УКРАЇНА ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ УСТАНОВ ОСВІТИ ЧЕРКАСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №27 ім. М. К. ПУТЕЙКА ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ШЕВЧЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ВЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ


НазваУКРАЇНА ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ УСТАНОВ ОСВІТИ ЧЕРКАСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №27 ім. М. К. ПУТЕЙКА ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ШЕВЧЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ВЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ
Сторінка1/4
Дата02.04.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
  1   2   3   4


УКРАЇНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ УСТАНОВ ОСВІТИ
ЧЕРКАСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №27

ім. М. К. ПУТЕЙКА ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШЕВЧЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ВЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ
СОЦІАЛЬНІ І ПОЛІКУЛЬТУРНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

СХВАЛЕНО ПЕДРАДОЮ ШКОЛИ ПРОТОКОЛ №8 ВІД 23.02.2010 РОКУ

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. КОМПЕТЕНТНІСНО ОРIЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ. СОЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ.

1.1. Компетентнісно орiєнтований підхід до навчання та виховання…..4

1.2. Шляхи формування компетентностей…………………………….….8

1.3. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання…………………11

1.4. Критерії оцінки соціальних якостей учнів………………………….14

1.5. Виявлення відносин підлітків та молоді до різних суб'єктів

дійсності ..………………………………………………………………….19

1.6. Діагностична та корекційна робота вихователя………………….…27

РОЗДІЛ 2. ПОЛІКУЛЬТУРНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ.

2.1. Всезагальна декларація ЮНЕСКО про культурну різноманітність..30

2.2. Учнівська молодь. Цінності та пріоритети…………………………..33

2.3. Глосарій………………………………………………………………...41

Висновок ……………………………………………………………………

Література…………………………………………………………………..44

В С Т У П

На сучасному етапі у світовому освітньому просторі виникає й широко обговорюється система цінностей і цілей освіти, відроджується концепція особистості, заснована на ідеях природо відповідності, культуро відповідності, індивідуально-особистісного і компетентнісного розвитку. Інтегрована освіта, побудована на ідеях діалогу культур і прилученя дитини до міжкультурної комунікації, природно здобуває все більше визнання в сучасному світі.

Національна доктрина розвитку в Україні у XXI ст.. передбачає, що система освіти має забезпечити виховання людини демократичного світогляду й культури, яка дотримується прав і свобод особистості, з міжособистісних стосунків.

Полікультурна освіта та виховання ґрунтується на врахуванні культурних і виховних інтересів різних національних й етнічних меншин і передбачає: адаптацію людини до різних цінностей у ситуації існування безлічі різнорідних культур; взаємодію між людьми з різними традиціями; орієнтацію на діалог культур.

Ієрархії завдань, що висуваються перед освітньою системою, найважливішими є створення необхідних умов і надання діючої допомоги людини й суспільству у ствердженні гуманістичних цінностей, у пошуку найбільш ефективних форм особистісної й етнічної ідентифікації.

В роботі розглядається ціннісний компонент становлення особистості школяра в українському полікультурному освітньому просторі. Автор аналізує роль і місце національних, соціальних та загальнолюдських цінностей у полікультурному вихованні молоді.

РОЗДІЛ 1. КОМПЕТЕНТНІСНО ОРIЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ. СОЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ.

1.1. Компетентнісно орiєнтований підхід до навчання та виховання

С Шишов пропонує сукупність ключових компетентностей як перелік певних дій чи вмінь.

Вивчати:

 • уміти вирішувати проблеми;

 • уміти використовувати власний досвід;

 • самостійно займатися власною освітою.

Шукати:

 • добувати інформацію;

 • уміти працювати з документами та класифікувати їх;

 • консультуватися в експерта;

 • працювати з різними базами даних.

Думати:

 • критично мислити;

 • мати власну позицію та формувати власну думку;

 • оцінювати соціальні звички, пов'язані зі здоров'ям, споживанням, оточуючим середовищем;

 • уміти оцінювати твори літератури та мистецтва.

Співпрацювати:.

 • уміти співпрацювати в групі;

 • приймати рішення;

 • уміти домовлятися;

 • улагоджувати суперечки та конфлікти.

 • нести відповідальність;

 • уміти організовувати свою роботу;

 • уміти знаходити нові рішення;

 • доводити гнучкість реагування на зміни в житті;

 • бути стійким перед труднощами.

Братися за діло та адаптуватися:

 • нести відповідальність;

 • уміти організовувати свою роботу;

 • уміти знаходити нові рішення;

 • доводити гнучкість реагування на зміни в житті;

 • бути стійким перед труднощами.

Педагоги Австрії визначають такі ключові компетентності:

 • предметна компетентність (передача знань, незалежне оперування нимита їх критичне відбиття);

 • особистісна компетентність (розвиток індивідуальних здібностей та талантів, обізнаність дітей у власних Сильних та слабких сторонах, здат­ність до самоаналізу, динамічні знання);

 • соціальна компетентність (здатність брати відповідальність, співпраця, ініціатива, активна участь, відкритість до світу та відповідальність за навколишнє середовище, здатність спілкуватись);

 • методологічна компетентність (гнучкість, самоспрямоване навчан­ня, здатність до незалежного розв'язання проблем, самовизначення).

Бельгійські експерти визначають такі компетентності:

 • соціальні компетентності (активна участь у житті суспільства, понят­тя рівних можливостей, комунікативні вміння, уміння співпрацю­вати);

 • позитивне ставлення;

 • здатність діяти та думати самостійно (опанування інформаційними тех­нологіями, уміння розв'язувати проблеми, здатність до самокеруван­ня та саморегуляції, уміння критично мислити);

 • мотиваційні компетентності (здатність до навчання та винахідництва);

 • ментальна рухливість (гнучкість та адаптивність);

 • функціональні компетентності (лінгвістичні, технічні тощо).
  Німецькі педагоги визначили шість типів фундаментальних компетентностей:

 • інтелектуальні знання (навчання упродовж усього життя);

 • знання, які можна застосовувати (ситуаційний досвід, розв'язання склад­них ситуацій тощо);
 • навчальна компетентність (уміння вчитися);

 • методологічні компетентності (застосування багатоваріантних конс­трукцій, мовна компетентність, опанування інформаційними техно­логіями);

 • соціальні компетентності (соціальне єднання, здатність розв'язувати конфлікти, співпраця, робота в команді тощо);

 • ціннісні орієнтації (соціальні, демократичні та індивідуальні цінності).

О. Овчарук подає узагальнену класифікацію ключових компетентностей за трьома основними блоками:

 • соціальні компетентності, пов'язані з оточенням, життям суспільства, соціальною діяльністю особистості (здатність до співпраці, уміння розв'язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях, навички взаємо­розуміння, соціальні й громадянські цінності та вміння, комунікатив­ні навички, мобільність у різних соціальних умовах, уміння визнача­ти особисті ролі в суспільстві тощо);

 • мотиваційні компетентності, пов'язані з внутрішньою мотивацією, ін­тересами, індивідуальним вибором особистості (здатність до навчан­ня, винахідливість, навички адаптуватись та бути мобільним, уміння досягати успіху в житті, бажання змінити життя на краще, інтереси та внутрішня мотивація, особисті практичні здібності, уміння робити власний вибір та встановлювати особисті цілі тощо);

функціональні компетентності, пов'язані зі сферою знань, умінням опе­рувати науковими знаннями та фактичним матеріалом (лінгвістичнакомпетентність, технічна та наукова компетентність, уміння оперува­ти знаннями в житті та навчанні, використовувати джерела інформа­ції для власного розвитку, інформаційні технології тощо).

Компетентний спеціаліст, компетентна людина — це дуже гідна перс­пектива. Запропоновано формулу компетентності [23]. Які її основні скла­дові? По-перше, знання, але не просто інформація, а швидко змінювана,динамічна, різноманітна, яку треба вміти знайти, відсіяти від непотріб­ної, перевести у досвід власної діяльності. По-друге, уміння використову­вати незнання у конкретній ситуації; розуміння, яким чином можна до­бути це знання, для якого знання який метод потрібний. По-третє, адек­ватне оцінювання — себе, світу, свого місця в світі, конкретного знання, необхідності чи зайвості його для своєї діяльності, а також методу його здобування чи використання. Ця формула логічно може бути виражена таким чином:

Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення.

Безсумнівно, людина, яка уособлює в собі такі якості, буде вельми компетентним спеціалістом. Але механізм досягнення такого результа­ту залишається поки що нерозробленим і видається доволі складним. Як варіант можна запропонувати модель психолого-педагогічного суп­роводу розвитку учня, спрямованого саме на формування компетент­ностей учнів.

Модель психолого-педагогічного супроводу учня в системі компетен-тнісно орієнтованого підходу до навчання ґрунтується на уявленнях про компетентність як загальну здатність особистості, надпредметне утворен­ня, як інтегрований результат навчання, пов'язаний з уміннями викорис­товувати знання та власний досвід у конкретних життєвих ситуаціях.

Існує дуже багато підходів до визначення структури компетентності осо­бистості. Відзначаючи, що компетентність є складним утворенням, інтегро­ваним результатом навчання, більшість дослідників виділяють певні види чи напрямки компетентностей. їх можна розбити на три групи .

 1. Соціальні компетентності, що пов'язані з оточенням, життям суспіль­ства, соціальною діяльністю особистості.

 2. Мотиваційні компетентності, котрі пов'язані з внутрішньою мотива­цією, інтересами, індивідуальним вибором особистості.

Функціональні компетентності, які пов'язані з умінням оперувати нау­ковими знаннями, фактичним матеріалом

1.2. Шляхи формування компетентностей

Групи компетентностей


Можливості продуктивного навчання


Соціальна

• Вміння робити вибір;

• вміння приймати рішення;

• вміння брати відповідальність;

• вміння безконфліктно співіснувати


Забезпечення власної активності учня

(асtivity — діяльність).

Стимулювання пізнавальної активності учнів.

Опора на діяльність учня..

Забезпечення співробітництва.

Здійснення роботи в команді.

Орієнтація на конкретний продукт.

Забезпечення мотивації діяльності (те, що я роблю, є корисним).

Усвідомлення власного внеску у спільну роботу.

Розв'язання проблем.

Пошук шляхів реалізації проекту. Встановлення причйнно-наслідкових зв'язків.

Формування адекватної оцінки й самооцінки.

Вміння використовувати власний досвід.

Адаптація до змін.

Розвиток здібностей та обдарованості учнів та підвищен­ня через це їх соціального статусу


Полікультурна

• Оволодіння досягненнями культури;

• розуміння інших людей, їх індивідуальності, їх відмінностей за національними, культурними, релігійними та іншими ознаками.Розробка проектів культурологічної спрямованості.

Забезпечення розширення кругозору та підвищення культурного рівня учнів.

Здійснення роботи в команді, забезпечення взаємодії учнів.

Усвідомлення ролі й впливу предмета на розвиток культури,

Оцінювання творів літератури та мистецтва,

Визначення ставлення до власної діяльності та діяльності інших людей.

Повага до чужої праці.

Вплив освітнього середовища на розвиток учнів.

Співвіднесення об'єкта навчання з власним досвідом.

Формування загальнолюдських цінностейКомунікативна

Вміння спілкуватися усно, писемно, рідною та іноземними мовами

Обговорення проблем.

Формування власної точки зору.

Вміння доводити власну позицію.

Розвиток культури мовлення.

Вміння презентувати свій продукт.

Можливість для безпосереднього спілкування.

Адекватне ставлення до критики.

Стимулювання критичного ставлення до себе.

Вміння адаптуватися в мовному середовищі


Інформаційна

Вміння добувати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел


Використання різних джерел інформації.

Вміння класифікувати документи.

Вміння користуватися новими інформаційними технологіями. Вміння переробляти інформацію для отримання певного продукту.

Аналіз та критичне ставлення до інформації.

Самостійне опрацювання інформації.

Розуміння та усвідомлення інформації.

Залучення власного досвіду

Саморозвитку й самоосвіти

Готовність та потреба навчатися протягом усього життя

Узагальнення власних знань.

Організація власних прийомів навчаня.

Організація самоосвітньої діяльності.

Постійне удосконаленя.

Мотивація саморозвитку.

Залучення та збагачення власного досвіду.

Підтримка пізнавального інтересу.

Потреба в нових знаннях.

Визначення перспективи діяльності.

Співвіднесення теоретичних знань з практикою

Продуктивної творчої діяльності

Готовність та потреба у творчості

Вміння побачити та сформулювати проблему.

Вміння знаходити нові рішення.

Вміння діяти в нестандартних ситуаціях.

Активізація творчих здібностей учнів.

Реалізація творчого потенціалу учнів


1.3. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання

Діяльність учителя

Діяльність учня

Соціальна компетентність

Пропонує завдання різного рівня, варіативні домашні завдання, перелік тем творчих робіт та доповідей, спи­сок додаткової літератури, варіанти завдань для релейної контрольної ро­боти, різні форми проходження тема­тичного оцінювання. Організує гру­пову роботу, передбачає створення груп змінного складу за принципом:

• обери тему;

• обери команду, яка оптимально здатна розв'язати завдання.

Створює проблемні ситуації. Реко­мендує самооцінку та взаємооцінку, забезпечує вільний вибір рецензента


Робить вибір рівня на тематично­му оцінюванні, рівня домашньої ро­боти, теми для доповіді з загального переліку. Приймає рішення, напри­клад, виконувати повторне оціню­вання чи ні. Працює в групі. Дає са­мооцінку своїй відповіді, обирає ре­цензента на свою відповідь. Визначає мету своєї діяльності, мету уроку. Оцінює соціальні звички, пов'язані зі здоров'ям, оточуючим середовищем. Бере участь у самоврядуванні. Ста­вить особистісно значущі цілі

Полікультурна компетентність

Пропагує досягнення культури. Ви­ховує на прикладі видатних людей. Використовує у викладанні свого предмета художню літературу та тво­ри мистецтва. Висвітлює значення навчальної дисципліни для розвит­ку цивілізації. Мотивує роль даного предмета у житті учня. Сам є прикла­дом толерантного ставлення до ін­ших людей


Залучає до своєї відповіді або пись­мової роботи інформацію полікультурного характеру. Визначає толе­рантну поведінку щодо людей, які відрізняються за соціальною, расо­вою, етнічною, релігійною та інши­ми ознаками

Комунікативна компетентність

Використовує діалогічні методи. Організує дискусії. Розробляє пра­вила ведення дискусії (краще спіль­но з учнями). Спонукає висловлю­вати власну думку. Стимулює на­дання аргументованих відповідей. Вчить правильно ставити запитан­ня та відповідати на них. Слідкує за культурою мовлення школярів і сам є взірцем цього. Пропонує пись­мові роботи у формі твору, есе, лис­та до товариша, звіту про експеди­цію, віршів з певної теми навчаль­ної дисципліни. Створює проблемні ситуації. Проводить нестандарт­ні уроки, що розвивають комуніка­тивні вміння — урок-суд, подорож, прес-конференцію тощо. Практи­кує захист учнями творчих робіт та проектів. Використовує інтерактив­ні методи навчання та прийоми пе­дагогічної техніки комунікативної спрямованості — мозковий штурм, ділові ігри тощо

Висловлює свою думку. Вміє аргу­ментовано її довести. Робить до­повіді. Вміє написати тези, план, ре­ферат. Проводить захист рефератів, проектів. Ставить запитання до уч­нів та вчителя. Відповідає на запи­тання учнів чи вчителя. Здатний до толерантності у спілкуванні: визна­чає свої помилки, уникає категорич­ності, додержується культури дис­кусії. Використовує адекватну лек­сику

Інформаційна компетентність

Пропонує завдання, для виконання яких необхідне звертання до альтер­нативних джерел інформації — до­даткової літератури, комп'ютерних баз даних, Інтернету тощо. Заохочує учнів до використання додаткової ін­формації. Консультує з питань те­матики робіт та пошуку інформації. Навчає учнів усвідомлено згортати інформацію, складаючи план, тези, конспект тощо. Стимулює критичне оцінювання інформації


Добуває інформацію з різних дже­рел — навчальної, довідкової,, енцик­лопедичної, науково-популярної, художньої літератури, періодичної преси, недрукованих засобів масової інформації, комп'ютерних баз даних, Інтернету. Виділяє потрібне із маси­ву інформації. Поєднує різні джерела інформації. Впорядковує свої знан­ня. Опитує оточуючих. Обробляє до­кументи та класифікує їх. Уміє вико­ристовувати нові інформаційні тех­нології та швидко адаптується до їх змін. Критично оцінює інформацію

Компетентність саморозвитку та самоосвіти

Стимулює самоосвітню діяльність учнів. Керує самостійною та самоосвітньою роботою учнів. Відстежує динаміку розвитку учнів. Допомагає створити та здійснити програму са­моосвіти та самореалізації учнів


Створює програму самоосвіти та ак­тивно реалізує її. Демонструє достат­ню сформованість загальнонавчальних умінь. Має стійкі пізнавальні потреби та мотивацію. Уміє самостійно здобувати знання

Компетентність продуктивної творчої діяльності

Стимулює творчість учнів. Викорис­товує інтерактивні методи. Прово­дить нестандартні уроки. Організує дослідницьку роботу учнів


Уміє бачити проблеми, шукати шля­хи їх подолання, генерувати ідеї, спланувати та організувати свою діяльність тощо


  1   2   3   4

Схожі:

УКРАЇНА ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ...
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМАНДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ МЕТОДИЧНИЙ...
«Інтегрування оптимальних педагогічних технологій та ефективних форм і методів роботи для створення ситуації успіху для кожного учня...
Підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи
Чабан Л. П., заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №34 Черкаської міської ради
10-й (11-й) клас ЕТИКА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Г. Р. Уперенко, методист методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області; С....
Розділ: Національне виховання
Черкаська загальноосвітня школа I-III ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області
Управл і ння освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Методичний...
Смілянського природничо-математичного ліцею Смілянської міської ради Черкаської області, Волошина Марія Сергіївна, учитель фізики,...
Освітянська виставка
Білан Людмила Валентинівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради
Л. А. Задворська, заступник директора школи з виховної роботи Христинівської...

Вчитель математики Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Канівської міської ради Черкаської області
СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка