Міністерство освіти і науки України


НазваМіністерство освіти і науки України
Сторінка1/11
Дата24.02.2016
Розмір1.56 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Міністерство освіти і науки України


Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка


Схвалено вченою радою університету "ЗАТВЕРДЖУЮ"

22 січня 2015 р., протокол № 1 Ректорпроф._______________ Н.В.Скотна
22 січня 2015 р.
І н ф о р м а ц і я

про наукову та науково-технічну діяльність

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

за 2014 рік

(відповідно до наказу МОН України № 1359 від 24.11.2014 р.)


Проректор з наукової роботи

проф._______________ М.П.Пантюк

22 січня 2015 р.

Начальник НДС
__________________ Р.І.Проць
22 січня 2015 р.


Дрогобич – 2014

ЗМІСТ ID:33428 (176-1) 22.02.2015 18:34
1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

за 2014 рік (за формою згідно з додатком 1 до наказу)

I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності…..…...

4

а) коротка довідка про університет………..…….……………………………………..…..

4

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності університету…..……...............…...

4

в) науково-педагогічні кадри…...…………………………………..…………………….…

4

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки…….....

4

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій…………..


5

е) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок………………………………………………………………………….………….


5II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих,

суспільних і гуманітарних наук, зокрема, наукові досягнення світового рівня…...


6

а) важливі результати за усіма закінченими у 2014 році фундаментальними НДР…….

6

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних НДР

6III. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки ......................................................................................................................10

а) важливі результати за закінченими у 2014 році прикладними НДР………….……….

10

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних НДР

12IV. Розробки, які впроваджено у 2014 році за межами ВНЗ…………………………..

17V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок…………………………………………………………………………


19VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2014 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор……………………..….


20VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених……………………………………………………………………………..


24VIIІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками…………...

25IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями……………………………………………………………………………….


26Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук…………………………………………………27ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською міською державною адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб ………………………….…...28


ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність………29ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів…………………………………………………………


30XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень……………………………….

31XV. Заключна частина…………………………………………………………………….

322. Показники наукової та науково-технічної діяльності

за 2011-2014 роки (за формою згідно з додатком 2 до наказу)…….…………………


333. Інформація щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок (за формою згідно з додатком 3 до наказу)…..……………


454. Описи найбільш ефективних розробок (за формою згідно з додатком 4 до наказу)……………………………………………………………………….


46ДОДАТОК 1 (до розділу ІХ Інформації про ННТД) …..…………………………...

47

Тематика співробітництва з зарубіжними партнерами
ДОДАТОК 2 (до розділу Х Інформації про ННТД)…..…………...……………….

60

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук
ДОДАТОК 3 (до розділу ХІІІ Інформації про ННТД)………….…..………………

66

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачівI. Узагальнена інформація щодо наукової

та науково-технічної діяльності
а) коротка довідка про університет

У травні 1940 р. - відповідно до постанови уряду УРСР було створено Дрогобицький учительський інститут. У 1952 р. - учительський інститут реорганізовано у педагогічний, а у 1954 р. - інституту присвоєно ім’я Івана Франка. У 1960 р. - до Дрогобицького педагогічного інституту приєднано Львівський педагогічний інститут. У 1995 р. - інститут атестовано і віднесено до вищих навчальних закладів III-ІV рівня акредитації. У 1998 р. - на базі інституту створено Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (ДДПУ), а у 2010 р. його акредитовано за IV рівнем. З 2014 р. ДДПУ є учасником Східно-Європейської мережі університетів. У 2015 р. ДДПУ святкуватиме своє 75-річчя. (Детальніша інформація на Веб-сторінці ДДПУ: http://ddpu.drohobych.net/).
б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності університету

Фундаментальні дослідження: Дослідження в галузі теорії наближення і функціональних просторів. Фізика магнітних явищ, магнітні сенсори. Напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи. Фізика низьковимірних систем, мікро- та макроелектроніка. Філософія культури та сучасні стратегії гуманітарного знання.

Прикладні дослідження і розробки: Стале використання, збереження та збагачення біоресурсів, екологія людини. Українська освіта в контексті трансформаційних суспільних процесів. Соціально-перцептивні основи професійної діяльності практичних психологів. Проблеми математичного моделювання фізико-механічних процесів. Дослідження фізичних процесів у напівпровідниках і діелектриках та наногетероструктурах на їх основі.
в) науково-педагогічні кадри

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Чисельність НПП, осіб

695

682

682

662

з них: докторів наук, професорів

66 (9,5%)

72 (10,6%)

69 (10,1%)

68 (10,3%)

кандидатів наук, доцентів

318 (45,8%)

325 (47,7%)

330 (48,4%)

349 (52,7%)


г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки

Категорії робіт

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

к-сть

тис.грн.

к-сть

тис.грн.

к-сть

тис.грн.

к-сть

тис.грн.

Фундаментальні

2

101,5

2

109,5

2

110,0

3

90,0

Прикладні

3

148,3

4

227,6

3

160,6

4

62,9

Госпдоговірні

(спецфонд)

4

127,7

3

116,0

3

267,6

2

589,9

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій

Впродовж 2014 року у ДДПУ імені Івана Франка функціонувала спеціалізована вчена рада Д 36.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наказ МОН України № 1081 від 29.09.14 року). У цій раді протягом 2014 р. було захищено 21 кандидатську дисертацію.

Нових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій у 2014 р. не відкривалось.
е) найвагоміші результати фундаментальних досліджень

та прикладних досліджень і розробок
Тема НДР: “Націософська інтенціональність та її естетичні вияви в українській літературі ХІХ-ХХ століть”.

Науковий керівник: Іванишин П.В., д.філол.н., професор. (Прикладна НДР МОНУ)

Коротка характеристика одержаного наукового результату

З’ясовано специфіку націософського методу тлумачення художньої дійсності в сучасному українському та світовому літературознавстві, проаналізовано теоретичні аспекти вивчення націософської інтенціональності, осмислено основні тенденції українського літературного процесу ХІХ-ХХ століть крізь призму націософської естетики, висвітлено актуальні проблеми сучасного українського літературознавства: націотворчіть Т.Шевченка, героїчна націософія Д.Донцова, художні форми національного імперативу, народницький дискурс, вісниківський націоцентризм, феномен популярної літератури, поетичне тлумачення батьківщини в Т.Шевченка та вісниківців, націософські аспекти художніх практик Лесі Українки, Н.Кобринської, К.Гринивичевої, В.Підмогильного, П.Скунця, Ю.Бачі, П.Феденка та ін.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

ПОСТАНОВА від 19 грудня 2006 р. N 1757 Київ Про затвердження Положення...
Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Департамент професійно-технічної освіти
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
Міністерство освіти і науки України       Національна академія наук України
Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 N 773 (773/2000),...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 02. 09. 2008 N 802 ( z0892-08 ) Про
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України від 24. 01. 2008 N 33 "Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 12. 2007 за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка