Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429


Скачати 265.51 Kb.
НазваСвідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Сторінка1/2
Дата21.03.2013
Розмір265.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.Р.АУДИТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429,

Видане на підставі рішення №229/4 від 31.03.2011 р. Аудиторською Палатою України

Адреса:04071 м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15 телефон (044)361-79-48

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

про фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ» станом на

31 грудня 2011року.

м. Київ 27 лютого 2012р.

Аудиторський висновок підготовлено для надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
§ Вступний параграф

  1. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування

юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю “М.Р.Аудит”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37569947

Місцезнаходження:

04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15

Реєстраційні дані :

Зареєстроване Подільською районною в м. Києві Державною адміністрацією 22 лютого 2011 р. за №10711020000027955

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво № 4429 видане за рішенням Аудиторської палати України від 31 березня 2011 р. за № 229/4;чинне до 31.03.2016 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів:

Свідоцтво серії АБ № 001414 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 469 від 28.04.2011 р., Строк дії свідоцтва з 28.04.2011 р. до 31.03.2016 р.

Керівник

Єрмак Марина Володимирівна

Інформація про аудитораСертифікат аудитора – Серія “А” № 002801, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02 липня 1996 р. № 46, продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України від 20 травня 2010 р. № 215/3 термін дії – до 02 липня 2015 р.

Контактний телефон

(044) 361-79-48


2. Дата видачі висновку та умови договору

Перевірка проводилась з 15 лютого 2012 року по 27 лютого 2012 року. Дата видачі висновку 27 лютого 2012 року. Перевірка проведена згідно договору №02/15-02-2012 від 15.02.2011 року.

3.Основні відомості про Компанію з управління активами

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ»

Код ЄДРПОУ 35253505

Місцезнаходження 03062, м. Київ, вул. Естонська, будинок 120

Свідоцтво про державну реєстрацію зареєстровано Шевченківською районною держадміністрацією м. Києва 04.07.2007, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію №1 074 105 0002 026002

Основні види діяльності за КВЕД

67.12.0 біржові операції з фондовими цінностями

65.23.0 інше фінансове посередництво

67.13.0 інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Основні види діяльності за КВЕД

65.23.0 Інше фінансове посередництво

67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з управлiння активами Серія АВ № 581401, строк дії 24.06.2011р. – 24.06.2016р.

Компанія здійснює управління активами:

1) ЗДПІФ "Інвестиційний стандарт"свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1678 від 09.08.2011 року Реестраційний код ЄДРІСІ – 23116782)

2)ЗДПІФ "Інноваційний розвиток"свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1677 від 09.08.2011 року Реестраційний код ЄДРІСІ – 2311677

3) ПВНЗІФ "Укрнадра"свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1717 від 25.10.2011 року

Реестраційний код ЄДРІСІ – 2331717

4)ПАТ "ЗНВКІФ "Корпорація" ,02660 м. Київ, вул. Червоноткацька буд. 93

ЄДРПОУ 37782275свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1684 від 29.08.2011 року

Реестраційний код ЄДРІСІ – 1331684

5) ПАТ "ЗНВКІФ " Укрінвест"02660 м. Київ, вул. Червоноткацька буд. 93

ЄДРПОУ 37782254 свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1685 від 29.08.2011 року

Реестраційний код ЄДРІСІ – 1331685

6) ПАТ "ЗНВКІФ "Прибутковий актив"02660 м. Київ, вул. Червоноткацька буд. 93

ЄДРПОУ 37782263,свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1686 від 29.08.2011 року

Реестраційний код ЄДРІСІ – 1331686

§ Опис обсягу аудиторської перевірки

Незалежну перевірку проведено у відповідності Закону України про “Аудиторську діяльність” від 14 вересня 2006 р. N 140-V та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг(далі МСА) видання 2010 року, прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2011р. №229/7 для застосування при виконання завдань з 1 травня 2011 року в якості національних стандартів аудиту, зокрема МСА700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»,МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»,МСА706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти зобов’язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Відповідно до „Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку ”, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528, програма аудиторської перевірки включає аудит:
– визначення, класифікації та оцінки активів;
– реальності розмірів зобов’язань;
– правильності визначення власного капіталу та чистих активів;
– реальності фінансових результатів;
– іншої інформації, розкритої професійним учасником у регулярній звітності.

Аудит проводився щодо наступної фінансової звітності:

  • баланс (форма № 1) станом на 31.12.2011року;

  • звіт про фінансові результати (форма № 2) за рік 2011року;

  • звіт про власний капітал за 2011рік;

  • звіт про рух грошових коштів за 2011рік;

  • примітки до річної фінансової звітності за 2011рік;

Аудит проведений з використанням принципу вибіркової перевірки, тобто до уваги брались лише суттєві помилки. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Аудитором зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку нормативним вимогам що до організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.
Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки.

§ Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

§ Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки. Аудитор провів аудиторську перевірку у відповідності до національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
У відповідності до Міжнародних Стандартів аудиту, які прийняті в якості національних стандартів аудиту та діють в Україні, згідно з якими аудитором спланована і проведена перевірка з метою збирання достатніх доказів того, що фінансові звіти підприємства не містить помилок. Аудитором отримано достатньо доказів для формування незалежного професійного висновку та відомостей про наявність й одночасно відсутність суттєвих відхилень між даними звітності замовника й вимог діючого законодавства та встановленого порядку про складання та розкриття інформації у фінансовій звітності. Розмір суттєвості помилки з замовником не обговорювався, тому розмір суттєвості визначався у відношенні до виявлених у ході аудиту відхилень, згідно професійного судження аудитора та відповідно вимог національних стандартів аудиту.

§ Аудиторська думка щодо повного пакету фінансової звітності у відповідності

МСА 700

Аудиторською фірмою ТОВ «М.Р.Аудит» в особі аудитора Єрмак Марини Володимирівни (Сертифікат аудитора – Серія “А” № 002801, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02 липня 1996 р. № 46, продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України від 20 травня 2010 р. № 215/3 термін дії – до 02 липня 2015 р.)проведено перевірку фінансових звітів Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет» (надалі Товариство) , у складі балансу станом на кінець дня 31 грудня 2011 року ,а також відповідних звітів про фінансові результати, про рух грошових коштів та про власний капітал за рік ,який закінчився 31 грудня 2011 року, в тому числі перевірено складові цієї фінансової звітності у вигляді відповідних приміток до неї на вказану дату.

Аудитор вважає , що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

Немодифікована аудиторська думка щодо фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «Нью Ессет»

За результатами аудиторської перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «Нью Ессет» проведеної у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів № 700, № 705, № 706, № 720, ТОВ «М.Р Аудит» підтверджує, що фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «Нью Ессет» у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає інформацію про Товариство, про його активи та зобов’язання, власний капітал, стан чистих активів, рух грошових коштів, доходи, витрати, обсяг чистого прибутку відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.

Думка аудитора стосовно:

1. Облікова політика

Бухгалтерський облік Товариства ведеться у відповідності до облікової політики, затвердженої наказом №1 від 04.01.2011 року Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Нью Ессет» .

Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку визначає сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються КУА для складання та подання фінансової звітності згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 N 996-XIV та Наказу Міністерства фінансів «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку» від 31.03.1999 N 87.

Організація та методологія бухгалтерського обліку, господарської діяльності Товариства у періоді, що перевірявся в цілому відповідала вимогам Законів України „Про господарські товариства ”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-Х1V, затвердженим Національним стандартам бухгалтерського обліку і іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.

У періоді, що перевірявся, в обліковій політиці змін не відбувалось.

2. Аудит нематеріальних активів

У результаті проведеної перевірки аудитором встановлено, що облік нематеріальних активів відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242, та Положенню про бухгалтерський облік Товариства.

Накопиченої амортизація нематеріальних активів станом на 31.12.2011р. немає , залишкова вартість складає 2 тис. грн.

На думку аудитора, склад нематеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому та ступінь розкриття відповідають вимогам П(С)БО 8 та Положенню про бухгалтерський облік Товариства.

3. Аудит основних засобів

Основних засобів станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства немає.

4. Аудит фінансових інвестицій

Довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства немає.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 року складають 7048 тис.грн., що підтверджено аналітичним обліком та первинними документами .

Визначення первісної вартості та подальшої оцінки фінансових інвестицій за 2011 рік відповідають П(С)БО №12 “Фінансові інвестиції ”,поточні фінансові інвестиції відображені в балансі за собівартістю.

За 2011 рік розкриття інформації відповідно до П(С)БО №12 «Фінансові інвестиції»,

правильність документального оформлення і відображення в обліку операцій з цінними паперами, достовірність визначення і відображення в обліку фінансових результатів від реалізації цінних паперів, відповідають нормативним вимогам.

5. Аудит грошових коштів та їх еквівалентів.

Грошових кошти на поточному рахунку в національній валюті за станом на 31.12.2011р. на балансі Товариства немає.

Ведення операцій по поточних рахунках відповідає Інструкції НБУ «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України».

Облік касових операцій відповідає «Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України». Розрахунки по заробітній платі та з підзвітними особами відповідають чинному законодавству.

6. Аудит дебіторської заборгованості

Станом на 31.12.2011 року дебіторська заборгованість за товари роботи послуги складає 2 тис.грн.,інша поточна дебіторська заборгованість 155 тис.грн.

Розкриття інформації за 2011 рік відповідає вимогами П(С)БО №10 “Дебіторська заборгованість”.

7. Аудит власного капіталу

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 року складає 7000 тис. грн.,в тому числі

  • Статутний капітал 7000тис .грн.

  • Непокритий збиток -100 тис.грн.

Згідно з Статутом зареєстрованим Шевченківською районною держадміністрацією м. Києва 17.03.2011р., номер запису про державну реєстрацію №10741050006026002. Статутний капітал Товариства залишився без змін та складає 7 100 000,00 (Сім мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок , внески зроблені виключно в грошовій формі. Товариство з обмеженою відповідністю «ОЛІВІЯ КОНСАЛТІНГ» (OLIVIA CONSULTING LLP), номер товариства ОС359777, що знаходиться за адресою: SW19 2RR Сполучене королівство Великої Британії, Лондон, Віндсор Авеню 60, Далтон Хаус ,володіє 100% Статутного капіталу Товариства.

Аудитор зазначає, що розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2011 р. достовірно.

8. Сплата акціонерним товариством та товариством з обмеженою відповідальністю статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни (сплачено повністю або частково)

Статутний капітал Товариства складає 7 100 000 (Сім мільйонів сто) гривень. 00 копійок , Статутний капітал повністю сплачений у встановлені законодавством терміни.

9. Аудит зобов’язань

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20.

Станом на 31.12.2011 року загальна сума зобов’язань на балансі Товариства складає 208 тис.грн. в тому числі:

Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги 9 тис.грн.

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 1 тис.грн.

Інші поточні зобов’язання 198 тис.грн.

10. Аудит доходів та витрат

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність ” № 996.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2011рік, відповідають первинним документам.

На думку аудитора в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності Товариства відповідності до норм П(С)БО 15 «Доходи» та Положення про бухгалтерський облік Товариства.

Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2011рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів Товариства, а також розкриває інформацію про них. Доходи за 2011 рік складають:

Доход(виручка) від реалізації 3тис.грн.

Інші доходи 247 тис.грн.

На думку аудитора, облік витрат Товариства ведеться відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (далі – П(С)БО 16), та Положення про бухгалтерський облік операцій Товариства. Відображення витрат Товариством за 2011 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 .

Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

Регістрами бухгалтерського обліку витрат Товариства є журнали-ордери, відомості обліку по окремих субрахунках витрат.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно витрат Товариства за 2011 рік, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. Витрати Товариства складають :

Адміністративні витрати 51 тис.грн.

Інші витрати 200 тис.грн.

Податок на прибуток 1 тис.грн.
11.Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

За 2011 рік чистий збиток Товариства складає 2 тис.грн.

13. аналіз показників фінансвого стану

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет» станом на 31 грудня 2011року

Аудитором було здійснено аналіз показників фінансового стану Товариства. Для проведення аналізу використано фінансову звітність у складі:

  • Баланс станом на 31 грудня 2011 року;

  • Звіт про фінансові результати за 2011 рік.

Оцінку фінансового стану здійснено на основі показників, рекомендованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. Для оцінки використані такі показники платоспроможності та фінансової стійкості Товариства:

Показники

Формула розрахунку

орієнтовне позитивне значення

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К1 = (р. 220 + р .230 +р. 240) /р. 620

(0,25 - 0,5)

станом на 31/12/2010

К1 = 153,2

станом на 31/12/2011

К1 = 33,9

2. Коефіцієнт загальної ліквідності

К2 =р.260 /р.620

(1,0 - 2,0)

станом на 31/12/2010

К2 = 153,2

станом на 31/12/2011

К2 = 34,6

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (чи незалежності або автономії)

К3 =р.380 /р.280

(0,25 - 0,5)

станом на 31/12/2010

К3 = 1,0

станом на 31/12/2011

К3 = 1,0

4 .Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

К4 = (р.430 +р.480 +р. 620 +р. 630)/р.380

(не більше 1,0)

станом на 31/12/2010

К4 = 0,007

станом на 31/12/2011

К4 = 0,03

ВИСНОВОК:

Фінансовий стан ТОВ «КУА «Нью Ессет»» станом на 31 грудня 2011 року можливо характеризувати як стійкий, коефіцієнти ліквідності та фінансової незалежності не відповідають оптимальним значенням , наявність власного капіталу для покриття зобов’язань достатня.

13. розрахунок вартості чистих активів

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет» станом на 31 грудня 2011 року
Аудитором , було здійснено розрахунок вартості чистих активів ТОВ «КУА «Нью Ессет» . Для проведення розрахунку використано баланс Товариства за станом на 31 грудня 2011 року. Для розрахунку вартості чистих активів використані наступні показники балансу Товариства:

Показники

Код

рядка

Сума,

тис. грн.

АКТИВИ1. Необоротні активи:
2

Нематеріальні активи (залишкова вартість)

010

2

2. Оборотні активи:
7206

Запаси

100, 110, 120, 130, 140

1

Дебіторська заборгованість

160, 170, 180, 190, 200, 210

157

Поточні фінансові інвестиції

220

7048

3. Витрати майбутніх періодів

270

0

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ4. Довгострокові зобов’язання

440, 450, 460, 470

0

5. Поточні зобов’язання:
208

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

9

Поточні зобов’язання за розрахунками:з бюджетом

550

1

Інші поточні зобов’язання

610

198

6. Забезпечення наступних витрат і платежів

430

0

7. Доходи майбутніх періодів

630

0

Розрахунок вартості чистих активів:

Активи – Зобов’язання = (п.1 + п.2 + п.3) – (п.4 + п.5 + п.6 + п.7)

( 2+7206) – ( 208) = 7000 тис. грн.

За станом на 31.12.2011 року вартість чистих активів Товариства складає 7000 тис. грн., розмір Статутного капіталу 7100 тис. грн. Розмір Статутного капіталу Товариства відповідає ліцензійним вимогам .

Директор ТОВ «М.Р.Аудит» Єрмак М.В.

Сертифікат (серія А № 002801

Від 02.07.1996 року продовжено Рішенням№215/3 АПУ

від 20.05.2010р.до 02.07.2015р)
Аудиторський висновок складено у 3-х примірниках. До висновку додається фінансова звітність ТОВ КУА «Нью Ессет» станом на 31.12.2012 року


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.Р.АУДИТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429,

Видане на підставі рішення №229/4 від 31.03.2011 р. Аудиторською Палатою України

Адреса:04071 м.. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15 телефон (044)361-79-48
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про СПЛАТУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „НЬЮ ЕССЕТ"

станом на 17 березня 2011 року.

м. Київ 27 квітня 2011р.
Аудиторський висновок підготовлено для надання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  1   2

Схожі:

Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Користувачам фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНКОМ- ІНВЕСТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Зареєстроване Подільською районною в м. Києві Державною адміністрацією 22 лютого 2011 р за №10711020000027955
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «Ф`южн Капітал Партнерз» станом на
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка