Директор школи Ткачук Наталя Василівна Мобільний телефон 0686395893 З М І С Т


НазваДиректор школи Ткачук Наталя Василівна Мобільний телефон 0686395893 З М І С Т
Сторінка1/5
Дата21.02.2016
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5

Солобковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Ярмолинецького району

Хмельницької області

c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\img_0949.jpg

Директор школи Ткачук Наталя Василівна

Мобільний телефон 0686395893
З М І С Т

1. Опис моделі школи громадського cамоврядування …………….….. 3

 • Позиційний блок………………………………………………… 4

 • Організаційний блок …….…………………………………… 5

 • Змістовий блок …….….………………………………………. 8

 • Управлінський блок ………………………………………… . 20

2. Додаток 1. Витяг із Статуту школи ..………………………………. 39

3. Додаток 2. Положення про Раду школи …………………………… . 50

4. Додаток 3. План роботи Ради школи …………………………………. 54

5. Додаток 4. Форми роботи з батьками ………………………... ………. 56
d:\рабочий стол\фото школа\img_0956.jpg
d:\рабочий стол\фото школа\20150428_123432.jpg


c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\20150428_123613.jpgd:\рабочий стол\фото школа\img_0920.jpg

Позиційний блок
Структура громадського самоврядування

Солобковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

Педагогічна

рада

Збори активу класу, учнівські збори

Піклувальна рада

Психолог

Атестаційна комісія

Загальношкільні

батьківські збори

Школа

Громадськість

Рада школи

Директор школи

Педагог-організатор

Учнівська

рада

Загальношкільна учнівська конференція

Методичні об’єднання

 • Вчителів початкових класів

 • Вчителів суспільно-гуманітарного циклу

 • Вчителів природничо-математичного циклу

 • Класних керівників

Методична рада

Органи управління

Органи самовряду-вання

Органи державної влади

Загально-шкільна конференціяЗаступник директора з НВРОрганізаційний блок

Визначення та опис моделі самоврядування
За умов становлення в Україні громадянського суспільства, демократичної, правової держави освіта має активно сприяти формуванню ціннісної системи – відкритої, варіативної, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина, патріота, людини, спроможної розкрити свій потенціал, для якої демократія є природним середовищем задоволення особистих і суспільних інтересів.

Сьогодення вимагає від кожного не лише політичної активності, але й усвідомлення власної долі, а також дій відповідно до власних переконань і цінностей.

Відповідно до положень Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти політику в галузі освіти в Україні спрямовано на створення системи громадсько-державного управління, що дозволить:

 • посилити роль органів місцевого самоврядування у процесі розвитку школи;

 • активізувати участь батьків, піклувальних рад у навчально-виховному процесі;

 • залучити меценатів, громадські організації, фонди, засоби масової інформації до задоволення потреб навчального закладу.

Нова модель управління має бути відкритою і демократичною. У ній повинні органічно поєднуватися засоби державного управління з громадським впливом. Пряме втручання центрального управління має поступитися місцем гнучкості, науково-методичним, прогностичним та іншим функціям. Значна роль у цьому процесі належить керівникам шкіл.

На сучасному етапі головними завданнями школи вважаємо: виховання та підготовку покоління, яке реально здатне оцінити, упровадити, а головне - зберегти ідеї демократії; навчити учнів не лише жити в умовах сучасної держави, дотримуватись її законів, відстоювати свої власні права, а й практично реалізувати ці знання в умовах навчального закладу. Останнє із зазначених завдань можливо здійснити лише шляхом створення системи школи громадського самоврядування. Адже кращим способом пізнання демократії є набуття молодою людиною досвіду управління власною життєдіяльністю та громадськими справами.

Нашій школі, як і іншим навчальним закладам, доводиться вирішувати складні завдання, під час розв’язання яких потрібно враховувати інтереси учнів, батьків, громадськості, місцевих органів самоврядування, можливості педагогічного колективу, традиції, соціальне замовлення суспільства, джерела фінансування тощо.

Серед напрямів діяльності школи можна виділити три основні напрями: демократизація школи, волонтерство, партнерство школи та місцевої громади.

Демократизація школи:

 • Залучення принципів і процесу демократії до навчально-виховного процесу;

 • Розвиток громадянської позиції;

 • Відкритість і співпраця, наголошення на розвитку, спілкуванні і обміні ідеями.

Партнерство школи та місцевої громади:

 • Спрямовує ресурси громади на розвиток школи і навпаки ресурси школи на розвиток громади, громадянського самоуправління;

 • Розвиває у школі та громаді традиції і практику громадянської активності;

 • Створення на місцевому рівні реальних структур громадянського суспільства та гарантує їхній стабільний розвиток.

Волонтерство:

 • добровільний вибір, який відображає особистісні погляди та позицію;

 • активна участь вчителів, учнів та їх батьків у житті школи, суспільства;

 • сприяє покращенню життя та особистісному розвитку;

 • це спосіб відчути себе здатним щось зробити.

Сьогодні школа має надати учням не лише певні знання, уміння і навички, але й виховати соціально адаптовані і громадсько-зорієнтовану особистість, яка успішно отримає своє місце в житті після закінчення школи. Саме в школі учням необхідно дати знання, що надалі дозволять їм робити правильний вибір, тому що вже в шкільному віці формується громадський світогляд дитини. Але лише знання теорії недостатньо для формування в учнів активної громадської позиції. Мікросередовище всередині школи необхідно поєднувати з реальною дійсністю навколо неї. Школа громадянського самоврядування не відгороджує учнів школи від реального життя, а додає це життя до своїх уроків, позаурочної діяльності, створює єдине поле громадського виховання не лише учнів, але й інших учасників освітнього процесу. В результаті відбувається комплексне виховання громадянина як у школі, так і поза її межами.

Під час осмислення своєї громадянської позиції, того, як ми можемо бути корисними своїй країні та співвітчизниками, ми діємо, віддаємо свої сили, знання, талант служінню людям. Як результат формується громадянське суспільство, сила та рівень якого залежить від ступеня залучення всіх його членів у життя громади. Але сила громадянського суспільства залежить і від того, настільки держава заохочує ініціативу громадян, створює умови для реалізації потенціалу людей, які добровільно беруть участь у розбудові країни.
Змістовий блок

Наша школа є прикладом практичної реалізації принципу громадського самоврядування. У школі діють Рада школи (голова ради – Грацонь М.Д.), батьківський комітет (голова – Парамуда С. М.), піклувальна рада (голова ради – Міходуй Є.В..), учнівська рада (голова ради - Долішний Олександр), дитяча організація «Джура», наукове об’єднання «Ерудит», об’єднання «Волонтер», гуртки. Тут кожен може реалізувати свої здібності й задовольнити власні інтереси. Без успішного учня не може бути успішного закладу, як і без успішних громадян не буває успішної держави. А успішного учня може виховати тільки успішний учитель.

В школі навчається 197 учнів. Забезпечують навчально-виховний процес 25 вчителів з вищою освітою. З них два вчителя мають звання «Вчитель-методист» і «Старший вчитель», 7 вчителів кваліфікаційну категорію _ «спеціаліст вищої категорії», 11 вчителів – «спеціаліст І категорії» , один вчитель – «спеціаліст ІІ категорії», 6 молодих спеціалістів.

e:\изображение 020.jpg

c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\изображение триптих 012.jpg

Зацікавленість у результатах своєї праці, прагненням до саморозвитку й самовдосконалення, уболівання за авторитет школи – основні складові внутрішньої мотивації кожного учасника навчально-виховного процесу.

У Солобковецькій школі:

 • чисто, тепло, затишно, психологічно комфортно, фізично безпечно;

 • панує атмосфера творчої співдружності;

 • культивується висока повага один до одного, яка виражається в спільній радості за успіхи усіх членів шкільного колективу, громади, у наполегливій праці на користь шкільних традицій;

 • створюються умови для творчості і саморозвитку учнів та вчителів;

Для реалізації компоненту «Демократизація школи» в закладі формується культурно-освітній простір, елементами якого є:

 • зміст і форми правової освіти, що відповідають віковому розвиткові та рівням освіти, містять не лише традиційні підходи, але й різні інтерактивні форми роботи з дітьми;

 • життя школи, традиції та норми взаємодії і взаємин учасників освітнього процесу;

 • зміст позакласної та позашкільної роботи, побудований на засадах самоврядування та співурядування дітей та дорослих;

 • відкритість освітньої системи школи зовнішньому соціумові та пряма взаємодія педагогів і учнів школи з ним.

Демократизацію школи реалізуємо через:

 • навчальну діяльність;

 • виховний процес;

 • систему управління школою.

Демократії не можна навчити, якщо просто розповідати про це на уроках і додаткових заняттях, тому в школі заохочують лідерство, активну участь кожного на уроках і в позаурочний час. Для демократизації навчального процесу вчителі школи використовую інтерактивні методи, гнучку структуру уроку, рівність можливостей, де кожен може одержати найвищу оцінку.

Позакласна робота дозволяє учням працювати разом заради єдиної мети, формує вміння правильно обирати лідера та приймати важливі рішення. Однією із найефективніших моделей залучення школярів до громадського життя є учнівське самоврядування. Школярі на практиці вчаться демократії, беруть участь у передвиборчій кампанії та виборах. Органи учнівського самоврядування дають учням право голосу в управлінні школою, що дозволяє їм впливати на рішення, які стосуються безпосередньо них, організовувати життєдіяльність у школі. Важливо й те, щоб кожен учень пройшов школу самоврядування у постійних чи тимчасових підрозділах.

Демократизація управління – це децентралізація процесу управління школою та залучення більшої кількості людей до процесу прийняття важливих для школи і громади рішень.

Поряд з учнівським діють інші органи самоврядування: педагогічні (педрада, методична рада, методичні об’єднання), батьківські (батьківський комітет, рада школи, піклувальна рада, тощо). Хоча діють вони незалежно один від одного, але містять єдину систему шкільного самоврядування, метою якого є реалізація законних прав та інтересів усіх учасників освітнього процесу.

Другим компонентом моделі «Школи громадського самоврядування» є «Волонтерство». Його суть полягає у створенні організованої системи, яка перетворює волонтерство на невід’ємну частину шкільного життя. Батьки, учні, вчителі та інші члени громади, залучені до волонтерських акцій, стають прикладом того, що присвячувати свій час дорогому та значущому – це природна та необхідна частина життя в демократичному суспільстві.

На базі школи існує безліч варіантів розвитку волонтерського руху: організація волонтерських акцій і кампаній, робота волонтерського загону, створення волонтерської бригади.

Волонтерство спирається на потребу людини в житті громади. Для школи це непогана можливість соціалізації дитини й її громадського виховання.

Ще один компонент моделі діяльності «Школи громадського самоврядування» - взаємовигідне партнерство між школою і громадою. Політичні, соціальні та економічні зміни, що відбуваються протягом останніх років потребують нових форм відносин між школою, учителями, учнями, членами громади та спонсорами для спільного розв’язання проблем. Партнерство на базі школи – це можливість поліпшити імідж школи, залучити додаткові людські та матеріальні ресурси для підтримки школи, задоволення потреб та інтересів громади.

Партнерство школи та місцевої громади містять таку групу показників:

 • спрямування ресурсів школи на розвиток громади, громадянської самоорганізації та самоуправління;

 • розвиток у школі та громаді традиції і практики громадянської активності;

 • наявність на місцевому рівні реальних структур громадянського суспільства та гарантій їхнього стабільного розвитку.

Ми постійно працюємо над удосконаленням і розвитком структури управління, основними завданнями якої є:

 • Інформаційне забезпечення процесу управління;

 • Визначення управлінської мети, орієнтованої на особистість, формування конкретних бажаних якостей. Визначення методів, за допомогою яких цей результат буде вимірюватися;

 • Урахування ролі людського фактора;

 • Організація роботи шкільного колективу на основі результатів психолого-педагогічних досліджень, передового досвіду; формування вимог до рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів;

 • Планування власної управлінської діяльності, спрямованої на досягнення основної мети школи на основі результатів контролю та аналізу;

Нам вдалося сконструювати свою модель Школи громадського самоврядування, яка направлена на демократизацію освітнього процесу. В управлінні нашою школою значне місце відводиться органам громадського самоврядування.

Громадське управління школою передбачає участь громади у процесах управління школою; надання шкільних ресурсів (включаючи людські) для забезпечення потреб спільноти, допомогу та безпосередню участь у визначенні потреб громади, та реалізації програм, спрямованих на вирішення цих проблем, тісний взаємозв’язок, співпрацю, постійний діалог і взаємодію двох суб’єктів управління: державного і громадського.

Основною метою Школи громадського самоврядування в нашій школі є оптимальне поєднання принципів єдиноначальності і самоуправління на всіх ланках і етапах управлінської діяльності.

Вищім органом Школи громадського самоврядування є загальношкільні збори (конференція), які розв’язують стратегічні завдання розвитку школи, обирають раду школи. На загальношкільній конференції, яка проводиться наприкінці навчального року, директор школи звітує про проведену протягом року роботу. Таємним голосуванням дається оцінка роботи директора школи.

Серед громадських організацій, які діють у нашому навчальному закладі, – рада школи, батьківський комітет, піклувальна рада, учнівська організація «Джура»,

учнівська рада, учнівське наукове об’єднання «Ерудит», об’єднання «Волонтер».

d:\рабочий стол\фото школа\20141203_112958.jpg

Свято «Посвята в Джури»

d:\рабочий стол\фото школа\20141203_104821.jpg

Добрі справи наших волонтерів:
«Нашим героям»

d:\рабочий стол\фото школа\20150224_124937.jpgd:\рабочий стол\фото школа\20150224_124542.jpg

c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\20141030_133634.jpg c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\20141112_134633.jpg

Активну участь волонтери школи беруть в акції «Нести людям радість»,

c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\img_1525.jpg d:\мої документи диска с\фото волонтери\img_0231.jpg

доглядають за могилою односельчанина Віктора Нетета, який загинув в Афганістані.

c:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\изображение\изображение 017.jpgd:\мої документи д\фото школа\фото\imgp2071.jpg


У школі активно працює учнівське самоврядування (учнівська рада) Учнівське самоврядування є одним з найважливіших факторів формування в учнів умінь і навичок керівництва демократичними процесами, що відбуваються в державі, це педагогічна технологія, яка сприяє розвитку громадянських якостей дитини в системі демократичних взаємин на принципах самореалізації, самоорганізації та самодостатності особистості.

img_1129
  1   2   3   4   5

Схожі:

Урок з основ здоров’я. 1 клас
Підготувала вчитель Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 Зуєва Наталя Олександрівна
Отримувати новини про найважливіші новини України й світу
Нові призначення, заяви перших осіб держави, значимі рішення органів державної влади, надзвичайні події, тощо Ви першими дізнаєтеся...
Ухомлинський педагог директор Сірош Надія Василівна
Василь Олександрович Сухомлинський — учитель з великої літери, один із видатних педагогів сучасності не лише в Україні, а й у всьому...
ІІІ. Організація навчально-виховного процесу
Кочубей І. М., директор школи), піклувальна рада (Майстренко І. В.), методична рада (Павликова Н. В., заступник директора), учнівське...
ЗАЯВКА НА ЗАКУПІВЛЮ ОФІСНОГО ТА КОМП’ЮТЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ Назва організації:...
Увага! На закупівлю меблів, ремонтних робіт, матеріалів та робіт із встановлення та обслуговування обладнання, придбання картриджів...
Дитяча юнацька спортивна школа Адреса: 08200 м.Ірпінь, вул. Пролетарська, 40 Телефон: 55-3-61
У школі були відкриті відділення легкої атлетики, волейболу, баскетболу. Навчально тренувальні заняття проводились в єдиному спортивному...
Невігластво – прокляття Господа, знання – крила, щоб злетіти до небес
Ала у 1986 році після закінчення історичного факультету Миколаївського державного педагогічного інституту з відзнакою. Працювала...
Журавель Тетяна Іванівна
Практичний психолог Донецької загальноосвітньої школи 1-Ш ступенів №80, 83036, м. Донецьк, вул. Дм. Донського, б. 59, телефон
Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН). Засноване в березні 1993 року
Генеральний директор Олег НАЛИВАЙКО. Головний редактор Олександр ХАРЧЕНКО тел. 279-33-53Редактор відділу економіки Тетяна МАЙДАНОВИЧ...
Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН). Засноване в березні 1993 року
Генеральний директор Олег НАЛИВАЙКО. Головний редактор Олександр ХАРЧЕНКО тел. 279-33-53Редактор відділу економіки Тетяна МАЙДАНОВИЧ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка