РЕСПЕКТ- ЛЛ


Скачати 180.1 Kb.
НазваРЕСПЕКТ- ЛЛ
Дата21.04.2013
Розмір180.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

РЕСПЕКТ- ЛЛ

Свідоцтво Аудиторської палати України
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2968


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

за наслідками проведення аудиту

річної фінансової звітності

повного товариства

"ЛОМБАРД – КУЗЬМІН, СИРОТА - "ЗЛАТО"

за 2011рік

м. Кривий Ріг

2012 рік

Аудиторський висновок призначений для:

  • засновників повного товариства "ЛОМБАРД – КУЗЬМІН, СИРОТА - "ЗЛАТО";

- Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю „Аудиторська фірма „Респект-ЛЛ”, ідентифікаційний код 24239303, місцезнаходження: 50069, м.Кривий Ріг, пр-т Миру, буд.50, кв.77, тел. (0564) 74-27-10, 74-03-38, e-mail: respectll@mail.ru.

Здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 2968, виданого рішенням Аудиторської палати України за № 111 від 27 червня 2002 року, рішенням Аудиторської палати України від 21 червня 2007 року за № 179/7 термін чинності свідоцтва продовжено до 27 червня 2012 року.

Перевiрку здiйснювала незалежний аудитор Іщенко Л.В.:

- сертифікат серії А № 001804 виданий рішенням АПУ № 23 від 27 грудня 1994 року, рішенням АПУ № 196/2 від 27.11.2008року термін дії сертифікату продовжено до 27 грудня 2013 року;

- свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, внесено до реєстру розпорядженням Держфінпослуг від 26.03.2009 року № 210, строк дії свідоцтва до 27.12.2013року.
Основні відомості про ломбард

Повне товариство “ЛОМБАРД – КУЗЬМІН, СИРОТА - "ЗЛАТО" (далі – ломбард) зареєстроване рішенням виконавчого комітету Криворізької міської ради Дніпропетровської області від 23.09.2003 року. Номер запису в Єдиному державному реєстрі - 1 227 107 0009 005350. Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку зі зміною місцезнаходження - 21.04.2010року.

Ідентифікаційний код 32633331.

Місцезнаходження юридичної особи: 50065, м.Кривий Ріг, вул. Косіора, будинок 52, кв.1.


Повне товариство зареєстроване в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України відповідно до розпорядження Комісії від 03.02.2005 р. №3483. Серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ЛД 280. Реєстраційний номер свідоцтва 15101460.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:

Код за КВЕД

Види діяльності

65.23.0

Інше фінансове посередництво

65.22.0

Надання кредитів

На 31.12.2011року чисельність працівників ломбарду складає 12 (дванадцять) чоловік.

Дозвіл на здійснення діяльності: ліцензія серії АВ видана рішенням Міністерства фінансів України від 19.05.2010 р. №270. Строк дії ліцензії до 04.06.2012року.

Ломбард має:

- відділення № 1, яке знаходиться за адресою: м.Кривий Ріг, пр. К.Маркса, 20;

- відділення № 2, яке знаходиться за адресою: м.Кривий Ріг, мкр. Солнечный, 60/4;

- відділення № 3, яке знаходиться за адресою: м.Кривий Ріг, ул. Косіора,8
Відомості про умови договору на проведення аудиту

Підставою для аудиторської перевірки та надання висновку є договір № 10-п від 23.02.2012року.

Аудиторська перевірка проводилася з 23.02.2012року по 02.03.2012року.

Період, за який здійснено перевірку: з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.

Мета перевірки – висловлення незалежної думки аудитора у формі аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) про достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах, виходячи з оцінки висновків на основі отриманих аудиторських доказів.
Опис перевіреної фінансової інформації

Для перевірки були надані:

  • засновницькі документи ломбарду;

  • первинні бухгалтерські та господарські документи за 2011рік;

  • регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку за 2011рік;

  • фінансова звітність за 2011рік.

Згідно з договором аудиторська фірма провела аудиторську перевірку достовірності річної фінансової звітності за 2011рік, до складу якої входить:


- Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2011 року;

  • Звіт про фінансові результати за 2011 рік (форма №2);

  • Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (форма № 3);

  • Звіт про власний капітал за 2011рік (форма № 4);
  • Примітки до річної фінансової звітності за 2011рік ( форма № 5).


Критеріями, застосовуваними до фінансової звітності ломбарду є прийнята концептуальна основа Національних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні.
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Обсяг аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами Закону України „Про аудиторську діяльність в Україні”, Кодексу етики професійних бухгалтерів, Міжнародних стандартів аудиту (МСА), зокрема МСА 230, 260, 520, 560, 580, 700, МСА 3000 і т.д., Законів України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік" від 29 грудня 2005року N 5224 (в редакції розпорядження від 19 жовтня 2006 року № 6337), інших законодавчих актів та з урахуванням нашого досвіду.


Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог та відповідного планування і здійснення аудиторської перевірки з метою одержання достатньої впевненості в тому, що річна фінансова звітність ломбарду за 2011рік не містить суттєвих викривлень та здійснена у відповідності з вимогами Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХIY від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази та інформацію для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Бухгалтерський облік ломбарду достовірний та ведеться по журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку з використанням комп’ютерної програми 1С Бухгалтерія (версія 7.7). Методологія обліку відповідає чинним принципам, діючим на території України.

Для забезпечення єдиних принципів і методів, використаних ломбардом для складання фінансової звітності, керівництво ломбарду сформувало облікову політику і відобразило в наказі №1 від 02.01.2011р. "Про організацію бухгалтерського обліку, про облікову політику". Облікова політика в ломбарді відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХIY від16.07.1999року зі змінами та доповненнями, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО), з застосуванням Плану рахунків, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року № 291 (далі - Інструкція №291).

Фінансова звітність підприємства за 2011 рік була підготовлена відповідно до П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999року № 87.

На нашу думку, інформація про склад активів, про власний капітал, про зобов’язання розкрита повно відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Річна інвентаризація активів і зобов’язань була проведена станом на 30.12.2011року, 31.12.2011року у відповідності до вимог законодавства. У зв’язку з тим, що ми були призначені аудиторами ломбарду після 31.12.2011р., ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією активів і зобов’язань по залишкам на початок та кінець 2011року. Через характер облікових запасів ломбарду ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

Бухгалтерський облік в ломбарді ведеться відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2004р. №531 (далі - Методрекомендації №531) і грунтується на положеннях Інструкції №291, а також на нормах П(С)БО 15 "Дохід" і П(С)БО 16 "Витрати".

Всупереч вимогам п.2.1.10 статті 2 Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №3981 від 26.04.2005р. та розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 01.03.2011 № 111 "Про затвердження Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії" страховий резерв в повному товаристві не сформовано.

Станом на 31.12.2011року у складі іншої поточної дебіторської заборгованості (р. 210 балансу) враховані товарно-матеріальні цінності на загальну суму 15720,65 грн., які вкрадені (по факту розкрадання товарно-матеріальних цінностей порушена кримінальна справа). Вартість викрадених товарів до моменту вирішення питання про винуватців крадіжки повинна відображатися на позабалансовому субрахунку "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей".

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

У Звіті про фінансові результати відображається інформація про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. Зміст, форма та загальні вимоги до розкриття статей Звіту про фінансові результати визначаються П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".
Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", річна фінансова звітність за 2011рік достовірно, в усіх суттєвих аспектах, справедливо та достовірно відображає фінансовий стан ломбарду на 31 грудня 2011року, а також результати його діяльності за 2011рік, розмір і структуру власного капіталу та рух грошових коштів і відповідає вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні згідно із застосовуваною концептуальною основою фінансової звітності відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку.


Думка аудитора щодо відповідності показників розміру і структури власного капіталу

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал ломбарду відображений в першому розділі пасиву балансу (код рядку 380 форми №1) та в Звіті про власний капітал (форма №4) і станом на 31.12.2011року складає 84 тис.грн.:

- складений капітал - 500 тис.грн.;

- інший додатковий капітал - 13 тис.грн.;

- непокритий збиток - 352 тис.грн.;

- неоплачений капітал - 77 тис.грн.

Учасниками повного товариства є фізичні особи. Для забезпечення досягнення цілей і реалізації предмета діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників створений статутний (складений) капітал в розмірі 500000 грн.

Сума неоплаченого капіталу на кінець 2011 року склала 77 тис.грн.

Визначений складений капітал в засновницькому договорі ломбарду відповідає даним бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

Непокритий збиток відображений у бухгалтерському обліку з урахуванням отриманих доходів та витрат. Інформація щодо збитку за 2011рік розкрита в Звіті про фінансові результати (форма № 2) за 2011рік і за даними підприємства склала 113тис.грн.

На кінець 2011 року сума нерозподіленого збитку ПТ “ЛОМБАРД – КУЗЬМІН, СИРОТА - "ЗЛАТО" склала 352 тис.грн. і збільшилась в порівнянні з попереднім роком на суму отриманого збитку за рік.

На нашу думку, інформація про власний капітал (розмір та структура) станом на 31 грудня 2011 року, в цілому, розкрита повно у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Розмiр та структура власного капiталу станом на 31.12.2011р. перевищує 200 тис.грн., що вiдповiдає встановленим вимогам п.2.1.11 ст.2 Розпорядження №3981.
Аналіз показників фінансового стану ломбарду

На підставі отриманих звітних даних аудитором здійснено аналіз додержання (виконання) ломбардом встановлених критеріїв та нормативів щодо ліквідності, капіталу та платоспроможності, прибутковості та якості активів.

Показники фінансового стану на 31.12.2011року надаються в таблиці (Додаток 1).

Аналіз ліквідності ломбарду дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (нормативне значення 0,2 – 0,25) на 31.12.2011р. дорівнює 0,27, показує, що ломбард може сплачувати борги негайно грошовими коштами та розширювати подальшу діяльність. Значення цього показника протягом звітного періоду зменшилося з 5,17 на початок 2011року до 2,7 на кінець року. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності вважається теоретично достатнім, якщо воно перевищує 0,25. Тобто, ломбард може на 27% погасити всі свої борги, його платоспроможність вважається оптимальною.

Коефіцієнт загальної ліквідності показує достатність оборотних засобів підприємства для повної ліквідації своїх боргових зобов’язань. Значення цього показника протягом звітного періоду зменшилося із 22,0 на початок 2011року до значення 2,46 на кінець року. Коефіцієнт загальної ліквідності дозволяє встановити у скільки разів поточні активи покривають поточні зобов’язання. Оптимальне значення цього показника повинно становити більше 1, констатуємо, що загальна ліквідність ломбарду знаходиться на нормальному рівні, навіть при зменшенні цього коефіцієнту за звітний період.

Коефіцієнт швидкої (поточної) ліквідності характеризує, наскільки короткострокові зобов’язання можуть бути погашені за рахунок найбільш ліквідних активів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості).

Протягом періоду, що перевіряється, відбулося зменшення цього показника на 19,54, але нормативне його значення 0,6 - 0,8 лишилося перевищеним.

Абсолютне значення чистого оборотного капіталу, яке зменшилося на 31.12.2011 року у порівняння з початком 2011року на 66 тис.грн., становить 60 тис. грн.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості та незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування його діяльності.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) становить: на 31.12.2010р. - 0,96, на 31.12.2011р. – 0,67 (критичне значення більше 0,5) і відображає достатню питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів 96% та 67% відповідно та перевищує орієнтоване позитивне значення.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (фінансування) на 31.12.2011р. становить 0,49 і показує суму залучених джерел фінансування до власних, яка припадає на одну грошову одиницю. Значення показника протягом звітного періоду збільшилося, нормативне значення коефіцієнта, менше ніж одиниця, дотримане та характеризує незалежність ломбарду від залучених засобів.

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами за 2011 рік знизився на на 19,54, досягнувши значення 1,46, це перевищує нормативне значення цього коефіцієнту (більше за 0,1).

Коефіцієнт маневреності власного капіталу характеризує питому вагу власних оборотних коштів у загальному обсязі власного капіталу. При нормативі більше за нуль, значення цього показника протягом звітного періоду зменшилося і становить 0,71, що перевищило норматив. Це вважається позитивним фактором в аналізі фінансового стану.

Спроможність підприємства у процесі своєї фінансово-господарської діяльності отримувати достатній об'єм доходу (прибутку) - гарантія його стійкого функціонування і платоспроможності. Показники рентабельності визначаються як відношення чистого прибутку (збитку) до активів, власного капіталу, показників господарської діяльності.

Так як ломбард у звітному році отримав збиток, то всі коефіцієнти рентабельності набагато менші нормативного значення, а це свідчить про замедлення темпів економічного росту і розвитку ломбарду.

Таким чином, в цілому, по повному товариству “ЛОМБАРД – КУЗЬМІН, СИРОТА - "ЗЛАТО", можна стверджувати що ломбард має достатній рівень майнового стану, достатню ліквідність та платоспроможність, хоча деякі показники в порівнянні з минулим роком зменшилися.

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 1 січня 2012року до аудиторської перевірки, не відбувалися.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка річної фінансової звітності ломбарду за 2011рік забезпечує обгрунтовану підставу для висловлення нашої думки.
ВИСНОВОК:

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", річна фінансова звітність повного товариства “ЛОМБАРД – КУЗЬМІН, СИРОТА - "ЗЛАТО" за 2011рік достовірно, в усіх суттєвих аспектах, справедливо та достовірно відображає фінансовий стан ломбарду на 31 грудня 2011року, а також результати його діяльності за 2011рік, розмір і структуру власного капіталу та рух грошових коштів і відповідає вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні згідно із застосовуваною концептуальною основою фінансової звітності відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку.
Дата видачі

02 березня 2012року
Фактичне місцезнаходження офісу аудиторської фірми:

50069, м.Кривий Ріг, пр-т Миру, буд.50 кв.77
Додатки:

- додаток № 1;

- фінансова звітність за 2011 рік;

- копія сертифікату аудитора;

- копія свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

- копія свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.


Директор, аудитор

(сертифікат серії А № 001804) Л.В.Іщенко

Додаток 1


Показники фінансового стану за 2011рік

повного товариства "ЛОМБАРД – КУЗЬМІН, СИРОТА - "ЗЛАТО"
№ з/п


Показник


Формула розрахунку

Нормативне

значення

На початок

звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

1. Аналіз ліквідності підприємства

1.1

Коеф. абсолютної

(строкової) ліквідності

ф.1(р.220+230+240)

/ф.1 р.620

>0,2-0,255,170,27

1.2.

Коеф. покриття

(загальної ліквідності)

ф.1 р.260/ф.1 р.620

> 122,02,46

1.3

Коеф. швидкої (поточної) ліквідності

ф.1(р.260-∑(р.100-140))

/ф.1 р.620

0,6-0,822,02,46

1.4

Чистий

оборотний капітал (тис.грн)

ф.1(р.260-р.620)

>0, збільш.12660

2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості ) підприємства

2.1

Коеф.фінансової

стійкості (автономії)

ф.1 р.380/ф.1 р.640

>0,50,96


0,67

2.2

Коефіцієнт фінансування

ф.1(р.430+480+620+630)/

ф.1 р.380

<1, зменш.


0,05


0,49

2.3

Коеф. забезпеч. власними оборотними засобами

ф.1(р.260-р.620)/

ф.1 р.620

>0,1


21,0


1,46

2.4

Коеф. маневреності власного капіталу

ф.1(р.260-р.620)/

ф.1 р.380

>0, збільш.


0,96


0,71

3. Аналіз рентабельності підприємства

3.1

Коеф. рентабельності активів

ф.2 р.220 або р.225/ф.1

р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2

>0, збільш.00, зменш

3.2

Коеф. рентабельн. власного капіталу

ф.2 р.220 або р.225/ф.1

р.380(гр.3)+р.380(гр.4))/2

>0, збільш.


0


0, зменш

3.3

Коеф. рентабельн. діяльності

ф.2 р.220 або р.225/

ф.2 р.035

>0, збільш.


0


0, зменш


Аудитор Л.В.Іщенко

____________________________________________________________________________ 50069, м. Кривий Ріг, проспект Миру, буд 50/77, т/ф: 74-27-10, т: 74-03-38

Схожі:

РЕСПЕКТ
Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135
РЕСПЕКТ- ЛЛ
Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2968
РЕСПЕКТ
Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135
АУДИТОРСЬКА ФІРМА РЕСПЕКТ- ЛЛ
Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2968
Основні відомості про аудиторську фірму
Аудиторська фірма „Респект-ЛЛ” є юридичною особою на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка