ЗАТВЕРДЖЕНО


Скачати 97.66 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖЕНО
Дата31.03.2013
Розмір97.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


ПОГОДЖЕНО

Відділ освіти

Лугинської райдержадміністрації

____________________О.М.Борова

від _____________ № ___________


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії районної ради

від___________№______СТАТУТ

Лугинського районного методичного кабінету


Реєстраційний №_______

Зареєстровано _________ ______________________

Прийнято загальними зборами трудового колективу

«_22_»_березня______2012___р.Свідоцтво про державну

реєстрацію №__________

від «___»________20___р.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Лугинський районний методичний кабінет (далі - методкабінет) створено на підставі рішення Лугинської районної ради.

1.2.Юридична адреса методкабінету: 11301, Житомирська область, смт. Лугини, вулиця Карла Маркса ½, тел. 8(04161) 9–12–51, e-mail: Luginu_ZNO@ukr.net

1.3.Засновник методкабінету Лугинська районна рада.

Засновник або уповноважений ним орган (далі – засновник) здійснює фінансування методкабінету його матеріаль­но – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.4.Методкабінет в своїй діяльності керується Кон­ституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дош­кільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкіль­ну освіту», «Про інноваційну діяльність», Положенням про районний (міський) методичний кабінет, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 08.12.2008 №1119, (далі положення), іншими нормативно – правовими актами у га­лузі освіти, своїм Статутом, затвердженим засновником та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за №1233/15930.

1.5.Методкабінет є юридичною особою, має печатку, штамп і бланки з відповідними реквізитами.

1.6.Головною метою діяльності методкабінету є: підвищення професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів загальноосвітніх закладів району.

1.7.Діяльність методкабінету спрямована на реаліза­цію завдань, основними з яких є:

-науково - методичне забезпечення дошкільної та загальної середньої освіти;

-зміни при організації вже не методичної, а науково – методичної роботи;

-використання сучасних наукових психолого – педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

-моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації керівних і педагогічних працівників району.

1.8.Методкабінет самостійно здійснює діяльність і приймає рішення в межах компетенції, передбаченої чинним за­конодавством, положенням і цим Статутом.

1.9.Методкабінет несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію завдань, визначених чин­ним законодавством України про загальну середню, дошкільну та позашкільну освіту, державних вимог до роботи з педагогіч­ними кадрами; дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.Взаємовідносини між методкабінетом з юридич­ними і фізичними особами визначаються відповідними угодами.

II. РЕЖИМ РОБОТИ МЕТОДКАБІНЕТУ

2.1.Методкабінет працює за п'ятиденним робочим тижнем.

2.2.Щоденний графік роботи методкабінету: початок робочого дня о 9.00, кінець робочого дня о 18.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.
III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДКАБІНЕТУ

3.1.Методкабінет здійснює свою діяльність відповідно до плану, який складається на навчальний рік.

3.2.План роботи схвалюється науково – методичною радою метод­кабінету і затверджується його керівником у погодженні з відділом освіти райдержадміністрації та обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
IV. ПРАЦІВНИКИ МЕТОДКАБІНЕТУ

4.1.Працівниками методкабінету є: завідувач, педагогічні та науково – педагогічні працівники, методисти, психолог, завідувач логопедичним пунктом, технічний персонал тощо, відповідно до штатного розпису затвердженого районною радою;

4.2.За успіхи в роботі працівників методкабінету встановлюються такі форми матеріального та морального заохо­чення:

-виплата педагогічним і науково – педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні щорічної відпустки (п.п.10 п.1 ст. 57 Закону України «Про освіту»);

-надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у межах коштів на оплату праці (п.п. 8 п.1 ст. 57 Закону України «Про освіту»);

-преміювання працівників, яке визначається положенням про преміювання в залежності від їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці (п.п. в п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та п.53 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 №102), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.05.1993 за №56.

-виплата надбавок працівникам у розмірі до 50% посадового окладу за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі (п.5 п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 та п.п. 2 п.4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за №1130/11410;

-нагородження грамотами відділу освіти Лугинської райдержадміністрації, подання на нагородження грамотами, відзначення подяками установами вищого рівня.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються чи зменшуються, або працівники притягуються до дисциплінарної відповідальності.

4.3.На посаду працівників методкабінету прийма­ються особи з відповідною вищою педагогічною освітою і відповідним стажем, які зможуть забезпечити ефективність ро­боти на займаній посаді.

4.4.Трудові відносини у методкабінеті регулюються чинним законодавством України про працю, нормативно - правови­ми актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також прийнятими відпо­відно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4.5.Працівники методкабінету мають право:

-на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і за­собів роботи з педагогічними кадрами;

-на підвищення кваліфікації, участь у семінарах нарадах тощо;

-проводити в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу:

-вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності методкабі­нету;

-на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

-брати участь у роботі органів самоврядування;

-об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-на захист професійної честі та власної гідності;

-на збереження кваліфікаційних категорій і педагогічних звань, одержаних за результатами останньої атестації;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

4.6.Працівники методкабінету зобов'язані:

-виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту або трудового договору;

-дотримуватися етики і норм загальнолюдської моралі;

-виконувати накази та розпорядження керівництва кабінету.

4.7.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до методкабінету начальником відділу освіти райдержадміністрації за погодженням завідувача методкабінету.

4.8.Працівники методкабінету відповідно до статті 26 За­кону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благо­получчя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огля­ди в центральній районній лікарні (за необхідністю).

4.9.Атестація працівників методкабінету здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.10.Працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку методкабінету, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
V. КЕРІВНИЦТВО МЕТОДКАБІНЕТОМ

5.1.Керівництво методкабінетом здійснюється районною радою.

5.2.Наукове керівництво методкабінетом в частині науково – методичного забезпечення системи дошкільної та за­гальної середньої освіти у погодженні з обласною державною адміністрацію здійснює Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти.

5.3.Безпосереднє керівництво методкабінетом здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з поса­ди начальником відділу освіти за погодженням з районною радою.

Завідувач методкабінету:

-здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в уста­новленому порядку;

-затверджує структуру методкабінету, посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників і визначає ступінь відповідальності за їх виконання;

-представляє інтереси методкабінету у відносинах з відділом освіти, відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;

-вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;

-видає в межах компетенції накази і розпорядження та забез­печує контроль за їх виконанням;

-розпоряджається майном і коштами методкабінету;

-виконує кошторис, дає доручення щодо ви­користання коштів тощо:

-подає пропозиції відділу освіти щодо заохочення працівників методкабінету і накладання на них дисциплінарні стягнень;

-звітує перед засновником і відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності метод­кабінету.

5.4.Завідувач є членом колегії (ради з питань освіти) відділу освіти райдержадмінітрації.

5.5.Постійно діючим колегіальним органом керівництва ме­тодкабінетом є науково – методична рада, яку очолює завідувач методкабінету.

5.6.Органом громадського самоврядування методкабінету є загальні збори колективу, які скликаються 1 раз на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори колективу:

-приймають Статут методкабінету, зміни і доповнення до нього;

-заслуховують звіт керівника закладу щодо його статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-розглядають питання науково – методичної роботи та фінансово - господарської діяльності методкабінету;

-затверджують основні напрями розвитку і вдосконалення роботи методкабінету.
VI. МАЙНО МЕТОДКАБІНЕТУ

6.1.Відповідно до рішення засновника методкабінету можуть передаватися в оперативне управління будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.
VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДКАБІЕТУ

7.1.Джерелами фінансування методкабінету є кошти:

-районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юри­дичних осіб;

-інші надходження, незаборонені чинним законодавством.

7.2.Методкабінет за погодженням із районною радою, як органом по управлінню майном засновника має право:

-придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

7.3.Статистична звітність про діяльність методкабінету здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.4.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в
методкабінеті визначається законодавством, нормативно -
правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, яким підпорядковується методична установа.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік
здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти.
VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МЕТОДКАБІНЕТУ

8.1.Контроль за діяльністю методкабінету здійснює відділ освіти Лугинської райдержадміністрації.

8.2.Контроль за діяльністю методкабінету в частині науково – методичного забезпечення здійснює у погодженні з відповідним органом управління освітою Житомирським інститутом післядипломної педагогічної освіти.
Завідувач районного

методичного кабінету К.О.Поліновська

Начальник відділу освіти О.М.Борова

УКРАЇНА

ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ
Дванадцята сесія VІ скликання

від №

Про затвердження Статуту та штатного розпису Лугинського районного методичного кабінету, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ районуВідповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Статут та штатний розпис Лугинського районного методичного кабінету, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ району (додаток 1,2).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та комунальної власності та заступника голови районної ради Давидюка В.І.

Голова районної ради В.Ю.ДенисовецьСхожі:

ВИПУСК ТРИДЦЯТИЙ
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Затверджено список спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх в Лондоні
Затверджено список спортсменів, які включені до числа кандидатів на участь у Іграх ХХX Олімпіади у Лондоні (Великобританія) 2012...
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Франка Серія “Педагогіка” ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ДРОГОБИЧ ВИДАВНИЧИЙ...
Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК №1-05/5 від 1 липня 2010...
М. Тодики доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка