8. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ПЛАНУВАННЯ


Скачати 354.14 Kb.
Назва8. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ПЛАНУВАННЯ
Сторінка1/7
Дата17.05.2013
Розмір354.14 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7Т ема 8. Оборотні кошти та їх планування

Тема 8. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ПЛАНУВАННЯ


ЗМІСТ

1. Завдання фінансового управління оборотними коштами і принципи їх організації.

2. Фактори, що визначають потребу у фінансуванні оборотних коштів.

3. Нормування оборотних коштів, іммобілізованих у виробничих запасах сировини, матеріалів і комплектуючих виробів.

4. Нормування оборотних коштів, вкладених у незавершене виробництво.

5. Нормування оборотних коштів по готовій продукції на складі.

6. Фінансовий цикл.

7. Управління дебіторською заборгованістю.

8. Методи планування потреби в оборотних коштах.

9. Показники стану й ефективності використання оборотних коштів.

10. Джерела формування оборотних коштів. Вплив вибору джерела фінансування оборотних коштів на фінансовий стан підприємства.
Ключові слова: ОБОРОТНІ КОШТИ, ОБОРОТНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ, ФОНДИ ОБІГУ, ФІНАНСОВИЙ ЦИКЛ, НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ, УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ, ПЛАНУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

1. ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ Й ПРИНЦИПИ ЇХНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


Активи підприємства, які в результаті його господарської діяльності повністю переносять свою вартість на собівартість продукції, перебувають у безперервному кругообігу, споживаються в одному виробничому циклі, змінюючи при цьому свою натуральну форму, називаються оборотними коштами.

У бухгалтерському балансі оборотні кошти представлені виробничими запасами й витратами, а також грошовими коштами й дебіторською заборгованістю. В Україні дві формальних ознаки визначають розмежування виробничих запасів від основних фондів:

  1. період обороту менше одного року;

  2. вартість активів менше 10 мінімальних розмірів заробітної плати.

У кожному кругообігу оборотні кошти проходять три стадії: грошову, виробничу й товарну.

Для забезпечення безперервності виробничого процесу оборотні кошти повинні перебувати одночасно на всіх цих трьох стадіях.

Таким чином, оборотні кошти – це інвестовані у виробничі фонди й фонди обігу кошти, що забезпечують безперервність виробничого процесу й своєчасність здійснення розрахунків.

Оборотні кошти класифікуються за наступними ознаками.

1. За стадіями кругообігу

а) виробничі фонди (сировина, матеріали, комплектуючі вироби, незавершене виробництво);

б) фонди обігу (готова продукція на складі, грошові кошти й дебіторська заборгованість).

2. За методами планування, організації й регулювання: нормовані й ненормовані.

3. За джерелами формування: власні й позикові.

4. За рівнем ліквідності:

 • такі, що повільно реалізуються (запаси сировини й матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції);

 • що швидко реалізуються (дебіторська заборгованість, грошові кошти на депозитах);

 • активи в ліквідній, монетарній формі (грошові кошти і їх еквіваленти).

Система організації оборотних коштів заснована на наступних принципах:

 • оперативної самостійності їх формування і використання;

 • визначення планової потреби в цілому й за окремими елементами;

 • розробки нормативів тривалої дії та їх щорічного корегування;

 • вибору раціональних джерел фінансування оборотних коштів;

 • контролю над раціональним розміщенням і використанням оборотних

коштів;

 • вжиття заходів щодо прискорення оборотності оборотних коштів.

На практиці значна частина наших підприємств не відповідають деяким зазначеним принципам, що вкрай негативно позначається на їхній господарській діяльності.

2. ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПОТРЕБУ У ФІНАНСУВАННІ ОБОРОТНИХ КОШТІВ


У фінансовому менеджменті капітал, інвестований в оборотні кошти, розглядається:

 1. як капітал, необхідний для безперебійної роботи фірми;

 2. іммобілізовані грошові кошти;

 3. джерело додаткових витрат по зберіганню запасів.

При дефіциті оборотних коштів, можливі два варіанти або їхня комбінація.

  1. Збільшуються видатки на їхнє залучення зі сторони.

  2. Підприємство вчасно не розраховується за своїми зобов'язаннями. До нього втрачається довіра партнерів по бізнесу.

Наявність надлишку оборотних коштів еквівалентна втраченій вигоді за умов їх продуктивного використання, наприклад, перебуваючи на депозитному рахунку в банку.

У цьому зв'язку метою будь-якої фірми є формування й використання мінімально необхідного для роботи підприємства оборотного капіталу.

На величину потреби в оборотних коштах впливають наступні фактори:

 • умови постачання: кількість постачальників, строки поставки, розмір транзитних партій, номенклатура матеріалів і комплектуючих, форми розрахунків;

 • організація виробничого процесу в просторі й часі: тривалість виробничого циклу, номенклатура продукції, характер наростання витрат у незавершеному виробництві;

 • умови реалізації продукції: кількість споживачів, їхня віддаленість, призначення продукції, умови транспортування, форми розрахунків.

Фінансовий менеджер управляє не тільки величиною, але й структурою оборотного капіталу, впливаючи на показники ліквідності й платоспроможності.

Питома вага оборотних коштів у підсумку балансу залежить від галузевої приналежності, ефективності менеджменту, кредитної політики підприємства.

Фінансове управління оборотними коштами має на меті їх планування, організацію, контроль. При цьому прагнуть використовувати мінімально необхідну величину оборотних коштів.

Контроль використання оборотних коштів передбачає порівняння фактичної величини оборотних коштів з нормативним (плановим) значенням.

Найбільш точно потреба в оборотних коштах встановлюється в процесі їх нормування. Головне завдання нормування – визначення мінімальної величини оборотних коштів для безперебійного фінансування витрат на виробництво й продаж продукції, здійснення розрахункових операцій у встановлені строки.

Норматив оборотних коштів розраховується за формулою (1):
Н=N×О, (1)

де N – норма оборотних в днях запасу;

О – одноденні витрати матеріальних ресурсів. Встановлюються на основі кошторису витрат на виробництво (звичайно за 4 -й квартал).

Приклад За формою нижчеподаної таблиці визначити потребу в оборотних коштах, іммобілізованих у запасах готової продукції на складі. Випуск продукції за виробничою собівартістю у четвертому кварталі становив 8 100 тис. грн. Норма запасу оборотних коштів по готовій продукції на складі – 2 дні. Як зміниться потреба в оборотних коштах у зв'язку із затримкою відвантаження продукції на 2 дні через неподання вагонів?

Розв’язання

Щоб скористатися формулою (1), необхідно знайти одноденний випуск продукції за виробничою собівартістю.

О=ТС/ Д,

де Д – кількість днів у кварталі (90 днів).

О=8100/ 90=900 тис. грн./ день.

Норматив обігових коштів Н=2 дні×900 грн./ день=1 800 тис. грн.

Якщо запаси готової продукції на складі збільшаться зверх норми на 2 дні запасу, то знадобляться грошові кошти для фінансування наднормативних запасів готової продукції в обсязі (2+2)×900=3 660 тис. грн.

Додаткову потребу в оборотних коштах підприємство може компенсувати або нарощуючи свою заборгованість постачальникам, або залучаючи короткостроковий банківський кредит.

Завдання нормування оборотних коштів.

Оборотні кошти варто нормувати з наступних причин.

По-перше, правильне визначення нормативу обігових коштів забезпечує безперебійність операційного циклу, своєчасне виконання замовлень клієнтів.

По-друге, нормування оборотних коштів дозволяє раціонально використовувати грошові кошти, інвестовані в оборотний капітал.

По-третє, обґрунтовані нормативи оборотних коштів забезпечують надійність поставок, зниження ризиків підприємницької діяльності.

Розрахунок планової потреби в оборотних коштах передбачає розробку норм запасу на відносно тривалий період і нормативів за окремими елементами оборотних коштів на більш короткі проміжки часу (квартал, рік). Розробка часткових нормативів обігових коштів за окремими їх елементами (сировина й матеріали, незавершене виробництво, готова продукція на складі) має свої особливості, які будуть розглянуті у подальшому викладі.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Підприємство, організація
Цим засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, здані до бухгалтерії, і всі...
До Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Цим актом засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, які здані до бухгалтерії,...
Суть планування і його місце в освітньому менеджменті
Планування – це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування оптимальний розподіл ресурсів...
Система планування діяльності промислового підприємства
Змістом (сутністю) планування є постановка конкретних завдань на визначений період, а також встановлення порядку та умов їх виконання...
Планування виробничої програми в натуральному виразі. Планування...
Номенклатура продукції, [ 51,-c. 259 ], це склад продукції, що виготовляється по її видам (найменуванням)
Анотація з навчальної дисципліни Планування та організація діяльності підприємства
Мета : Формування теоретичних знань і практичних навичок з методики планування, раціональної організації та підвищення ефективності...
Декан інженерно-економічного факультету
Планування – найперша фаза управління. Планування залежить від ефективного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, об’єктивної...
ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для студентів IV курсу/ Укл ст викладач кафедри економіки...
ПРАКТИКУМ з курсу “ Організація і планування виробничо-комерційної...
Нізація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємства” для студентів напряму підготовки – “Видобування нафти і газу”...
Музей історії, с. Вахнівка Музей створений за рішенням і на кошти...
Музей створений за рішенням і на кошти місцевого колгоспу "Росія" в 1981 р. Ініціатором і його організатором був учитель історії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка