Законами


НазваЗаконами
Сторінка5/10
Дата23.04.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Стаття 60. Правила обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих
приміщень

Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, і надання їм жилих приміщень затверджуються Радою Міністрів
Української РСР і Українською республіканською радою професійних
спілок.

Г л а в а 2КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ
ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Стаття 61. Договір найму жилого приміщення. Укладення
договору найму жилого приміщення

Користування жилим приміщенням у будинках державного і
громадського житлового фонду здійснюється відповідно до договору
найму жилого приміщення.

Договір найму жилого приміщення в будинках державного і
громадського житлового фонду укладається в письмовій формі на
підставі ордера на жиле приміщення між наймодавцем -
житлово-експлуатаційною організацією (а в разі її відсутності -
відповідним підприємством, установою, організацією) і наймачем -
громадянином, на ім'я якого видано ордер.

Типовий договір найму жилого приміщення, правила користування
жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і придомової
території затверджуються Радою Міністрів Української РСР.

Умови договору найму жилого приміщення, що обмежують права
наймача та членів його сім'ї порівняно з умовами, передбаченими
законодавством Союзу РСР, цим Кодексом, Типовим договором найму
жилого приміщення та іншими актами законодавства Української

РСР, є недійсними.

Стаття 62. Застосування правил цивільного законодавства Союзу
РСР і Української РСР до відносин, що випливають
з договору найму жилого приміщення

До відносин, що випливають з договору найму жилого
приміщення, у відповідних випадках застосовуються також правила
цивільного законодавства Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 63. Предмет договору найму жилого приміщення

Предметом договору найму жилого приміщення в будинках
державного і громадського житлового фонду є окрема квартира або
інше ізольоване жиле приміщення, що складається з однієї чи
кількох кімнат, а також одноквартирний жилий будинок.

Не можуть бути самостійним предметом договору найму: жиле
приміщення, яке хоч і є ізольованим, проте за розміром менше від
встановленого для надання одній особі (частина перша статті 48),
частина кімнати або кімната, зв'язана з іншою кімнатою спільним
входом, а також підсобні приміщення ( кухня, коридор, комора
тощо).

Стаття 64. Права і обов'язки членів сім'ї наймача

Члени сім'ї наймача, які проживають разом з ним, користуються
нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов'язки, що
випливають з договору найму жилого приміщення. Повнолітні члени
сім'ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність за
зобов'язаннями, що випливають із зазначеного договору.

До членів сім'ї наймача належать дружина наймача, їх діти і
батьки. Членами сім'ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо
вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне
господарство.

Якщо особи, зазначені в частині другій цієї статті, перестали
бути членами сім'ї наймача, але продовжують проживати в займаному
жилому приміщенні, вони мають такі ж права і обов'язки, як наймач
та члени його сім'ї.

Стаття 65. Право наймача на вселення інших осіб у займане
ним жиле приміщення

Наймач вправі в установленому порядку за письмовою згодою
всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити в займане
ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших
осіб. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей зазначеної
згоди не потрібно.

Особи, що вселилися в жиле приміщення як члени сім'ї наймача,
набувають рівного з іншими членами сім'ї права користування жилим
приміщенням, якщо при вселенні між цими особами, наймачем та
членами його сім'ї, які проживають з ним, не було іншої угоди про
порядок користування жилим приміщенням.

Стаття 65-1. Придбання громадянам займаних ними
жилих приміщень у приватну власність

Наймачі жилих приміщень у будинках державного чи громадського
житлового фонду можуть за згодою всіх повнолітніх членів сім'ї,
які проживають разом з ними, придбати займані ними приміщення у
власність на підставах, передбачених чинним законодавством.

( Кодекс доповнено статтею 65-1 згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )Стаття 66. Плата за користування житлом

Плата за користування житлом (квартирна плата) обчислюється
виходячи із загальної площі квартири (одноквартирного будинку).

Норма загальної площі встановлюється у розмірі 21 квадратного
метра на одну особу.

Розмір плати за користування житлом (квартирної плати)
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

В одинарному розмірі оплачується загальна площа, що має
належати наймачеві та членам його сім'ї за встановленими нормами,
а також зайва площа, якщо розміри її на всю сім'ю не перевищують
половини норми загальної площі, яку належить мати одній особі.
Плата за користування рештою зайвої загальної площі береться в
підвищеному розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Загальна площа, право користування якою зберігається за
тимчасово відсутнім наймачем або членом його сім'ї, не вважається
зайвою.

( Стаття 66 із змінами, внесеними згідно з Декретом КМ N 11-92 від
15.12.92, в редакції Закону N 3187-12 від 06.05.93 )Стаття 67. Плата за комунальні послуги

Плата за комунальні послуги (водопостачання, газ, теплова
енергія та інші послуги) береться крім квартирної плати за
затвердженими в установленому порядку тарифами.

( Стаття 67 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2598-IV
( 2598-15 ) від 31.05.2005 )Стаття 68. Строки внесення квартирної плати та плати за
комунальні послуги

Наймач зобов'язаний своєчасно вносити квартирну плату та
плату за комунальні послуги.

Квартирна плата та плата за комунальні послуги в будинках
державного і громадського житлового фонду вносяться щомісяця в
строки, встановлені Радою Міністрів Української РСР.
Стаття 69. Пільги по квартирній платі та платі за комунальні
послуги

Пільги по квартирній платі та платі за комунальні послуги
встановлюються законодавством.

Громадянам, які проживають у будинках, що належать колгоспам,
може бути надано пільги по квартирній платі за рішенням загальних
зборів членів колгоспу або зборів уповноважених.

( Стаття 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від
06.05.93 )Стаття 70. Безплатне користування жилим приміщенням
з опаленням і освітленням

Спеціалісти, які працюють і проживають у сільській
місцевості, поза населеними пунктами (а в установлених

законодавством Союзу РСР випадках - у селищах), користуються
безплатно жилим приміщенням з опаленням і освітленням.

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік переліки категорій спеціалістів, які
забезпечуються таким приміщенням, і порядок надання їм жилих
приміщень встановлюються Радою Міністрів СРСР і Радою Міністрів
Української РСР.

Стаття 71. Збереження жилого приміщення за тимчасово
відсутніми громадянами

При тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї за
ними зберігається жиле приміщення протягом шести місяців.

Якщо наймач або члени його сім'ї були відсутні з поважних
причин понад шість місяців, цей строк за заявою відсутнього може
бути продовжено наймодавцем, а в разі спору - судом.

Жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем
або членами його сім'ї понад шість місяців у випадках:

1) призову на строкову військову службу або направлення на
альтернативну (невійськову) службу, а також призову офіцерів із
запасу на військову службу на строк до трьох років - протягом
усього періоду проходження зазначеної військової служби;
перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і
військовослужбовців надстрокової служби - протягом перших п'яти
років перебування на дійсній військовій службі;

2) тимчасового виїзду з постійного місця проживання за
умовами і характером роботи або у зв'язку з навчанням (учні,
студенти, стажисти, аспіранти тощо), у тому числі за кордоном, -
протягом усього часу виконання цієї роботи або навчання;

3) поміщення дитини (дітей) на виховання в дитячий заклад, до
родичів, опікуна чи піклувальника - протягом усього часу їх
перебування в цьому закладі, у родичів, опікуна чи піклувальника,
якщо в будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші
члени сім'ї.

Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і
членів її (їх) сім'ї не залишилося, це житло може бути надано за
договором оренди іншому громадянину до закінчення строку
перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення
нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи
піклувальника, в окремих випадках - до закінчення навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності,
у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та
соціальної реабілітації, а також в професійно-технічних чи вищих
навчальних закладах або до закінчення строку служби у Збройних
Силах України та інших військових формуваннях;

4) виїзду в зв'язку з виконанням обов'язків опікуна
(піклувальника) - протягом усього часу виконання цих обов'язків;

5) влаштування непрацездатних осіб, у тому числі
дітей-інвалідів, у будинку-інтернаті та іншій установі соціальної
допомоги - протягом усього часу перебування в них;

6) виїзду для лікування в лікувально-профілактичному
закладі - протягом усього часу перебування в ньому;

7) взяття під варту або засудження до арешту, обмеження волі,
позбавлення волі на певний строк чи довічне позбавлення волі -
протягом усього часу перебування під вартою або відбування
покарання, якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) залишилися
проживати інші члени сім'ї.

Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися проживати
інші члени сім'ї наймача, це житло може бути надано за договором
оренди (найму) у встановленому законом порядку іншому громадянину
до звільнення таких осіб з-під варти або до відбуття ними
покарання.

( Стаття 71 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3187-12 від
06.05.93, N 1525-III ( 1525-14 ) від 02.03.2000, N 2377-IV
( 2377-15 ) від 20.01.2005 )Стаття 72. Порядок визнання особи такою, що втратила право
користування жилим приміщенням

Визнання особи такою, що втратила право користування жилим
приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені
строки, провадиться в судовому порядку.

Стаття 73. Бронювання жилого приміщення

Жилі приміщення, що їх займають наймачі та члени їх сімей,
бронюються при направлені на роботу за кордон - на весь час
перебування за кордоном, при виїзді на роботу в райони Крайньої
Півночі і в прирівняні до них місцевості - на весь час дії
трудового договору, а у випадках, передбачених законодавством
Союзу РСР, - на весь час перебування в районах Крайньої Півночі і
в прирівняних до них місцевостях.

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік законодавством Союзу РСР і Української РСР може
бути передбачено й інші випадки бронювання жилих приміщень.

Стаття 74. Умови, за яких бронювання жилого приміщення
не допускається

Бронювання жилого приміщення не допускається, якщо до наймача
пред'явлено позов про розірвання чи зміну договору найму цього
приміщення або про визнання ордера недійсним, а також в інших
випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 75. Видача охоронного свідоцтва (броні)

У разі бронювання жилого приміщення виконавчий комітет
районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів за
місцем знаходження приміщення, що бронюється, видає наймачеві або
членові його сім'ї охоронне свідоцтво (броню). У разі виникнення
спору питання вирішується в судовому порядку.

Стаття 76. Розірвання договору найму на заброньоване
жиле приміщення

Якщо наймач та члени його сім'ї не повернулись у заброньоване
жиле приміщення протягом шести місяців після закінчення строку дії
броні, договір найму жилого приміщення за позовом наймодавця може
бути розірвано в судовому порядку.

Стаття 77. Правила бронювання жилих приміщень

Правила бронювання жилих приміщень затверджуються Радою
Міністрів Української РСР.

Стаття 78. Права і обов'язки тимчасово відсутніх наймача
та членів його сім'ї

Тимчасово відсутній наймач зберігає права і несе обов'язки за
договором найму жилого приміщення.

Якщо в жилому приміщенні не залишились проживати члени сім'ї
наймача, він зобов'язаний забезпечити належне утримання
приміщення.

Наймач вправі здати жиле приміщення в піднайом або поселити в
нього тимчасових жильців на умовах і в порядку, передбачених
статтями 91 - 99 цього Кодексу.

Члени сім'ї, що проживають у жилому приміщенні, наймач якого
тимчасово відсутній (статті 71, 73), вправі користуватися всім
займаним приміщенням. При цьому вони здійснюють права і обов'язки
за договором найму цього приміщення.

Стаття 79. Право на обмін жилого приміщення

Наймач жилого приміщення вправі за письмовою згодою членів
сім'ї, що проживають разом із ним, включаючи тимчасово відсутніх,
провести обмін займаного приміщення з іншим наймачем або членом
житлово-будівельного кооперативу, в тому числі з проживаючими в
іншому населеному пункті.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Законами України "Про оренду державного та комунального майна"
Керуючись Законами України "Про оренду державного та комунального майна", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний...
Законами

Законами N 81/95-ВР

Законами

План Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією...
Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією та законами, принцип поділу влади
Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI

Регламент Нікопольської міської ради VІ скликання Розділ І. ЗАГАЛЬНІ...
Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
М вересня-жовтня 2011 року здійснена перевірка ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України,...
П Л А Н
Як ми знаємо, ринок становить систему товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ, що керується економічними...
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
А ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка