Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової компанії за 2011 рік Повного Товариства «Ломбард «Сапфір» (Клименко А. В. та Клименко Ю.Є.)


Скачати 284.35 Kb.
НазваАудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової компанії за 2011 рік Повного Товариства «Ломбард «Сапфір» (Клименко А. В. та Клименко Ю.Є.)
Сторінка3/3
Дата21.03.2013
Розмір284.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3

Станом на 31 грудня 2011 року довгострокові зобов’язання відсутні.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги обліковується на рахунку бухгалтерського обліку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками». Операції, за якими виникли зобов’язання, відображені у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.

Облік розрахунків з оплати праці здійснюється на рахунку бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою». У звязку з набранням чинності з 01 січня 2011 року Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхові внески, які сплачувались до чотирьох окремих фондів, з 01 січня 2011 року сплачуються до Пенсійного фонду. Єдиний внесок нараховується відповідно до статті 7 розділу ІІІ Порядку нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування. Облік єдиного внеску здійснюється на субрахунку бухгалтерського обліку 651. Операції з оплати праці в повному обсязі відображені в обліку та є реальними. Залишки, відображені у фінансових звітах, достовірно відображають стан розрахунків із заробітної плати та з державними фондами.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться по рахунку бухгалтерського обліку 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Операції за розрахунками з підзвітними особами в повній мірі відображені в бухгалтерському обліку, залишки в балансі реально відображають стан розрахунків з підзвітними особами.

Кредиторська заборгованість, що рахується на балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 року є поточною.

Спостерігається збільшення наступних видів поточних зобов’язань у 2011 році:

а). кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) з нуля до 3 тисяч гривень (рядок 530 Балансу на початок і на кінець звітного періоду);

б). інші поточні зобовязання з нуля до 1 тисячі гривень (рядок 610 Балансу на початок і на кінець звітного періоду);

3.6. Доходи.

Облік доходів Товариства ведеться в цілому згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів за 2011 рік в цілому відповідають первинним документам.

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунку бухгалтерського обліку 70 «Доходи від реалізації».

Бухгалтерський облік інших доходів здійснюється у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи» на окремих субрахунках рахунків бухгалтерського обліку 71 «Інший операційний дохід».

Фінансовий результат діяльності визначається щомісячно та відображається на рахунку бухгалтерського обліку 79 «Фінансові результати».

На нашу думку, бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності ведеться у відповідності до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи» та наказу про облікову політику.

3.7. Витрати.

Відображення витрат у 2011 році здійснювалося на відповідних «витратних» рахунках бухгалтерського обліку згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 без використання рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

Бухгалтерський облік витрат здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), прибуткових накладних та інших розрахункових документів. Регістрами бухгалтерського обліку витрат є журнали-ордери та відомості обліку по окремих субрахунках витрат.

В Товаристві витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати – одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, за умови достовірної оцінки витрат. Витрати, пов’язані з операційною діяльністю (адміністративні витрати та інші), класифікуються відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», до собівартості реалізованої продукції (послуг) не відносяться та вважаються витратами звітного періоду з відповідним відображенням у фінансовій звітності.

Облік витрат ведеться відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» та наказу про облікову політику Товариства.

4. Аналіз показників фінансового стану.

Нижче наведено аналіз показників фінансового стану Товариства на предмет платоспроможності за системою загальноприйнятих показників та нормативів згідно з правилами проведення фінансового аналізу.

п/п

Коефіцієнт

Формула розрахунку

Значення

Нормативне значення

31 грудня 2010

31 грудня 2011

1

2

3

4

5

6

І. Аналіз майнового стану

1.1.

Зносу основних засобів

Знос

Первісна вартість

0,50

0,30

Зменшення

1.2.

Оновлення основних засобів

Надходження за період

Первісна вартість на кінець періоду

0,83

0,53

Збільшення

1.3.

Вибуття основних засобів

Вибуття за період

Первісна вартість на початок періоду

0,00

0,00

Менше, ніж оновлення

ІІ. Аналіз ліквідності

2.1.

Покриття

Оборотні активи

Поточні зобов'язання

102,00

39,2

Більше 1,0

2.2.

Швидкої ліквідності

Оборотні активи-Запаси

Поточні зобов'язання

102,00

39,2

0,6-0,8

2.3.

Абсолютної ліквідності

Поточні фінансові інвестиції + грошові кошти

Поточні зобов’язання

11,00

7,8

Більше 0, збільшення

2.4.

Чистий оборотний капітал, тисяч гривень

Оборотні активи - Поточні зобов’язання

202

191

Більше 0, збільшення

ІІІ. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості)

3.1.

Платоспроможності

Власний капітал

Валюта балансу

0,99

0,97

Більше 0,5

3.2.

Фінансування

Забезпечення наступних витрат і платежів + довгострокові зобов’язання + Поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів

Власний капітал

0,01

0,02

Менше 1,0

3.3.

Забезпеченості власними оборотними засобами

Оборотні активи-Поточні зобовязання

Оборотні активи

0,99

0,97

Більше 0,1

3.4.

Маневреності власного капіталу

Оборотні активи-Поточні зобов’язання

Власний капітал

0,99

0,95

Більше 0, збільшення

IV. Аналіз ділової активності

4.1.

Оборотності активів

Чистий дохід

(Актив на початок + Актив на кінець)/2

0,24

0,23

Збільшення

4.2.

Оборотності кредиторської заборгованості

Чистий дохід

{(Σ Векселі видані, Кредиторська заборгованість за товари, Поточні зобов’язання за розрахунками на початок) + (Σ Векселі видані, Кредиторська заборгованість за товари, Поточні зобов’язання за розрахунками на кінець)}/2

9,1

16,0

Збільшення

4.3.

Оборотності дебіторської заборгованості

Чистий дохід

{(Σ Векселі одержані, Дебіторська заборгованість за товари, Дебіторська заборгованість за розрахунками, Інша поточна дебіторська заборгованість на початок)+(Σ Векселі одержані, Дебіторська заборгованість за товари, Дебіторська заборгованість за розрахунками, Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець)}/2

0,26

0,28

Збільшення

4.4.

Оборотності власного капіталу

Чистий дохід

(Власний капітал на початок + Власний капітал на кінець)/2

0,24

0,23

Збільшення

V. Аналіз рентабельності

5.1.

Рентабельності активів

Чистий прибуток

(Актив на початок + Актив на кінець)/2

-0,014

-0,024

Більше 0, збільшення

5.2.

Рентабельності власного капіталу

Чистий прибуток

(Власний капітал на початок + Власний капітал на кінець)/2

-0,014

-0,024

Більше 0, збільшення

5.3.

Рентабельності діяльності

Чистий прибуток

Чистий дохід

-0,06

-0,10

Більше 0, збільшення

4.1. Коефіцієнти, що характеризують ліквідність, мають тенденцію до зменшення в порівнянні з минулим роком, але знаходяться в межах нормативних значень:

а). зменшилося значення коефіцієнта покриття (з 102,0 до 39,2) та коефіцієнта швидкої ліквідності (з 102,0 до 39,2), що свідчить про збільшення його поточних зобов’язань в абсолютних сумах у поточному році, ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань при умові своєчасного проведення розрахунків з дебіторами, достатньо.

б).спостерігається незначне зменшення значення показника чистого оборотного капіталу (з 202 до 191 тисяч гривень) - у 2011 році ступінь покриття зобов’язань Товариства його активами та спроможність сплачувати поточні зобов’язання і розширювати подальшу діяльність залишилися на рівні минулого року.

в). коефіцієнт абсолютної ліквідності зазнав зменшення (з 11,0 до 7,8) - здатність Товариства негайно погашати короткострокову заборгованість лише за рахунок грошових коштів залишається високою.

4.2. Проведений аналіз майнового стану свідчить про зміни в структурі та вартості необоротних активів (основних засобів), що відбулися протягом звітного року: зменшення коефіцієнта зносу основних засобів (з 0,50 до 0,30) відбулося за рахунок введення в експлуатацію основних засобів; коефіцієнт оновлення основних засобів залишається високим (0,83 та 0,53 відповідно).

4.3. Аналіз рівня показників, що характеризують фінансову стійкість, вказує на їх стабільність та високий рівень:

- коефіцієнт платоспроможності хоч і зазнав незначного зменшення (з 0,99 до 0,97), свідчить про високу питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність;

- значення коефіцієнту фінансування дещо збільшилося (з 0,01 до 0,02) та вказує на низьку залежність Товариства від залучених ресурсів;

- маневреність власного капіталу - частина власного капіталу, що використовується для фінансування поточної діяльності суттєво змін не зазнала (0,99 та 0,95);

- значення коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами знаходиться вище меж нормативного (0,99 та 0,97 відповідно), рівень забезпеченості власними оборотними засобами залишився на рівні минулого періоду.

4.4. Рівень показників, що характеризують ділову активність, свідчить про стабільність швидкості обертання фінансових ресурсів Товариства:

а). незмінні значення коефіцієнтів оборотності:

- активів (з 0,24 до 0,23), ефективність використання всіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їх залучення без змін;

- дебіторської заборгованості (з 0,26 до 0,28), збільшення вилучення коштів з обороту у вигляді неоплачених товарів, робіт, послуг, не спостерігається;

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (9,1 та 16,0 відповідно) - залучення обігових коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності у вигляді кредиторської заборгованості в абсолютній сумі зросло, та свідчить про розширення комерційного кредиту, що надається Товариству постачальниками;

- власного капіталу (з 0,24 до 0,23), частка власних коштів є переважаючою в порівнянні з обсягом залучених коштів.

4.5. Рівень показників, що характеризують рентабельність, свідчать про збиткову фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 році.

а). активи використовуються неефективно, ефективність вкладення коштів в Товариство також низька (значення коефіцієнтів рентабельності активів та власного капіталу становлять -0,024);

б). коефіцієнт рентабельності діяльності також має від’ємне значення та становить -0,10.

В цілому Товариство є платоспроможним, частка власних коштів в загальній сумі коштів є високою, забезпечене власними обіговими коштами, що необхідні для підтримання фінансової стійкості.

5. Висловлення думки щодо фінансових звітів.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в параграфах 1.5, 3.1.1 та 3.1.3 даного Аудиторського висновку, фінансові звіти достовірно в усіх суттєвих аспектах представляють фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2011 року, а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності з національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

6. Висловлення думки щодо відповідності показників і нормативів вимогам, встановленим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 05 грудня 2003 року № 152 (із змінами та доповненнями).

На нашу думку, звітність фінансової компанії достовірна та в повному обсязі відображає загальну інформацію про Товариство станом на 31 грудня 2011 року, його діяльність та склад активів за рік, що закінчився на зазначену дату.

Показники діяльності Товариства вцілому відповідають вимогам, встановленим Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 05 грудня 2003 року № 152, із змінами та доповненнями.


Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Ярус. Аудиторські послуги» В.В. Ярчук

сертифікат Аудиторської палати України

від 02 липня 2009 року № 006607.

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів,

які можуть проводити аудиторські перевірки

фінансових установ від 05 січня 2010 року,

серія А, № 001666.

1   2   3

Схожі:

Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99
Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі по тексту – фінансові звіти) Повного...
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка