ПОЯСНЕННЯ про заповнення звіту "Про діяльність біржі" за формою №1-біржа 1 І. Загальні положення


Скачати 112.5 Kb.
НазваПОЯСНЕННЯ про заповнення звіту "Про діяльність біржі" за формою №1-біржа 1 І. Загальні положення
Дата13.03.2013
Розмір112.5 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ПОЯСНЕННЯ

про заповнення звіту "Про діяльність біржі" за формою № 1-біржа 1 І. Загальні положення.

Звіт про діяльність біржі за формою № 1-біржа складають біржі усіх видів діяльності за І квартал, І півріччя, 9 місяців і за рік у цілому.

Біржа - це підприємство з правами юридичної особи, яке приймає участь у формуванні оптового ринку товарів, сировини, продукції, цінних паперів, нерухомості шляхом організації й регулювання біржової торгівлі у формі гласних публічних торгів за встановленими біржею правилами. Таким чином, основним напрямком діяльності біржі є створення оптового ринку, який дає можливість підприємцям вийти на цей ринок.

Діяльність бірж здійснюється відповідно до Закону України "Про товарну біржу" від 10.12.1991р. із змінами та доповненнями до нього, Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.1991р. із змінами та доповненнями до нього та чинного законодавства України, статуту біржі, правил біржової торгівлі та біржового арбітражу.

Основними задачами біржі є створення умов для біржового торгу безпосередньо між суб'єктами господарювання або за участю біржових посередників, проведення біржових торгів, виявлення попиту та пропозицій по об'єктах продажу, котирування (реєстрація на біржі) цін на об'єкти купівлі-продажу і їх публікація в спеціальних бюлетенях, реєстрація біржових угод, вирішення суперечок по біржових операціях.

Біржа створюється на засадах добровільного об'єднання заінтересованих юридичних і фізичних осіб, яким це не заборонено чинним законодавством.

Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та управління, а також державні установи (організації), що перебувають на державному бюджеті. Членами біржі є засновники, а також прийняті до її складу згідно із статутом біржі вітчизняні та іноземні юридичні та фізичні особи. Порядок прийняття до членів біржі та вибуття зі складу її членів визначається статутом товарної біржі. Члени біржі мають право на участь в управлінні діяльністю біржі, здійснення торгових операцій і користування послугами біржі.

Відвідувачі біржі - це продавці і покупці, не члени біржі, які самостійно здійснюють разові угоди купівлі-продажу. Відвідувачами біржі можуть бути окремі фізичні особи або представники юридичних осіб, зацікавлені в укладанні біржових угод, а також представники органів державної влади. При цьому юридичні та фізичні особи, які систематично беруть участь у торгах, вважаються постійними відвідувачами.

Брокерська контора (фірма) - це організація з правами юридичної особи, зареєстрована у встановленому порядку. Для участі у торгах брокерська контора укладає з біржею договір на ведення брокерської діяльності або договір на відкриття брокерської контори на біржі. Надання права укладання договору з біржею брокерська контора досягає або купівлею акцій біржі, або купівлею брокерського місця на біржі.

Брокери є посередниками при укладанні угод купівлі-продажу між покупцями і продавцями товарів, цінних паперів, валюти та інших цінностей; діють за дорученням та за кошти клієнтів, одержуючи за посередницькі послуги певну плату.

Дилери - особи, що є членами біржі і здійснюють операції за власні кошти; дилери не мають права укладати угоди безпосередньо з клієнтами (продавцями і покупцями), а укладають їх із брокерами і між собою; прибуток дилера являє собою різницю між ціною купівлі і продажу.

//. Види бірж і їх класифікація.

Біржі можуть бути класифіковані за наступними ознаками:

1) за об'єктом біржових операцій;

2) за мірою участі відвідувачів у біржових торгах;

3) за рівнем спеціалізації (для товарних бірж).

В залежності від біржових операцій слід виділяти:

- товарні біржі (ринок споживчих товарів, сировини, продукції виробничо-технічного призначення);

- фондові біржі (ринок цінних паперів);

- валютні біржі (ринок валют);

- фрахтові біржі (ринок різного виду послуг, зокрема, так звані "біржі ідей", які проводять операції з науково-технічними розробками та інженерними послугами);

- біржі нерухомості (ринок об'єктів нерухомості),

- змішані біржі (універсальні, товарно-фондові тощо).

За мірою участі відвідувачів у біржових торгах біржі розподіляються на:

- закриті, на яких торгівлю здійснюють тільки члени біржі (брокери, дилери, які прийняті до членів біржі);

- відкриті, на яких до участі у біржових торгах допускаються відвідувачі. За рівнем спеціалізації можна виділити біржі:

- універсальні, які приймають на реалізацію різні види товарів;

- спеціалізовані, які здійснюють угоди за окремими видами товарів (сировини, продукції)

Діяльність біржі по організації торгів і наданню підприємцям (продавцям і покупцям) комплексу посередницьких послуг здійснюється за допомогою брокерських контор (фірм), маклерів, дилерів.

III. Показники діяльності бірж.

Основними показниками, що характеризують результати діяльності біржі є біржовий обіг, кількість проведених торгів і кількість укладених угод купівлі-продажу.

Біржовий обіг - це вартісний обсяг угод, здійснених за певний період часу. Він визначається в цінах, які склались на момент укладання угоди, як сума обсягів у вартісному виразі (без податку на додану вартість) реалізованих товарів (продукції, цінних паперів, валюти, нерухомості, інших цінностей).

Торги - це змагальний спосіб придбання товарів та інших цінностей, при якому покупець оголошує конкурс для продавців на товари та інші цінності, які виставлені на торги. Статистичному спостереженню підлягають всі види торгів, а саме.

- відкриті (публічні) гласні торги, до участі в яких допускаються всі фірми, які бажають взяти участь у торгах, об'яви і інформація про такі торги публікується в пресі; пропозиції та умови угод оголошуються в присутності представників фірм, які беруть участь у торгах;

- закриті (негласні) торги, до участі в яких запрошується обмежена кількість фірм, про які організатори (улаштовувачі) торгів достатньо інформовані, об'яви про торги не публікуються — запрошення розсилаються індивідуально;

- напівзакриті торги проводяться в два етапи, перший - відкритий, другий - закритий, який включає обмежене коло фірм, відібраних на першому етапі торгів

Під угодою в широкому значенні слід розуміти дію, направлену на встановлення, зміну або припинення громадянських прав або обов'язків. Угоди вважаються біржовими, якщо вони укладені на товари та інші цінності, які допущені до обігу на біржі, між членами біржі або їх представниками в порядку, встановленому правилами торгів.

Угода визнається укладеною і підлягає первинному обліку на момент її реєстрації на біржі у встановленому порядку.

Облік та статистичне спостереження здійснюється за всіма видами угод, а саме:

- угодами з реальним товаром та іншими цінностями;

- ф'ючерсними угодами (угодами на строк).

Статутний капітал - показник, який відображає фінансовий потенціал біржі і складається за рахунок внесків засновників і членів біржі; його розмір і поповнення регулюються засновниками біржі; статутний капітал представляє собою передбачену статутом біржі максимальну кількість звичайних і привілейованих акцій (паїв), які біржа може випустити.

Показники розділу І •"Статутний капітал на кінець звітного періоду "(р. 1010) заповнюється за даними ф.№ 1 "Баланс підприємства" р. 300 гр. 4;

"Вартість основних фондів на кінець звітного періоду" (залишкова) (р.1130) - за даними ф.№ 1 р.030 гр 4 - згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87 із змінами та доповненнями.

Поряд із статутним капіталом (внесками засновників і членів біржі), біржа має оборотні грошові фонди, які містять у собі гарантійні внески в розрахункову палату (структурний підрозділ біржі), вхідну палату відвідувачів біржі, кошти, одержані у вигляді штрафних санкцій за порушення встановлених правил біржової торгівлі, плату за послуги біржі, прибуток від майна біржі, суму внесків за участь у торгах, доход по процентах від угод тощо.

При цьому доход по процентах від угод (р.1080) - це сума комісійного збору, який збирається за встановленими біржею процентами від вартості укладених угод. У ряді випадків проценти від угод на біржі не збираються, а клієнти сплачують біржі фіксований внесок за участь у торгах. Середній процент біржового збору (р.1100) визначається відношенням сум доходу по процентах від угод і від внесків за участь у торгах до обсягу біржового обороту:

Врг + оуп

-———— х 100%, де

оь

Орг - доход, одержаний біржею за звітний період, по процентах від угод;

оуп - доход, одержаний біржею за звітний період, у вигляді внесків за участь клієнтів біржі у торгах;

ОЬ - оборот біржі за звітний період.

Показники з праці.

У розділі І заповнення показників рядків 1030, 1040, 1060 здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату від 07.07.1995р № 171 та зареєстрованої Мінюстом від 07.08.1995р №287/823.

Зокрема, розрахунок середньооблікової чисельності штатних працівників (р.10 ЗО) здійснюється у відповідності до п.3.3 вищезгаданої Інструкції.

Розрахунок середньої чисельності позаштатних працівників (працюючих за договорами цивільно-правового характеру та зовнішніх сумісників) (р. 1040) здійснюється:

при наявності систематичного обліку явок та неявок на роботу зазначених категорій працівників - згідно з порядком, визначеним п.п.3.3.1-3.3.3 вищезгаданої Інструкції;

у разі відсутності обліку робочого часу (наприклад, при укладанні договору на виконання визначеного обсягу робіт у встановлений термін) - як середня хронологічна на підставі даних про чисельність працівників відповідної категорії на початок кожного місяця за формулою:

Кна 1.01.2004 : 2 + К на 1.02.2004 + ... + К на І.п.2004 + ЗІ.п.2004 : 2 п

де К - кількість працівників, п - 12 (3, 6, 9) кількість місяців

Заповнення р. 1060 здійснюється відповідно до п.2.1 Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України.

Заповнення р.1045 здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Мінстату від 11.12.1995р. № 323 та зареєстрованої Мінюстом від 21.12.1995р. №465/1001.

IV. Товарні біржі.

Товарна біржа - це форма функціонування регулярно діючого оптового ринку засобів виробництва, сировини, споживчих товарів.

Біржа може спеціалізуватися на окремих видах товарів (спеціалізована біржа).

На товарних біржах укладаються угоди з реальним товаром і ф'ючерсні угоди.

Угоди з реальним товаром укладаються на основі попереднього огляду - за даними біржової експертизи або без попереднього огляду - за зразками і стандартами, або за обумовленими (середній або мінімальній) якостями товару Цей вид угод вміщує у собі угоди:

з товаром, який перебуває під час торгів у місці, вказаному продавцем,

з товаром, який перебуває під час торгів на території біржі (в складських приміщеннях, які належать біржі), або який очікується до прибуття на біржу у день торгів,

з товаром, який знаходиться на момент укладання угоди на шляху на адресу біржі,

з реальним товаром із поставкою в обумовлений термін.

Різновидами угод із реальним товаром є спотові і форвардні угоди

Спотові угоди - це угоди на реальний товар із негайною (від 1 до ЗО днів) поставкою

Форвардні угоди - це угоди з відстроченою (від ЗО до 360 днів) поставкою щодо реального товару

Різновидом угод із реальним товаром на внутрішньому ринку є бартерні або товарообмінні угоди (в торгівлі між країнами - безвалютний обмін) Такі угоди - це безкоштовний обмін товару на товар однакової вартості; кожен із партнерів за цією угодою виступає одночасно в якості продавця і покупця, оборот по таких угодах належить включати до загального обсягу біржового обороту

Ф 'ючерсні угоди (угоди на строк) Об'єктом такої угоди є біржовий контракт, в якому передбачено обумовлену кількість товару та інших цінностей з поставкою в майбутньому (через кілька місяців, в ряді випадків - через один-два роки)

Відмінністю ф'ючерсних угод (від угод із реальним товаром) є те, що вони укладаються, звичайно, не для реальної поставки товару, а в розрахунку на перепродаж (ліквідацію) біржового контракту до початку строку поставки товару з метою одержання прибутку від коливання цін на біржі, різниця між цінами при укладанні контракту і цього перепродажу (ліквідації) складає премію (прибуток) в біржових угодах

Первинний облік угод і обороту по ф'ючерсних контрактах і статистичне спостереження за цим видом операцій слід проводити окремо від угод із реальним товаром та іншими цінностями, реалізованими на біржі (графи 6, 7 розділу II форми № 1- біржа)

V. Фондові біржі; ринок цінних паперів.

Ринок цінних паперів складається з первинного ринку, на якому відбувається мобілізація капіталу шляхом продажу нових цінних паперів, і вторинного ринку, на якому продаються цінні папери, які вже були в обігу

Для операцій на фондових біржах характерно те, що вони здійснюються, в основному, з раніше проданими цінними паперами

Фондова біржа - акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", інших актів законодавства України, статуту і правил фондової біржі

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам

Емітент цінних паперів - юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску

Інвестор - фізична або юридична особа, власник цінних паперів

Під обігом цінних паперів розуміється їх купівля-продаж, який призводить до зміни власника цінних паперів

В Україні можуть випускатися і обертатися такі види цінних паперів акції,

облігації внутрішніх державних і місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов'язання держави,

ощадні сертифікати;

векселі;

приватизаційні папери.

Не вважаються цінними паперами боргові розписки, заповіти, лотерейні білети, страхові поліси тощо.

Усі види цінних паперів, операції з якими здійснюються на фондових біржах і у фондових відділах бірж інших видів діяльності, підлягають первинному обліку на біржах і статистичному спостереженню.

Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації

та простими.

Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться товариством. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію, включаючи відомості про власника, час придбання акції, а також кількість таких акцій у кожного з акціонерів.

По акціях на пред'явника у книзі реєструється їх загальна кількість.

Звичайна акція дає один голос при вирішенні питань на зборах акціонерів і бере участь в розподілі чистого прибутку після поповнення резервів і виплати дивідендів по привілейованих акціях.

Привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом.

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску).

Казначейські зобов'язання України - вид цінних паперів на пред'явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу.

Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Похідні цінні папери - будь-які цінні папери, які засвідчують право їх власника на купівлю або продаж вказаних вище цінних паперів.

Поряд з цінними паперами, на фондових біржах і у фондових відділах бірж з іншою спеціалізацією, реєструються операції і з іншими видами фондових цінностей, зокрема грошовими ресурсами (депозитні вклади, міжбанківські кредити тощо).

Вартісний обсяг угод з цінними паперами (біржовий обіг) визначається виходячи з фактичної вартості цінних паперів, яка склалася при їх купівлі-продажу (а не з їх номіналу).

VI. На біржах нерухомості відображаються угоди купівлі-продажу всіх видів нерухомості, а саме, підприємств побуту, торгівельних та інших підприємств, організацій, квартир, кімнат, будинків, земельних і дачних ділянок. Вартість укладених угод з нерухомості наводиться згідно договору купівлі-продажу нерухомості включаючи вартість нерухомого майна.

VII. На валютних біржах відображаються операції купівлі-продажу валюти згідно з діючим законодавством, тобто грошових знаків іноземних країн. При цьому біржовий обіг по угодах із валютою наводиться в перерахунку на національну валюту за курсом, який склався при укладанні угоди, виходячи з попиту та пропозиції.

Схожі:

Общество с ограниченной ответственностью
Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до фінансової звітності (що додається)...
2. Пояснення щодо заповнення форми звітності «Звіт про стан реалізації...
Кабінету Міністрів України від 17. 12. 08 р. №1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів»....
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Стаття Правове становище товарної біржі Товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і
УГОДА про участь в аукціоні
Товарна біржа «Подільська» (далі – Біржа), в особі Бацури Олександра Степановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,...
ПОЛОЖЕННЯ про Спадковий реєстр I. Загальні положення
Конвенцією про запровадження системи реєстрації заповітів (далі Конвенція), про заведені спадкові справи та видані свідоцтва про...
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...
Директор ТОВ “МАК “ЦептАудит”
ТОВ «ФК «Промінвест» станом на 31 грудня 2011 року, у складі Балансу станом на 31. 12. 2011 р., Звіту про фінансові результати, Звіту...
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про службу в органах...
І. Загальні положення
Законами України «Про рекламу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування»,...
Розділ І. Загальні положення
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ( далі Положення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка