ЗАТВЕРДЖУЮ


НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка1/5
Дата18.03.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
  1   2   3   4   5
Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Інститут історії, політології і міжнародних відносин
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор ___________________

“____”____________________ 20___ р.

Програма


ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


напрям підготовки __________магістр_______________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальність_____8.02030201 історія __________

(шифр і назва спеціальності)

інститут, факультет Інститут історії, політології і міжнародних відносин

(назва інституту, факультету)

Івано-Франківськ

2012 рік

Робоча програма __педагогічної практики _______________________________________

(назва навчальної дисципліни)

для студентів за напрямом підготовки ____ Історія ____________________, спеціальністю __ історія 8.02.03.02.01 _. „___” ________, 20__ р.


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Інституту історії, політології і міжнародних відносин Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії України
Протокол від “25” грудня 2012 р. № 6
Завідувач кафедри історії України

__________________ (доц. Райківський І.Я.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____”___________________ 20___ р.
Схвалено методичною комісією факультету, інституту.

Протокол від “____”________________20___ р. № ___
“___”______________20__ р.
Голова _______________ (доц. Марущенко О.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
1. Вступ

Практика є обов’язковим компонентом програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Мета практики — набуття студентами професійних навичок і вмінь для подальшого використання їх у реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Програма практики студентiв V курсу Інституту iсторiї i полiтологiї спецiальностi розроблена вiдповiдно до “Положення про проведення практики студентiв вищих навчальних закладiв України” вiд 8 квiтня 1993 р. i відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Указу Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, положень Концепції досконалості Європейського фонду управління якістю, вимог Міжнародного стандарту якості ISO серії 9000, обумовлена освітньо-кваліфікаційними характеристиками фахівців, що передбачені Державними стандартами вищої освіти України, навчальними планами спеціальностей і спеціалізацій та програмами практик. Вона враховує знання, отриманi студентами з курсу «педагогіка вищої школи», «методика викладання історії у вузах», «психологія», «історія України» ін.

Педагогічна практика є органічною складовою підготовки студентів спеціальності «Історія», ОКР – магістр. Згідно навчальним планам вона проводиться за планом:


Назва практики

Напрям, спеціаль-ність

Курс

Семестр

Кількість тижнів

Кількість годин

Форма контролю

всього

ЄКТС

Нац. кредити

Педагогічна практика

магістр історія

п’ятий,

десятий

6 тижнів

360

10,0

6,0

екзамен


Психолого-педагогічна практика складається з трьох етапів:

І етап – підготовчий. На цьому етапі здійснюється аналіз організаційно-функціональних особливостей бази практики та розробляються дидактично-методичні матеріали до майбутніх занять.

II етап – реалізація основних функцій викладача в умовах конкретного навчального закладу.

III етап – підсумковий. Включає підготовку звіту, його захист і підсумкове оцінювання результатів практики.

Базами педагогічної практики є кафедри Інституту історії, політології і міжнародних відносин.

Тривалість педагогічної практики — 4 тижні.

Після закінчення педагогічної практики студенти звітують про виконання програми й індивідуального завдання.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ ТА ЇЇ КЕРІВНИЦТВО

Відповідальним за організацію педагогічної практики студентів є директор Інституту історії, політології і міжнародних відносин. Організаційне забезпечення педагогічної практики магістрів юридичного факультету здійснює керівник педагогічної практики факультету. Керівник педагогічної практики магістрів зобов’язаний:

 • перед початком практики проконтролювати стан і підготовленість бази практики;

 • взяти участь у підготовці необхідної навчально-методичної документації з організації і проведення практики;

 • здійснити загальний контроль проведення усіх організаційних заходів педагогічної практики: інструктажів про порядок проходження практики; надання студентам-практикантам необхідних документів згідно з переліком відповідної кафедри; проведення студентських конференцій тощо;

 • координувати роботу безпосередніх керівників педагогічної практики;

 • звітувати директору Інституту, Вченій раді Інституту про результати проведення педагогічної практики.

Консультування магістрів-практикантів проводять викладачі-консультанти кафедр Інституту. Керівник від кафедри зобов’язаний:

 • забезпечити проведення всіх організаційних заходів з підготовки та проведення педагогічної практики;

 • взяти участь у підготовці навчально-методичної документації з організації і проведення педагогічної практики;

 • до початку семестру, у якому проводиться педагогічна практика, скласти та надати керівнику практики факультету затверджений завідуючим відповідною кафедрою робочий план-графік проведення практики;

 • разом із керівником практики забезпечити високу якість проходження практики студентом;

 • планувати, організувати та чітко контролювати під час практики всю роботу студента;

 • розподілити студентів за місцями проходження практики;

 • повідомити студента-практиканта про систему його звітності за результатами практики;

 • допомагати студентам у складанні індивідуального плану практики, у визначенні виду,

 • обсягу та змісту навчальних занять;

 • забезпечити та контролювати проведення студентами відповідних аудиторних занять;

 • консультувати студентів під час їх підготовки до заняття, перевіряти та затверджувати їх відповідні плани та конспекти;

 • бути особисто присутнім на аудиторних заняттях, що проводить практикант;

 • контролювати забезпечення нормальних умов праці та побуту студентів і проводити з ними особисті обов’язкові інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та промислової санітарії;

 • перевіряти звіти студентів з практики;

 • контролювати виконання індивідуального завдання практиканта;

 • звітувати своєму завідувачеві кафедри та заступнику директора з наукової роботи про хід та результати педагогічної практики;

 • висловлювати власні зауваження та пропозиції щодо удосконалення педагогічної практики магістрів Інституту історії, політології і міжнародних відносин;

 • скласти відгук про студента за підсумками його педагогічної практики.

З метою ефективної організації практики та налагодження повної взаємодії між керівником практики від факультету та безпосереднім керівником, завідувачем призначається відповідальний по кафедрі за проведення педагогічної практики. Відповідальний по кафедрі організовує взаємодію між усіма ланками керівництва педагогічною практикою, забезпечує проведення всіх організаційних заходів з підготовки та проведення педагогічної практики безпосередніми керівниками практики - співробітниками кафедри.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАКТИКАНТА

Студенти під час проходження педагогічної практики мають право:

 • одержувати від керівників практики консультації у визначений час і у встановлених формах;

 • одержувати від керівників практики необхідні навчально-методичні та інші матеріали практики;

 • отримати весь необхідний комплекс теоретичних знань щодо методики викладання навчальних дисциплін, прийнятої у системі вищих навчальних закладів України;

 • проявляти розумну ініціативу з приводу удосконалення навчального процесу та викладацької діяльності на юридичному факультеті;

 • заявляти перед керівниками практики особисті клопотання з приводу індивідуальних питань проходження практики;

 • пройти інструктаж за усіма, необхідними для виконання практики, правилами роботи та етики професійного спілкування.

Студенти, які направляються на педагогічну практику, зобов’язані:

 з’являтися на настановні збори, що проводяться керівниками практики;

 ознайомитися з програмою практики;

 особисто прибути на місце проходження практики;

 пройти відповідні інструктажі та неухильно дотримуватись режиму роботи, техніки безпеки та правил промислової санітарії;

 чітко та своєчасно виконувати вказівки керівників практики;

 виконати у повному обсязі програму практики;

 вчасно підготувати усю необхідну звітну документацію практики: вести щоденник практики, скласти індивідуальний календарний план педагогічної практики; здійснювати виховну роботу згідно з планом кураторів навчальних груп студентів;

2. МЕТА Й ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Мета педагогічної практики магістрів:

 • знайомство з конкретними умовами сучасної професійної педагогічної діяльності;

 • закріплення отриманих теоретичних знань із загально-професійних і спеціальних дисциплін;

 • особиста апробація отриманих теоретичних знань щодо методики викладацької діяльності під час самостійно проведеного аудиторного заняття;

 • оволодіння необхідними методами, навичками та вміннями викладацької діяльності співробітників вищих навчальних закладів;

 • отримання студентом необхідних практичних навичок та особистого досвіду з метою зростання у майбутньому до справжнього дипломованого професіонала.

Завдання педагогічної практики магістрів:

 • вивчення студентами-практикантами правил та методик викладання, а також ознайомлення з педагогічним досвідом викладачів Інституту історії, політології і міжнародних відносин;

 • особисте проведення окремих аудиторних занять з використанням засвоєних педагогічних методів і прийомів викладацької діяльності;

 • набуття необхідного комплексу комунікативних навичок спілкування та вмінь встановлювати психологічний контакт з аудиторією;

 • розвиток у студентів-практикантів інтересу до науково-дослідної роботи в галузі методики викладання окремої навчальної дисципліни Інституту історії, політології і міжнародних відносин.

Відповідно до державних вимог щодо змісту й рівня професійної підготовки випускника магістратури студент повинен:

- розуміти роль навчальних закладів у суспільстві, основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну область його діяльності;

- знати основні законодавчі документи, що стосуються системи освіти, права й обов'язки суб'єктів навчального процесу (викладачів, керівників, студентів);

- розуміти концептуальні основи предмета, його місце в загальній системі знань і цінностей і в навчальному плані навчального закладу;

- враховувати в педагогічній діяльності індивідуальні особливості студентів, включаючи вікові й психологічні;

- володіти знаннями курсу, достатніми для аналітичної оцінки, вибору й реалізації освітньої програми, що відповідає рівню підготовленості студентів, їхнім потребам, а також вимогам суспільства.

Педагогічний компонент проходження асистентської практики полягає у формуванні особистості майбутнього викладача вищої школи, застосуванні теоретичних знань у практичній діяльності, засвоєння педагогічних умінь, набуття, вивчення та аналіз педагогічного досвіду. Педагогічний компонент містить в собі знання та уміння, якими повинен оволодіти студент-практикант.

Студент-практикант повинен знати:

- сутність процесів навчання й виховання, їхні психолого-педагогічні основи;

- шляхи вдосконалення майстерності викладача й способи самовдосконалення;

- дидактику навчальної дисципліни;

- питання часткових методик за курсом;

- нові технології навчання;

- методи формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих здібностей і логічного мислення студентів;

- наукові основи курсу, історію й методологію відповідної науки.
Студент-практикант повинен уміти:

- проектувати, конструювати, організовувати й аналізувати свою педагогічну діяльність;

- планувати навчальні заняття відповідно до навчального плану закладу й на основі його стратегії;

- забезпечувати міждисциплінарні зв'язки курсу з іншими дисциплінами;

- розробляти й проводити різні за формою навчання заняття найбільш ефективні при вивченні відповідних тем і розділів програми, адаптуючи їх до різних рівнів підготовки студентів;

- ясно, логічно викладати зміст матеріалу, опираючись на знання й досвід студентів;

- відбирати й використовувати відповідні навчальні засоби для побудови технологій навчання;

- аналізувати навчальну й учбово-методичну літературу й використовувати її для побудови власного викладу програмного матеріалу;

- організовувати навчальну діяльність студентів, управляти нею й оцінювати її результати;

- застосовувати основні методи об'єктивної діагностики знань студентів з предмету, вносити корективи в процес навчання з урахуванням даних діагностики;

- володіти методикою проведення заняття із застосуванням мультимедійних засобів навчання;

- створювати й підтримувати навчальне середовище, що сприяє досягненню цілей навчання;

- розвивати інтереси студентів і мотивацію навчання, формувати й підтримувати зворотний зв'язок.

Студент-практикант повинен мати уявлення:

- про зв'язки предмета з майбутньою професійною діяльністю студентів;

- про методичні аспекти предмета в цілому, окремих тем і понять;

- про методи й прийоми складання завдань, вправ, тестів з різних тем;

- про можливості застосування комп'ютерної техніки в навчальному процесі.
Асистентська практика здійснюється з урахуванням обов'язкового мінімуму змісту програми професійної підготовки викладача середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, після проходження студентами базових педагогічних дисциплін, методики викладання історії, педагогіки й психології вищої школи.
3. ЗМІСТ

педагогічної практики студентів-магістрів 5 курсуЗміст

Кількість годинОрганізаційне заняття. Ознайомлення студентів із завданнями та змістом педагогічної практики. Обговорення змісту й організаційного плану роботи.


2Розподіл практикантів по робочих групах. Ознайомлення з методикою майбутньої роботи, порядком ведення щоденників педагогічної практики, спостережень і нотаток, збору й обробки матеріалів тощо.


2Зміст навчальної роботи

Ознайомитися з плануванням та організацією навчального, наукового та методичного процесу на кафедрі(інституті), а також із специфікою методики роботи викладачів та куратора;

Відвідати лекційні, семінарські та практичні заняття викладачів кафедри;

Брати участь у позанавчальних заходах кафедри(Інституту), що проходять у період практики;

Розробляти розгорнутий план-конспект лекції і готувати її текст;

Розробляти конспекти практично-семінарського заняття;

Провести два залікові практично-семінарські заняття;

Відвідати, брати участь в обговоренні і готують аналіз(рецензію) заняття своїх колег(орієнтовна схема аналізу додається);

Виконати індивідуальне(психологічне) завдання.

Відвідувати засідання кафедри, брати участь у роботі методичного та методологічного семінарів;

Здійснювати роботу в якості помічника куратора на молодших курсах.

228Виконання індивідуальних завдань з метою надбання студентами умінь та навичок самостійного розв’язування наукових завдань.

132Перевірка щоденників педагогічної практики та напрацьованих матеріалів.

2Підсумкова конференція.

2
Разом

360
  1   2   3   4   5

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка