ЗАКОНУКРА Ї Н И


Скачати 438.85 Kb.
НазваЗАКОНУКРА Ї Н И
Сторінка3/4
Дата23.04.2013
Розмір438.85 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4

створенням об'єктів архітектури, визначається Кабінетом Міністрів

України.
Органами ліцензування є Державна архітектурно-будівельна

інспекція України та її територіальні органи.
Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг),

пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, проходять

професійну атестацію. Перелік таких видів робіт (послуг) і порядок

професійної атестації встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов'язаних із

створенням об'єктів архітектури, проводиться центральним органом

виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та

архітектури. Повноваження щодо проведення професійної атестації

можуть бути делеговані саморегулівним організаціям у сфері

архітектурної діяльності. Саморегулівна організація набуває

делегованих їй повноважень з дня опублікування центральним органом

виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та

архітектури рішення про надання (делегування) таких повноважень в

офіційному виданні, визначеному таким органом.
До професійної атестації допускаються громадяни, які:
здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями

спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації, мають

стаж роботи за фахом не менш як три роки;
не здобули вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем

спеціаліст, магістр за напрямом професійної атестації, але мають

стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років.
Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається

відповідний кваліфікаційний сертифікат.
Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний

сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (послуг),

пов'язані із створенням об'єкта архітектури, без відповідної

ліцензії, мають особисту печатку та несуть відповідальність за

неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено

кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства,

будівельних норм, стандартів і правил.
Відомості про особу, яка отримала кваліфікаційний сертифікат,

вносяться до реєстру атестованих осіб.
Форма кваліфікаційного сертифіката, порядок внесення плати за

проведення професійної атестації та її розміри затверджуються

центральним органом виконавчої влади з питань будівництва,

містобудування та архітектури.

{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3370-IV

( 3370-15 ) від 19.01.2006, N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008; в

редакції Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
Стаття 18. Атестаційна архітектурно-будівельна комісія
Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов'язаних із

створенням об'єктів архітектури, здійснюється Атестаційною

архітектурно-будівельною комісією.
Атестаційна архітектурно-будівельна комісія:
визначає рівень кваліфікації і знань фахівців, їх

спеціалізацію;
видає відповідні кваліфікаційні сертифікати, скасовує рішення

про їх видачу;
може утворювати секції за видами робіт (послуг) та

професійної спеціалізації;
здійснює інші повноваження відповідно до Положення про

Атестаційну архітектурно-будівельну комісію, що затверджується

центральним органом виконавчої влади з питань будівництва,

містобудування та архітектури.

{ Стаття 18 в редакції Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від

17.02.2011 }
Стаття 19. Проектні роботи, виконання яких не потребує

наявності відповідного кваліфікаційного

сертифіката
Виконання проектних робіт по створенню об'єктів архітектури

не потребує наявності у фахівців відповідного кваліфікаційного

сертифіката у разі:
здійснення фахівцями проектних робіт під керівництвом

архітектора чи іншого фахівця, який має кваліфікаційний сертифікат

на виконання робіт відповідного профілю;
розроблення проектних матеріалів, не передбачених для

реалізації (ескізні, пошукові, концептуальні тощо), пропозицій

щодо можливості і умов забудови будь-якої земельної ділянки;
виконання робіт, що пов'язані з участю в містобудівних та

архітектурних конкурсах, якщо їх умовами не передбачено інше;
проектування об'єктів, які відповідно до законодавства не

потребують дозволу на будівництво. { Статтю 19 доповнено абзацом

п'ятим згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }
Стаття 20. Здійснення архітектурної діяльності іноземцями та

особами без громадянства
Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні

на законних підставах, при здійсненні архітектурної діяльності

користуються такими самими правами та несуть такі самі обов'язки,

як і громадяни України, якщо інше не передбачено законами і

міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких

надана Верховною Радою України.
На території України іноземці та особи без громадянства, які

не отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть

виконувати роботи, визначені статтею 19 цього Закону, та брати

участь у розробленні містобудівної документації, здійснювати

проектування об'єктів архітектури, розробляти робочу документацію

для будівництва лише на підставі договорів з суб'єктами

підприємницької діяльності, які мають ліцензію на виконання

окремих видів господарської діяльності у будівництві або із

фахівцями, які мають кваліфікаційний сертифікат. { Частина друга

статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3370-IV

( 3370-15 ) від 19.01.2006, N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }
Стаття 21. Здійснення архітектурної діяльності фізичними та

юридичними особами України на території іноземних

держав
Фізичні та юридичні особи України здійснюють архітектурну

діяльність на території інших держав відповідно до законів та

міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана

Верховною Радою України, а так само до законодавства країни

перебування.
Розділ V

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ
Стаття 22. Права архітектора

Архітектор під час проектування і будівництва об'єктів

архітектури має право:
без попереднього дозволу розробляти проектні пропозиції щодо

забудови будь-якої земельної ділянки для визначення можливості і

умов здійснення на ній будівництва об'єкта архітектури;
за дорученням замовника одержувати в установленому порядку

містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки і

технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури;

{ Абзац третій статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008; в редакції Закону N 3038-VI

( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
вільно обирати засоби і способи реалізації архітектурного

рішення;
за погодженням із замовником вносити в межах містобудівних

умов та обмежень забудови земельної ділянки зміни до затвердженого

проекту; { Абзац п'ятий статті 22 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
за дорученням замовника брати участь у підготовці договорів

підряду, організації конкурсів (тендерів) з визначення підрядника

на проектування та будівництво, бути представником замовника

в інших випадках, визначених договором;
залучати на договірній основі до розроблення проекту інших

фахівців, здійснювати керівництво цими роботами або брати участь у

виконанні робочої документації; { Абзац сьомий статті 22 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від

01.08.2006 }
здійснювати експертизу проектної документації згідно із

професійною спеціалізацією, зазначеною у кваліфікаційному

сертифікаті архітектора;
страхувати свою професійну відповідальність відповідно до

закону. { Статтю 22 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом

N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }
Стаття 23. Права замовників
Замовники на проектування і будівництво об'єктів архітектури

мають право:
обирати архітектора - розробника проекту або залучати його

за результатами архітектурного чи містобудівного конкурсу, обирати

підрядника на будівництво або залучати його за результатами

будівельного тендера; { Абзац другий статті 23 в редакції Закону

N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }
затверджувати проект, якщо він не суперечить законодавству,

містобудівним умовам та обмеженням забудови земельної ділянки;

{ Абзац третій статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008; в редакції Закону N 3038-VI

( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
здійснювати контроль і технічний нагляд за додержанням вимог

містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки під час

проектування об'єкта архітектури, затвердженого проекту під час

будівництва; { Абзац четвертий статті 23 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, N 3038-VI

( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
залучати осіб, які мають кваліфікаційний сертифікат, для

здійснення функцій замовника та інжинірингу. { Статтю 23 доповнено

абзацом п'ятим згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }
Стаття 24. Права підрядників
Підрядники на проектування і будівництво об'єкта архітектури

мають право:
обирати на свій розсуд технологію, методи і спосіб

розроблення та реалізації проекту об'єкта архітектури в межах

державних будівельних стандартів, норм і правил; { Абзац другий

статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V ( 58-16 )

від 01.08.2006 }
виконувати робочу документацію для будівництва об'єкта

архітектури відповідно до затвердженого проекту за безпосередньою

участю або під авторським наглядом архітектора - автора проекту чи

уповноваженої ним особи за його письмовою згодою; { Абзац третій

статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V ( 58-16 )

від 01.08.2006 }
здійснювати інші дії, передбачені договорами (контрактами)

підряду, у встановленому законодавством порядку.
Стаття 25. Права громадян та громадських організацій
Громадяни та громадські організації, які не беруть

безпосередньої участі у створенні об'єктів архітектури, мають

право:
одержувати в органах влади інформацію щодо підготовки і

прийняття рішень з планування, забудови та реконструкції населених

пунктів, окремих територій і конкретних об'єктів архітектури,

додержання при цьому вимог законодавства про збереження пам'яток

історії та культури, довкілля;
брати участь в обговоренні архітектурних рішень проектів у

встановленому порядку;
захищати свої інтереси під час проектування і будівництва

нових та експлуатації існуючих об'єктів архітектури відповідно до

законодавства.
Порядок громадського обговорення містобудівної документації

та проектів будівництва, а також порядок урахування в них

пропозицій громадськості визначаються законом. { Статтю 25

доповнено частиною другою згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від

01.08.2006 }
Стаття 26. Обов'язки архітектора, інших проектувальників
Архітектор, інші проектувальники, які здійснюють роботи по

створенню об'єктів архітектури, зобов'язані:
додержуватися державних стандартів, норм і правил, вимог

вихідних даних на проектування; { Абзац другий частини першої

статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI

( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
не порушувати під час проектування, організації і виконання

будівельних робіт законні права та інтереси власників і

користувачів будинків і споруд, прилеглих до ділянки забудови;
не розголошувати без згоди замовника відомості, які

становлять комерційну таємницю проекту.
Проектна організація, яка розробляла проектну документацію, а

також головний архітектор та головний інженер проекту несуть

відповідальність за відповідність проектної документації вихідним

даним на проектування, вимогам державних стандартів, норм і

правил.

{ Статтю 26 доповнено частиною другою згідно із Законом N 509-VI

( 509-17 ) від 16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
Стаття 27. Обов'язки замовників та підрядників
Замовники та підрядники під час створення об'єкта архітектури

зобов'язані:
доручати виконання окремих видів проектних і будівельних

робіт особам, які мають відповідну ліцензію (кваліфікаційний

сертифікат);
обирати виконавців робочої документації для будівництва з

додержанням вимог статті 8 цього Закону;
забезпечувати будівництво об'єктів архітектури згідно з

робочою документацією, застосовувати будівельні матеріали, вироби

і конструкції, які відповідають державним стандартам, нормам і

правилам і такі, що пройшли сертифікацію, якщо вона є

обов'язковою;
не порушувати під час організації і виконання будівельних

робіт законні права та інтереси користувачів прилеглих земельних

ділянок, власників розташованих на них будинків і споруд,

відшкодовувати завдані їм збитки відповідно до закону;
поінформувати у триденний строк місцеві органи охорони

пам'яток історії та культури про нововиявлені під час будівельних

робіт об'єкти, що мають антропологічне, археологічне, естетичне,

етнографічне, історичне, мистецьке, наукове чи художнє значення;

{ Абзац шостий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }
не включати до завдання на проектування вимог, що суперечать

вимогам законодавства України, затвердженій містобудівній

документації, державним нормам, стандартам і правилам. { Статтю 27

доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від

01.08.2006 }
Замовники, крім виконання обов'язків, зазначених у частині

першій цієї статті, також зобов'язані передавати один комплект

проектної документації, за якою збудовано об'єкт архітектури,

власникові такого об'єкта для постійного зберігання.

{ Статтю 27 доповнено частиною другою згідно із Законом N 58-V

( 58-16 ) від 01.08.2006; в редакції Закону N 3038-VI ( 3038-17 )

від 17.02.2011 }
Стаття 28. Обов'язки власників та користувачів об'єктів

архітектури
Власники та користувачі об'єктів архітектури зобов'язані:
утримувати в належному стані будинки і споруди, а так само

закріплені за ними земельні ділянки, додержуватися під час

експлуатації об'єкта архітектури вимог, визначених у його

архітектурно-технічному паспорті, а також вимог законодавства;

{ Абзац другий статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
1   2   3   4

Схожі:

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка