ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис


Скачати 58.67 Kb.
НазваТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Дата18.12.2013
Розмір58.67 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Банк > План-конспект
План-конспект заняття

Майстра в/н А.М. Педоренко

На______________

ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Подвійний запис, його суть і контрольне значення

Мета заняття: Вивчити призначення, нумерацію, характеристику рахунків бухгалтерського обліку і їх структуру

Матеріально-технічне забезпечення : Роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків

Структура заняття

 1. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів та готовності їх до практичного заняття.

 1. Вступний інструктаж

Повідомляю тему і мету заняття

Актуалізація раніше вивченого матеріалу

Рахунки бухгалтерського обліку — це спосіб поточного обліку, контролю та групування за економічно однорідними видами господарських засобів, їх джерел та операцій. Для обліку залишку і руху певного виду господарських засобів використовують окремий рахунок.

Рахунки мають вигляд двосторонніх таблиць, на яких окремо обліковуються збільшення і зменшення об’єктів обліку. Ліву частину рахунка називають дебетом, праву — кредитом. У міру здійснення господарських операцій їх реєструють за дебетом або кредитом рахунка. Підсумок сум операцій за дебетом рахунка називають дебетовим оборотом, а підсумок сум операцій за кредитом рахунка — кредитовим оборотом. Кінцевий залишок засобів на рахунку називають кінцевим сальдо, або залишком на кінець періоду.

Умовно всі рахунки бухгалтерського обліку поділяються на активні та пасивні. Рахунки, що призначені для обліку активів підприємства, називають активними. Рахунки, що відображують облік джерел формування активів, називають пасивними. При обчисленні кінцевого сальдо активних і пасивних рахунків слід керуватися такими правилами:

— в активних рахунках початковий залишок (сальдо) і всі збільшення реєструють за дебетом рахунка, а всі зменшення — за кредитом;

— в пасивних рахунках — навпаки. Початковий залишок (сальдо) і всі збільшення показуються за кредитом рахунка, а всі зменшення — за дебетом.

 1. Пояснення нового матеріалу

Кожна господарська операція вносить зміни щонайменше у дві статті балансу. Така особливість операцій зумовлює необхідність відображення її на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису. Сутність подвійного запису полягає у тому, що кожну господарську операцію слід записати двічі – за дебетом одного і кредитом іншого рахунків в одній і тій самій сумі.

Наприклад, коли підприємство виплачує заробітну плату працівникам готівкою, то залишок грошових коштів у касі стає меншим і заборгованість перед працівниками теж зменшується; коли підприємство отримує кредит в банку, то сума грошових коштів на поточному рахунку збільшується на суму кредиту, але виникає заборгованість перед банком на цю ж суму; коли зі складу сировину передають у виробництво, то залишок сировини на складі зменшується, а у виробничому цеху збільшується.

Отже, наведені приклади демонструють, що кожна господарська операція відображається двічі методом подвійного запису.

Значення подвійного запису :

1) сприяє здійсненню контролю за рухом господарських засобів та джерел їх утворення, показуючи звідки вони отримані та на які цілі були використані;

2) дозволяє перевірити економічний зміст господарських операцій та правомірність їх здійснення, розпочинаючи від окремої операції та закінчуючи відображенням в балансі;

3) забезпечує виявлення помилок в облікових записах. Кожна сума відображається по дебету та кредиту різних рахунків, тому оборот по дебету всіх рахунків повинен дорівнювати обороту по кредиту всіх рахунків. Порушення цієї рівності свідчить про допущення помилок в записах, які повинні бути виявлені і виправлені.

Кореспонденція рахунків – форма взаємозв’язку між рахунками.

Взаємозв’язок між двома і більше рахунками бухгалтерського обліку, що встановлюється при реєстрації на них кожної господарської операції способом подвійного запису, називається кореспонденцією рахунків, або бухгалтерським проведенням, бухгалтерською проводкою, контировкою.

Рахунки, на яких відображається дана операція, називаються кореспондуючими рахунками.

Бухгалтерські записи (проводки) – прості та складні.

Залежно від кількості кореспондуючих рахунків бухгалтерські проводки бувають простими і складними.

Проста проводка – це проводка, в якій кореспондують між собою тільки два рахунки, тобто один рахунок дебетується, а інший кредитується на одну і ту ж суму.

Приклади простих проводок:

 • надійшла готівка в касу з поточного рахунку (в касі грошові кошти збільшуються, на поточному рахунку зменшуються: Дт 301 Кт311; задіяні два рахунки – 301 «Каса» і 311 «Рахунки в банках»);

 • отримано основні засоби від постачальника ( кількість і сума основних засобів збільшується, при цьому збільшується заборгованість перед постачальником: Дт 10 Кт 63; задіяні два рахунки – 10 «Основні засоби» і 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»);

 • видано готівку працівнику для придбання канцтоварів ( готівка в касі зменшується, при цьому виникає заборгованість підзвітної особи за одержаний аванс: Дт 372 Кт 301; задіяні два рахунки – 301 «Каса» і 372 «Розрахунки з підзвітними особами»).

Складна проводка – це бухгалтерська проводка, у якій один рахунок дебетується, декілька кредитується на загальну суму, або навпаки — один кредитується, а декілька дебетуються на загальну суму.

Приклади складних проводок:

 • з каси виплачено заробітну плату в сумі 10 000 грн. та видано аванс підзвітній особі 200 грн. У касі грошові кошти зменшуються на суму 10 000 + 200 = 10 200 грн., при цьому зменшується заборгованість перед працівниками по розрахунках за заробітною плату на суму 10 000 грн. і збільшується заборгованість підзвітної особи на суму 200 грн.:

Дт 661 – 10 000 грн. Кт 301 – 10 000 грн.

Дт 372 – 200 грн. Кт 301 – 200 грн.

Отже, задіяні три рахунки – 301 «Каса», 661 «Розрахунки за заробітною платою» і 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Рахунок 301 кредитується, а рахунки 661 і 372 кредитуються.

 • перераховано з поточного рахунку постачальнику за матеріали 5 000 грн. та податки до бюджету 2 000 грн. На поточному рахунку грошові кошти зменшуються на суму 5 000 + 2 000 = 7 000 грн., при цьому зменшується заборгованість перед постачальником на суму 5 000 грн. та перед бюджетом на суму 2 000 грн.:

Дт 63 – 5 000 грн. Кт 311 – 5 000 грн.

Дт 64 – 2 000 грн. Кт 311 – 2 000 грн.

Отже, задіяні три рахунки – 311 «Рахунки в банках», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і 64 «Розрахунки за податками й платежами». Рахунок 311 кредитується, а рахунки 63 і 64 дебетуються.

Хронологічний і систематичний записи господарських операцій.

Господарські операції відбуваються і фіксуються в бухгалтерському обліку у певній хронологічній послідовності, тобто в міру їх виникнення. Тому бухгалтерські записи носять хронологічний характер. Відповідно хронологічний запис — це запис господарських операцій у календарній послідовності їх виникнення.

Господарські операції у хронологічній послідовності реєструються у спеціальних журналах, де вказують порядковий номер, дату здійснення операції, на підставі якого документу, зміст і суму операції, кореспондуючі рахунки.

 1. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

 1. Контрольне та пізнавальне значення подвійного запису

 2. чому сутність і значення методу подвійного запису?

 3. Наведіть синоніми до терміна «кореспонденція рахунків».

 4. Чим складна проводка відрізняється від простої? Наведіть приклади.

 1. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж

Занотувати (при необхідності) теоретичні відомості, виконати практичні завдання, в процесі виконання здійснити поточний індивідуальний, а при необхідності груповий інструктаж.

 1. Заключний інструктаж

Перевірка робіт учнів, акцентування уваги учнів на типові помилки допущені ними, оцінювання.
Майстер в/н А.М. Педоренко

Схожі:

ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки буханки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Матеріально-технічне забезпечення : Роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки буханки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Матеріально-технічне забезпечення : Роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки буханки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Зміни в балансі викликані господарськими операціями. Чотири типи господарських операцій
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Мета заняття: Навчитися відкривати синтетичні та аналітичні рахунки, підраховувати обороти по дебету і кредиту, визначати сальдо...
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Мета заняття: Навчитися відкривати синтетичні та аналітичні рахунки, підраховувати обороти по дебету і кредиту, визначати сальдо...
ТЕМА: Форми бухгалтерського обліку
Мета заняття: навчитися реєструвати документи в облікових регістрах та проставляти кореспондуючі рахунки
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка