ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з соціально-гуманітарної підготовки


Скачати 255.32 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з соціально-гуманітарної підготовки
Дата15.04.2013
Розмір255.32 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект


З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

Начальник СДП Ч – 3

по охороні Заводського району

майор внутрішньої служби

О.І. Корчинський

19 березня 2004 року.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3

з соціально-гуманітарної підготовки.
ТЕМА: Закон України “Про звернення громадян“. Робота МНС за зверненнями громадян. Їх реєстрація та розгляд.
МЕТА: ознайомити особовий склад чергових караулів з порядком прийому пропозицій, заяв та скарг від громадян.
ЧАС: 2 години.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: учбовий клас.
ЛІТЕРАТУРА: Газета “Іменем закону”.

Хід заняття.
1.Організаційний момент – 5 хвилин:

- перевірка присутніх;

- оголошення теми і мети заняття, питань які вивчатимуться.
2.Контроль знань – 10 хвилин;

- перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3.Викладення матеріалу теми – 90 хвилин.

1. Поняття «звернення громадян» і вимоги, які пред'являються до них.

2. Порядок прийому і терміни розгляду звернень громадян.

3. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.

4. Порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду в органах, підрозділах і установах МНС, заяв, повідомлень і іншої Інформації.

СДПЧ-3

2004 рікКороткий зміст

Методичні вказівки

1. Поняття «звернення громадян» і вимоги, які пред'являються до них

Відповідно до Конституції України громадянам надане право вносити в органи державної влади, об'єднання громадян, пропозиції про поліпшення ї діяльності, розкривати недоліки в роботі, оскаржити дії посадових осіб, державних і суспільних органів. Закон забезпечує громадянам можливості для участі в управлінні державними і суспільними справами, для впливу на поліпшення роботи органів державна влади і місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, підприємств для забезпечення справ і законних інтересів, відновлення їх у випадку порушення.

Громадяни мають право звертання в перераховані вище органи і організації, до посадо­вих осіб із зауваженнями, жалобами і пропозиціями, що стосуються статутної діяльності, щодо реалізації соціально-економічних, політичних прав і законних інтересів із скаргою про їхнє порушення. Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і служби безпеки мають право подавати звернення, що не відно­сяться до їх службової діяльності. Іноземці, які законно знекодятіст на території України, мають таке ж право на подачу звернення, як і громадяни України.

Під зверненнями громадян варто розцінювати в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, згідно Закону України «Про звернення грома­дян» від 2 жовтня 1996 року

Пропозиція (зауваження)—звернення громадян, де висловлюється порада, рекоменда­ція щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відно­син та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закрі­плених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод, тощо.

Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів грома­дян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Підставами для оскарження рішень, дій (бездіяльності) можуть бути такі, у наслідку яких:

1. порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);

2. створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод

3. незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притя­гнуто до відповідальності.

Звернення повинно адресуватися тим органам і посадовим особам, до повноважень яких, належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У ньому повинні бути зазначені: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадя­нина, викладені суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви або скарги, про­хання або вимоги. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переда­ним громадянином до вищого органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Пись­мове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, ідо оформлене без дотриманім цих вимог, повергається заявникові не пізніше чим через 10 днів із дня його надходження, з відповідними роз'ясненнями.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю і розглядові. Забороняється відмова у прийнятті і розгляді його, з посиланням на політичні погляди, партійну приналежність, стать, вік, віросповідання, наці­ональність громадянина, незнання мови звернення.

Якщо питання, порушені в отриманому органом звернені, не входять до його повноважень, воно в термін не більш як 5 дню пересилається або по приналежності, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У випадку якщо в звернені не дотримуються дані, необхідні для ухвалення обґрунтованого рішення органом або посадо­вою особою, вона в той же термін повертається громадянинові з відповідними роз’ясненнями. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії або рішення яких оскаржуються.

Письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами) — визнається анонімним і розглядові не підлягає.

Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемляє права і законні інтереси грома­дян. Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, викладене в усній фермі або зазначене в тексті звернення, його прізвище, місце проживання та роботи не підлягає розголошенню.

2. Порядок прийому і терміни розгляду звернень громадян

Органи державна влади і місцевого самоврядування, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, підприємства, посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) і сповістити громадянина про результати розгляду.

Ці ж органи і посадові особи, до повноважень яких входить розгляд заяв (клопотань) зобов'язані об'єктивно і вчасно розглянути к, перевірити викладені в них факти, прийняти рішення відповідно до діючого законодавства І забезпечити його виконання, повідомити громадянина про результати розгляду заяви (клопотання).

Відповіді за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви 1 до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки. Рішення про відмовлення в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон, з викладом мотивів відмовлення, а також з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Громадянин може оскаржити особисто або через уповноважене на це іншу особу. До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.

Скарга на оскаржене рішення може бути подана в орган або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайо­млення громадянина з прийнятим рішенням. Рішення вищого державного органа, що роз­глядав скаргу, у випадку незгоди з ним громадянина, може бути оскаржене в суді в термін, передбачений законодавством.

Громадянин, який звернувся з заявою або скаргою в орган або до посадової особи має право:

1) особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

2) знайомитися з матеріалами перевірки;

3) подавати додаткові матеріали або наполягати на ЇХ запиті органом, який розглядав заяву чи скаргу,

4) бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

5) користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому зеконом порядку;

6) одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

7) висловлювати усно або письмово вимету щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

8) вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановле­ного порядку розгляду звернень.

Органи державної влади і місцевого самоврядування, установи, організації, незалежно від форм власності, об'єднання громадян, підприємства, засобу масової інформації, їхні керівни­ки й інші посадові особи в межах своїх повноважень, при розгляді заяв і скарг, зобов'язані:

1) об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

2) на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

3) відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодав­ством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкла­дно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

4) забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;

5) письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

6) вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено пору­шення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;

7) у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

8) не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

9) особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян помацається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу.

Законодавством визначені також терміни розгляду звернення громадян. Так, звернення розглядаються і приймаються рішення у термін не більше одного місяця від дня їх надхо­дження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, орга­нізації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

3. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

Особи винні в порушенні Закону «Про звернення громадян», несуть цивільну, адмініст­ративну або кримінальну відповідальність.

Орган або посадова особа, що прийняли неправомірне рішення по зверненню громадя­нина (у випадку задоволення скарги), відшкодовують йому заподіяний матеріальний збиток, пов'язаний з подачею і розглядом скарги, обґрунтовані витрати, понесені в зв'язку з виїздом для розгляду скарги за вимогою відповідного органа, і втрачений за цей час заробіток. Суперечки про стягування витрат розглядаються в судовому порядку.

За вимогою громадянина, відповідно до діючого законодавства, може бути компенсований також і моральний збиток, заподіяний неправомірними діями або рішеннями органа або посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування морального (немайнового) збитку в грошовому вираженні визначається судом.

Подача громадянином звернення, що містить наклеп і образи, дискредитацію органів і посадових осіб, заклики до розпалення національної, расової, релігійної ворожнечі й інших дій, тягнуть відповідальність, передбачену чинним Законодавством.

Витрати, зроблені органом або посадовою особою в зв'язку з перевіркою звернення, що мають свідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнені з громадянина за р

4. Порядок прийому, реєстрації, обліку І розгляду в органах, підрозділах І уста­новах внутрішніх справ України, заяв, повідомлень і Іншої Інформації про злочини та пригоди.

Інформація про злочини і події, що надходить в органи внутрішніх справ, у залежності від форми надходження і порядку розгляду підрозділяється на 2 групи:

1. Інформація про злочини, що є приводом до порушення кримінальної справи.

2. Інша інформація про події.

До інформації, що є приводом до порушення кримінальної справи, належать:

а) заяви і повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представни­ків влади, громадськості або окремих громадян, оформлені відповідно до вимог ст. 95 УПК України;

б) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, що затри­мали підозрілу особу на місці вчинення злочину;

в) явка з повинною;

г) повідомлення, опубліковані в пресі;

д) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину.

Під іншою інформацією про події розуміються такі відомості, що надійшли з інших джерел і вимагають проведення негайна перевірки з метою встановлення ознак злочину або їхньої відсутності.

До такої інформації належать:

а) інформація громадян, представників громадськості і посадових осіб, що надійшла по телефону (телефаксові), телеграфові, радіо і телебаченню;

б) повідомлення;

в) листи страхових установ про звернення громадян по фактах правопорушень;

г) зведення про аварії на виробництві, епізоотіях, стихійних лихах, нещасних випадках з людьми й іншими надзвичайними обставинами;

д) інша інформація (комерційні акти і та інше).

Інформація про злочини і пригоди незалежно від місця і часу їхнього вчинення, приймаються в будь-якому органі внутрішніх справ цілодобово штатними черговими, їхніми помічниками або працівниками, призначеними на чергування у встановленому порядку. Прийн­яття такої інформації і негайне реагування на неї є обов'язком всіх осіб рядового і начальни­цького складу міліції, що знаходяться під час виконання службових обов'язків. При одержанні інформації про злочини або події вони зобов'язані негайно вжити заходів передбачені зако­ном, передати її будь-якими каналами зв'язку в найближчу чергову частину, а потім діяти відповідно до вказівок чергового.

При звернені громадян у чергову частину, до дільничного інспектора міліції, слідчого, дізнавача або іншого працівника міліції з усною заявою про злочин, складається протокол-заява з дотриманням вимог УПК.

Посадова особа, що одержала усну заяву, зобов'язана по можливості уточнити особу заявника, попередити його про кримінальну відповідальність за неправдивий донос і віді­брати в нього відповідний підпис у протоколі.

Інформація про злочини і події реєструється в чергових частинах органів внутрішніх справ черговими або їхніми помічниками відразу ж після її надходження в Книзі обліку інформації про злочини і пригоди (КОЗП). Отриману інформацію черговий реєструє само­стійно, без узгодження з керівництвом МНС. КОЗП є документом суворої звітності і зберігаєть­ся в черговій частині МНС. У КОЗП записи по кожній інформації повинні містити короткі і разом з тим повні дані про те, що і коли скоїлося, хто, коли і у якій формі повідомив про діяння, які вказівки отримані про порядок розгляду, які заходи прийняті для її перевірки, хто брав участь у розгляді, які рішення, коли і ким прийняті й інші відомості відповідно до реквізитів Книги.

При реєстрації заяви, яка надійшла в письмовій формі, на її лицьовій стороні проставля­ється спеціальний штамп, що вказує; назву МНС, дату його реєстрації, порядковий номер реєстраційного запису і прізвище чергового.

Інформація про злочини і події, що надійшла в канцелярію МНС поштою, телеграфом, телефоном і т.д. реєструється як вхідна кореспонденція і доповідається начальникові МНС або особі виконуючого його обов'язки. Керівник дає письмові вказівки по реєстрації заяви або повідомлення в черговій частині і приймає рішення про порядок її перевірки. Категорично забороняється передача такої інформації в служби для її розгляду без реєстрації в черговій частині.

Анонімні повідомлення, що містять відомості про вчинений злочин, підготовку або замах на вчинення злочину, не реєструються, а передаються у відповідні служби для використання при розкритті злочинів або їхнього попередження.

Забороняється прийом і реєстрація в Канцелярії (секретаріаті) письмових заяв або повід­омлень про злочини, призупинених в МНС особисто заявником або посадовою особою. Вони реєструються тільки в черговій частині.

У випадку якщо розгляд інформації про злочин або подію не входить у компетенцію МНС, або воно свідчить про провину, зробленої на території обслуговування іншого МНС, ця інфо­рмація після реєстрації пересилається по належності, про що робиться відповідний запис у КОЗП. Разом з цим обов'язково приймаються заходи для попередження або припинення злочину, а також За кожною заявою, повідомленню про злочини і події начальник МНС, зобов'язаний дати письмові вказівки конкретним виконавцем про вирішення їх у встановле­ному порядку, вжити відповідних заходе по опрацюванню не розглянутсй'вчас»ю інформащ^ а ту, котра не підтвердилася, списати до справу.

За заявою або повідомленням про злочин у термін не бшьш 3-х діб, а при необхідності гюоведення додаткова'перевірки в термін не більш 10 дю з дня надходження в МНС, повинно бути прийнято одне з наступних рішень:

про порушення кримінальної справи або оформлення протокольного провадження;

про відмовлення в порушенні кримінальної справи;

про передачу заяви або повідомлення за належністю.

Особа прийнявши одне з названих рціень.пиоАюво повідомляє заявника.

У випадку одержання іншої інформац»'про події, черговий вживає заходів поїї терміновій перевірці. Зазначена інформація може бути основою для виїзду на місце події, вирішення заходів по збереженню слідів, кінофотозйомки і відеозйомки; проведення оперативно-розшукових заходів; призначення ревізій або контрольних вимірів; добір пояснень або про­ведення інших перевірочних заходів. За результатами перевірок у встановленому порядку дізнання приймають обґрунтоване по ії матеріалах рішення.

Терміни розгляду інформації про злочини і події, зареєстрованої в КОЗП, контролюються черговим по МНС. Щодоби він складає рапорт із вказівкою про нерозглянуту в термін інфор­мацію про злочини і пригоди, що при здачі чергування доповідає начальникові органа, для вирішення відповідних заходів.

Про результати роботи з розгляду інформації про злочини і події інспектор облікової групи складає за півріччя і рік, єдиний систематичний звіт. Основою для його складання є КОЗП. У звгт включаються заяви й інша інформація про злочини і пригоди, по яких порушені фимінальні справи, оформлене протокольне провадження, винесено постанову про відмов­лення в порушенні кримінальної'справи, спрямована гю територіальності або піослідносл, а також залишилася не розглянутої на кінець звітного періоду.

Матеріали про відмовлення в порушенні кримінальної справи реєструються в журналі обліку матеріал», що ведеться в МНС, інспектором облікової групи. Матеріалам надається порядковий номер. У випадку відмовлення в порушенні кримінальної справи, матеріали перевірки обгрунтованості прийнятого рішення, працівником по обліках, у 10-денний тер­мін, посилаються відповідному прокуророві.Про результати роботи з розгляду інформант про злочини і події інспектор облікової' групи складає за півріччя і рік, единий систематичний звіт. Основою для його складання е КОЗП. У звіт включаються заяви й інша інформація про злочини і пригоди, по яких порушені фимінальні справи, оформлене протокольне провадження, винесено постанову про відмов­лення в порушенні кримінальної'справи, спрямована по територіальності або підслідності, а також залишилася не розглянутої на кінець звітного періоду.

Матеріали про відмовлення в порушенні кримінальної справи реєструються в журналі обліку матеріалів, що ведеться в МНС, інспектором облікової групи. Матеріалам надається порядковий номер. У випадку відмовлення в порушенні кримінальної справи, матеріали перевірки обгрунтованості прийнятого рішення, працівником по обліках, у 10-денний тер­мін, посилаються відповідному прокуророві.

Під термінами «прийом», «реєстрація», «облік», «розгляд» інформації про злочини і події розуміється:

1. ПРИЙОМ — дії посадових осіб МНС при одержанні інформації про злочини і події.

2. РЕЄСТРАЦІЯ — фіксація в облікових документах (КОЗП) коротких даних про заяви, повідомлення й іншу інформацію про злочини, події і присвоєння кожному з них відповідно­го порядозвого номера.

3. ОБЛІК — відображення у встановленій формі статистичного звіту кількості і харак­теру інформації, що надійшла і зареєстрованої в КОЗП і результатів її виконання.

4. РОЗГЛЯД — здійснення дій по перевірці відомостей про злочини та пригоди, про які повідомляється в заяві, повідомленні або в іншій інформації, і прийняття у визначений законом термін рішення відповідно до вимог УПК України.

Загальний порядок прийому звернень громадян затверджено Наказом МВС України № 414вщ6 серпня 1998 року «Про затвердження інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого прийому громадян в органах внутрішніх справ, внутрі­шніх військах, вищих закладах освіти, установах, організаціях і на підприємствах системи МВС України».

Усі звернення, що надійшли від громадян, працівників органів внутрішніх справ, ма­ють бути зареєстровані в управлінні справами (секретаріаті, канцелярії) удень їх надхо­дження. У зверненні вказуються прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадяни­на та викладається суть порушеного питання. Письмове звернення має бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями в термін не пізніше як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою ст. 7 Закону України «Про звернення громадян».

На вільному від тексту місці першої сторінки звернення ставиться відбиток штампа органу внутрішніх справ, на яі<ому вказуються дата надходження звернення та його реєстра­ційний номер, реєстраційний номер може бути доповнений іншими позначеннями, що за­безпечують систематизацію, пошук, аналіз та зберігання звернень, наприклад, початковою літерою прізвища автора листа.

Конверти, в яких надійшли звернення, зберігаються разом з матеріалами перевірки про­тягом усього періоду к розгляду, після чого знищуються.

Усі пропозиції, заяви і скарги, що надійшли, повинні прийматися та централізовано реєструватися у день'їх надходження на реєстраційно-контрольних картках, придатних для оброблення персональними комп'ютерами, або в журналах. Конверти (вирізки з них) зберігаються разом з пропозицією, заявою, скаргою. Облік особистого прийому громадян ведеться на картках, у журналах або за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Повторні звернення громадян реєструються так само, як і попередні. При цьому в правому верхньому кутку картки (в журналі) робиться позначення «Повторно» і до картки долуча­ється все попереднє листування. Пропозиції, заяви і скарги одного й того ж громадянина з одного й того самого питання, ц^ надк^іані різним адресатам і надійшли на розгляд до однієї і тієї ж організації (дублетні), обліковуються за реєстраційним номером першої пропозиції, заяви і скарги з доданням гюрядіювого номера, що проставляеться через дріб, наприклад: Д-401/1, Д-401/2.Д-.401/3.

Звернення від громадян з одного і того ж питання, надіслані органами вищого рівня за належністю для їх вирішення до органів внутрішніх справ, повторними не вважаються. Повторними вважаються звернення, в яких:

— Оскаржується рішення, прийняте за попереднім зверненням, що надійшло до органу внутрішніх справ.

—Повідомлення про несвоєчасне вирішення попереднього звернення, якщо з часу його надходження не минув установлений законодавством термін розгляду.

— Звертається увага на інші недоліки, допущені при вирішенні попереднього звернен­ня.

Щодо кожного звернення не пізніше ніж у п'ятиденний термін повинно бути прийняте одне з таких рішень:

— прийняти до свого провадження;

— передати на вирішення в підпорядкований чи інший орган внутрішніх справ;

— надіслати за належністю до іншого відомства, якщо питання порушені у зверненні, не входять до компетенції органів внутрішніх справ. Про пересилання звернення до іншого органу внутрішніх справ або іншого відомства обов'язково сповіщається заявник.

' Якщо у зверненні поряд з питаннями щодо компетенції органів внутрішніх справ пору­шуються питання, як! підлягають розв'язанню в інших центральних органах виконавчої влади, то не пізніше ніж у п'ятиденний термін до цього відомства надсилається копія звер­нення або витяг з нього, про що сповіщається заявнику.

Після закінчення перевірки і фактичного виконання прийнятого рішення звернення разом з матеріалами перевірки повертаються до секретаріату (канцелярії) МНС з написом «До справи» і підписом посадової особи, яка прийняла рішення.

За результатами перевірки звернення (жлацається мотивований висновок, який має міс­тити в собі об'єктивний аналіз зібраних матеріалів. Якщо під час перевірки виявлені порушення прав громадян, недоліки в діяльності органів внутрішніх справ, зловживання посадових осіб владою або службовим становищем, то у висновку повинно бути зазначено, яких конкретно заходів вжито щодо усунення цих порушень і покарання винних. Висновок підписується особою, яка проводила перевірку, і затверджується керівником органу, гвдроз-ділу внутрішніх справ.

Звернення військовослужбовців, а також членів їхніх сімей вирішуються в МНС у термін до 15 днів від дня їх надходження, а в інших органах внутрішніх справ — невідкладно, але не пізніше ніж через 7 днів. У разі потреби строки к вирішення можуть бути продовжені, але не більш як відповідно ще до 15 або до 7 днів, про що сповіщається автор звернення.

Звернення народних депутатів України, а також депутатів сільських, селищних, міських рад вирішуються протягом не більше 10 днів, залити — не пізніш як у 15, а такі, що не потребують додаткової перевірки, — невідкладно.

Звернення громадян, що надійшли з редакцій газет, журналів, радіо і телебачення, розглядаються органами внутрішніх справ у порядку і терміни, передбачені статтею 20 Закону України «Про звернення громадян».

Термін розгляду заяв та повідомлень рахується від дня к надходження до органу внутрі­шніх справ до дня направлення заявнику повідомлення про результати к розгляду.

Відповідь за результатами розгляду звернення в обов'язковому порядку дається тим органом, який його отримав і до компетенції якого входить розв'язання порушених у зверненні питань, за підписом керівників або осіб, що виконують їх обов'язки. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'яснен­ням порядку оскарження прийнятого рішення.

Термінрозглядузаявтаїхівщомпеньрахуєтьсявщдня'їхнадходженнядоорганувнутрі-шніх справ до дня направлення заявнику повідомлення про результати їх розгляду.

Відповідь за результатами розгляду звернення в обов'язковому порядку дається тим органом, який його отримав і до компетенції якого входить розв'язання порушених у зверненні питань, за підписом керівників або осіб, що виконують їх обов'язки. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у звернені, доводиться до даного громадянина в письмовій формі з посиланням на закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'яснен­ням порядку оскарження прийнятого рішення. При цьому вказуються вжиті заходи або наводиться причина відмови в задоволенні скарги. На прохання громадян їм роз'яснюється порядок оскарження прийнятого рішення. Якщо давалася усна відповідь, то складається відповідна довідка, яка додається до матеріалів перевірки звернення. У картці обліку (журналі) фіксується, що про наслідки перевірки заявника повідомлено в особистій бесіді.

Особистий прийом громадян проводиться в усіх органах внутрішніх справ, вищих закладах освіти, на підприємствах, в установах і організаціях системи МВС України, а також за місцем роботи та проживання населення тими керівниками та посадовими особами орга­нів внутрішніх справ, які мають право приймати рішення з питань, що входять до їх компетенції Прийом проводиться регулярно в установлені дні та години в зручний для громадян час за місцем а роботи і проживання. При вирішенні питання про час прийому враховують­ся розпорядок роботи органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, об'єднань громадян, підприємств, а також інші місцеві умови й можливості. Графіки прийому доводяться до відома громадян. В органах внутрішніх справ прийом провадиться у всі робочі дні тижня. Не менше двох разів на тиждень прийом громадян провадиться у вечірній час. У чергових частинах органів внутрішніх справ громадяни приймаються цілодобово.

Керівний склад МВС України, ГУМВС, УМВС у Криму, областях, у містах Києві та Севастополі, УМВСТ, міськрад або органів внутрішніх справ, науково-дослідних і вищих за­кладів освіти, організацій і підприємств системи МВС зобов'язаний провадити особистий прийом громадян не менш ніж два рази на місяць. Керівники структурних підрозділів цих органів, їхні заступники, керівники інших органів внутрішніх справ повинні приймати гро­мадян не рідше одного разу, а дільничні інспектори міліції - не рідше двох разів на тиждень.

Особистий прийом громадян у приймальні МВС України здійснюється щодня, крім ви­хідних та святкових днів, з 9 до 19 години. У суботу, неділю, свята та в робочі дні після 19-ї години прийом громадян провадиться відповідальними черговими міністерства та праців­никами чергової частини МВС України. Для прийому громадян в органах внутрішніх справ відводяться спеціальні кімнати (приймальні), які обладнуються належним інвентарем і забезпечуються посібниками згідно з переліком. Вхід до приймальні повинен бути вільний, без оформлення перепусток.

Особистий прийом громадян за місцем їх роботи і проживання провадиться у приміщен­нях, які надають керівники відповідних установ. Дільничні інспектори міліції приймають громадян у службових приміщеннях на дільницях, які обслуговують. Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства провадиться окремо від громадян України і не менш ніж двома працівниками органів внутрішніх справ, а при потребі — за участю перекладача.

Особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими нормативними актами і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:

— Задовольнити прохання і повідомити відвідувача про порядок і строк виконання прийнятого рішення.

— Відмовити в задоволенні прохання, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення.

—Прийняти письмову заяву (коли питання потребують додаткового вивчення і пере­вірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв'язання питань під час прийому, а також про порядок і строк розгляду скарги. Якщо громадянин з якихось причин не може самостійно написати заяву, слід надати йому в цьому допомогу.

Письмові та усні звернення громадян, а також критичні зауваження, які в них містяться, мають систематично, не менше одного разу на квартал аналізуватися й узагальнюватися. Це дасть змогу своєчасно виявляти причини, що призводять до порушення прав і інтересів громадян, вивчати громадську думку, вдосконалювати роботу органів внутрішніх справ. Особливу увагу слід звернути на усунення причин, які викликають повторні і колективні скарги, а також змушують громадян звертатися до центральних органів влади, редакцій газет і журналів з питань, які можуть і повинні розв'язуватись органами внутрішніх справ на місцях.

За результатами аналізу і узагальнення, складається довідка, огляд або інформаційний лист з конкретними пропозиціями керівництву про подальше вдосконалення організації роботи з листами і прийому громадян. Результати аналізу використовуються при перевірках роботи підлеглих органів внутрішніх справ, розробці заходів щодо поліпшення охорони правопорядку, вдосконалення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ.

Прочитати

Дати під запис

Прочитати та пояснити та дати під запис


Прочитати та пояснити та дати під запис

Прочитати та пояснити та дати під запис

Дати під запис

Прочитати

Дати під запис та поснити

Прочитати та пояснити

Прочитати

Дати під запис

Прочитати

Дати під запис


Дати під запис

Прочитати та пояснити


Прочитати та пояснити

Прочитати пояснити та вибірково дати під запис

Під запис

Прочитати

Прочитати та пояснити та дати під запис


Прочитати та пояснити


Дати під запис

Дати під запис та пояснити

Прочитати та пояснити та вибірково дати під запис

Прочитати

Дати під запис

Прочитати

Прочитати та пояснити

Дати під запис

Прочитати та пояснити

Дати під запис


Прочитати

Прочитати та пояснити

Прочитати

Прочитати та пояснити


4. Закріплення вивченого матеріалу 10 хв.

Питання для закріплення:

4,1 В який термін дається відповідь на запит громадянина?

4,2 Які заяви не беруться на облік?

4,3 Порядок дій у випадку, якщо звернення громадянина надійшло не за адресою?
5. Підбиття підсумків – 5 хв.:

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.
Конспект склав:

заступник начальника СДПЧ-3

ст. лейтенант вн. сл. Ю.О.Слющенко.

19 березня 2004 року.


Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: вивчити з особовим складам чергових караулів Державні символи України, та їх походження
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: довести до особового складу чергових караулів відомості щодо економічного стану в країні
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
ТЕМА: Президент України гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
ТЕМА: Правові основи діяльності політичних партій України. Особливості формування багатопартійної системи на сучасному етапі
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: ознайомити особовий склад чергових караулів з основними напрямками діяльності та станом речей в освіті та культурі України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
ТЕМА: Організація та правове забезпечення президентських виборів. Закон України “Про вибори Президента України”
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: ознайомити особовий склад чергових караулів з основними положеннями ЗУ “Про мови”, історією розвитку державної мови
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
ТЕМА: Політична реформа в Україні, її мета. Проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України від 06. 03. 2003р.”
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
ТЕМА: Проголошення незалежності України. АКТ проголошення незалежності. Всеукраїнський референдум І грудня та вибори Президента
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом 1-го караулу...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка