П О С Т А Н О В О Ю КМУ Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності від 25 травня 1998 р. N 740


Скачати 82.59 Kb.
НазваП О С Т А Н О В О Ю КМУ Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності від 25 травня 1998 р. N 740
Дата01.04.2013
Розмір82.59 Kb.
ТипЗадача
bibl.com.ua > Право > Задача
Задача 1

Згідно з ЗУ про сільсьскогосподарську кооперацію Згідно зі ст 1

сільськогосподарський виробничий кооператив - ю

ридична особа,
утворена шляхом об'єднання фізичних осіб, які є
сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного
виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства
на засадах обов'язкової трудової участі у процесі виробництва;

Стаття 7. Статут кооперативу
1. Статут кооперативу є основним правовим документом, що
регулює його діяльність. У статуті визначаються: найменування
кооперативу та його місцезнаходження; предмет і мета діяльності;
порядок вступу до кооперативу і виходу з нього; порядок визначення
розміру та порядок внесення вступного внеску і паю; склад
засновників кооперативу; права і обов'язки членів кооперативу;
органи управління, порядок їх формування і компетенція; формування
неподільного та інших фондів; форми трудової участі та оплати
праці членів виробничого кооперативу та форми господарської участі
членів обслуговуючого кооперативу; розподіл доходів кооперативу;
співвідношення між кооперативними виплатами і виплатами на паї;
умови реорганізації та ліквідації кооперативу. До статуту можуть
включатися й інші положення, пов'язані з особливостями діяльності
кооперативу, що не суперечать законодавству України. ( Частина
перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2090-III
2. Статут кооперативу приймається засновниками на установчих
зборах, зміни та доповнення до нього вносяться загальними зборами
його членів. Повідомлення про зміни та доповнення до статуту
надсилаються до органу, що зареєстрував кооператив, у тижневий
термін з часу їх внесення.

Стаття 11. Права і обов'язки членів кооперативу

3. Статутом кооперативу може бути передбачено додаткові права
та обов'язки членів кооперативу.

Згідно з П О С Т А Н О В О Ю КМУ Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності

від 25 травня 1998 р. N 740

23. Зміни (доповнення) в установчих документах суб'єкта
підприємницької діяльності підлягають державній реєстрації у
5-денний термін з дня надходження відповідної інформації до органу
державної реєстрації за наявності документа, що підтверджує
внесення плати за державну реєстрацію змін (доповнень) до
установчих документів.

Внесення змін (доповнень) оформляється у вигляді окремих
додатків або шляхом викладення установчих документів у новій
редакції з додержанням вимог, визначених цим Положенням. На
титульному аркуші оригіналу статуту чи установчого договору
робиться відмітка про внесення змін (доповнень), а на титульних
аркушах додатків до установчих документів про те, що зазначені
документи є невід'ємною частиною відповідних установчих
документів. У разі подання установчих документів у новій редакції
на титульному аркуші робиться відповідна відмітка.

Якщо до установчих документів вносяться зміни (доповнення),
які не потребують перереєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності, суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний подати
до органу державної реєстрації по два оригінали та по одній копії
документів, завірених в установленому порядку, в яких наведено
зазначені зміни (доповнення), та внести їх до своєї реєстраційної
картки.

КУ

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Отже на мою думку діїї щодо змін деяких положень статуту не цілком вірні ,бо суперечать чинному законодавству,а саме КУ. Щодо реєстраціі його ,то Якщо до установчих документів вносяться зміни (доповнення), які не потребують перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний подати до органу державної реєстрації по два оригінали та по одній копії документів, завірених в установленому порядку, в яких наведено зазначені зміни (доповнення), та внести їх до своєї реєстраційної картки.

Щодо юридичної сили актів сількогосопдарського виробничого кооперативу,то до джерел аграрного права належать закони, підзаконні акти, постанови, положення, правила, інструкції, примірні статути, статути. Аграрні правовідносини багатогранні і характеризуються різновидами суб'єктів, до яких належать сільськогосподарські кооперативи, інші підприємства, об'єднання, фермерські господарства, міжгосподарські утворення. Норми аграрного права визначають їх суб'єктивні права, юридичні обов'язки, правове становище, умови та порядок їх утворення і ліквідації. Прикладом локальних правових актів у сфері дії аграрного права є статут конкретного сільськогосподарського кооперативу

Задача 2

Згідно з Зу про особисте селянське господарство

Стаття 1. Поняття особистого селянського господарства
Особисте селянське господарство - це господарська діяльність,
яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою
індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних
відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих
потреб шляхом виробництва, переробки і споживання
сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та
надання послуг з використанням майна особистого селянського
господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.

таття 5. Земельні ділянки особистого селянського
господарства
Для ведення особистого селянського господарства
використовують земельні ділянки розміром не більше 2,0 гектара,
передані фізичним особам у власність або оренду в порядку,
встановленому законом.

Згідно з Земельним Кодексом України

Стаття 22

3. Землі сільськогосподарського призначення передаються у
власність та надаються у користування:
а) громадянам - для ведення особистого селянського
господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання
худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

Отже на мою думку, вимога учасника АТ цілком законна і не суперечить чинному законодавству.При вирішенні данного питання потрібно користуватися нормами Законів У про АТ, про Господарські товариства, про особисте селянське господарство, Земельний та Цивільний Кодекс України
Задача 3

Згідно з ЗУ ро сільскогосподарську кооперацію

Стаття 5. Загальні умови створення кооперативу
1. Кооператив створюється його засновниками на добровільних
засадах.
2. Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України та
юридичні особи, зареєстровані в Україні.
3. Рішення про створення кооперативу приймається його
установчими зборами.
4. Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три
особи.

Стаття 6. Державна реєстрація кооперативу
1. Державна реєстрація кооперативу здійснюється в порядку,
передбаченому для державної реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності.
2. Кооператив вважається створеним і набуває прав юридичної
особи з дня його державної реєстрації. Кооператив має самостійний
баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків,
печатку із своїм найменуванням.

Згідно з Стаття 6. Державна реєстрація кооперативу

1. Державна реєстрація кооперативу здійснюється в порядку,
передбаченому для державної реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності.
2. Кооператив вважається створеним і набуває прав юридичної
особи з дня його державної реєстрації. Кооператив має самостійний
баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків,
печатку із своїм найменуванням.

Державна реєстрація суб'єктів
підприємницької діяльності
3. Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності - юридичної особи власник (власники), уповноважений ним
(ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою
(рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрації:

а) установчі документи в повному обсязі для створюваної
організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності
відповідно до вимог законодавства:

рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним
(ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного
підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і
більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол
установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом;

статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для
створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької
діяльності;

б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно
заявою про державну реєстрацію (додаток 1 до цього Положення);

в) документ, що засвідчує внесення плати за державну
реєстрацію;

г) документ, що засвідчує сплату власником (власниками)
внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в
розмірі, передбаченому законом.

Органи чи фізичні особи, уповноважені власником (власниками),
засвідчують свої повноваження документально.

Стаття 14. Загальні збори
1. Загальні збори:

вносять зміни і доповнення до статуту, приймають нормативні
документи кооперативу;

обирають шляхом прямого таємного голосування голову
кооперативу та членів правління кооперативу, членів ревізійної
комісії (ревізора), можуть обирати членів спостережної ради тощо;

заслуховують звіти органів управління кооперативу про їх
діяльність;

визначають види і розміри фондів кооперативу, порядок їх
формування та використання;

затверджують:

правила внутрішнього розпорядку;

річний звіт і баланс кооперативу;

порядок формування і розподілу доходу кооперативу;

рішення правління кооперативу про прийняття нових членів;

вирішують:

питання про входження кооперативу до об'єднання кооперативів,
створення підприємств різних видів;

питання про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.
Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення,
пов'язані із статутною діяльністю кооперативу.
2. Загальні збори проводяться щорічно після закінчення
фінансового року. Вони можуть скликатися позачергово за рішенням
правління кооперативу або з ініціативи не менше третини членів
кооперативу. Правління кооперативу зобов'язане прийняти рішення
про скликання загальних зборів і повідомити членів кооперативу про
час і місце їх проведення та порядок денний не пізніше ніж за 10
днів.
3. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них
присутні більше половини членів кооперативу.

НА мою думку зюори були проведені і це було зазначено у новому статуті, також це є ствоерння нової юридичної особи,тоум потрібно державна реєстрація( якщо ж просто філія чи відділення АТ то реєстрація не потрібна була згдіно з постановою КМУ вище).

Документи які потрібні для реєстрації субєктів підприжмництва зазначені вище.
Для вирішення цього питання потрібно користуватися ЗУ про сількогосподарську коопрацію, ЗУ про АТ , зу про господарські товаривства та постановою кму.
Задача 4

Згыдно з ЗУ про сільскогоспоарську кооперацію

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КООПЕРАТИВАХ

Стаття 35. Правове регулювання трудових відносин

1. Трудові відносини членів кооперативу (об'єднання)
регулюються цим Законом, законодавством про працю, статутом та
правилами внутрішнього розпорядку кооперативу.

2. Для виконання статутних завдань і цілей кооператив
(об'єднання) може залучати до роботи за трудовим договором осіб,
які не є членами кооперативу. За згодою сторін між кооперативом та
найманим працівником може укладатися договір у формі контракту.

3. Кооператив (об'єднання) самостійно визначає форми і
систему оплати праці членів кооперативу (об'єднання) і найманих
працівників з урахуванням норм і гарантій, встановлених
законодавством.

Кооперативні виплати і виплата часток доходу на паї членам
кооперативу та асоційованим членам до оплати праці не належать.

Стаття 36. Охорона праці

1. Кооператив (об'єднання) забезпечує дотримання встановлених
норм і правил з охорони праці, техніки безпеки, вимог щодо
виробничої санітарії.

2. Кооператив (об'єднання) несе відповідальність за шкоду,
заподіяну здоров'ю членів кооперативу (об'єднання) - фізичних
осіб, найманих працівників внаслідок виконання ними своїх
службових обов'язків, відповідно до законодавства.

Згідно з КзпПУ

Стаття 74. Щорiчнi вiдпустки
Громадянам, якi перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi, а також працюють за трудовим договором у фiзичної особи, надаються щорiчнi (основна та додатковi) вiдпустки iз збереженням на їх перiод мiсця роботи (посади) i заробiтної плати.

Отже оскільки Мальце вже не перебував у трудових відносинах с кооперативом, то відмова у наданні щорічної основної відпустки є цілком законна! При виріщенні цього питання потрібно було користуватися нормами ЗУ про сільскогосподарську кооперацію і КзпПУ.

Схожі:

Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових...
У тексті Порядку слова "суб'єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінено словами "суб'єкт господарювання"
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ТЕМИ: “Державний контроль суб’єктів...
Тема заняття. “ Державний контроль суб’єктів підприємницької діяльності в галузі фармації” – 4 год
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0328 від 18 травня 2001 року
Додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Порядок є обов’язковим для суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які згідно з чинним законодавством мають право...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про...
Досягнення чітко визначеної мети розроблення процедури залучення суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, що отримали...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення) розроблено на основі Указу Президента України від 3 лип­ня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, об­ліку...
ПОЛОЖЕННЯ про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій
РРО, заходи, спрямовані на забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо застосування реєстраторів, а також обумовлює права,...
РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тимчасовий Порядок розміщення на території м. Нікополя тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, (далі Порядок)...
ПАСПОР Т територіальної громади
Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні суб’єктів підприємницької діяльності
ПАСПОР Т територіальної громади
Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні суб’єктів підприємницької діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка