Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України


Скачати 136.53 Kb.
НазваНаказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Дата22.03.2013
Розмір136.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
___________________ № _______
Порядок

щодо організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, охорони праці в агропромисловому комплексі в системі Держсільгоспінспекції України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про дорожній рух", Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 459, Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 грудня 2011 року № 770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 34/20347 та з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами (далі – Держсільгоспінспекція).

1.2. Порядок встановлює процедуру проведення перевірок під час здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі – машини) та з питань охорони праці в агропромислового комплексі.

1.3. Цей Порядок поширюється на посадових осіб Держсільгоспінспекції та її територіальні органи, суб'єктів господарювання, які провадять діяльність, пов’язану з:

проведенням обов’язкового технічного контролю машин;

експлуатацією машин;

здійсненням підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів;

здійсненням оптової та роздрібної торгівлі машинами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери;

здійсненням ідентифікації машин;

агропромисловим виробництвом всіх форм власності.

II. Організація і проведення державного нагляду

2.1. Державний нагляд (контроль) здійснюється шляхом проведення посадовими особами Держсільгоспінспекції перевірок суб’єктів господарювання, зазначених у пункті 1.3 цього Порядку (далі - суб'єкти господарювання), відповідно до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (далі – Закон).

2.2. Перевірки поділяються на планові та позапланові.

2.3. Планові перевірки здійснюються за графіками проведення перевірок відповідно до річних або квартальних планів Держсільгоспінспекції та її територіальних органів.

2.4. Позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються за наявності підстав та відповідно до вимог, передбачених у статті 6 Закону.

2.5. Під час позапланових перевірок суб'єктів господарювання перевіряються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

2.6. Перевірка суб'єкта господарювання може здійснюватися як самостійно посадовою особою Держсільгоспінспекції, так і спеціально створеною комісією, до складу якої включаються посадові особи Держсільгоспінспекції. Під час перевірки Держсільгоспінспекцією можуть бути залучені треті особи – представники інших установ та організацій за згодою з їх керівниками.

Склад комісії визначається наказом Держсільгоспінспекції або її територіального органу.

2.7. У разі якщо перевірка суб'єкта господарювання проводиться спеціально створеною комісією, перед її початком складається план перевірки, в якому визначаються питання, що підлягають перевірці, а також визначаються посадові особи та фахівці, відповідальні за перевірку визначених питань.

План проведення перевірки затверджується керівником територіального органу Держсільгоспінспекції.

2.8. Строк проведення планової перевірки суб'єкта господарювання (за винятком суб'єкта малого підприємництва) не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, позапланової - десяти.

Строк проведення планової перевірки суб'єкта малого підприємництва не може перевищувати п'яти робочих днів, позапланової - двох.

2.9. Інспекція не пізніше ніж за 10 днів до здійснення перевірки письмово повідомляє суб’єкта про проведення планової перевірки відповідно до статті 5 Закону.

Повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 1) повинно містити:

дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

найменування органу державного контролю.

2.10. Повідомлення про проведення планової перевірки надсилається суб'єкту господарювання рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто керівнику (уповноваженій особі) суб'єкта господарювання під підпис не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення заходу.

У разі неповідомлення про проведення планової перевірки у вищезазначених випадках суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу (членів комісії) Держсільгоспінспекції до здійснення такої перевірки.

2.11. Під час проведення перевірок суб'єкт господарювання повинен надавати посадовій особі Держсільгоспінспекції, яка здійснює перевірку, всю необхідну інформацію, пояснення, довідки, матеріали з питань, що виникають під час перевірок, за необхідності забезпечувати засобами індивідуального захисту та іншими засобами, необхідними для проведення перевірки, якщо це вимагає специфіка виробництва, а також забезпечувати присутність уповноваженої особи.

Суб'єкту господарювання забороняється здійснювати будь-які дії, які перешкоджають посадовій особі Держсільгоспінспекції виконувати свої обов'язки з проведення перевірки.

2.12. Перевірки суб'єктів господарювання здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.13. Посадова особа, яка здійснює перевірку, повинна мати при собі службове посвідчення і направлення на проведення перевірки (додаток 2). Копія направлення на проведення перевірки надається суб'єкту господарювання.

2.14. У разі непред'явлення на вимогу суб'єкта господарювання службового посвідчення і направлення на проведення перевірки суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу (членів комісії) Держсільгоспінспекції до здійснення такої перевірки.

2.15. Перед початком перевірки особа Держсільгоспінспекції, що здійснює перевірку, ознайомлюється з установчими та реєстраційними документами, технічною та технологічною документацією, матеріалами попередніх перевірок суб'єкта господарювання з питань, які стосуються компетенції Держсільгоспінспекції, станом виконання заходів щодо усунення виявлених порушень, які були розроблені та затверджені за результатами попередніх перевірок посадовими особами Держсільгоспінспекції.

2.16. За результатами перевірок суб'єктів господарювання складаються відповідні акти.

В актах зазначається стан дотримання вимог законодавства суб’єктом господарювання, а в разі недотримання - детальний опис виявлених порушень із зазначенням норми законодавства.

Відповідальним за складання акта перевірки суб'єкта господарювання, яка здійснюється комісією, є голова комісії з перевірки даного суб'єкта господарювання. ¶

2.17. Не пізніше останнього дня перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами Держсільгоспінспекції (членами комісії), які здійснювали перевірку, та керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

Один примірник акта вручається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі під підпис.

Якщо керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями, які є невід'ємною частиною акта.

У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи підписати акт посадова особа Держсільгоспінспекції вносить до такого акта відповідний запис. При цьому один примірник акта направляється суб'єкту господарювання рекомендованим листом, а на другому примірнику проставляються відповідний вихідний номер листа, яким було відправлено акт, та дата направлення.

Другий примірник акта протягом трьох років зберігається у підрозділі Держсільгоспінспекції, що здійснював перевірку.

Акти оформлюються з використанням комп'ютерної техніки або розбірливим почерком на друкованих формах.

2.18. Якщо під час здійснення перевірки суб'єкта господарювання виявлено порушення, посадова особа Держсільгоспінспекції на підставі відповідного акта складає обов'язковий до виконання припис, форма якого наведена в додатку 3 до цього Положення.

Припис, як правило, складається в останній день перевірки.

Якщо виявлені порушення не потребують їх негайного усунення, допускається складати припис у інший термін, але не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірки.

2.19. Право заборони експлуатації машин виникає у разі виявлення під час перевірки:

невідповідності їх технічного стану вимогам нормативних документів щодо показників якості, технологічності та безпечності, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

порушень вимог законодавства з охорони праці при експлуатації машин, що створюють можливість виникнення аварії або загрозу життю і здоров'ю працюючих;

не проведення у встановленому порядку та в терміни обов’язкового технічного контролю, реєстрації, випробування або обстеження машин, механізмів;

відсутності посвідчення у тракториста-машиніста.

2.20. Заборона експлуатації машин здійснюються на підставі відповідного акта перевірки розпорядженням, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку.

У разі якщо перевірка суб'єкта господарювання проводиться посадовою особою Держсільгоспінспекції самостійно, заборона експлуатації машин здійснюються шляхом надання суб'єкту господарювання відповідного розпорядження за підписом посадової особи Держсільгоспінспекції, яка здійснювала перевірку.

Заборона експлуатації машин за результатами перевірки, яка проводилася спеціально створеною комісією, а також заборона під час такої перевірки виконання робіт (проведення обов’язкового технічного контролю машин, здійснення підготовки трактористів-машиністів), яка тягне за собою зупинення (призупинення) діяльності у цілому підприємства, здійснюються шляхом надання суб'єкту господарювання розпорядження за підписом заступника (першого заступника) Голови Держсільгоспінспекції України або начальника (заступника начальника) територіального органу Держсільгоспінспекції.

У разі, якщо порушення, які є підставою для заборони експлуатації машин, було усунено під час перевірки в присутності посадової особи Держсільгоспінспекції, запис у розпорядження щодо відповідної заборони (обмеження) не вноситься. При цьому в акті перевірки вноситься запис "порушення усунено під час перевірки".

2.21. Припис, розпорядження складаються у двох примірниках, один із яких не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта надається керівнику суб'єкта господарювання чи уповноваженій ним особі, другий примірник з підписом керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи залишається в Держсільгоспінспекції або його територіальному органі.

У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від отримання припису або розпорядження вони направляються рекомендованим листом. При цьому на других примірниках припису або розпорядження, які залишаються в підрозділі Держсільгоспінспекції, що здійснював перевірку, проставляються відповідний вихідний номер листа і дата його направлення.

2.22. Приписи та розпорядження можуть бути оскаржені до центрального апарату Держсільгоспінспекції або до суду в установленому законодавством порядку.

2.23. У разі, якщо виявлені порушення несуть безпосередню загрозу життю працівників, що потребує негайної заборони експлуатації машин, керівник (заступник керівника) або уповноважена особа суб'єкта господарювання на вимогу і в присутності посадової особи Держсільгоспінспекції повинен негайно заборонити експлуатацію таких машин.

При цьому в акті перевірки зазначається відповідний запис та проставляється фактичний час заборони експлуатації.

У разі відмови суб'єкта господарювання від вжиття негайних заходів щодо зупинення експлуатації машин на вимогу посадової особи Держсільгоспінспекції в акті перевірки зазначається відповідний запис.

2.24. У разі прийняття рішення про заборону експлуатації машин повинно застосовуватися їх пломбування. ¶

2.25. Пломби накладаються у разі заборони експлуатації машин і механізмів безпосередньо на машини і механізми, експлуатацію яких заборонено.

2.26. Пломби накладаються на органи управління (включення) машин і механізмів або на такі деталі (місця), при поновлені роботи (експлуатації) яких пошкоджуються пломби.

2.27. Для пломбування використовуються стандартизовані металеві або пластикові (у тому числі одноразові індикаторні) пломби. Пломба повинна мати порядковий номер та логотип (код) із зазначенням назви (номера) територіального органу Держсільгоспінспекції та його структурного підрозділу, до якого належить посадова особа Держсільгоспінспекції.

Конструкція пломби не повинна допускати її зняття без руйнування цілісності. ¶

2.28. Накладання пломби повинно здійснюватися таким чином, щоб забезпечувалась безпека особи, яка її накладає, а машини і механізми, що підлягають опломбуванню, не створювали аварійних ситуацій з причини їх зупинки. ¶

2.29. Опломбовані машини передаються керівнику (заступнику керівника) або уповноваженій особі суб'єкта господарювання, у присутності яких здійснюється перевірка. При цьому у розпорядженні робиться відповідний запис із вказівкою місця встановлення пломби, найменування машини, що опломбовано, посади та прізвища посадової особи суб'єкта господарювання, якій передано машину. Факт прийняття опломбованої машини підтверджується у розпорядженні особистим підписом цієї посадової особи.

У разі відмови прийняття опломбованої машини у розпорядженні робиться відповідний запис.

2.30. У разі неможливості усунення виявлених порушень без зняття пломб суб'єкт господарювання звертається до відповідного органу Держсільгоспінспекції з офіційним листом щодо можливості зняття пломб з призупиненого об'єкта (машини або механізму) з обґрунтуванням необхідності такої дії, а також розробленими та затвердженими розпорядчим документом суб'єкта господарювання заходами, які забезпечують безпечне проведення працівниками ремонтних, відновлювальних робіт, а також інших робіт з усунення порушень.

На підставі такого звернення посадовою особою, яка видала розпорядження, приймається рішення про зняття пломб з призупиненого об'єкта на певний термін, що оформлюється рішенням про зняття пломб для виконання робіт щодо усунення порушень (додаток 5), або відмову.

2.31. Самовільне зняття пломб не допускається.

2.32. Про стан виконання припису суб'єкт господарювання повинен письмово у встановлені терміни повідомити посадову особу Держсільгоспінспекції, яка видала припис, для чого надсилає їй офіційний лист. У листі обов'язково вказуються номер та дата припису, номери порушень та відображається факт їх усунення.

Після надходження інформації від суб'єкта господарювання щодо виконання припису посадовою особою Держсільгоспінспекції, яка видала припис, проводиться перевірка виконання припису. У разі неподання суб'єктом господарювання відповідної інформації у встановлені терміни Держсільгоспінспекція набуває право на проведення позапланової перевірки суб'єкта господарювання.

У разі неможливості повного усунення порушень у встановлений термін суб'єкт господарювання повинен повідомити про це посадову особу, яка видала припис, та звернутися з клопотанням до відповідного органу Держсільгоспінспекції про продовження строку для виконання заходів щодо усунення виявлених порушень. У разі клопотання суб'єкта господарювання про необхідність продовження строку усунення виявлених порушень за рішенням Держсільгоспінспекції або її територіальних органів проводиться (за потреби) експертиза запланованих заходів.

2.33. Поновлення роботи машин здійснюється на підставі подання суб'єктом господарювання офіційного письмового повідомлення про повне усунення зазначених у розпорядженні порушень, які стали причиною заборони (обмеження), а також результатів перевірки усунення цих порушень.

Така перевірка проводиться у термін не пізніше трьох діб після отримання повідомлення про усунення порушень.

Рішення про поновлення роботи (додаток 6) приймається посадовою особою, яка видала припис (розпорядження), за можливості в день закінчення перевірки за умови усунення порушень, що призвели до їх заборони чи обмеження. У разі неможливості прийняття такого рішення у зазначений термін допускається його прийняття на наступний день після закінчення перевірки (за винятком вихідних та святкових днів).

У разі відсутності посадової особи, яка видала припис (розпорядження), у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням тощо рішення про поновлення роботи приймається посадовою особою, яка її заміщує або виконує обов'язки, або керівником (заступником керівника) відповідного територіального органу Держсільгоспінспекції.

2.34. Перевірка виконання припису або усунення порушень, що призвели до заборони експлуатації машин, здійснюється шляхом проведення посадовою особою Держсільгоспінспекції, яка видала припис (розпорядження), позапланової перевірки. У разі якщо суб'єкт господарювання може підтвердити достовірність виконання розпорядчого документа актами та документацією суб'єкта господарювання (наказами, відомостями, довідками тощо), перевірка достовірності наданої суб'єктом господарювання інформації здійснюється без позапланової перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) за умови надання ним до відповідного органу Держсільгоспінспекції завірених у встановленому порядку копій цих документів.

Перевірка усунення виявлених порушень суб'єктом господарювання, зазначених у розпорядженні (приписі), за рішенням заступника керівника Держсільгоспінспекції України або керівника (заступника керівника) територіального органу Держсільгоспінспекції може здійснюватися іншою посадовою особою Держсільгоспінспекції.

2.35. У разі створення перешкод проведенню перевірки посадова особа Держсільгоспінспекція має право звернутися до правоохоронних органів для вжиття ними відповідних заходів.

2.36. Приписи, розпорядження, а також рішення про відновлення роботи, зняття пломб оформлюються з використанням комп'ютерної техніки або розбірливим почерком на спеціальних друкованих бланках та реєструються в установленому порядку.

2.37. Центральним апаратом Держсільгоспінспекції або її територіальним органом здійснюються за необхідності як планові, так і позапланові перевірки груп суб'єктів господарювання з окремих питань щодо дотримання вимог законодавства при проведенні обов’язкового технічного контролю машин та їх експлуатації.

Такі перевірки проводяться відповідно до вимог цього Порядку на підставі наказів Держсільгоспінспекції або її територіальних органів.

За результатами перевірок суб'єктів господарювання з окремих питань територіальним органом Держсільгоспінспекції складається інформаційна довідка за результатами перевірки (додаток 7), яка надається відповідному структурному підрозділу центрального апарату Держсільгоспінспекції для подальшого узагальнення та проведення аналізу.

За необхідності Держсільгоспінспекцією або її територіальним органом зазначена інформація та пропозиції щодо заходів з усунення виявлених під час перевірок порушень та їх недопущення надалі доводяться до відома міністерств, центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління певної групи суб'єктів господарювання.

У разі визначення у наказі про проведення перевірок суб'єктів господарювання з окремих питань переліку суб'єктів господарювання, які підлягають перевірці, окремі накази на проведення перевірок суб'єктів господарювання не видаються. При цьому перевірки суб'єктів господарювання, які планується здійснити під час планових перевірок з окремих питань, повинні бути враховані у відповідних графіках перевірок суб'єктів господарювання.Директор департаменту

землеробства О.А.Демидов


Схожі:

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Міністерства аграрної політики України від 26 жовтня 2009 року №755, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2009...
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Виконання вимог припису, виданого за результатами раніше здійснених контрольних заходів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Виконання вимог припису, виданого за результатами раніше здійснених контрольних заходів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Транзит" суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях...
Наказ Міністерства аграрної політики України

НАКАЗ
Відповідно до підпункту 3 пункту 6, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого...
Міністерство аграрної політики та продовольства України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення...
НАКАЗ
Відповідно до статті 33 Закону України «Про охорону праці», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства...
ПРОГРАМА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка