Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка1/6
Дата17.05.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипАвтореферат
bibl.com.ua > Економіка > Автореферат
  1   2   3   4   5   6


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ


СУРНІНА КАТЕРИНА СТАНІСЛАВІВНА

УДК 657.6.001.8


Аналітичні процедури в аудиті:

методологія та організація

Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерській облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)


Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

Київ – 2012

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку Національної академії статистики, обліку та аудиту, м. КиївНауковий консультант:


доктор економічних наук, доцент

Редько Олександр Юрійович,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

завідувач Національним Центром обліку та аудитуОфіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Герасимович Анатолій Михайлович,

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана,

професор кафедри менеджменту банківської

діяльності

доктор економічних наук, професор

Мних Євген Володимирович,

Київський національний торговельно-економічний університет,

завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю

доктор економічних наук, професор

Сук Леонід Кіндратович,

Національний університет біоресурсів

і природокористування України,

професор кафедри бухгалтерського обліку і аудитуЗахист відбудеться «23» жовтня 2012 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту за адресою: 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1, ауд. 23.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії статистики, обліку та аудиту за адресою: 04107 м. Київ, вул. Підгірна, 1, ауд. 36.
Автореферат розісланий «21» вересня 2012 р.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради О. А. Зоріна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розвиток аудиту, його роль в економічному житті суспільства природним чином зумовлюють постійне перебування в центрі уваги як бізнесменів, так і вчених нашої країни питань теорії і методології, організації та регулювання аудиту, подальшого вдосконалення методики проведення аудиторських перевірок.

Ухвалення міжнародних стандартів аудиту в якості національних вимагає від вітчизняної економічної науки якісно нових теоретичних розробок, що забезпечують ефективну організацію і результативність проведення аудиту. Дослідження показали, що аудит сприймається вітчизняними практиками як певна сукупність технічних процедур. Однак такий підхід не дозволяє повною мірою сформувати адекватну думку про достовірність фінансової звітності. Тому залишається актуальним забезпечення комплексного виконання всіх робіт у процесі аудиту, що вимагає їх підпорядкування принципам взаємозв'язку і взаємозумовленості та, у свою чергу, сприятиме надійності формування професійної думки аудитора.

Основою аудиторської практики є процедури аудиторської перевірки. Отже, назріла необхідність ретельного наукового опрацювання питань, пов'язаних із застосуванням процедур аудиту на всіх етапах перевірки, що відповідають сучасним вимогам до аудиторського висновку і широко апробовані в зарубіжній практиці. До таких процедур відносять і аналітичні процедури, які ще не знайшли у вітчизняній аудиторській практиці достатнього та ефективного застосування. Аналіз роботи вітчизняних аудиторів та аудиторських фірм свідчить, що існують певні суперечності на рівні як понятійного апарату так і безпосереднього їх використання. Це суттєво знижує ефективність аудиторських процедур у цілому і негативно впливає на достатність аудиторських доказів, через що виникають проблеми з якістю результатів аудиту.

Сучасні теоретичні напрацювання у сфері аудиту не містять цілісного уявлення про потенційні можливості його проведення з домінуючим використанням аналітичних процедур, що, з урахуванням професійного аудиторського ризику, не сприяє насамперед значному підвищенню якості аудиторських послуг.

Необхідність дослідження суті та методології використання аналітичних процедур на всіх етапах аудиту, їх опосередкованого впливу на ефективність аудиту в економіці і зумовили актуальність теми дисертації.

Проблеми становлення, розвитку застосування аналітичних процедур в аудиті знайшли певне відображення в роботах таких вітчизняних вчених, як: М. Білуха, О. Бородкін, В. Бондар Ф. Бутинець, А. Герасимович, Н. Дорош, Т. Каменська, М. Корінько, Є. Мних, В. Пантелєєв, О. Петрик, І. Пилипенко, Н. Проскуріна, О. Редько, В. Рудницький, В. Сопко, Л. Сук, Ю. Цал-Цалко, В. Шевчук, а також у працях російських та інших зарубіжних вчених: Р. Адамса, Ш. Алібекова, В. Андрєєва, А. Аренса, М. Беніса, С. Бичкової, А. Газаряна, Є. Гутцайта, Ю. Данілевського, Ф. Дефліза, Г. Дженика, Р. Доджа, І. Елісєєвої, Е. Зубової, Д. Кармайкла, Дж. Лоббека, Л. Растамханової, Н. Ремізової, Дж. Робертсона, В. Самарухи, Є. Сиротенко, Я. Соколова, Е. Старовойтової, B. Стародубцевої, В. Суйца, О. Терехова, О. Шапошнікова, А. Шеремета, Л. Шнайдермана та інших науковців.

Не зважаючи на значну увагу до окресленої проблематики в зарубіжній і вітчизняній науковій літературі, більшість дослідників розглядають аналітичні процедури або щодо окремих елементів аудиту (процес оцінки аудиторського ризику і його складових, формування аудиторської вибірки), або з позицій фінансового аналізу в аудиті. Водночас дослідження, що розглядають питання комплексного використання аналітичних процедур у процесі аудиту, майже відсутні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в рамках науково-дослідної теми Національної академії статистики, обліку та аудиту: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія,методологія та організація» (номер державної реєстрації 0108U005948). та тем кафедри обліку і аудиту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: «Побудова систем обліку, орієнтованих на прийняття рішень на прикладах окремих галузей» (номер державної реєстрації 0106U003960); «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасних концепціях управління у різних галузях економіки» (номер державної реєстрації 0111U000642). У рамках вказаних наукових тем особистий внесок автора полягає у розробці напрямків удосконалення процесу аудиту, впровадження та адаптації вимог міжнародних стандартів аудиту до умов вітчизняної контрольної практики, методологічних аспектів формування аудиторських висновків на основі комплексного застосування аналітичних процедур.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування й розробка методології та організації комплексного використання аналітичних процедур в аудиті, що впливають на результативність аудиторського процесу.

Відповідно до поставленої мети визначено такі основні завдання дослідження:

– проаналізувати практичне застосування аналітичних процедур аудиту в Україні;

– узагальнити результати вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень з питань застосування аналітичних процедур в аудиторській практиці;

– сформулювати базові положення методології застосування аналітичних процедур в аудиті;

– проаналізувати існуючі класифікації аналітичних процедур, виявити їх недоліки і доповнити класифікаційними ознаками, що відповідають сучасним вимогам до проведення аудиту;

– розробити методологію використання аналітичних процедур на етапах попереднього планування, планування аудиту, перевірки по суті, завершення аудиту;

– запропонувати організаційні й методологічні засади моніторингу досягнення запланованих цілей з використанням аналітичних процедур;

– розробити методологію застосування аналітичних процедур щодо виявлення викривлень на рівні тверджень щодо класу операцій та залишків на рахунках бухгалтерського обліку;

– вдосконалити методологію виявлення суттєвих викривлень тверджень фінансової звітності за допомогою аналітичних процедур з метою зниження аудиторського ризику;

– розробити методологію використання аналітичних процедур аудиту для формування професійного судження та доказовості в аудиторському висновку;

– запропонувати на підставі аналітичних процедур методику прогнозного аналізу інвестиційної привабливості діяльності підприємства на прикладі хлібопекарської промисловості;

– розкрити місце аналітичних процедур в аналітичному забезпеченні внутрішнього аудиту підприємства;

– визначити методологічні засади застосування аналітичних процедур в умовах сучасних інформаційних технологій.

Об'єктом дослідження є процес аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання в Україні.

Предметом дослідження є методологічні засади застосування аналітичних процедур в процесі аудиту на основі організації комплексного підходу з урахуванням необхідності підвищення показників якості аудиту та зниження аудиторського ризику.

Методи дослідження. Основою дослідження виступають загальнонаукові принципи й методи, що передбачають вивчення економічних процесів і явищ в їх розвитку і взаємозв’язку. При вивченні питань генезису наукової думки про аналітичні процедур аудиту використовувалися історичний та інституційний підходи, теоретичний та емпіричний методи, методи причино-наслідкового зв’язку та моделювання, що сприяло вдосконаленню практики здійснення аудиту. Методи групування, порівняння та конкретизації дозволили запропонувати напрями вдосконалення процесу здійснення аудиту, виявлення господарських порушень, відхилень та шахрайства. Теоретичну і методологічну основу дослідження складають наукові положення, обґрунтовані в працях класиків економічної науки, провідних сучасних вітчизняних і зарубіжних учених із проблем бухгалтерського обліку та аудиту, законодавчі та нормативні документи з контролю, ревізії, аудиту, бухгалтерського обліку та економічного аналізу, а також внутрішні регламентуючі документи підприємств, що стосуються проведення аудиту.

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем теорії та методології аудиту; матеріали наукових, науково-практичних конференцій і семінарів з актуальних питань практики аудиту; вітчизняні законодавчі й нормативно-правові документи з організаційно-методичних засад аудиту: міжнародні стандарти аудиту; матеріали фахових видань; інформація спеціалізованих фахових Інтернет-сайтів; офіційні статистичні дані; звітні дані, результати опитувань та анкетувань об’єктів аудиторської діяльності.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробці методології комплексного використання аналітичних процедур в процесі аудиту з метою підвищення якості аудиторських послуг, оптимізації часу проведення аудиторської перевірки, та комплексному дослідженні і вирішенні проблеми вдосконалення і розвитку методології й організації професійної аудиторської діяльності в умовах трансформації економіки України.

Основними теоретичними та практичними результатами, що характеризують наукову новизну дослідження, є такі:

вперше:

– запропоновано науково обґрунтовану методологію використання аналітичних процедур у системі процедурного забезпечення аудиту, що дозволяє розширити спектр процедур аудиторської практики та забезпечує більш високу обґрунтованість професійного судження аудитора і якість результатів аудиторських послуг;

– обґрунтовано необхідність виділення аналітичних процедур в окрему групу в загальній сукупності методів аудиту та запропоновано їх класифікацію, що дозволить враховувати особливості та доцільність їх застосування аудиторами на конкретному етапі виконання робіт, а також значною мірою сприяє оптимізації аудиторських ризиків, підвищенню ефективності аудиторської перевірки;

– розроблено внутрішньофірмовий стандарт «Аналітичні процедури», який базується на комплексному використанні аналітичних процедур на усіх етапах аудиту, що забезпечує високий рівень доказовості професійного судження аудитора;

– запропоновано методологію імплементації аналітичних процедур в систему внутрішньогосподарського контролю і внутрішнього аудиту на підприємстві, що забезпечить зниження ризиків менеджменту підприємства;

удосконалено:

– понятійно-термінологічний апарат теорії аудиту шляхом обґрунтування дефініції «аналітичні процедури аудиту», виходячи з концепції визнання аудиту як засобу зниження інформаційного ризику користувачів його результатів, що поглиблює наукове забезпечення аудиторської перевірки;

– визначення чинників аудиторських ризиків при здійсненні аналітичних процедур з урахуванням професійного судження аудитора, що підвищить якість та обґрунтованість аудиторського висновку для зовнішніх користувачів;

– документальне забезпечення виконання аналітичних процедур, що підвищує рівень організації аудиторських робіт та посилює контрольні функції аудиту на конкретному підприємстві;

– систему внутрішнього контролю якості аудиторських послуг на підставі використання більш детальних або специфічних аналітичних процедур, що знизить аудиторський ризик;

дістали подальшого розвитку:

– методологічні й організаційні підходи до застосування окремих внутрішньофірмових стандартів, зокрема «Планування аудиту», «Аудиторський ризик», які вдосконалені шляхом розширення класифікаційних ознак аналітичних процедур, що сприяє реалізації їх контрольних функцій як в аудиті так і в внутрішньогосподарському контролі;

– теоретико-методологічні положення щодо професійного судження, як предмету доказовості застосованих аналітичних процедур, що не тільки поглиблює науковий характер аналітичних процедур, але й розширює їх практичні можливості під час виявлення шахрайства та викривлень у фінансовій звітності;

– система документально-методичного забезпечення з використанням робочих листів та відомості «Зведений аналітичний огляд виявлених викривлень», які їх фіксують та групують з різних рахунків бухгалтерського обліку, що забезпечує визначення більш високого рівня впливу суттєвості на достовірність фінансової звітності;

– методичні засади застосування аналітичних процедур в умовах сучасних інформаційних технологій для оцінки інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання і безперервності їх діяльності, що забезпечує підвищення оперативності і якості виконання аудиторських послуг і зростання ролі аудиту в оцінці та прогнозуванні діяльності вказаних суб’єктів.

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні запропонованих концептуальних підходів, методології та організації застосування аналітичних процедур у практиці професійного аудиту. Результати наукових досліджень доведено до рівня практичного використання контролюючими державними органами, а також аудиторськими фірмами, на яких покладена відповідальність перед суспільством за впровадження та розвиток аудиту як фаху, а саме:

– Державною фінансовою інспекцією в Автономній Республіці Крим у частині рекомендацій щодо запропонованої методології оцінки ризику суттєвого викривлення звітності, при проведенні перевірок працівниками інспекції, що дозволить більш детально проаналізувати причини викривлень фінансової звітності підприємств і неузгодженості її з податковою звітністю та зведе до мінімуму ризик невиявлення порушень при здійсненні ними фінансово-господарської діяльності (довідка Державної фінансової інспекції в АРК від 30.01.2012 р. № 03-18-34);

– Державною податковою інспекцією в Автономній Республіці Крим, де впроваджено у практику запропоновану методику використання аналітичних процедур, які дозволяють виявити причино-наслідковий зв'язок між показниками звітності, що сигналізують про нетипові зміни в обліку, але не є порушенням законодавства і можуть бути наслідком дії об’єктивних економічних процесів (довідка ДПІ в м. Сімферополі АРК від 20.01.2012 р.№ 01/12/78);

– Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим в частині використання пропозицій щодо запропонованих аналітичних процедур з урахуванням галузевих особливостей і розроблених інформаційних технологій для підприємств агропромислового комплексу, що дасть можливість значно скоротити час на проведення аналітичної роботи і підвищити її якість (довідка Міністерства аграрної політики та продовольства АРК від 23.01.2012 р. № 12/01-35);

– Публічним акціонерним товариством «Кримхліб», яким використовуються результати впровадження розроблених аналітичних процедур з урахуванням специфіки хлібопекарних підприємств на Сімферопольському, Євпаторійському, Керченському, Феодосійському, Ялтинському, Джанкойському хлібокомбінатах, що входять до складу ПАТ «Кримхліб», що дозволили значно підвищити рівень аналітичної роботи та скоротити час і грошові ресурси на її проведення в товаристві (довідка ПАТ «Кримхліб » від 27.01.2012 р. № 5 ).

Основні положення методики аудиту з використанням аналітичних процедур, модель кількісної оцінки якості аудиту і проект внутрішньофірмового стандарту аудиту знайшли практичне застосування в діяльності аудиторських фірм ТОВ «Євпаторія – Аудит» (м. Євпаторія), ПП «Аудит – Сервіс» (м. Сімферополь) та ТОВ «Глобус – Аудит».

Результати дослідження впроваджені в навчальний процес Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського м. Сімферополь (акт впровадження від 30.01.2012 р. № 92-06 14/271) та Національної академії природоохоронного та курортного будівництва м. Сімферополь (довідка про впровадження від 15.01.2012 р. № 5).
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ АКСІАЛЬНОКООРДИНОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ФТАЛОЦІАНІНУ ЗАЛІЗА
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Д 64. 605. 01 Національного фармацевтичного університету за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
РІВНЯННЯ НЕСКІНЧЕННИХ ЛАНЦЮГІВ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ: ЗАДАЧА КОШІ, ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ, БІЖУЧІ ХВИЛІ
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність: 12. 00. 08 кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка