АУДИТОРСЬКИЙВИСНОВО К незалежної аудиторської фірми ТОВ


Скачати 99.05 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙВИСНОВО К незалежної аудиторської фірми ТОВ
Дата14.05.2013
Розмір99.05 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К

незалежної аудиторської фірми

ТОВ Аудиторська компанія”НІКО-ЦЕНТР»

про фінансову звітність

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛОМБАРД «585»ТОВ «ЮВЕЛІР» І КОМПАНІЯ»

станом на 31 грудня 2012 р.
Національній комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Керівництву ПТ «ЛОМБАРД «585»

ТОВ «ЮВЕЛІР» І КОМПАНІЯ»
1. Основні відомості про аудиторську фірму

Назва незалежної аудиторської фірми

Товариство з обмеженою відпові-дальністю “Аудиторська компанія «Ніко-Центр»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36375914

Місцезнаходження

03039, м. Київ, пр.-т 40-річчя Жовтня буд.11,кв.222; електронна адреса: nikoat@bigmir.net; тел.067-7754755


Реєстраційні дані

Зареєстроване Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 25 лютого 2009 року за № 1 068 102 0000 024092

Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм

Свідоцтво №4262, видане за рішенням Аудиторської палати України від 26березня 2009 р. за №200/3

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів , які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Свідоцтво А №001440,видане П’ятаченко Анатолію Яковичу розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №356 від 22.04.2010 р., чинне до 24.03.2013р.

Керівник

П’ятаченко Анатолій Якович

Дата видачі висновку

22 лютого 2013 року


2. Основні відомості про ломбард 


Найменування емітента

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

«ЛОМБАРД «585» ТОВ «ЮВЕЛІР» І КОМПАНІЯ»


Код ЄДРПОУ

36956363

Організаційно-правова форма емітента

Повне товариство

№ свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва

№ 343897 , серія АО1 від 23.02.2010р.

Номер запису-1 065 102 0000 013131

Перереєстровано 12.10.2011р., номер запису-1 065 1050003 01313

Орган, що видав свідоцтво

Дарницька районна державна адміністрація м. Києва

Юридична адреса

02140, м. Київ, вулиця Михайла Гришка, будинок 8

Місцезнаходження

02140, м. Київ, вулиця Михайла Гришка, будинок 8

Тел./факс

(044) 466-91-77, 593-21-09

МФО

380805

Назва банку

АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ

Основні види діяльності

(найменування)

64.92

Інші види кредитування

47.77

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

Форма власності

Приватна     

Назва органу управління, у віданні якого перебуває ломбард

Орган управління відсутній

Статутний капітал (грн.)

1000 000

Кількість засновників

2 - юридичні особи

Середня кількість працівників протягом звітного періоду

20 чол.


Номери, серії,дати видачі,терміни дії ліцензій та /або дозволу на здійснення діяльності

Ліцензія Міністерства Фінансів України Серія АВ №522541 від 27.05.2010 р. Термін дії - необмежений

Кількість відокремлених підрозділів

12

Найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Номер, серія, дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

ЛД №481 від 15.04.2010 р. Реєстраційний номер 15102499

Дата затвердження звітності та орган управління ломбарду, що її затвердив

01.02.2013 р. Протокол Загальних Зборів Учасників Товариства №1


Предметом діяльності Товариства є здійснення виключного виду діяльності з метою одержання прибутку шляхом надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк і під відсоток, та надання супутніх послуг.

Товариство зареєстровано, як фінансову установу, у відповідності з діючим законодавством (реєстраційний номер, присвоєний Держфінпослуг – 15102499).

3. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу 

       Станом на 31.12.2012 р. на балансі Товариства рахується та підтверджено первинним обліком :первісна вартість основних засобів, які визнано активом складає 131,0тис.грн., знос – 38,0тис.грн., залишкова вартість – 93,0тис.грн.;основних засобів, отриманих у результаті об’єднання підприємств (ломбардів) не має.

За звітний період всього придбано основних засобів на суму 11,0 тис.грн., у тому числі : інші основні фонди-5,0 тис.грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи-6,0 тис.грн. (металопластикові конструкції, системи охоронної сигналізації, тощо).

Товариство не має об’єктів основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження.

Товариство не має : основних засобів оформлених у заставу, призначених для продажу, утрачених унаслідок надзвичайних подій.

Укладених угод на придбання в майбутньому основних засобів немає.

Втрат від зменшення корисності і вигід від відновлення корисності основних засобів немає.

Первісна вартість нематеріальних активів,які визнані активом та знаходились на балансі Товариства станом на 31.12.2012 р., складала 11,0 тис.грн., знос (накопичена амортизація) – 5,0 тис.грн. та балансова вартість нематеріальних активів становила 6,0 тис.грн.;нематеріальних активів, отриманих у результаті об’єднання підприємств (ломбардів) немає.

4. Облік товарно-матеріальних цінностей

Облік товарно-матеріальних цінностей ведеться на активних балансових рахунках 20 «Виробничі запаси», 28 «Товари», вартість яких станом на 31.12.2012 р. складає 43,0 тис.грн., у тому числі : виробничі запаси –0,0 тис. грн.( запасні частини – 121,00 грн. та інші матеріали –630,09 грн. списані з балансу), товари – 43,0 тис.грн.

5. Облік коштів і розрахунків 

       Ведення касових операцій у ломбарді здійснюється у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004р. №637. Облік касових операцій ведеться на підставі первинних документів по касі.

       Операції по розрахунковим рахункам здійснюються з дотриманням вимог “Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затвердженої Постановою Правлінням НБУ від 21.01.2004р. №22. Здійснені через банк операції є вірогідними і підтверджені відповідними документами. Станом на 31.12.2012р. залишок коштів у національній валюті на поточному рахунку Товариства складає 12,0тис.грн., в касі - 192,0 тис. грн., всього 204,0 тис. грн.

Чистий приплив грошових коштів за звітний період в сумі 137,0 тис.грн. (рядок 400 форми №3) відбувся за рахунок позитивного значення чистого руху коштів від фінансової діяльності – 180,0 тис.грн. і від’ємного значення чистого руху коштів від операційної діяльності- 32,0 тис.грн. та від інвестиційної діяльності – 11,0 тис.грн.

6. Власний капітал 

Перший розділ пасиву балансу ломбарду характеризує джерела формування власного капіталу. Власний капітал ломбарду станом на 31.12.2012 р. складається з трьох статей: Статутний капітал – 1000,0 тис. грн., нерозподілений прибуток – 1,0тис. грн, неоплачений капітал- 195,0 тис.грн.,тобто величина власного капіталу складає 806,0 тис. грн. (1000,0 + 1,0 -195,0).

Статутний фонд Товариства станом на 31.12.2012 р. сформовано у обсязі 805,0 тис.грн. з дотриманням вимог Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. (зі змінами та доповненнями ), Господарського Кодексу України від 16.01.2003 р., а також «Положення про порядок унесення інформації про ломбард до державного реєстру фінансових установ», затвердженого розпорядженням Держфінпослуг України від 02.10.2008 р. № 1140, зареєстрованого в Мінюсті України 25.11.2008 р. за № 1127/15818. Тобто, неоплачений капітал Учасника – ТОВ «Фінансисти» станом на 31.12.2012 р. складає 195,0 (750,0-555,0) тис.грн.(рядок 360 форми №1).

7. Облік витрат, доходів та фінансових результатів

Всього одержано доходів за 2012 рік – 1898,0 тис.грн., у тому числі:

- нараховані проценти за користування фінансовими кредитами – 1617,0 тис. грн., або 85,2 %;

- дохід від реалізації майна (Державній скарбниці України НБУ), наданого в заставу – 191,0 тис. грн., або 10,1 %;

- нарахована неустойка (пеня, штраф) за прострочення виконання зобов’язань за наданими фінансовими кредитами – 90,0 тис.грн, або 4,7 %.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ломбарду

за 2011- 2012 роки (тис.грн.)


Найменування показника

2011 р.

2012 р.

Відхил.

+, -

Загальна сума отриманого доходу

810,0

1898,0

+1088,0

Витрати

852,0

1787,0

+935,0

Чистий прибуток +,збиток-

-42,0

+111,0

+153,0

Надані фінансові кредити під заставу

3742,6

7625,3

+3882,7

Оціночна вартість майна,прийнятого в заставу

4939,1

10403,5

+5464,4

Сума погашених фінансових кредитів

3477,5

7337,90

+3860,4

Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами

278,6

254,30

-24,3

Поточні зобов’язання

87,0

261,0

+174,0

Майно ломбарду, всього, у тому числі :

602,0

1067,0

+465,0

-Необоротні активи

101,0

99,0

-2,0

-Оборотні активи

501,0

968,0

+467,0


Дані таблиці показують, що Товариство зі збиткового в 2011 році в сумі 42,0 тис.грн. перетворилося в прибуткове в 2012 році в сумі 111,0 тис.грн. Це відбулося за рахунок збільшення в 2,3 рази загального розміру отриманого доходу, який в свою чергу збільшився за рахунок збільшення в 2 рази розмірів наданих фінансових кредитів під заставу( з 3 742,6 тис.грн. до 7 625,3 тис.грн.). Відповідно збільшилась також оціночна вартість майна, прийнятого в заставу з 4 939,1 тис.грн. в 2011 році до 10 403,5 тис.грн. в 2012 році, у тому числі : виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння – 7 023,8 тис.грн. (92,1%), побутової техніки – 601,5 тис.грн. (7,9%). При цьому спостерігається зменшення середньозваженої річної процентної ставки за фінансовими кредитами з 278,6 % в 2011 р. до 254,3 % в 2012 р.

Загальна вартість майна ломбарду за 2012 рік збільшилась в зрівнянні з 2011 роком на 465,0 тис.грн. і становить 1067,0 тис.грн. , у тому числі необоротні активи – 99,0 тис.грн., оборотні активи – 968,0 тис.грн. Аналіз структури майна ломбарду свідчить, що основну питому вагу становлять оборотні активи – 90,7 % ( 968,0: 1067,0 х 100 %).

ВИСНОВОК

       На нашу думку, фінансовий звіт ПТ «ЛОМБАРД«585» ТОВ «ЮВЕЛІР» І КОМПАНІЯ» станом на 31.12.2012 р.(складений за положеннями(стандартами) бухгалтерського обліку) в основному справедливо відображає склад активів, зобов’язань, власного капіталу та результати діяльності суб’єкта перевірки. Господарсько-фінансова діяльність здійснюється у відповідності до діючого законодавства. Записи у бухгалтерських регістрах та фінансових звітах ломбарду не суперечать первинним документам, відображають його фінансовий стан і не містять суттєвих помилок та перекручень, які можуть вплинути на рішення чи інші дії споживачів фінансової інформації.

Директор А.Я. П'ятаченко

сертифікат:серія А,№001122

ТОВ»Аудиторська компанія виданий рішеннями

«Ніко-Центр» Аудиторської Палати України:

13 від 24.03.1994 р., дійсний до 24.03.1998 р.,

подовжений рішеннями Аудиторської Палати України :

64 від 26.03.1998 р., дійсний до 26.03.2003 р.,

121 від 28.03.2003 р., дійсний до 27.03.2008 р.

188 від 26.03.2008 р., дійсний до 24.03.2013 р.

Схожі:

ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» за результатами...
Звіт надано незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ВІТА ПОШТОВА» (внесена в...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Незалежної аудиторської фірми «АУДИТ-ВІД»
Звіти про фінансові результати (форма №2) за 2012 рік; про рух грошових коштів (ф. 3), про власний капітал (ф. 4) та Приміток до...
Звіт незалежного аудитора аудиторської фірми тов «аналітичні системи»...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК за наслідками незалежної аудиторської перевірки
...
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Незалежна аудиторська фірма ТОВ "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ" (далі Аудитор) діє на підставі свідоцтва про внесення...
Затверджено Наказом ТОВ-Фірми ”РАДІО” від 01 березня 2013р.№ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР №1
Оператор: Товариство з обмеженою відповідальністю-Фірма«РАДІО», в особі директора
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФАУДИТ...
Аудиторської палати України від 18. 04. 2003р. №122/2 в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти  вимагають від нас дотримання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка