Контрольні питання до заліку з курсу «Правнича лінгвістика»


Скачати 107.26 Kb.
НазваКонтрольні питання до заліку з курсу «Правнича лінгвістика»
Дата23.04.2013
Розмір107.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Контрольні питання до заліку з курсу «Правнича лінгвістика»
1. Предмет і основні завдання правничої лінгвістики. 

2. Короткий нарис розвитку правничої лінгвістики вУкраїні. 

3. Місце правничої лінгвістики в системі наук.

4. Соціолінгвістика.

5. Поняття мовної ситуації.

6. Поняття мовної політики.

7. Правове регулювання мовної політики в Україні.

8. Мова права як окремий стильовий різновид української літературної мови.

9. Поняття юридичного тексту.

10. Класифікація юридичних текстів.

11. Мова закону.

12. Розроблення та оформлення нормативно-правових актів (проектів).

13. Мовно-стилістичні вимоги до текстів нормативно-правових документів.

14. Поняття юридичної психолінгвістики, її предмет.

15. Практика застосування юридичної психолінгвістики.

16. Прикладні аспекти психолінгвістики.

17. Мовленнєві маніпуляції.

18.Юридична герменевтика.

19. Основні правила юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів.

20. Лінгвістична експертиза законопроектів.

21. Правове врегулювання проведення експертиз, що потребують лінгвістичних знань.

22. Почеркознавча експертиза.

23. Авторознавча (судово-лінгвістична) експертиза.

24. Експертиза відеозвукозапису (фоноскопічна).

25. Лінгвістична експертиза в справах про захист честі, гідності та ділової репутації.

26. Мова і мовлення як джерело конфліктних ситуацій.

27. Лінгвістична конфліктологія.

28. Поняття мовно-мовленнєвої толерантності.

29. Конфліктогенний текст. Тексти ЗМІ як предмет лінгвістичної конфліктології.

30. Коротка історія та сучасний стан лінгвістичної конфліктології.

31. Поняття мовного права і мовного правопорушення. Основні закони, що регулюють мовно-мовленнєві конфлікти і типологія мовно-мовленнєвих правопорушень.

32. Екологія мови, мовна агресія і мовне хуліганство. Поняття лихослів'я і лайки. Лайлива лексика. Поняття моральної шкоди, утиску ділової репутації в лінгвістичному аспекті.

33. Мовне шахрайство і мовне маніпулювання.

34. Мовне маніпулювання в рекламі, політичній діяльності та медико-психологічній практиці.

35. Поняття інформаційно-психологічної безпеки.

36. Мовне злодійство (плагіат).

37.Авторське право і його лінгвістичні аспекти.

38. Мовна освіта і юридична лінгвістика.

39. Місце юридичного перекладу в системі загального перекладу.

40. Закон України «Про засади державної мовної політики».

Теми контрольних робіт (рефератів)

з дисципліни «Правнича лінгвістика»
1. Юридичний жаргон: поняття, приклади, оцінка

2. Передумови виникнення і сучасний стан юридичної лінгвістики

3. Стратегії, тактики, прийоми мовного маніпулювання.

4. 3. Поняття моральної шкоди, образи, приниження, ущемлення ділової репутації в лінгвістичному аспекті.

5. Дискредитація особистості в мовному аспекті.

6. Словесне баламучення як форма мовної агресії.

7. Лінгвістичні помилки в текстах юридичних та адміністративних документів (мовні та мовленнєві помилки в оформленні законодавчих актів тощо, смислова розмитість визначень, неточність і двозначність формулювань та ін.)

8. Мовна сугестія і конфліктний текст.

9. Загальновживана і стилістично забарвлена лексика в текстах нормативних актів.

10. Юридичні кліше і штампи в конфліктних текстах.

11. Газетна публіцистика і конфліктний текст.

12. Психолінгвістичний експеримент в рамках лінгвістичної експертизи.

13. Сугестивна і образно-візуалізуюча функції образних засобів мови в юридичному дискурсі.

14. Моделювання образу України в друкованому публіцистичному дискурсі.

15. Образи влади в українській мові (когнітивно-дискурсивний аспект).

16. Лексика і фразеологія екстремістських текстів.

17. Історичні аспекти українського законодавства про мову.

18. Право як елемент культури народу.

19. Особливості проявлення мовної агресії у чоловіків і жінок.

20. Правові основі лінгвістичної експертизи «мови ворожнечі».

21. Мовна агресія: вчинок, провина, злочин?

22. Проблема експертної оцінки образи. Образа в правосвідомості лінгвіста. Образа як мовний акт.

23. Термін «інформація» в контексті законодавства.

24. Публічний виступ у дикусійному клубі: пропаганда, заклик або критика?

25. Співвідношення понять «державна мова», «національна мова», «юридична мова», «офіційна мова».

26. Концептосфера правничої лінгвістики.

27. Право як невід’ємний елемент культури народу.

28. Мова і право як цілісна система.

29. Юридична і лінгвістична інтерпретації понять честі, гідності, репутації, ділової репутації

30. «Цинічна форма» з позицій юриста і лінгвіста: нормативна і ненормативна лексика.

31. Лінгвістичний моніторинг.

32. Лінгвістична корекція.

33. Слово і діло: юридичний аспект лихослів’я.

34. Мовна експансія, мовна агресія і мовна демагогія.

35. Основні принципи правової комунікації.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ
ТА НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (РЕФЕРАТУ)

Перед написанням реферату з конкретної теми курсу необхідно опрацювати наукову літературу, осмислити прочитане і викласти думки на папері.

Вимоги:
Структура роботи: вступ (10-15%), основна частина (65-70%), висновки (10-15%), список використаної літератури (10-15%).

Обсяг – 10-12 сторінок (розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5)

Бібліографія – 4-5 джерел (повний опис за вимогами ВАК):

Список використаних літературних та інших джерел повинен містити підзаголовки: 1. Список використаних нормативно-правових актів, упорядкований за рівнем їх правової значущості, починаючи з Конституції і конкретних законів, і, закінчуючи конкретними відомчими нормативно-правовими документами, наприклад, наказами, постановами, рішеннями і таке інше, які надаються у кожному з рівнів значущості у хронологічному порядку, тобто за роками і конкретними датами їх затвердження чи видання; 2. Список використаних підручників, посібників та монографій, які подаються у алфавітному порядку за прізвищами або за заголовками у відповідності до вимог державного стандарту; 3. Список використаних наукових статей, які подаються у алфавітному порядку за прізвищами перших авторів відповідно до вимог державного стандарту.

Бібліографічний опис складається на основі друкованого твору мовою оригіналу крім написаних японською і китайською мовами. Для останніх опис подається в українському перекладі.

Бібліографічний опис складається із заголовка (автор, назва) та даних про місце видання, видавництво, рік видання і кількісних даних (кількість сторінок, том, випуск, номер). Дані про літературні джерела наводяться у встановленій послідовності й в обсязі, необхідному для ототожнення і пошуку цього джерела.

З метою уніфікації та обробки бібліографічної інформації введено систему умовно-розділових знаків:

- крапка і тире (. –) для відокремлення частин бібліографічного опису (перед місцем видання і кількістю сторінок при описі книги; перед роком, томом, випуском, сторінками при описі статті);

- двокрапка ( : ) – перед підзаголовком і назвою видавництва при описі книги;

- похила риска ( / ) – перед відомостями про авторство (колективи авторів, упорядники, редактори, редколегії, науково-видавничі установи);

- дві похилі риски ( // ) – перед відомостями про документ (твори, збірники, журнали, праці, матеріали статей);

- крапка з комою ( ; ) – перед другим місцем видання; при перерахуванні в одному посиланні декількох робіт;

- кома ( , ) – перед роком видання при описі книги, між прізвищами авторів з ініціалами.

Після всіх розділових знаків, крім коми, вживається велика літера.

Прізвища та ініціали чотирьох авторів записуються в тому порядку, в якому вони вказані в джерелі. Якщо авторів є більше ніж чотири, то наводять прізвища та ініціали перших трьох і додають „та ін.”

Місце видання записують повністю, хоча допустимі скорочення: М. – Москва, К. – Київ, Х. – Харків, СПб. – Санкт-Петербург (Л. – Ленінград), L. – Лондон, N.Y. – Нью-Йорк. Назви видавництв у лапки брати не слід. Кількість сторінок позначають цифрою з літерою с. – після цифри – з малої літери (46 с.), перед цифрою – з великої (С. 5.).

Порядок запису при описі книги такий: прізвища та ініціали авторів, назва, місце видання., рік видання, кількість сторінок або інтервал цитування (початкова і кінцева сторінки). При описі статті: прізвища та ініціали авторів, назва статті, назва журналу, рік, том, номер, інтервал сторінок. Якщо джерело цитують за реферативним журналом, то після опису його слід вказати дані реферату: назву реферативного журналу, том, розділ, номер реферату та рік видання журналу.

Порядок запису при описі електронного джерела такий: прізвище, ініціали автора (-ів) статті (публікації), назва статті (публікації), пробіл, квадратні дужки із зазначеною у них фразою [електронний ресурс], далі дві скісних риски, пробіл, фраза [режим доступу], двокрапка, повна електронна адреса сторінки, сайту тощо з рядку пошуку.

Посилання у тексті реферату на використані джерела слід зазначати у квадратних дужках з указівкою на номер джерела у списку використаної літератури і сторінки, з якої взято цитату, наприклад: [12, с. 45]. Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитату. Слід пам’ятати, що науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити його зміст, закладений автором цитованої праці, при цьому кожна цитата, кожен статистичний матеріал обов’язково повинен супроводжуватися посиланням на відповідне джерело. Цитування чужих думок або результатів наукових досліджень інших авторів без посилань на цих авторів вважається неприпустимим і забороняється.
Складові оцінки: змістовність, грамотність, технічне оформлення

Номер теми реферату обирається за порядковим номером студента в списку академічної групи. Якщо студентів у групі більше, ніж тем у переліку, відбір теми починається з нову спочатку.
Основні критерії оцінки реферату:

- повнота розкриття обраної теми;

- культура мови написаної роботи;

- якість оформлення реферату.
Структура реферату та особливості викладу матеріалу
Вступ. Цей компонент не потребує цитувань (хоч вони допускаються), великої кількості абстрактних розмірковувань і великого обсягу. Обов'язково слід виділити предмет опису, обгрунтувати тему, яку висвітлюєте в рефераті, вказавши на персоналії, які працювали над даним питанням, назвати їх праці. Це треба робити чітко й логічно, щоб обсяг вступу не перевищував 15 відсотків від обсягу роботи (1 сторінка).

Основна частина. Тут немає особливих регламентацій. Головне, щоб написати реферат самостійно. Матеріал, який викладаєте, необхідно обгрунтовано реферувати. Коли є аргументи і контраргументи, можна вступати в полеміку. Сміливо використовуйте цитати як для підтвердження, так і для спростування. Після цитати у квадратних дужках з указівкою на порядковий номер джерела і сторінку (наприклад: [5, 7]) оформлюється посилання на джерело, звідки її було взято. Цитований матеріал в основній частині, незалежно від форми цитування – дослівного (в лапках), світоглядно-змістового (своїми словами із зазначенням авторства матеріалу, який використовується), не повинен перевершувати 30 відсотків реферату. Загальний обсяг основної частини становить приблизно 8-9 сторінок.

Висновки. Це – підсумок реферату. Тобто чіткість, точність, лаконічність. Жодних цитат, припущень, розмірковувань. Конкретні висновки можна нумерувати.

Список використаної літератури. Укладається за алфавітним порядком або за порядком появи посилань у тексті.

Додатки. Зразки документів, графічні схеми тощо. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично до сторінки (посередині).

Реферат повинен бути набраний на комп’ютері (запис на дискеті обов’язковий) та видрукуваний на принтері.

Параметри: версія WORD 95,97,6.0,7.0 і новіші, шрифт – 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5.

Сторінки повинні мати відповідні поля: зліва – 30 мм; справа – 10 мм; зверху та знизу – 20 мм та нумерацію, починаючи з 2-ї (вступ). Кожен структурний елемент змісту (пункт плану) повинен починатися з нової сторінки; підпункти у межах пункту з нової сторінки не розпочинаються.

Основні критерії оцінки реферату: повнота розкриття обраної теми, культура мови написаної роботи, якість оформлення.


Правила оформлення титульної сторінки:

ЗРАЗОК:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА


ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН


слово реферат не пишемо, вказуємо лише назву реферату або варіант

Реферат

виконав (-ла):

студент (-ка) групи ЗЮП-...

Прізвище, ініціали
Викладач:

Наук.ступінь,
вчене звання,
Прізвище, ініціали

Харків – 2012Список рекомендованої літератури
1. Власенко В. А. Язык права. Иркутск, 1997. 
2. Язык закона / Под ред. А. С. Пиголкина. М., 1990. 
3. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза: Учебное пособие. М.:Флинта:Наука,2007. 592 с. 
4. Голев Н.Д. Юрилингвистика: на стыке языка и права // Юрилингвистика-1: проблемы и перспективы: Межвуз. сб. научн. тр. / Отв. ред. Н. Д. Голев. Барнаул, 1999. 
5. Голев Н.Д. Юрилингвистическая экспертиза как баланс противоречий // Языки профессиональной коммуникации: Материалы междунар. научн. конф. Челябинск, 21-22 октября 2003 г. / Отв. ред. Е. И. Голованова. Челябинск, 2003. 
6. Калинина Н.А. Лингвистическая экспертиза законопроектов: опыт, проблемы и перспективы. 
7. Комарова Р.Н. Язык закона: лингвистические характеристики (на материале текста Германского гражданского уложения): Автореф. дис... канд. филол. наук. СПб. 2000. 
8. Лыкова Н.Н. Генезис языка права (на материале французских и русских документов X-XV вв.). Тюмень, 2005. 
9. Ивакина Н.Н. Порядок слов в правовых документах // Советская юстиция. 1991. № 2. 
10. Громова Л.А. Профессиональная этика в PR. М., 2004 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://prrgpu.narod.ru 
11. Фролов Н.К., Разумкова Н.В. Язык и прав: Аспекты лингвоюристики и юрислингвистики: Учебное пособие для студентов филологической и юридической специальностей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.umk3.utmn.ru, свободный. 

Схожі:

Лінгвістична експертиза
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни „Правнича лінгвістика” для слухачів магістратури/ Укл. Руколянська Н. В. Дніпропетровськ,...
Контрольні питання для підготовки до заліку
Причини доцільності виокремлення кримінального проступку як виду кримінального правопорушення
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ (питання 1-80)
Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави і енциклопедії права
Дніпропетровський державний університет
Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни „Правнича лінгвістика” для слухачів магістратури/ Укл. Руколянська Н. В....
Контрольні питання для підготовки до заліку із Загальної частини кримінального права
Поняття, завдання та система кримінального права. Наука кримінального права як галузь правознавства
ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ З КУРСУ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»
Становлення та розвиток організацій колективного управління правами авторів. Принципи діяльності
Питання до заліку : Перекладацькі трансформації, Стилістичний аналіз...
Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі
Питання до заліку : B. Show. Pygmalion (translation) Theme, Message,...
Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі
Вступний тест 1 5 За матеріалами попередніх курсів. Контрольні роботи
Якщо кількість балів набраних в триместрі менша за 30, то студент не допускається до іспиту (заліку)
Контрольні питання, які виносяться на іспит

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка