при вкладенні капіталу в цінні папери.

35. Брокерські послуги на фондовому ринку.

36. Хеджування ризиків за допомогою послуг фінансових посередників.

37. Вплив реєстраторської діяльності на ринок фінансових послуг.

38. Вплив депозитарної діяльності на ринок фінансових послуг.

39. Значення розрахунково-клірингової діяльності для розвитку ринку фінансових послуг.

40. Вплив діяльності інформаційно-аналітичних систем на ринок фінансових послуг.

41. Вплив розвитку організованих ринків на ринок фінансових послуг.

42. Система захисту прав споживачів фінансових послуг.

43. Учасники ринку інвестиційних послуг в Україні.

44. Ринок ломбардних послуг в Україні.

45. Характеристика послуг валютних бірж.

46. Платіжні системи та переказ грошей в Україні.

47. Еквайринг як вид діяльності грошового ринку.

48. Аудит на ринку фінансових послуг.

49. Функції маркет-мейкерів фондового ринку.

50. Роль фінансових аналітиків на ринку фінансових послуг.
Приклади розв’язання задач
Задача 1
Протягом року були отримані наступні результати економічної діяльності, млрд.грн.:

Таблиця 1

Вихідні дані

Вид послуги

Позначення

Приклад

Емітовано акцій на суму -

А

48

у т. ч. іменних -

АІ

11

Емітовано облігацій на суму -

О

25

у т. ч. короткострокових -

ОК

7

Реалізовано похідних цінних паперів -

ПЦП

21


Половина облігацій та ринкових акцій протягом року перепродається. Комісійні за послугами професійних посередників ринку фінансових послуг становили (у % до вартості відповідних операцій з цінними паперами).

Таблиця 2

Вихідні дані

Вид послуги

Позначення

Приклад

Андерайтерські послуги –

К1

0,01

Реєстраторські послуги –

К2

0,02

Депозитарні послуги –

К3

0,03

Клірингові послуги –

К4

0,04

Брокерські послуги –

К5

0,05Визначити величину доходів фінансових посередників на:

1

Первинному ринку цінних паперів

ДРЦП 1

2

Вторинному ринку цінних паперів

ДРЦП 2

3

Фондовому ринку

ДФОР


Розв’язання:

Визначаємо величину доходів фінансових посередників на первинному ринку цінних паперів:

1) ДРЦП 1 = (А + О) К1 + АІК2 + (А + О) К3 (1)

ДРЦП 1 = (48 + 25)0,01 + 110,02 + (48 + 25) 0,03 = 730,01 + 110,02 + 730,03 = 0,73 + 0,22 + 2,19 = 3,14 (млрд.грн.);

Визначаємо величину доходів фінансових посередників на вторинному ринку цінних паперів:

2) ДРЦП 2 = 1/2((А – АІ + О) + ПЦП)К5 (2)

ДРЦП 2 = 0,5((48 – 11 + 25) + 21)0,05 = 2,075 (млрд. грн.);

Визначаємо величину доходів фінансових посередників на фондовому ринку:

3) ДФОР = 1/2((А – АІ + О – ОК) + ПЦП)К5+1/2((А – АІ + О – ОК) + + ПЦП)К4 (3)

ДФОР = 0,5((48 – 11 + 25 – 7) + 21)0,05 + 0,5((48 – 11 + 25 – 7) +
+ 21)0,04 = 1,9 + 1,52 = 3,42 (млрд. грн.).

Отже, результуюча таблиця виглядає наступним чином (млрд. грн.):


1

Первинного ринку цінних паперів

3,14

2

Вторинного ринку цінних паперів

2,075

3

Фондового ринку

3,42Задача 2

Інвестор вкладає Со грн. на один рік під к відсотків річних з виплатою процентів при поверненні коштів. Визначити поправку на інфляцію к1 та премію за ризик неповернення – к2 при очікуваному рівні інфляції і та ризику неповернення ін.

Таблиця 3

Вихідні дані

Показник

С0, грн.

к, %

і, %

ін,%

Приклад

170000

10

11

2


Розв’язання:

  1. Нарощена сума, яку отримує інвестор дорівнює:

Сн = С0 (1 + к) (4)

Сн = 170000 (1+0,10) = 187000 (грн.)

  1. Скоригована нарощена сума на рівень інфляції:

Сн1 = Сн (1 + і) (5)

Сн1 = 187000(1 + 0,11) = 207570 (грн.)

  1. Визначимо процентну ставку за позикою з урахуванням інфляції:

Сн1 = С0 (1 +к1), (6)

де к1 = Сн1/ С0 - 1

к1 = 207570/170000-1 = 0,221

  1. Прирівнюючи вираз 5 і 6 отримаємо формулу Фішера:

к1 = к + кі (7)

кі = і + кі

кі = 0,11 + 0,10,11 = 0,121

к1 = 0,1 + 0,121 = 0,221

  1. Сума, що підлягає ризику неповернення визначається за формулою:

Снеп = С0 ін (8)

Снеп = 170000 0,02 = 3400 (грн.)

  1. Сума інвестицій, що має забезпечити дохід в розмірі Сн1 грн.:

Сзаб = С0 – Снеп (9)

Сзаб = 170000 – 3400 = 166600 (грн.)

  1. Визначення процентної ставки, що забезпечить дохід у Сн1 грн.:

Сн1 = Сзаб (1 + к2) (10)

к2 = Сн1/ Сзаб - 1

к2 = 207570/166000-1 = 0,2459

  1. Поправка на ризик неповернення є частиною загальної процентної ставки:

к2 = к + кі + кн (11)

кн = к2 – к – кі

кн = 0,2459 – 0,1 – 0,121 = 0,0249

Отже, поправка на інфляцію 0,221 та премія за ризик неповернення 0,0249.
Задача 3
Визначити ціну звичайної акції з різними приростами дивідендів за окремі роки, якщо в минулому році компанія виплатила N грошових од. дивідендів на акцію.

Розрахунками визначено, що протягом наступних чотирьох років дивіденди будуть зростати на I %, а потім стабілізуються і щорічний їх приріст буде складати t %. Коефіцієнт дисконтування складає d %.

Таблиця 4

Вихідні дані

Показник

N, грн/акцію

I, %

t, %

d,%

Приклад

9

14

9,5

17


Розв’язання:

Складаємо допоміжну таблицю:

Таблиця 5

Розрахункова таблиця

Роки

Дивіденд на акцію

при щорічному його прирості 14% (I), грн.

Відсотковий фактор справжньої

вартості (Фп)

Справжня вартість

дивідендів (Ід),

грн.

Базовий

9

-

-

1

1,149=10,26

0,855

8,77

2

1,1410,26=11,7

0,729

8,54

3

1,1411,7=13,3

0,625

8,313

4

1,1413,3=15,2

0,535

8,128

Результат:

-

-

33,75


1. Відсотковий фактор справжньої вартості розраховується за формулою:

Ф п = 1 / [1+( d / 100)]п (12)

Для першого року Фп = 1 / [ 1 + ( 17 / 100)]1 = 0,855

Наступні розрахунки проводяться по аналогії. Результати наведено в таблиці.

2. Справжня вартість дивідендів розраховується за формулою:

Ід = І Фп (13)

Для першого року Ід = 10,26 0,855 = 8,77

Наступні розрахунки проводяться по аналогії. Результати наведено в таблиці.

3. Ціна акції в четвертому році Цц визначається по моделі Гордона:

Цц = І4 ( 1+ ід ) / d – ід , (14)

де ід – щорічний приріст дивідендів при їх стабілізації;

d – коефіцієнт дисконтування.

Цц = 15,2( 1+0,095)/ 0,17 – 0,095 = 221,92 грн.

4. Визначаємо ціну звичайної акції на сьогоднішній день Цо :

Цо = ∑Ід+ Цц , (15)

Цо = 33,75 + 221,92 = 255,67 грн.

Задача 4
Визначити доходи банків від обліку та переобліку векселя номінальної вартістю С, грн. Облік векселя комерційним банком здійснено за Т дні до його погашення за обліковою ставкою i % , а НБУ – за t днів за облікової ставкою і0%. Кількість днів в році прийняти за 360.

Таблиця 6

Вихідні дані

Показник

С, грн.

T, дні

і, %

t, дні

і0, %

Приклад

100

72

8

30

6


Розв’язання:


  1. Доход комерційного банку:

Ік = ( 1000,0872 ) / 360 = 1,6 грн.

2. Доход НБУ:

Іц = ( 1000,0630) / 360 = 0,5 грн.

3. Доход комерційного банку за мінусом дисконту на користь НБУ:

Іо = Ік – Іц (16)

Іо =1,6 – 0,5 = 1,1 грн.

4. Сума, що виплачується векселедержателю при обліку його векселя комерційним банком :

V в д = 100 – 1,6 = 98,4 грн.

5. Сума , яку отримує комерційний банк при переобліку векселя НБУ:

Vк б = 100 – 0,5 = 99,5 грн.

6. Визначаємо кінцевий доход комерційного банку від обліку та переобліку векселя:

Vо = 99,5 – 98,4 = 1,1 грн.

Отже, кінцевий доход комерційного банку від обліку та переобліку векселя становить 1,1 грн.

Схожі:

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, УМІНЬ I НАВИЧОК СТУДЕНТІВ (ІСПИТ)

Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі
Титенко С. В., Гагарін О. О. Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі. // Сборник трудов...
На які групи можуть бути розподілені педагогічні програмні засоби?
Основи створення комп’ютерних публікацій  та Програмні засоби навчального призначення
Система поточного та підсумкового контролю знань
...
ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”
Поняття цивільного процесу та його структура. Цивільне процесуальне право як галузь права
1 Частина. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ
Для організації бухгалтерського обліку, контролю й аналізу господарської діяльності слід правильно визначити параметри таких видів...
Урок №39/6 СЛАЙД 1 Тема: Урок узагальнення знань з теми «Надклас Риби»
Обладнання: таблиці з теми «Риби», індивідуальні картки, комп’ютер, проектор, презентація, листки для контролю знань учнів
ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ...
З даної навчальної дисципліни студенти здають іспит. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є виконання тестових завдань...
Питання для підсумкового контролю з Етики та естетики
Художні особливості мистецтва Північного Відродження (Нідерланди, Німеччина, Франція)
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка