Керівництво ТОВ «КУА «КАМЕЛОТ»


Скачати 311.64 Kb.
НазваКерівництво ТОВ «КУА «КАМЕЛОТ»
Сторінка1/2
Дата13.04.2013
Розмір311.64 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Право > Керівництво
  1   2


ОБЩЕСТВО

С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
б.Шевченко, 42а, Донецк, 83017, Украина

ОКПО 36694398

Свидетельство № 189 (серия Б № 027047) плательщика единого налога от 18.05.2012 г., выданное ГНИ в Калининском районе г.Донецка

р/с 26006010064138

в ОАО ВТБ банк г.Киев МФО 321767

т/р +38062-345-67-76

т/ф +38062-345-19-18

Адресат :

Керівництво ТОВ «КУА «КАМЕЛОТ»

Власники ТОВ «КУА «КАМЕЛОТ»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КАМЕЛОТ”

станом на 31.12.2012 р.

м.Донецьк
2013

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
Відомості про Товариство
Повне найменування :

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАМЕЛОТ»
Юридична адреса:

83086, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок № 51А.
Місцезнаходження :

83086, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок № 51А.
Код ЄДРПОУ:

35457194.
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи :

Серія А00 № 739802.
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія ААБ № 866221 від 26.10.2011 р.
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

1 266 102 0000 027384
Дата проведення державної реєстрації :

28.09.2007 р. Виконавчим комітетом Донецької міської ради
Основні види діяльності:

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

66.11 Управління фінансовими ринками

66.30 Управління фондами

64.20 Діяльність холдингових компаній

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб`єкти

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
Дозвільчі документи на здійснення діяльності в 2012 році :

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України серії АВ № 581338 від 02.06.2011 р. терміном дії з 12.11.2007 р. до 12.11.2012 р. на впровадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України серії АЕ № 185271 від 13.11.2012 р., строк дії з 13.11.2012 р. необмежений - впровадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
Керівник :

директор Мартиненко Сергій Іванович.
Опис аудиторської перевірки

Аудиторську перевірку проведено на підставі норм Закону України «Про аудиторську діяльність» № 140-V від 14.09.2006 р., з урахуванням положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту за рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31.03.2011 р., зокрема, МСА № 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», № 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів бухгалтерського обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку на Україні. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки інформації, під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві помилки.

Аудиторський висновок (звіт) складено у відповідності до Вимог до аудиторського висновку при розкриті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р.

Перелік перевіреної фінансової інформації

Нами, незалежною Аудиторською фірмою у формі ТОВ “АУДИТ ТА КОНСАЛТІНГ” (надалі - Аудитор) проведено аудит фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності ТОВ “КАМЕЛОТ ІНВЕСТ” (у подальшому – Товариство) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам :

 • Баланс (Форма № 1) станом на 31.12.2012 р.,

 • Звіт про фінансові результати (Форма № 2) за 2012 рік,

 • Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3) за 2012 рік,

 • Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2012 рік.


Під час аудиту перевірено :

 • Установчі документі, ліцензії,

 • Бухгалтерські регістри аналітичного та синтетичного обліку за 2012 рік,

 • Первинна документація за 2012 рік (вибірково).


Перелік фінансової звітності Товариства обумовлено п.3 ст.11 “Загальні вимоги до фінансової звітності” Закону України від 16.07.1999 р. № 996-XIV, зі змінами й доповненнями, та п.3.8 Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням ДКЦПФР України від 04.10.2005 р. № 520, зі змінами та доповненнями.

Концептуальною основою підготовки для складання фінансової звітності Товариства є загальні вимоги чинні в Україні стосовно подання інформації про фінансову звітність, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності : Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства (Наказ «Про організацію бухгалтерського та податкового обліку, складання фінансової та податкової звітності» без № від 03.10.2007 р.). У відповідності до Наказу № 1-02 від 02.02.2012 р. Товариством було визначено методологію розрахунку резерву сумнівних боргів. Інших змін в обліковій політиці на протязі 2012 року не відбувалось.

Важливі аспекти облікової політики Товариства:

1. Основні засоби класифікуються за групами відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби». До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться матеріальні активи з терміном корисного використання більше одного року, вартісний критерій встановлюється на рівні не більше 1 000,00 гривень. Для цілей розрахунку амортизації в бухгалтерському обліку Товариством прийнятий прямолінійний метод, виходячи із терміну корисного використання об’єкта. Нарахування амортизації МНМА проводиться в першому місяці використання об’єкта у розмірі 100 % його вартості. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання. Ліквідаційна вартість об`єктів основних засобів для цілей нарахування амортизації прийнята нульовою.Переоцінка основних засобів проводиться при відхиленні залишкової вартості від справедливої ​​в 10 %.

 1. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання.

 2. Ідентифікація запасів та їх облік здійснюється у відповідності до вимог П(С)БО № 9 «Запаси» за первісною вартістю. Одиницею запасів є кожне найменування товарно-матеріальних цінностей. Оцінка запасів при вибутті здійснюється методом ідентифікованої вартості.

 3. Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної величини суми сумнівної заборгованості (на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів).

 4. Для узагальнення інформації про витрати підприємства використовується рахунки класу 9 «Витрати виробництва».

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що прийнята система бухгалтерського обліку в цілому, за винятком обмежень, що викладені в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Аудитора»,задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, чинним на Україні.
Опис відповідальності управлінськго персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює : розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Опис відповідальності Аудитора
Відповідальністю Аудитора є висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.

Аудитором виконано аудиторські процедури для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке грунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб”єкта господарювання. Аудитором також здійснено оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, загального представлення фінансової звітності та відповідності обліковим принципам, які є загально-прийнятими в Україні. Аудитором використано принцип вибіркової перевірки інформації – під час перевірки до уваги брались тільки суттєві помилки.

Суттєвість з Товариством не обумовлювалась, розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників визначено відповідно до професійної думки Аудитора з урахуванням МСА № 320.

Перевірка відповідності здійснення Товариством податкового обліку вимогам чинного податкового законодавства Аудитором не проводилась, оскільки зазначене питання знаходиться поза межами масштабу перевірки.

Достовірність фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 р. підтверджено висновком Аудіторської фірми «Лікург-аудіт» у формі товариства з обмеженою відповідальністю № 8 від 20.02.2012 р.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Аудитора
Часові рамки призначення Аудитора були такими, що Аудитор мав обмежений час перевірки (був застосований метод вибіркового аналізу наданої Товариством документації).

Аудитор висловлює думку про невідповідність обліку витрат в частині :

 • не створення резерву на забезпечення виплати відпусток,

 • відсутності обліку собівартості виконаних послуг (всі витрати Товариством обліковані в якості адміністративних витрат).

Оскільки звірки заборгованостей на дату балансу не проведені Товариством в повному обсязі, а також Аудитор не мав змоги отримати в повному обсязі дані щодо зовнішніх підтверджень сум дебіторських та кредиторських заборгованостей на дату оформлення цього Висновку (звіту), Аудитор не в змозі в повній мірі зробити висновок про реальність сум дебіторських заборгованостей та зобов`язань.

В ході виконання робіт Аудитором не було отримано достатніх доказів щодо обґрунтованості обліку в складі активів дебіторських заборгованостей в сумі 11,98 грн.(аванс з оплати внесків на обов`язкове державне страхування на випадок безробіття).

Зазначені обмеження, на думку Аудитора, не призводять до наявності суттєвих коригувань фінансової звітності, які могли би виявитися необхідними за відсутності обмежень, не є суттєвими в частині відповідності національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та не мають впливу на використання управлінським персоналом Товариства припущень про безперервність діяльності Товариства.

Оскільки на дату складання цього Висновку Аудитору не було надано достовірної інформації щодо змін загальної величини власного капіталу асоційованого підприємства, Аудитор не має змоги висловити думку щодо реальності оцінки Товариством фінансових інвестицій в асоційоване підприємство та зробити оцінку суттєвості цієї невизначеності.
УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
Загальний висновок Аудитора
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу обставин щодо яких йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Аудитора», фінансові звіти Товариства в усіх суттєвих аспектах справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2012 р., його фінансові результати за 2012 рік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансову звітність складено на підставі дійсних облікових даних.

  1   2

Схожі:

Керівництво ТОВ «КАМЕЛОТ-ІНВЕСТ»
Свидетельство №189 (серия Б №027047) плательщика единого налога от 18. 05. 2012 г., выданное ГНИ в Калининском районе г. Донецка
Керівництво та Учасники ТОВ «КУА «АНТАРА»
Свідоцтво аудиторської палати України №4294, видане згідно рішення №203/2 від 02. 07. 2009 р
Керівництво та Учасники ТОВ «КУА «АНТАРА»
Свідоцтво аудиторської палати України №4294, видане згідно рішення №203/2 від 02. 07. 2009 р
ТОВ КУА «Український капітал»

ТОВ „КУА „Перфект Капітал”

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Ефективний капітал»

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Ефективний капітал»

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Український капітал»

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Український капітал»

Зміна складу посадових осіб ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка