ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ РАЙОННОГО (МІСЬКОГО) ВІДДІЛУ ОСВІТИ


Скачати 91.69 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ РАЙОННОГО (МІСЬКОГО) ВІДДІЛУ ОСВІТИ
Дата30.03.2013
Розмір91.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ РАЙОННОГО (МІСЬКОГО) ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 1. Загальні положення

  1. Положення визначає рівень базових вимог до бібліотеки (бібліотечно-інформаційного центру) методичного кабінету районного (міського) відділу освіти (далі – Бібліотека).

  2. Бібліотека є структурним підрозділом методичного кабінету, що здійснює бібліотечно-інформаційне забезпечення працівників освітянської галузі, задовольняє потреби фахівців відділу освіти та методичного кабінету щодо управління навчальними закладами та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, надає допомогу викладачам і вихователям у самоосвіті.

  3. Методичний кабінет забезпечує правові, організаційні та матеріально-технічні умови, необхідні для діяльності Бібліотеки, зокрема, належного зберігання, використання та поповнення бібліотечного фонду відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних та інструктивно-методичних документів. Фінансування Бібліотеки здійснюється за рахунок відповідних статей кошторису методичного кабінету (окремим рядком).

  4. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, законами України, іншими чинними нормативно-правовими актами у сфері освіти, науки, культури й бібліотечної справи, “Положенням про методичний кабінет районного (міського) відділу освіти”, цим Положенням.

  5. Бібліотека є складовою галузевої мережі освітянських бібліотек, які підпорядковуються Міністерству освіти і науки України та Академії педагогічних наук України1, виконує функції районного (міського) науково-методичного центру для бібліотек загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів.

  6. 1.6. Головним науково-методичним центром для Бібліотеки відповідно до Положення1 є Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського).

  7. Бібліотека координує і кооперує свою роботу з бібліотекою обласного/міського інституту післядипломної педагогічної освіти (обласним/міським науково-методичним центром для освітянських бібліотек всіх типів і видів) та іншими освітянськими бібліотеками.

  8. Бібліотека обслуговує педагогічних та бібліотечних працівників навчальних закладів району (міста).

  9. Порядок доступу користувачів до фондів Бібліотеки та організація їх обслуговування визначаються “Правилами користування бібліотекою”, розробленими згідно з “Типовими правилами користування бібліотеками в Україні”2, затверджених начальником відділу освіти.

  10. Бібліотека має штамп, на якому позначено її назву.

  11. Ліквідація Бібліотеки можлива лише в разі ліквідації установи.

 1. Основні завдання бібліотеки

  1. Формування бібліотечного фонду відповідно до основних напрямів розвитку національної освіти та потреб користувачів.

  2. Аналітико-синтетичне опрацювання документів.

  3. Здійснення бібліотечно-інформаційного забезпечення освітньої діяльності навчально-виховних закладів району (міста) шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів.

  4. Забезпечення інформаційно-методичної підтримки управлінської діяльності працівників апарату міського відділу освіти, міського методичного центру.

  5. Розширення номенклатури бібліотечних послуг і підвищення якості їх виконання завдяки використанню сучасної комп’ютерної техніки і нових інформаційних технологій.

  6. Організаційно-методичне забезпечення та координація діяльності бібліотек навчальних закладів щодо інформаційно-бібліотечної підтримки навчально-виховного процесу.

  7. Пропаганда передового вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду.

  8. Вивчення і узагальнення досвіду роботи бібліотек навчальних закладів з питань інформаційної підтримки безперервної освіти педагогічних кадрів.

  9. Сприяння підвищенню професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників відділу освіти.

 1. Зміст роботи

  1. Комплектує універсальний бібліотечний фонд вітчизняними і зарубіжними опублікованими та неопублікованими документами3 – науковою, навчальною, методичною, довідковою та науково-популярною літературою, фаховими періодичними та інформаційними виданнями, як на традиційних, так і на новітніх носіях інформації згідно з тематико-типологічним планом комплектування.

   1. Поповнює фонд інформаційними ресурсами мережі Інтернет, базами і банками даних.

  1. Проводить індивідуальний і сумарний облік документів, які надходять до бібліотечного фонду або вибувають з нього.

  2. Вивчає повноту комплектування фондів за допомогою різних форм і методів.

  3. Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів. Систематично проводить заходи, спрямовані на його збереження (перевірка фонду один раз на 5 років).

  4. Здійснює аналітично-синтетичне опрацювання надходжень до фонду (відповідно до прийнятої в Бібліотеці системи класифікації).

  5. Створює систему бібліотечних каталогів і картотек, як на традиційних, так і на новітніх носіях інформації.

  6. Веде картотеку методичних матеріалів та друкованої продукції, які готує відділ освіти та методичний кабінет.

   1. Разом з працівниками методичного кабінету бере участь у створенні банку педагогічної інформації як єдиної інформаційної бази освітньої системи району (міста).

  7. Обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі, за міжбібліотечним абонементом (МБА).

  8. Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення.

  9. Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів Бібліотеки, використовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального обслуговування, у тому числі організовує (спільно з працівниками методичного кабінету) дні інформації, виставки нових надходжень, тематичні виставки літератури до наукових конференцій, педагогічних нарад; готує бібліографічні огляди літератури з актуальних питань розвитку сучасної освіти.

  10. Бере участь у створенні корпоративної комп’ютерної мережі освітянських бібліотек та галузевих баз даних.

  11. Впроваджує в практику роботи бібліотеки сучасні інформаційні технології.

  12. Приймає участь у створенні веб-сайту Бібліотеки.

  13. Готує планово-звітну документацію Бібліотеки відповідно до встановленого порядку.

  14. Здійснює особистісно-орієнтовану спрямованість процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом спільної діяльності Бібліотеки та всіх підрозділів методичного кабінету.

  15. Сприяє формуванню інформаційної культури користувачів.

  16. Рекламує можливості Бібліотеки та бібліотечних послуг.

  17. Відповідно до покладених на Бібліотеку функцій районного (міського) науково-методичного центру:

 • відповідає за науково-методичне забезпечення бібліотек загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів;

 • координує свою діяльність із методистом з бібліотечних фондів;

 • приймає участь у наукових конференціях, семінарах, нарадах, які проводять ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та інші державні бібліотеки;

 • вивчає діяльність бібліотек загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів щодо обслуговування вчителів, вихователів та інших категорій педагогічних працівників, сприяє пропаганді передового бібліотечного досвіду;

 • бере участь у підвищенні професійного рівня бібліотечних працівників;

 • надає консультаційну допомогу працівникам методичного кабінету щодо наукового опрацювання джерел інформації та підготовки інформаційних документів;

 • надає допомогу бібліотечним працівникам (слухачам курсів інституту післядипломної педагогічної освіти) у виконанні докурсових і післякурсових завдань із проблем бібліотечно-бібліографічного обслуговування і популяризації літератури з педагогіко-психологічних питань;

 • бере участь в атестації працівників бібліотек загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів.

 1. Управління. структура і штати

  1. Керівництво і контроль за діяльністю Бібліотеки здійснює завідувач методичного кабінету, який затверджує регламентуючу документацію, річні плани та звіти Бібліотеки, відповідає за створення відповідних умов для функціонування Бібліотеки.

  2. Завідувач Бібліотеки призначається начальником районного (міського) відділу освіти за погодженням завідувача методичного кабінету.

  3. Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Їхні посадові обов’язки визначаються посадовою інструкцією.

  4. Структура і штати бібліотеки визначаються відповідно до функцій та обсягу роботи Бібліотеки.

  5. Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

  6. Режим роботи Бібліотеки встановлюється завідувачем методичного кабінету відповідно до внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти. Щоденно дві години робочого часу виділяються на виконання внутрішньої бібліотечної роботи. Один раз на місяць у Бібліотеці проводиться санітарний день (у цей день Бібліотека користувачів не обслуговує).

  7. Бібліотека розміщується в ізольованому, пристосованому приміщенні, яке відповідає умовам обслуговування користувачів і зберігання бібліотечних фондів, нормативам з техніки безпеки експлуатування комп’ютерної техніки, забезпечується необхідним бібліотечним обладнанням і бібліотечною технікою.

  8. Для покращання роботи Бібліотеки та надання їй практичної допомоги на правах дорадчого органу бібліотечно-інформаційна рада, до складу якої входять співробітники методичного кабінету районного (міського) відділу освіти, представники педагогічної громадськості й актив учителів. Рада працює відповідно до плану, затвердженого головою ради.

 1. Права, обов’язки та відповідальність

  1. Бібліотека має право:

   1. Визначати зміст та форми своєї діяльності відповідно до завдань, зазначених у цьому Положенні.

   2. Знайомитися з планами роботи районного (міського) відділу освіти, отримувати матеріали та відомості, які необхідні для вирішення завдання, що стоять перед Бібліотекою.

   3. Встановлювати згідно з правилами користування Бібліотекою вид і розмір компенсації за збитки, завдані користувачами.

   4. Представляти Бібліотеку на конференціях, семінарах, „круглих столах” тощо з питань бібліотечно-інформаційної роботи.

   5. Брати участь у конкурсах на отримання грантів.

   6. Надавати платні послуги4.

   7. Вести листування з іншими бібліотеками, установами.

  2. Бібліотечні працівники мають право:

   1. На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів за відпрацьований рік, згідно Закону “Про відпустки”, та додаткову відпустку відповідно до колективного договору між працівниками та керівництвом відділу освіти.

   2. На встановлення надбавок та доплат за розширення зони обслуговування або обсягу виконаних робіт (до 50 % посадового окладу)5.

   3. Підвищувати свою кваліфікацію на базі інституту післядипломної педагогічної освіти.

   4. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти та культури.

   5. Вступати до бібліотечних асоціацій.

  3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність:

   1. За своєчасне і якісне виконання планових завдань та подання звітних документів.

   2. За дотримання трудової і виконавчої дисципліни згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором між працівником і керівництвом.

   3. За дотримання відповідних норм і правил, встановлених у галузі бібліотечної справи.

   4. За збереження бібліотечних фондів згідно з чинним законодавством.

   5. За виконання функцій, що передбачені цим Положенням.

  4. Бібліотека зобов’язана:

   1. Обслуговувати користувачів згідно з “Типовими правилами користування бібліотеками в Україні”6.

   2. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

   3. Звітуватись про свою роботу завідувачу методичного кабінету районного (міського) відділу освіти.

1 Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України затверджене спільним Наказам МОН України та АПН України №334/31 від 30.05.2003 р.

2 Типові правила користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. № 319 і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. № 538/5729.


3 Створює фонд неопублікованих матеріалів, підготовлених навчальними закладами, відділом освіти та методичною службою (матеріали передового педагогічного досвіду, авторські розробки, наукові роботи та реферати учнів – членів МАН тощо).

4 Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року № 534 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній і комунальній формі власності”.

5 Згідно з Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 р. за № 204 “Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури” п .5

6 Типові правила користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. № 319 і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. № 538/5729.

Схожі:

Руденко Валентина Борисівна, завідувач методичного кабінету відділу...
Впровадження інновацій у систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів міста з досвіду роботи методичного...
Тема досвіду: використання інформаційно-комунікаційних технологій...
Досвід вивчався у 2009-2011 роках завідувачем методичного кабінету міського відділу освіти Трохименко І. М
«Науково-методичний супровід зростання професійної компетентності...
...
Відділ освіти виконкому Довгинцівської в місті ради
Схвалено методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти виконкому Довгинцівської районної у місті ради (Протокол...
Методичні рекомендації розроблені на основі інструктивно-методичного...
Затверджено на методичній раді районного методичного кабінету 28. 08. 2011року, протокол №1
Відділ освіти виконкому Довгинцівської в місті ради
Схвалено методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти виконкому Довгинцівської районної у місті ради
Районний методичний кабінет відділу освіти Ізяславської райдержадміністрації...
Схвалено і рекомендовано до друку рішенням ради методичного кабінету відділу освіти Ізяславської райдержадміністрації
Методичні рекомендації Черкаси 2010
Автор – Валентина Чередніченко, методист Черкаського міського методичного кабінету установ освіти
Немирівська райдержадміністрація Відділ освіти Бугаківська СЗШ І-ІІ...
...
Урок 1-2 «Електрична енергія. Джерела та споживачі. Провідники та...
Прокопенко Степан Самійлович – методист черкаського міського методичного кабінету установ освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка