1. Методи бухгал­терського обліку, його основні еле­менти


Назва1. Методи бухгал­терського обліку, його основні еле­менти
Сторінка4/9
Дата19.04.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Основні бухгалтерські проводки по обліку операцій, пов’язаних з вибуттям нематеріальних активів:

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Ліквідація нематеріальних активів. Списання суми нарахованого зносу об’єктів.

133 «Знос нематеріальних активів»

12 «Нематеріальні активи»

Списання залишкової вартості об’єктів.

976 «Списання необоротних активів»

12 «Нематеріальні активи»

Відображення витрат, пов’язаних з ліквідацією нематеріальних активів

976 «Списання необоротних активів»

661 «Розрахунки за заробітною платою», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та ін.

Відображення витрат, пов’язаних з реалізацією нематеріальних активів

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»

661 «Розрахунки за заробітною платою», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та ін.

Зарахування коштів, отриманих від реалізації нематеріальних активів

31 «Рахунки в банках»

377 Розрахунки з іншими дебіторами»


10.Облік руху основних засобів на підприємстві
Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-правових дій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року.

Об’єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

Бухгалтерський фінансовий облік основних засобів повинен забезпечити:

1)контроль за зберіганням основних засобів;

2)своєчасне, правильне документальне оформлення відображення в бліку надходження основних засобів, їх внутрішнього переміщення, ефективного використання, вибуття;

3)своєчасне (щомісячне) відображення в обліку (амортизації) основних засобів;

4)визначення результатів від ліквідації, збитків від списування не повністю амортизованих об’єктів основних засобів;

5) виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів.

Для чіткого обліку основних засобів необхідно насамперед їх правильно класифікувати:

За функціональним призначенням:

1)виробничі – основні засоби, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню;

2) невиробничі основні засоби, що не беруть безпосередньої участі у процесі;

3) будови, споруди, обладнання, які використовуються у невиробничій сфері.

За галузевою ознакою основні засоби поділяються на: промислові, будівельні, сільськогосподарські, транспортні, зв’язку.

Основні засоби можуть надходити на підприємство як внески засновників до статутного фонду або безоплатно від інших підприємств. При цьому надходження основних засобів оформляється наступними бухгалтерськими проводками (таблиця ).Зміст господарської операції

Дебет

Кредит


Відображено внесок до статутного фонду

46 «Неоплачений капітал»

40 «Статутний капітал»


Одержано основні засобя як внесок до статутного фонду

10 «Основні засоби»

46 «Неоплачений капітал»

Відображено вартість безоплатно отриманих основних засобів

15 «Капітальні інвестиції»

424 «Безоплатно одержані необоротні активи

Бугалтерські проводки, що використовуються при придбанні підприємством у постачальників основних засобів за плату показані у таблиці.

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Відображено вартість основних засобів за договором постачання

15 «Капітальні інвестиції»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

Відображено суму ПДВ

641 «Розрахунки за податками»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»


Відображено суму за консультаційні, інформаційні, посередницькі, реєстраційні, транспортні послуги та інші витрати, пов’язані з придбанням основних засобів

15 «Капітальні інвестиції»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Відображено суму ПДВ

641 «Розрахунки за податками»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»


Відображено відрахування до Пенсійного фонду при придбанні основних засобів (автомобіль)

949 «Інші витрати операційної діяльності»

952 «Розрахунки по пенсійному забезпеченню»


Зараховано об’єкт до складу основних засобів

10 «Основні засоби»

15 «Капітальні інвестиції»Об’єкт основних засобів може бути придбаний в результаті обміну на інший неподібний об’єкт основних засобів або інший актив. Собівартість такого активу оцінюється за справедливою вартістю отриманого активу, що дорівнює справедливій вартості переданого активу з поправкою на будь-яку суму грошей або грошвоих еквівалентів, що була передана. При цьому складаються наступні бухгалтерські проводки .

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Одержано основні засоби в обмін на готову продукцію

15 «Капітальні інвестиції»

701 «Дохід від реалізації готової продукції»


Зараховано до складу основних засобів

10 «Основні засоби»

15 «Капітальні інвестиції»


Собівартість відвантаженої готової продукції

90 «Собівартість реалізації»

26 «Готова продукція»Крім того, основний засіб може бути обміняний на подібний об’єкт, який використовується при виробництві такої ж продукції та має таку ж справедливу вартість.

Основні засоби списуються з балансу підприємства у разі їх вибуття або коли активи перестають відповідати критеріям визнання активу.

У разі, коли об’єкт основних засобів вибуває з експлуатації та зберігається для продажу, його відображають у балансі в складі оборотних активів за нижчою з двох оцінок – за балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.

Фінансовий результат від списання основних засобів розраховують як різницю між балансовою вартістю об’єкта та очікуваною чистою сумою надходжень від його продажу або ліквідації.

Прибуток або збиток від вибуття основних засобів була надзвичайна подія (аварія, пожежа тощо), відповідну суму прибутку або збитку відображають як фінансовий результат від надзвичайних подій.

Реалізація, ліквідація, безоплатна передача та передача основних засобів як внесок до статутного фонду іншого підприємства оформляється такими проводками:

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит


Відображено дохід від реалізації основних засобів

31 «Рахунки в банках» або 37 «Розрахунки з різними дебіторами»

742 «Дохід від реалізації необоротних активів»


Списано знос реалізованих основних засобів

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»


Відображено залишкову вартість реалізовани основних засобів

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»

10 «Основні засоби»

Списано витрати, пов’язані з реалізацією основних засобів

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»

31 «Рахунки в банках» або 37 «Розрахунки з різними дебіторами»


Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ (у випадку реалізації виробничих основних засобів)

742 «Дохід від реалізації необоротних активів»

64 «Розрахунки за податками і платежами»


Відображенофінансовий результат від реалізації основних засобів

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»

793 «Результат від звичайної діяльності


Списано знос ліквідованих основних засобів

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»


Відображено залишкову вартість ліквідованих основних засобів

976 «Списання необоротних активів»

10 «Основні засоби»


Відображено витрати, пов’язані з ліквідацією основних засобів

976 «Списання необоротних активів»

66 «Розрахунки з оплати праці та інші розрахунки»


Відображенодоходи від ліквідації основних засобів

20 «Виробничі запаси»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»


Відображеносуму податкових зобов’язань з ПДВ

976 «Списання необоротних активів»

64 «Розрахунки за податками і платежами»

Відображено фінансовий результат від ліквідації основних засобів

976 «Списання необоротних активів»

793 «Результат іншої звичайної діяльності»


Списано знос переданих основних засобів

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»


Відображено суму податкових зобов’язань

976 «Списання необоротних активів»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»


Відображено знос переданих основних засобів

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»


Відображено залишкову вартість переданих основних засобів

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

10 «Основні засоби»


Відображено різницю між залишковою вартістю переданих основних засобів і справедливою вартістю інвестицій

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Урок №5 Тема. Означення кута. Рівність кутів. Бісектриса кута. Вимірювання та відкладання кутів
Мета: домогтися від учнів засвоєння змісту таких понять: «кут», «еле­менти кута», «позначення кута», «внутрішня область кута», «промінь,...
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 16 (МСБО 16) Основні засоби
Основні питання обліку основних засобів це визнання активів, визначення їхньої балансової вартості та амортизаційних відрахувань,...
10. Облік основних засобів
Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а...
Міжнародні принципи і організація бухгалтерського обліку за національними стандартами
Мета роботи: вивчити основні принципи бухгалтерського обліку, порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві, порядок...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Календарне планування з креслення для 11 класу на 2011-2012 н р
Предмет креслення, його зміст, мета та завдання вивчення в школі. Застосування графіч­них документів у практичній діяльності людей....
Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності
Проаналізовано показники і методи визначення ефективності інвестицій та факторів, що впливають на її рівень. Запропоновано основні...
Закон кількості грошей. Інфляція, її основні види та характеристика....
Визначте поняття матеріального та нематеріального виробництва, виробничої та невиробничої сфери діяльності людей
УРОК З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ТЕМУ: «Облік розрахунків з підзвітними особами»
Методи уроку: словесні, наочні, практичні (використання інтерактивних та комп’ютерних технологій, робота в групах, перехресне опитування...
План Предмет і методи біофізики, зв’язок з іншими науками. Основні розділи біофізики. 2
Основні поняття механіки поступального та обертального рухів. Рівняння руху, закони збереження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка