Філія ТОВ «Альянс М» в м. Кам`янець-Подільському


НазваФілія ТОВ «Альянс М» в м. Кам`янець-Подільському
Дата18.04.2013
Розмір157 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР № ____

на реалізацію туристичних послуг
місто Кам`янець-Подільський «___»_______________20___р.

Філія ТОВ «Альянс М» в м.Кам`янець-Подільському (ліцензія АВ № 158011 від 20.10.2006р.), м. Київ, Україна, яке має статус платника єдиного податку (10%), в особі директора Стоянського Анатолія Броніславовича, що діє на підставі Положення про філію, далі «Туроператор», з одного боку та _______________________________________________________________________________________________ (ліцензія Державної туристичної адміністрації України від «___»_____20___р., серія ____ №___________), надалі «Турагент», в особі ______________________________________________________________________________ _________________________________________________________, що діє на підставі _____________________,

з іншої боку,

усі разом надалі іменовані Сторони,

уклали даний Агентський договір, надалі – Договір, про наведене нижче:


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Турагент замовляє та зобов’язується від власного імені реалізовувати на території України на умовах Договору Турпродукти, а Туроператор зобов’язується надавати Турпродукти на реалізацію та виплачувати Турагенту винагороду.
 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

  1. Туроператор зобов’язується:

   1. забезпечувати Турагента методичними, рекламними та іншими матеріалами з метою просування та реалізації Турпродукту Турагентом. При цьому обсяг та

періодичність надання Турагенту таких матеріалів визначається Тур оператором самостійно та на власний розсуд;

   1. сповіщати про зміну вартості Турпродукту до його реалізації Турагентом;

   2. при наявності у Туроператора можливості надати Турпродукт на реалізацію та при дотриманні Турагентом умов, встановлених у п. 2.2.6 Договору, Тур оператор після направлення Підтвердження Замовлення забезпечує замовлення усіх видів послуг, що входять у Турпродукт;

   3. відповідно до Замовлення Турагента, підтвердженого Туроператором, та на підставі забезпеченого Замовлення послуг, які входять до складу Турпродукту, Туроператор надає Турпродукт на реалізацію шляхом оформлення та передачі представнику Турагента документів, які необхідні для споживання Турпродукту (авіаквитків, та/або страхових полісів, та/або рахунку-фактури, та/або інших документів, визначених Туроператором залежно від складу Турпродукту);

   4. на письмову вимогу Турагента складати акти звірок взаєморозрахунків між Сторонами за Договором;

   5. сплачувати Турагенту згідно ст.4 цього Договору винагороду за виконання Турагентом своїх зобов’язань за Договором;

   6. дотримуватись та виконувати інші положення цього Договору.

  1. Турагент зобов’язується:

   1. замовляти Турпродукт шляхом подання Туроператору Замовлення у письмовій формі, по факсу чи в інший спосіб, що встановлений цим Договором чи Туроператором;

   2. реалізувати замовлений Турпродукт туристу від свого імені та за ціною, встановленою Туроператором;

   3. здійснювати переказ Туроператору вартості Турпродукту в строк, встановлений п. 4.1 Договору, та незалежно від розміру та строку фактичного одержання Турагентом такої вартості від туриста чи іншої особи та незалежно від факту реалізації Турагентом Турпродукту;

   4. реалізовувати Турпродукт тільки після отримання від Туроператора підтвердження Замовлення такого Турпродукту, але при цьому обов’язково отримувати від клієнта передоплату;

   5. сповіщати Туроператора про зміну Замовлення чи відмову від Замовлення у письмовій формі чи по факсу;

   6. надавати Туроператору всі документи, необхідні для формування Турпродукту;

   7. інформувати кожного туриста про умови перебування, правила, норми та відомості, які мають бути доведені до туриста згідно Законів України “Про туризм” та “Про захист прав споживачів”, правил, інструкцій та інших нормативних документів в сфері туризму та перевезень;

   8. від свого імені укласти Договір на туристичне обслуговування з кожним туристом;

   9. при реалізації Турпродукту дотримуватись усіх інших вимог, що встановлені законодавством України;

2.2.10.в розмірі, який вказаний в п. 6 Договору, сплачувати Туроператору на вимогу останнього штрафні санкції у випадку відмови Турагента від замовленого у Туроператора Турпродукту або його частини, а також за заміну Турпродукту чи його частини на іншій Турпродукт чи його частину;

2.2.11. Перевіряти у Туриста наявність та правильність оформлення необхідних паспортних, візових та інших документів на в’їзд і виїзд. Турагент повинен відмовити Туристу (або юридичній особі) в укладенні договору на туристичне обслуговування (або Договору з юридичною особою) якщо:

а) строк чинності візи з моменту перетину кордону країни, на в’їзд до якої видана віза, є меншим від строку перебування Туриста у цій країні, або меншим від строку, визначеного компетентними органами цієї країни;

б) строк чинності візи при в’їзді в Україну з моменту перетину кордону України є меншим семи днів;

в) віза використана за кількістю в’їздів (виїздів) до (з) відповідної країни;

г) строк чинності закордонного паспорта з моменту перетину кордону країни, до якої подорожує Турист, є меншим від строку, встановленого компетентними органами цієї країни;

д) не оформлені, не правильно оформлені документи, що дають право на виїзд дітей за кордон України, а саме:

- відсутнє нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон;

- не вписані відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками) в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників);

- не вклеєні в паспорти батьків (законних представників) та не скріплені печаткою фотографії дітей віком від 5 до 18 років;

- при виїзді за межі України дитини, яка не досягла шістнадцяти років, відсутня нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів), піклувальників та відсутній їхній супровід або супровід осіб, які уповноважені ними.

2.2.12. Забезпечити страхування Туристів молодших 1 (одного) року та старших 75 (сімдесят п’ять) років, або запропонувати таким Туристам самостійно укласти договори медичного страхування та страхування від нещасного випадку на час перебування у турі.


 1. ЗАМОВЛЕННЯ ТУРПОДУКТІВ

  1. Турагент здійснює Замовлення Турпродукту шляхом подання Туроператору Замовлення.

  2. Замовлення подається Туроператору у письмовій формі чи по факсу за підписом уповноваженої особи Турагента.

  3. Туроператор має право дозволити Турагенту направляти Замовлення Туроператору по електронній пошті, але не позбавлений при цьому права вимагати від Турагента повторного направлення цього Замовлення Туроператору у письмовій формі чи по факсу.

  4. Туроператор має вимагати від Турагента внесення уточнень до Замовлення.

  5. Протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання Замовлення Туроператор має право направити Турагенту підтвердження Замовлення.

  6. Питання про направлення підтвердження Замовлення вирішується Туроператором самостійно.

  7. До моменту отримання Турагентом підтвердження Замовлення Туроператор не зобов’язаний приступати до виконання Замовлення.

  8. Протягом 2 (двох) робочих днів, після надання підтвердження Турагенту, Туроператор зобов’язаний надати Турпродукт на реалізацію шляхом оформлення та передачі представнику Турагента документів, які необхідні для споживання Турпродукту;

  9. Отримання вищевказаних в п.3.8 Договору документів здійснюється в офісі Туроператора представником Турагента або надсилається поштою.

  10. Відсутність у представника Турагента належним чином оформлених повноважень на отримання документів надає право Туроператору відмовити у видачі документів, передбачених п.3.8 Договору.

  11. Неповна, неправильна чи несвоєчасна оплата Турагентом Турпродукту надає право Туроператору відмовити у видачі документів, передбачених п.3.8 Договору. 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Турагент здійснює повну оплату замовленого Турпродукту відповідно до виставленого Туроператором рахунку-фактури чи повідомлення Туроператора протягом трьох банківських днів з дня їх отримання за відрахуванням винагороди Турагента, передбаченої п.4.2 Договору, але в будь-якому випадку не пізніше ніж, за один день до початку туру.

  2. За виконання зобов’язань за Договором Турагент одержує винагороду в розмірі _15___(____п’ятнадцяті______) відсотків від прайсової вартості наданого Туроператором для реалізації Турпродукту. Вказаний розмір винагороди Турагента включає в себе ПДВ. Прайсова вартість Турпродукту вказується в рахунку-фактурі чи повідомленні Туроператора. Турагент утримує свою винагороду з виручки, отриманої від реалізації Турпродукту.

  3. Усі види платежів по Договору проводяться у національній валюті України.

  4. Несвоєчасна чи неповна оплата Турагентом Турпродукту знімає з Туроператора всю відповідальність, пов’язану з виконанням зобов’язань за Договором. У цьому випадку Туроператор залишає за собою право самостійно скасувати Замовлення Турагента та застосувати до Турагента штрафні санкції відповідно до п.6.2.3 Договору.

  5. Турагент має право зменшити ціну реалізації Турпродукту, встановлену Туроператором, виключно в межах і за рахунок своєї винагороди, передбаченої за реалізацію даного Турпродукту.

  6. Турагент має право перерахувати на поточний рахунок Туроператора авансову суму, в межах якої Турагент має намір одержувати Турпродукти. Право власності на Турпродукти до Турагента не переходить.

  7. Розрахунки між Сторонами даного Договору здійснюються у безготівковій або готівковій формі у відповідності до чинного законодавства України.
 1. РЕКЛАМАЦІЇ

  1. Турагент має право повідомляти Туроператора про претензії, які пред’являються туристами Турагенту щодо наданих туристичних послуг. Таке повідомлення Турагента повинно містити ім’я, дату та місце перебування туриста, опис претензії, підпис Турагента, а також супроводжуватися копією претензії туриста та складеним на місці актом, підписаним туристом і представником приймаючої сторони (готелю, пансіонату чи іншого суб’єкта, який не надав чи неякісно надав замовлену Турагентом у складі Турпродукту послугу) про ненадання чи неякісне надання послуги.

  2. До претензії Турагентом додається також копія Договору Турагента з туристом та інші документи, що мають відношення до інциденту.

  3. Претензія з усіма необхідними документами повинна буди отримана Туроператором не пізніше 7 календарних (семи) днів із дня закінчення туру.

  4. Туроператор розглядає отриману від Турагента претензію в супроводі усіх документів протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, починаючи з моменту її одержання, та приймає рішення про можливість компенсації за власний рахунок.

  5. Претензії, подані чи заявлені Турагентом з порушенням п.5.3 даного Договору, Туроператором до розгляду не приймаються і Турагент несе по них самостійну відповідальність без права задоволення вимог по ним за рахунок Туроператора.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов'язань за Договором однією із Сторін, Сторона, що порушила свої зобов'язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

  2. Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов'язань за Договором розуміється:

6.2.1 Для Турагента:

- надання неповного пакета документів, письмово погодженого Сторонами, для оформлення туру Туристу (Туристам);

- надання неправильно оформлених документів чи документів, що містять недостовірну інформацію;

- несвоєчасна чи неповна оплата рахунків Туроператора;

- ненадання Туристам або юридичній особі інформації про загальні правила продажу Турпродукту Туроператора, у т.ч. інформації про умови здійснення подорожі;

- неперевірка наявності та правильності оформлення паспортних, візових та інших документів у Туристів відповідно до пп.2.2.11 Договору;

- інше невиконання або неналежне виконання умов Договору.

6.2.2. У випадку прострочення зобов'язання по оплаті Турпродукта, Турагент зобов'язаний перерахувати Туроператору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період прострочки, за кожен день прострочки. Пеня обчислюється від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання. Сплата Турагентом штрафу відповідно до пп. 4.4 Договору не звільняє Турагента від обов’язку сплатити пеню за дні прострочки платежу, які пройшли до дати Ануляції Туроператором туру.

6.2.3. У випадках Ануляції відповідно до пунктів 4.4; 6.2.11 Договору штраф для Турагента складає:

Термін Ануляції до початку туру

Штраф

- Від 21 до 14 днів
- Від 13 до 7 днів

- Від 6 до 4 днів

- Від 3 до 2 днів

- Від 1 дня і менше

-Гривневий еквівалент 5 (п’ять) доларів США за кожного Туриста, зазначеного у Заявці Турагента;

-10 (десять) відсотків від вартості Турпродукта* ;

-30 (тридцять) відсотків від вартості Турпродукта*;

-50 (п'ятдесят) відсотків від вартості Турпродукта*;

-100 (сто) відсотків від вартості Турпродукта*.

* Тут до вартості Турпродукта не включена вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси.

6.2.4. У випадку одночасного настання таких обставин:

- відсутність Ануляції Турагента;

- відсутність оплати Турагентом Турпродукта;

- неявка туриста на рейс,на Турагента накладається штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від загальної вартості Турпродукта.

6.2.5. При Ануляції турів відповідно до пунктів 4.4; 6.2.11 Договору, подорож за яким починається у період Новорічних та Різдв’яних свят (з 20 грудня по 10 січня), у період Травневих свят (з 26 квітня по 10 травня) у періоди виставок, ярмарок (про які Турагент попереджається) штраф для Турагента складає:

Термін Ануляції до початку туру

Штраф

- Більше 21 днів

- Від 20 до 2 днів

- Від 1 дня і меньше

- 10 (десять) відсотків від вартості Турпродукта*;

- 80 (вісімдесят) відсотків від вартості Турпродукта*;

- 100 (сто) відсотків від вартості Турпродукта*.

* Тут до вартості Турпродукта не включена вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси.

6.2.6. Турагент несе повну відповідальність за перевірку, наявність і правильність оформлення у Туриста необхідних паспортних, візових та інших документів на в’їзд і виїзд в розмірі завданих Туроператору збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Туроператора у зв’язку з їхньою відсутністю чи з неправильним оформленням.

6.2.7. За цим Договором збитки, завдані Туроператору, стягуються у повній сумі понад штрафні санкції. Штрафи сплачуються Турагентом на підставі рахунку, виставленого Туроператором.

6.2.8. Турагент несе повну відповідальність за укладення (при необхідності зміну/розірвання) договору на туристичне обслуговування у формі, встановленій Туроператором чи Договору з юридичною особою, в розмірі завданих Туроператору збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Туроператора у зв’язку з неукладенням зазначених договорів у формі, встановленій Туроператором. Крім того, Туроператор залишає за собою право стягнути з Турагента штраф у розмірі 10 (десять) відсотків від вартості Турпродукту, який був реалізований за договорами на туристичне обслуговування чи Договорами з юридичними особами, що укладені у іншій формі ніж визначена Туроператорм.

6.2.9. У випадку необхідності внесення з вини Турагента будь-яких змін у виписані Туроператором документи, що підлягають видачі Туристу відповідно до п. 2.2.6 Договору (за виключенням авіаквитків), Турагент сплачує Туроператору штраф в розмірі еквівалентному 5 (п′яти) доларам США за кожну внесену зміну.

За перевиписку Туроператором авіаквитків з вини Турагента:

- на чартерні рейси: Турагент сплачує Туроператору штраф в розмірі еквівалентному 25 (двадцять п′ять) доларів США за кожну особу, зазначену у квитку ;

- на регулярні рейси: Турагент сплачує Туроператору штраф в такому самому розмірі, який визначений у відповідних договорах, укладених Туроператором з авіаперевізником. На вимогу Турагента Туроператор надає належно завірений витяг з відповідного договору.

6.2.10. У випадку Ануляції чи Зміни Заявки Турагента вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси не повертається.

6.2.11. У випадку неукладення Турагентом договору на туристичне обслуговування або Договору з юридичною особою у строк, визначений в п. 2.2.8. Договору, Турагент повинен невідкладно зробити Ануляцію. За вказану Ануляцію Туроператор має право стягнути з Турагента штраф у розмірі, визначеному в пунктах 6.2.3; 6.2.5 Договору.

6.3.Для Туроператора:

- несвоєчасна передача Турагенту документів, необхідних для використання Турпродукта;

- ненадання або несвоєчасне надання інформації, необхідної для належного виконання даного Договору;

- інше невиконання або неналежне виконання умов даного Договору.

У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов’язань за Договором однією із Сторін Сторона, що порушила своє зобов’язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.


 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме: повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи, вибухи, терористичні акти, захоплення заручників, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів, страйк, саботаж, локаут, оголошена війна, революція, масові безладдя та ін.

  2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі та негайно, але не пізніше 48 годин з моменту їх настання, повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.
 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. Усі спори чи розбіжності, що можуть виникнути з даного Договору чи в зв’язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. При неможливості такого вирішення спори і розбіжності передаються на розгляд господарському суду.
 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

  1. Туроператор має право в будь-який момент (в тому числі і під час туру) замінити замовлений Турагентом в складі Турпродукту готель на готель такого ж класу, що і попередньо замовлений, або на готель вищого класу. Про таке рішення Туроператор зобов’язаний повідомити Турагента не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня його прийняття.

  2. Турагент заявляє, гарантує та зобов’язується на користь Туроператора, що :

- фізична особа, яка зазначена в преамбулі цього Договору і підписала його від імені Турагента, наділена достатніми для цього повноваженнями, що не скасовані і не обмежені;

- всі внутрішні процедури Турагента, в тому числі дозволи, погодження, візування тощо, які є необхідними для підписання цього Договору, виконані Турагентом та іншими особами належним чином та в повному обсязі;

- Турагент у письмовій формі негайно, але не пізніше наступного робочого дня після настання будь-якої з наступних подій повідомить про неї Туроператора, а саме: про зміни в організаційно-правовій формі Турагента, зміну його адреси чи телефону, зміну в складі посадових осіб Турагента, зменшення статутного фонду Турагента, порушення банкрутства Турагента, прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Турагента, зупинення чи скасування дії ліцензії Турагента, втрату печатки Турагента, виникнення права податкової застави на майно Турагента, накладання арешту на поточний рахунок Турагента;

- Турагент є юридичною особою, яка належним чином створена та існує за законодавством України і має необхідну правоздатність для укладення та виконання положень цього Договору;

- Турагент має право укладати цей Договір і виконувати свої зобов’язання по ньому, оскільки він має усі необхідні для цього повноваження, ліцензії та дозволи від будь-яких третіх осіб та відсутні будь-які обставини, що обмежують його право укласти і виконати цей Договір;

- укладення і виконання Турагентом цього Договору не суперечить жодному положенню угод з третіми особами .


 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Даний Договір набуває сили з моменту підписання та діє необмежений час.

  2. В частині фінансових взаємин Сторін Договір зберігає свою силу до проведення повного взаєморозрахунку між Сторонами.

  3. Будь-які зміни і доповнення Договору мають свою силу за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі, за підписами обох Сторін та оформлені додатками чи додатковими угодами до нього.

  4. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати Договір. У цьому випадку ініціатор розірвання Договору зобов’язаний повідомити про це іншу сторону письмово, але не пізніше, ніж за 30 днів до передбачуваної дати розірвання.

  5. Даний Договір складений у 2-х екземплярах, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із сторін.
 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


ТУРОПЕРАТОР
Філія ТОВ «АльянсМ”

адреса: 32300, Хмельницька обл.

м.Камянець-Подільський

вул.Лесі Ураїнки, 22

тел./факс 03849 2-08-88

E-mail: alona_zakzevskay@mail.ru

п/р 26000526247001

ЗАТ КБ "Приватбанк"

МФО 315405

Код ЄДРПОУ 33640266

Платник єдиного податку (10%)

Свідоцтво платника єдиного податку №

2656012699 від 14.12.2010

Директор ___ /Стоянський А.Б./
М.П.

ТУРАГЕНТ
__________________________________________________________

адреса:__________________________

тел._____________________________

E-mail:___________________________

п/р №____________________________

банк_____________________________

МФО________, код ЄДРПОУ__________

свідоцтво_________________________

ІПН______________________________

_____________________/_________/
М.П.

Схожі:

Особлива інформація ТОВ «РІБГ»
Заступник Голови Правління Кредитної спілки "Альянс-Інвест", 01. 03. 2011р. 05. 10. 2011р директор ТОВ "РІБГ", 01. 03. 2012р. 12....
Кам'янець-Подільський по праву вважається Меккою туристичної України....
Кам'янець-Подільський по праву вважається Меккою туристичної України. Навколо міста багато об'єктів, які як і Кам'янець також являються...
Mykola Pavlovych Kovalevs'kyi, b. Dec. 28, 1918, at Kholodna Hora...
Отак батько переїхав у Кам'янець—Подільський, біля Кам'янець— Подільського —кілометрів, не далеко містечка Смотрич, там я ріс. Закінчив...
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

Примітки до річної фінансової звітності ТОВ «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» за 2012 рік
Товариство з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс – Гарант»» засновано шляхом об’єднання грошових вкладів...
Запрошуємо до співпраці науковців, викладачів вищих навчальних закладів
...
Методика використання історичних джерел при вивченні історії України в 7 класі В. М. Підгірний
Схвалено на засіданні методичної ради Кам’янець-Подільського районного методичного кабінету (протокол №5 від 15. 09. 2011р)
Навчально-виховний комплекс №3 Т. В. Пілець Веселкове різнобарв '...
Бондарчук О. М., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист
В. М. Синьов дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор
Рекомендовано до друку ухва тою вченої ради Кам'янець Подільського національного університету імені Івана Опенка, протокол №5 від...
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 Хмельницької області...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка