ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис


Скачати 103.78 Kb.
НазваТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Дата06.12.2013
Розмір103.78 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Банк > План-конспект
План-конспект заняття

Майстра в/н А.М. Педоренко

На______________

ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Синтетичні та аналітичні рахунки, їхній взаємозв’язок.

Мета заняття: Навчитися відкривати синтетичні та аналітичні рахунки, підраховувати обороти по дебету і кредиту, визначати сальдо на кінець. Вивчити порядок складання оборотних відомостей за синтетичними та аналітичними рахунками

Матеріально-технічне забезпечення : Роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків

Структура заняття

 1. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів та готовності їх до практичного заняття.

 1. Вступний інструктаж

Повідомляю тему і мету заняття

Актуалізація раніше вивченого матеріалу

 1. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку їх побудова та зв'язок з балансом

Рахунки бухгалтерського обліку — це спосіб поточного обліку, контролю та групування за економічно однорідними видами господарських засобів, їх джерел та операцій. Для обліку залишку і руху певного виду господарських засобів використовують окремий рахунок.

Рахунки мають вигляд двосторонніх таблиць, на яких окремо обліковуються збільшення і зменшення об’єктів обліку. Ліву частину рахунка називають дебетом, праву — кредитом. У міру здійснення господарських операцій їх реєструють за дебетом або кредитом рахунка. Підсумок сум операцій за дебетом рахунка називають дебетовим оборотом, а підсумок сум операцій за кредитом рахунка — кредитовим оборотом. Кінцевий залишок засобів на рахунку називають кінцевим сальдо, або залишком на кінець періоду.

 1. Рахунки: активні та пасивні, їх характеристика

Умовно всі рахунки бухгалтерського обліку поділяються на активні та пасивні. Рахунки, що призначені для обліку активів підприємства, називають активними. Рахунки, що відображують облік джерел формування активів, називають пасивними. При обчисленні кінцевого сальдо активних і пасивних рахунків слід керуватися такими правилами:

— в активних рахунках початковий залишок (сальдо) і всі збільшення реєструють за дебетом рахунка, а всі зменшення — за кредитом;

— в пасивних рахунках — навпаки. Початковий залишок (сальдо) і всі збільшення показуються за кредитом рахунка, а всі зменшення — за дебетом

 1. Подвійний запис, його сутність і значення

Запис кожної господарської операції у дебеті і кредиті відповідних рахунків в однакових сумах називається подвійним записом. За допомогою подвійного запису в обліку забезпечується відображення цих господарських операцій в їхньому взаємозв’язку і взаємозалежності. Такий підхід забезпечує контроль за правильністю виконання і зумовлює рівність оборотів за дебетом і кредитом рахунків.

Взаємозв’язок між рахунками бухгалтерського обліку, що встановлюється подвійним записом кожної господарської операції, називається кореспонденцією рахунків, а рахунки, за дебетом і кредитом яких реєструється ця операція, — кореспондуючими рахунками.

Запис, який розкриває назву рахунків, що дебетуються і кредитуються, суму господарської операції називають бухгалтерською проводкою.


 1. Пояснення нового матеріалу

За ступенем узагальнення господарських засобів, джерел їхнього утворення та господарських процесів у поточному бухгалтерському обліку рахунки поділяються на:

— синтетичні,

— аналітичні.

Рахунки, що групують ресурси підприємства, джерела їхнього утворення в узагальненому грошовому вимірюванні за економічно-однаковими ознаками, називаються синтетичними, а облік на цих рахунках — синтетичним.

Наприклад: такі рахунки як «Основні засоби», «Готова продукція», «Розрахунки з постачальниками» дають узагальнену інформацію про стан таких засобів підприємства і називаються синтетичними.

Для систематичного контролю за наявністю та рухом товарно-матеріальних цінностей, коштів, зобов’язань, за своєчасністю розрахунків з постачальниками, покупцями, для прийняття управлінських рішень крім узагальнених показників потрібна більш докладна інформація.

Наприклад: підприємство має знати не лише загальну суму дебіторської заборгованості, а мати інформацію щодо кожного дебітора, щоб контролювати стан розрахунків з ними. Рахунки, що відкривають з метою розширення систематичного обліку для деталізації складу засобів підприємства та джерел фінансування, називаються — аналітичними, а облік, що ведеться на цих рахунках, — аналітичним. Записи в аналітичних рахунках і відповідному синтетичному рахунку роблять по мірі виконання господарських операцій.

Розглянемо це на прикладі.

Припустимо, що синтетичний рахунок «Розрахунки з постачальниками» містить такі дані (в грн) (рис. 1)Цей синтетичний рахунок об’єднує двох конкретних постачальників:

— підприємство «А»

— підприємство «Б».

В аналітичних рахунках цих підприємств будуть такі записи:Як видно, аналітичні рахунки мають докладнішу інформацію, ніж синтетичні. Так, якщо дані синтетичного рахунка містять суму кредиторської заборгованості, їхнє виникнення та погашення, то аналітичний облік дає інформацію щодо конкретних постачальників і стан розрахунків з кожним із них. Розглянутий приклад показує, що між аналітичними рахунками і відповідним синтетичним рахунком є тісний взаємозв’язок, який полягає в тому, що сальдо і господарські операції, що відображуються у дебеті і кредиті синтетичного рахунка, мають бути відображені у дебеті та кредиті відповідних аналітичних рахунків.

Такий спосіб забезпечує рівність сальдо та оборотів на синтетичних та аналітичних рахунках.

Взаємозв'язок між синтетичними й аналітичними рахунками виявляється у наступному:

 • На рахунках синтетичного і аналітичного обліку початкові і кінцеві залишки (сальдо) розміщують на одній і тій же стороні рахунка.

 • Якщо дебетується чи кредитується синтетичний рахунок, то однаково дебетуються чи кредитуються його аналітичні рахунки.

 • Кожну операцію на рахунках синтетичного обліку записують загальною сумою, а на відповідних аналітичних рахунках — частковими сумами.

 • Сума залишків і оборотів за всіма аналітичними рахунками має дорівнювати залишку і оборотам відповідного синтетичного рахунка.


Рис. Взаємозв’язок синтетичних, аналітичних рахунків та субрахунків.

Інформацію поточного синтетичного і аналітичного обліку періодично узагальнюють по підприємству в цілому. Роблять це за допомогою оборотних відомостей.

Узагальнення даних обліку починається з підрахунку оборотів та залишків з дебетом і кредитом з наступним обчисленням кінцевих сальдо синтетичних та аналітичних рахунків. Оборотні відомості є способом періодичного узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку, засобом перевірки записів в обліку, а також засобом перевірки правильності складання балансу.

Розрізняють два види оборотних відомостей:

— за синтетичними рахунками;

— за аналітичними рахунками.

Розглянемо порядок складання оборотної відомості за синтетичними рахунками на прикладі тих рахунків, що були наведені вище (таблиця 1, рис. 2).

Таблиця 1

Оборотна відомість за синтетичними рахунками

Рахунки

Сальдо на
1 число місяця

Обороти
за місяць

Сальдо на кінець періоду

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1. Основні засоби

30000


30000
2. Виробничі запаси

4000


4000
3. МШП

1000
2400
3400
4. Каса

100
600

500

200
5. Поточний рахунок

82005600

2600
6. Статутний капітал
32000


32000

7. Нерозподілений прибуток
3000


3000

8. Розрахунки з постачальниками
6000

5000

2400
3400

9. Розрахунки з робітниками
2300

5001800

Разом

45300

45300

8500

8500

40200

40200


Оборотна відомість характеризує кожен рахунок і показує сальдо на початок періоду, обороти за дебетом і кредитом за місяць і сальдо на кінець звітного періоду. Характерною особливістю оборотної відомості є те, що вона містить три пари однакових підсумків:

— початкових сальдо;

— оборотів;

— кінцевих сальдо.

Тотожність підсумків початкових сальдо випливає з балансового методу. Збіг підсумків дебетових оборотів з підсумком кредитових оборотів рахунків випливають із застосування методу подвійного запису в бухгалтерському обліку. Рівність підсумків кінцевих сальдо за дебетом і кредитом рахунків випливає з двох попередніх рівностей. Якщо підсумок по дебету всіх синтетичних рахунків не збігається з підсумками по кредиту рахунків, то це вказує на помилки в поточному бухгалтерському обліку, причинами яких можуть бути неправильні записи початкових сальдо на активних і пасивних рахунках.

Таким чином, оборотна відомість за синтетичними рахунками дає можливість виявити в бухгалтерському обліку помилки, пов’язані з порушенням рівності підсумків. Крім оборотної відомості за синтетичними рахунками складають також оборотну відомість за аналітичними рахунками. Ця відомість має інший вигляд, що обумовлено особливостями облічуваних об’єктів.

Розглянемо оборотну відомість за аналітичними рахунками на прикладі рахунка «Розрахунки з постачальниками».

Таблиця 2

Оборотна відомість
за рахунком «Розрахунки з постачальниками»


Рахунки

Сальдо на початок періоду

Обороти
за місяць

Сальдо на кінець періоду

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Підприємство А
2400

2000

400
800

Підприємство Б
3600

3000

2000
2600

Разом6000

5000

24003400


Оборотну відомість наведеної форми застосовують для узагальнення даних аналітичного обліку розрахунків з дебіторами, кредиторами, підзвітними особами, робітниками та службовцями підприємства та ін., на яких аналітичний облік ведуть лише в грошовому виразі. За аналітичними рахунками, в яких обліковуються матеріальні цінності, початкові сальдо, обороти та кінцеві сальдо відображають як у грошовому так і в кількісному вимірюванні.

Таким чином, оборотні відомості характеризують величину і рух конкретних видів господарських засобів. Це дає можливість контролювати збереження і правильність витрачання матеріальних цінностей.

IV Закріплення матеріалу вступного інструктажу

 1. Поняття про синтетичні і аналітичні рахунки, їх характеристика, та взаємозв’язок між ними

 2. Узагальнення даних поточного обліку. Оборотні відомості

 3. Контрольне значення оборотних відомостей

V Самостійна робота учнів та поточний інструктаж

Занотувати (при необхідності) теоретичні відомості, виконати практичні завдання, в процесі виконання здійснити поточний індивідуальний, а при необхідності груповий інструктаж.

VI Заключний інструктаж

Перевірка робіт учнів, акцентування уваги учнів на типові помилки допущені ними, оцінювання.
Майстер в/н А.М. Педоренко

Схожі:

ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Мета заняття: Вивчити призначення, нумерацію, характеристику рахунків бухгалтерського обліку і їх структуру
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки буханки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Матеріально-технічне забезпечення : Роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки буханки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Матеріально-технічне забезпечення : Роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки буханки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Зміни в балансі викликані господарськими операціями. Чотири типи господарських операцій
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Мета заняття: Навчитися відкривати синтетичні та аналітичні рахунки, підраховувати обороти по дебету і кредиту, визначати сальдо...
ТЕМА: Форми бухгалтерського обліку
Мета заняття: навчитися реєструвати документи в облікових регістрах та проставляти кореспондуючі рахунки
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка