Екологiчне право: Курс лекцiй: Навч посiбник для юрид фак вузiв. К.: Вентурi, 1996


НазваЕкологiчне право: Курс лекцiй: Навч посiбник для юрид фак вузiв. К.: Вентурi, 1996
Сторінка1/10
Дата25.04.2013
Розмір1.95 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Андрейцев В.i.
Екологiчне право: Курс лекцiй: Навч. посiбник для

юрид. фак. вузiв. - К.: Вентурi, 1996. -
У курсi лекцiй розкриваються методологiчнi та науковi засади

екологiчного права, висвiтлюються питання предмета, джерел та

системи цi§є галузi права, розкриваються екологiчнi права та обо-

в'язки громадян, гарантiє єх реалiзацiє та захисту, розкриваються

особливостi права власностi на природнi ресурси та права приро-

докористування, правового механiзму забезпечення екологiчноє

безпеки, правових форм екологiчноє експертизи, системи органiв i

функцiй управлiння в галузi екологiє, економiко-правового механiз-

му та юридичноє вiдповiдальностi за екологiчнi правопорушення.
Для студентiв юридичних вузiв i факультетiв, викладачiв, науко-

вих працiвникiв.
. 1203020900-6

"---Є996
i8ВК 5-7707-9603-0

ББК 67.307я73
c В.i. Андрейцев, 1996
Передмова
В умовах проведення економiчноє, екологiчноє i правовоє

реформи, формування iнститутiв незалежноє держави, по-

глиблення демократiє i гласностi, створення правових засад

реалiзацiє i захисту екологiчних прав громадян особливого

значення набува§ пiдготовка професiйно грамотних фахiвцiв

в галузi правознавства.
Ефективнiсть вдосконалення юридичноє освiти у вищiй

школi може бути досягнена завдяки докорiнному полiпшен-

ню рiвня викладання i опанування студентами юридичноих

факультетiв еколого-правовими знаннями, якi формуються

на пiдставi кодифiкацiє екологiчного законодавства Украєни,

вдосконалення системи екологiчного права.
Активiзацiя еколого-правового навчання студентiв юри-

дичних вузiв i факультетiв передбача§ запровадження в уч-

бовий процес комплексних навчальних програм з еколого-

правових дисциплiн, передовсiм з курсу <Екологiчне пра-

во>, та рiзноманiтних спецкурсiв, якi мають базуватися на

принципах мiждисциплiнарностi, комплексностi, унiверсаль-

ностi цiльовоє пiдготовки студентiв-правникiв, якi передба-

чають оволодiння ними навичками дiяльностi в правоохо-

ронних органах, надання юридичноє допомоги населенню
через систему адвокатських фiрм i консультацiй, здiйснен-

ня правовоє роботи в господарськiй, управлiнськiй, iнно-

вацiйнiй, iнвестицiйнiй та комерцiйнiй дiяльностi.
Теоретичнi засади курсу лекцiй з екологiчного права скла-

дають iсторичнi та сучаснi законодавчi та нормативно-пра-

вовi джерела, методологiя вза§модiє суспiльства i природи,

людини i навколишнього природного середовища, концеп-

цiя екологiчноє полiтики держави, екологiчних прав грома-

дян i забезпечення екологiчноє безпеки суверенноє Украєни.
Курс лекцiй з екологiчного права розроблений на пiдставi

свiтових досягнень еколого-правовоє науки, екологiчного за-

конодавства Украєни, еколого-правового порiвняльного ана-

лiзу правових систем зарубiжних краєн, принципiв i норм

мiжнародного екологiчного права, вiдповiдно до мети i зав-

дань навчального плану пiдготовки фахiвцiв у галузi право-

знавства юридичних вузiв i факультетiв.
Курс екологiчного права § складовою частиною безперервноє

екологiчноє освiти та виховання студентiв-правникiв, який спря-

мований на розвиток у студентськiй молодi еколого-правового

свiтогляду, спецiального еколого-правового мислення, закрiп-

лення необхiдних юридичних знань, з метою вирiшення конк-

ретних питань єх майбутньоє практичноє дiяльностi щодо захис-

ту екологiчних прав людини, забезпечення правопорядку у про-

цесi реалiзацiє екологiчноє полiтики держави.
В основу курсу <Екологiчне право> покладена цiлiсна i вза§-

мопов'язана концепцiя широкого розумiння екологiчного

права як iнтегрованоє спiльностi i комплексноє галузi права,

яка об'§дну§ такi складовi, як природоресурсове право, при-

родоохоронне (право навколишнього природного середови-

ща, середовищеохоронне) право i комплексний мiжгалузе-

вий iнститут правовоє екологiє людини (правове забезпечен-

ня екологiчноє безпеки людини), норми яких регулюють еко-

логiчнi суспiльнi вiдносини у галузi використання природ-

них ресурсiв (природоресурснi), охорони навколишнього

природного середовища (середовище-охороннi) i вiдносини

щодо забезпечення життя i здоров'я людини вiд небезпеч-

ного природного та техногенного впливу (антропоохороннi).
Цi науковi iдеє знайшли сво§ втiлення в актах екологiчно-

го законодавства, прийнятих в Украєнi, зокрема, в Законi
Украєни <Про охорону навколишнього природного середо-

вища> вiд 25 червня 1991 року, Законi Украєни <Про при-

родно-заповiдний фонд> вiд 16 червня 1992 року, Законi Ук-

раєни <Про охорону атмосферного повiтря> вiд 16 жовтня

1992 року. Законi Украєни <Про тваринний свiто вiд 3 берез-

ня 1993 року. Лiсовому кодексi Украєни вiд 21 сiчня 1994

року. Законi Украєни <Про екологiчну експертизу> вiд 9

лютого 1995 року, рядi законопроектiв, переданих для розг-

ляду до Верховноє Ради, Законi Украєни <Про зони надзви-

чайних екологiчних ситуацiй> та прийнятих пiдзаконних

актах, змiнах i доповненнях до Закону Украєни <Про охоро-

ну навколишнього природного середовища>.
Нещодавно провiдними вченими в галузi екологiчного

права започаткована копiтка праця над вдосконаленням цього

закону. Обговорю§ться питання про змiну його назви на

<Основи екологiчного законодавства> чи <Закону про осно-

ви екологiчного законодавства> з тим, щоб у подальшому
систематизувати правовi норми в галузi використання при-

родних ресурсiв, охорони навколишнього природного сере-

довища i забезпечення екологiчноє безпеки в §диному коди-

фiкованому актi - Екологiчному кодексi Украєни.
В ньому вiдображенi досягнення еколого-правовоє думки,

а також iдеє, висновки i пропозицiє, викладенi в рекомендацi-

ях <Круглих столiв>, юридичних читань, наукових та науко-

во-практичних конференцiй, семiнарiв, симпозiумiв, конг-

ресiв, присвячених концепцiє екологiчного права i законо-

давства; доробки Вiддiлення екологiчного права i управлiн-

ня Украєнськоє екологiчноє академiє наук, накопичений ав-

тором досвiд законотворчоє дiяльностi у комiсiє з питань еко-

логiчноє полiтики Верховноє Ради Украєни та викладання

екологiчного права на юридичному факультетi Нацiональ-

ного унiверситету iм. Тараса Шевченка.
Курс лекцiй базу§ться на простих логiчних схемах за прин-

ципом <вiд загального до конкретного>, який пройшов випро-

бування практикою викладання в юридичних вузах i факуль-

тетах Украєни. Логiчнi схеми мають послiдовну структуру: ви-

значення поняття, характеристика ознак, розкриття родових,

видових та специфiчних особливостей еколого-правових по-

нять i категорiй, узагальнення аналiзу чинного законодавства.
Курс простий i зручний у застосуваннi, сприятливий для

осмислення основних тем загальноє частини екологiчного

права, сприя§ усвiдомленню динамiки i закономiрностей роз-

витку i вдосконалення екологiчного законодавства вiдповiд-

но до сучасноє екологiчноє обстановки i державноє екологiч-

ноє полiтики.
При необхiдностi макет лекцiй супроводжу§ться посилан-

нями на конкретнi законодавчi i пiдзаконнi акти, джерела єх

опублiкування; проблемнi питання теорiє, практики i зако-

нотворчостi видiляються вiдповiдними пунктирними лiнiя-

ми, що дозволя§ в методично-навчальному процесi бiльш

ретельно деталiзувати, поглиблювати знання змiсту право-

вого регулювання вiдповiдних екологiчних правовiдносин.
Курс лекцiй <Екологiчне право> розрахований на студентiв

юридичних вузiв i факультетiв всiх форм навчання, який ви-

знача§ коло основних питань i комплекс юридичних проб-

лем, що висвiтлюються у процесi викладання лекцiйного

матерiалу, проведення практичних занять з використанням

активних форм i методiв еколого-правового навчання в об-

сязi 70 годин.
Вважаю, що. курс лекцiй з успiхом може використовува-

тись у процесi пiдготовки фахiвцiв у вищих навчальних зак-

ладах i неюридичного профiлю iз курсу <Основи екологiч-

ного права>.
Реалiзацiя курсу лекцiй з екологiчного права передбача§

формування у студентiв-правникiв сталоє системи еколого-

правових поглядiв i знань, навичок застосування екологiч-

ного законодавства, пiдвищення рiвня свiдомостi i еколого-

правовоє культури, розумiння необхiдностi позитивноє еко-

логiчно спрямованоє поведiнки, вмiння вибору оптималь-

них державно-правових засобiв щодо забезпечення екологiч-

ноє безпеки людини у процесi будь-якоє дiє^иiьностi, охорони

довкiлля, ефективного використання природних ресурсiв та

захисту екологiчних прав особи.
Пiдручник вiдповiда§ завданням вищоє освiти щодо пiдви-

щення якостi еколого-правовоє пiдготовки спецiалiстiв на

рiвнi сучасних вiтчизняних i свiтових вимог.
Тема: Науковi засади формування

екологiчного права
1. Об'§ктивнi передумови^ розвитку еколого-правових

норм.
2. Механiзм формування екологiчного права.
3. Мiсце екологiчного права в системi екологiчних i

правових наук.
4. Роль екологiчного права у здiйсненнi екологiчноє

полiтики держави.
Лiтература
1. Андрейцев В. i. Екологiчна полiтика: проблеми пра-

вового забезпечення // Києвський унiверситет. 1993 р.

№ 12. С.2-3. № iз. С.3. № 15. С.3.
2. Андрейцев В.i. Правовi аспекти екологiчноє культу-

ри // Вiсник Києвського унiверситету. Суспiльно-полi-

тичнi науки. 1991 р. № 3. С.69-75.
3. Государственно-правовое регулирование качеством

окружающей средьi. Киев-Одесса. 1983. 176 с.
4. Колбасов О.С. Зкология: Политика - Право. М.:

Наука, 1976. - 226 с.
5. Кравченко С.Н. Социально-психологические аспек-

тьi правовой охранм окружающей средьi. Львов:
<Вища школа>, 1988. - 138 с.
6. Кравченко С.М., Костицький М.В. Екологiчйа ети-

ка i психологiя людини. Львiв: Свiт, 1992. - 101 с.
7. Лисицьш Е.Н. Зкологическая политика США (Го-

сударственно-правовое регулирование охраньє окру-

жающей средьi). М.: Наука, 1986. - 160 с.
8. Мунтян В.Л. Правовьiе проблеми рационального

природопользования. Автореф. дисс. докт. юрид. наук.

Харьков, 1975. - 48 с.
Об'§ктивнi передумови розвитку еколого-

правових норм - реально iснуючi природнi i

соцiальнi умови виникнення i становлення за-

гальнообов'язкових правил в галузi викорис-

тання природних ресурсiв, збереження (охо-
рони) природного довкiлля та захисту люди-

ни вiд несприятливого навколишнього при-

родного середовища
Житт§вонеобхiднi екологiчнi потреби
Матерiальнi
Використання

природних ре-

сурсiв
Бiологiчнi

(фiзiологiчнi)
Форми задоволення

екологiчних потреб
i
Збереження (охорона)

природного довкiлля

та його компонентiв
Духовнi

(естетичнi)
Захист (охоро-

на) людини вiд

несприятливого

(небезпечного)

стану природ-

ного довкiлля
Формування

екологiчних iнтересiв

Способи задоволення (забезпечення)

екологiчних iнтересiв
Регулятивнi Забезпечувальнi

--ь ~-

Екологiчнi звичає, <табу> Дозволи Державно-правовi екологiчнi норми

Обмеження

Народне <священне> право

Заборони
Регламенти
Механiзм формування екологiчного права - сукупнiсть iсторичних, соцiальних, екологiчних, правових та iнших передумов i факторiв, спрямованих на виникнення, становлення i розвиток екологiчного права

Екологiчнi iнтереси людей

Регулювання використання природних ресурсiв Забезпечення охо-рони об'§ктiв i комплексiв навколишнього природного середовища Забезпечення охорони життя i здоров'я громадян вiд небезпечного довкiлля

Форми вза§модiє людини i навколишнього природного середовища

Економiчна Еколого-бiоло-гiчна Еколого-соцiальна

Розвиток екологiчниВiДНОСИН х

Природноре-сурсових вiдносин Природо- та се-редовищеохо-ронних вiдносин Антропоохо-ронних вiдносин

Трансформацiя соцiальних регуляторiв

|

^~ * а 2§ 5' <>§ о1-15' iiо§ П§ о1V ^-i1еа Г-Чi1 я ^5

й!- i3= 2о ойV
Формування екологiчноє полiтики держави \

1i&

~ Внутрiшня Екологiчнi функцiє держави Зовнiшня ~ .1iс

Засоби забезпечення екологiчноє полiтики--^------1-1--1-----1--- ^.i1 i ii^єє& Йв !5 в

Полi-"Г'МЄГНi iИЧiЄЄ Економiчнi Правовi Управ- Науково-лiнськi технiчнi Контрольнi

Механiзм правового забезпечення

i 1.

^ Екологiчне право

1----.---- 2& |-РЙ '§1§!^ 9 "§а ^ 5"§

----1-----'--'--'-- 1

Еколого-правова iдеологiя Еколого-правова психологiя Еколого- Еколого- Еколого-правова правова правова свiдомiсть культура освiта Еколого правова наука i

1в1 1

Реалiзацiя екологiчного права
Роль екологiчного права у здiйсненнi екологiчноє полiтики держави - виявлення соцiальноє спрямованостi i мiсця екологiчного права у визначеннi функцiй, форм та змiсту дiяльностi держави в галузi використання природних ресурсiв, охорони навколишнього природного середовища i забезпечення екологiчноє безпеки

Екологiчна полiтика-держави Екологiчне право

i---- ---1

Екологiчна культура Екологiчна iдеологiя Функцiє у галузi екологiчноє полiтики

1

Форми правовоє об'§ктивiзацiє Юридична база механiзму правового забезпечення екологiчноє полiтики

1 1

!.'!§Б ^ й <ц1 !& оао1Й i.ц^>1§я^ч

Засiб досягнення мети i завдань екологiчноє полiтики

Правова форма реалiзацiє екологiчноє полiтики

Гарантiя забезпечення екологiчноє безпеки

Нормативно-правовi акти в галузi екологiє

:

| Закони

| Пiдзаконнi акти

Локально-правове регулювання
Механiзм правового забезпечення екологiчноє полiтики - су-

купнiсть правових норм та iнших юридичне значимих засобiв,

якi забезпечують регулювання i здiйснення внутрiшньоє i зов-

нiшньоє екологiчно спрямованоє дiяльностi держави
Структура i змiст механiзму правового забезпечення

екологiчноє полiтики
Правове регулювання Органiзацiйно-функцiональне забезпечення Юридична вiдповiдальнiсть

Встановлю§ компетенцiю вищого законодавчого органу щодо визначення основних напрямкiв екологiчноє полiтики, правових форм й об'§ктивiзацiє та повноважень органiв управлiння по єє реалiзацiє Кабiнет Мiнiстрiв Украєни -) Дисциплiнарна

Здiйсню§ реалiзацiю екологiчноє полiтики - Адмiнiстративна

-| Кримiнальна

Забезпечу§ розробку державних, мiждержавних, регiональних екологiчних програм

Майнова

Верховна Рада Автономноє Республiки Крим

Передбача§ повноваження Верховноє Ради Автономноє Респуб-. лiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування щодо забезпечення реалiзацiє екологiчноє полiтики

-

Забезпечу§ реалiзацiю екологiчноє полiтики

Затверджу§ екологiчнi профами

Уiiсцевi органи гамоврядування

Закрiплю§ компетенцiю органiв . виконавчоє влади щодо здiйснення реалiзацiє екологiчноє полiтики с

Забезпечують реалiзацiю екологiчноє полiтики

Затверджують вiдповiднi екологiчнi програми


Предмет, джерела i система

екологiчного права
1. Предмет i методи екологiчного права.
2. Об'§кти екологiчного права.
3. Джерела екологiчного права.
4. Поняття екологiчного права.
5. Принципи i функцiє екологiчного права.
6. Система учбового курсу "Екологiчне право".
Лiтература
1. Андрейцев В. i. Екологiчне право i проблеми еколо-

гiчноє безпеки // Радянське право 1980 р. № 4. С.32-
36.
2. Андрейцев В.И. Зкологическое право: проблеми со-

вершенствования // Вiсник Києвського унiверситету,

юрид. науки. 1990 р. Вип.31. С.23-29.
3. Гетьман А.П. Процесуальньєе нормьi й отношения в

екологическом праве. Харьков. Основа. 1994.
4. Краснова Й.О. Зкологическое право й управление в

США. М., Байкальская академия, 1992.
5. "Круглий стол". Концепция зкологического права

// Вестник Моск. ун-та. Серия 11. Право. 1987 р. № 5.

С.33-57.
6. Петров В.В. Зкологическое право России. М., 1995.
7. Яковлев В.Н. Зкологическое право. Кишинев: изд.

Штиинца, 1988. 342 с.
8. Екологiчне право Украєни. (Загальна частина) На-

вчальний посiбник. В.К. Попов, М.В. Шульга, С.В.

Размета§в та iн. Харкiв. 1995. С. 3-56.
9. Ре<.ег-Спгi8iорп 8iопп. итлуеК.гесЬi. Етпiптпе. Вег-

iiп: ЕгiсЬ Зептiоє, 1992.
Предмет екологiчного права складають екологiчнi право-

вiдносини, що виникають в галузi використання природ-

них ресурсiв, охорони навколишнього природного сере-

довища i забезпечення екологiчноє безпеки, якi базуються

на множинностi форм права власностi, права природоко-

ристування i права громадян на безпечне для життя i здо-

ров'я навколишн§ природне середовище
Природноресурсовi правовiдносини (по використанню природних ресурсiв) г Охороннi (забезпечувальнi) правовiдносини в галузi екологiє

земельнi Природоохороннi (середовищеохо-роннi) правовiдносини Антропоохороннi (по охоронi життя i здоров'я людини вiд небезпечного довкiлля) правовiдносини

воднi

лiсовi

Правовiдносини по охоронi навколишнього природного середовища

гiрничi

фаунiстичнi Правовiдносини по охоронi життя i . здоров'я людини вiд небезпечного антропогенного впливу

по використанню атмосферного повiтря для потреб житт§дiяльностi людини i сировини основного виробництва

Правовiдносини в галузi охорони природних ресурсiв i ландшафтiв

Правовiдносини в галузi охорони об'§ктiв i територiй природно-заповiдного фонду Правовiдносини по охоронi життя i - здоров'я людини вiд негативного впливу стихiйних сил природи та природних явищ

Правовiдносини в галузi охорони екосистем i комплексiв

Правовiдносини в галузi охорони природно-антропогенних ландшафтiв

Правовiдносини в галузi охорони лiкувально-оздоровчих та рекреацiйних зон i територiй
Особливостi екологiчних правовiдносин
Природноресурсовi
Охороннi
1. Складаються стосовно

конкретних природних

ресурсiв (земель, надр, вод,

лiсiв, фауни, атмосферно-

го повiтря)
2. Обумовленi багатогран-

нiстю цiльового викорис-

тання природних ре-

сурсiв для задоволення

духовних, матерiальних,

лiкувальних, естетичних,

рекреацiйних, культурно-

виховних потреб
3. Базуються на багато-

гранностi форм права

власностi на природнi

ресурси, та права приро-

докористування <;у
4. Комплекснi правовiдно-

сини, якi мають чiтку

внутрiшню диференцiа-

цiю (земельнi, гiрничi,

воднi, лiсовi, фаунiстичнi,

атмосфероохороннi)
5. Виникають переважно з

приводу використання i

вiдновлення природних

ресурсiв як основного за-

собу господарювання, ви-

робництва i умови жит-

т§дiяльностi людини ,

1. Виникають з приводу

охорони навколишнього

природного середовища,

життя i здоров'я людини
2. Базуються на законно-

му правi громадян Украє-

ни на безпечне для жит-

тя i здоров'я навколишн§

природне середовище
3. Передбачають реалiза-

цiю основних екологiч-

них прав громадян, забез-

печення єх екологiчноє

безпеки
4. Орi§нтованi на збере-

ження i охорону навко-

лишнього природного

середовища як не-

вiд'§мноє умови, мiсця i

джерела житт§забезпе-

чення людини та iнших

живих органiзмiв
5. Характеризуються регу-

лятивно-забезпечуваль-

ною спрямованiстю еко-

логiчноє правосуб'§кт-

ностi громадян i якостi

навколишнього природ-

ного середовища
Методи екологiчного права
-^передбаченi екодого-правовими нормами способи

прийоми, що^спрнмиванГнiГефектнвне регулювання еколо-
^^--->...- ' __ -и_п^-_~----<-. .--^--^---- '-..-,.^- ....-"...-. ,_.. к-iиу-->---'-'^---<->-.-iг.
пчних правовiдносин, забезпечення реалiзацiє прав i дотри-

мання о&ов язкiв суб'§ктами цих вiдносин в галузi викори-

стання природних ресурсiв, охорони навколишнього природ-

ного середовища i забезпечення екологiчноє оезпеки грома-

дян^-----------
я>'г>рячтцi>є

Дозволяючi

Санкцiонуючi

^Л-^^У&Л*^ .Погоджувальнi^i'/кг/о'єчж^.ч-i

iмперативнi

Обмежувальнi

Упереджувальнi

< ' : .: - . * ; Забороннi

Виключностi

Заохочувальнi |

С^><.^. 'рсвЬе^^*^'- ¦

Альтернативнi

Автономнi

Диспозитивнi

Рекомендацiйнi

Стимуляцiйнi

iнiцiативнi

Еколого-експертних оцiнок

Харкiвська Державна

НАУКОВА ВiБЛiОТЕ&Д

єм. В. Г. Ксрзлегва
^К^62565
Об'§кти екологiчного права -
сукупнiсть природних, природно-соцiальних умов i процесiв,

природних ресурсiв, ландшафтiв, природних i природно-ант-

ропогенних комплексiв, екосистем та життя i здоров'я грома-

дян, що пiдлягають охоронi за допомогою норм екологiчного

законодавства
Диференцiйнi

земля

надра

води

лiси (рослинний свiт)

- тваринний свiт

атмосферне повiтря

iнтеграцiйнi
Навколишн§

природне середо-

вище
Життя i здоров'я

громадян вiд не-

безпечноє еколо-

гiчноє обстановки

Комплекснi
Природнi ком-

плекси i ланд-

шафти - об'-

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

ЗРАЗКИ
Зразки адміністративно-процесуальних документів для студентів 2 та 3 курсів, які вивчають курс “Адміністративне право України” /Уклад....
Проблеми поглиблення демократичних засад адміністративної реформи в Україні
М. Я. Сегай, д-р юрид наук, проф.; О. Ф. Скакун, д-р юрид наук, проф.; М. М. Стра­хов, д-р юрид наук, проф.; Ю. М. Тодика, д-р юрид...
«Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для...
В. К. Поповим)), розділ VI (§ 8), розділ XI канд юрид наук, доцент — розділ II (§ 1, 2) канд юрид наук, доцент — розділ XVI канд...
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС
В.І. Штанько, Н. В. Чорна, Т. Г. Авксентьєва, Л. А. Тіхонова. Політологія: кредитно-модульний курс. Навч посібник. –, 2010.– 368...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА
Звичаєве право. Робоча навчальна програма / Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова, М. В. Левчук. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
1. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ
Навч посібник для студентів факультету заочного навчання. – Харків: Нац аерокосм ун-т “Харк авіац. ін-т”, 2007. – 76 с
Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни...
Цивільне процесуальне право. Робоча навчальна програма / Кіреєва Н. О., Захароіва О. С., Грабовська О. О. – Київ нац ун-т імені Тараса...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Лукашук И. И. Международное право. Особенна часть. М., 1997. С. 238...
Для магістрантів 2 курсу денної форми навчання Навчально-наукового інституту права та безпеки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка