Київ Україна


НазваКиїв Україна
Дата15.04.2013
Розмір66.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи

КОНТРАКТ № 000/0-0 PM/000

Від 00 лютого 2009 року


Київ Україна

«-------», Елстрі, Англія, в особі -------, Генерального менеджера, який діє на підставі Сертифікату, далі “Продавець”, з одного боку та ТОВ “-------”, м. Київ, Україна, в особі директора -------, який діє на підставі Статуту, далі “Покупець”, з іншого боку уклали даний Контракт про наступне:


 1. Предмет контракту

Продавець продає, а Покупець придбає вимірювачі тиску, далі “Товар”, згідно Додаткам, який є невід’ємною частиною Контракту.


 1. Умови поставки

2.1. Поставка Товару здійснюється партіями товару згідно умов CIF Одеса порт (згідно Інкотермс 2000).

2.2. Товар повинен бути поставлений до 31 грудня 2009 року.

2.3. Відправником та виробником грузу, згідного даного Контракту, є компанія:

-------

00 CHEMIN DE NOVITAL

00000 LESPINASSE, FRANCE

2.4. Країна походження товару: Франція.

2.5. Продавець повинен відправити Покупцю факсом не пізніше 24 годин після відвантаження кожної партії Товару наступні документи: комерційний інвойс, сертифікат походження, сертифікат якості, лист пакування, коносамент.


 1. Ціна та загальна вартість Контракту

3.1. Ціни на товар та його кількість наведені у Додатку № 1 даного Контракту.

3.2. Загальна вартість Контракту складає: 218340,00 (Двісті вісімнадцять тисяч триста сорок Євро 00 євроцентів).


 1. Умови платежу

  1. Оплата за наведеним Контрактом проводиться шляхом банківського переказу після отримання товару у продовж 180 днів від дати поставки. Можлива попередня оплата.

  2. Продавець може змінити банк або банківський рахунок, на який повинна бути проведена оплата платежу за Контрактом, про що він повинен письмово повідомити Покупця не пізніше 14 календарних днів до дати платежу (або частини платежу).

  3. Оплата за наведеним Контрактом, вказана у п.4.1. може бути виконана цілком або частинами.

  4. Валютою платежів є Євро.
 1. Умови прийому Товару

Товар вважається поставленим Продавцем за кількістю:

 • згідно кількості місць та вазі, які вказані в листі пакування;

за якістю:

 • згідно сертифікату якості та сертифікату походження Товару.
 1. Упаковка та маркування

6.1. Товар повинен бути належним чином упакований. Упаковка повинна забезпечити зберігання Товару та захистити його від пошкодження під час транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт.

6.2. Вартість тари (упаковки) входить у вартість товару, тара не поворотна.


 1. Форс-мажор

  1. 7.1. Сторони частково або цілком звільняються від зобов’язань за Контрактом у випадку наступу форс-мажорних обставин, які не залежать від волі Сторін.

  2. 7.2. Сторона, яка виявилась не в змозі виконати свої зобов’язання, у продовж 3-х днів повідомляє телексом або по факсу іншу Сторону про наступ або припинення вищевказаних обставин.

  3. 7.3. Вищенаведене повідомлення повинне бути підтверджене відповідною Торговою палатою країни де виникли подібні обставини. 2. Санкції та рекламації

8.1. Продавець гарантує, що проданий Товар не має дефектів, пов’язаних з сировиною, з якої він виготовлений або з процесом виробництва, відповідає стандарту і забеспечується сертифікатом якості виробника, що є невід’ємною частиною даного Контракту.


 1. Арбітраж

9.1. У випадку, якщо сторони не можуть розв’язати суперечки або розбіжності, які виникають у зв’язку з відповідним Контрактом, шляхом двосторонньої згоди, ці суперечки та розбіжності підлягають вирішенню в арбітражному порядку сторони-відповідача.

9.2. Рішення арбітражу буде виступати кінцевим та обов’язковим для двох сторін.


 1. Загальні умови

10.1. Всі додатки до даного Контракту є його невід’ємною частиною. Усі зміни та доповнення дійсні тільки у письмовій формі та повинні бути підписані обома сторонами. Факсові копії вважаються дійсними.

10.2. Даний Контракт вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх обов’язків.

10.3. Жодна з сторін не має права передавати свої права та обов’язки третій Стороні без письмової на то згоди другої сторони.

10.4. Даний Контракт складений на українській та англійській мовах у двох екземплярах, причому англійський та український тексти Контракту мають однакову юридичну силу.


 1. Юридичні адреси:

ПРОДАВЕЦЬ\THE SELLER:

-------

БАНК-КОРЕСПОНДЕНТ:

-------

БАНК ОТРИМУВАЧА:

-------

ОТРИМУВАЧ:

-------
ПОКУПЕЦЬ\THE BUYER

ТОВ «-------»,

-------

Р/Р № 0000000000000,

000 - код для Євро

В --- ФІЛІЇ

-------

CONTRACT № 000/0-0 PM/000

Dated February, the 00th, 2009


Kiev Ukraine

«-------», Elstree, England duly represented by General Manager -------, acting under the Certificate, hereinafter referred to as “Seller”, on the one hand, and LLC “-------”, Kiev city, Ukraine, represented by Director -------, acting under the Statute, hereinafter referred to as “Customer”, on the other hand, have entered into this Contract on the following terms:


 1. The Subject of the Contract

The Seller sells and the Customer buys Pressure Meters, hereinafter referred to as “Goods”, according to the Supplement, which is an integral part of the Contract.


 1. Delivery terms

2.1. The Goods are to be delivered by Consignments on conditions CIF Odessa port (according to Incoterms 2000)

2.2. The Goods are to be delivered till December, the 31st, 2009.

2.3. According to the Contract given, the shipper, as well as a manufacturer of the Goods, is:

-------

00 CHEMIN DE NOVITAL

00000 LESPINASSE, FRANCE

2.4. The country of origin of the Goods is France.

2.5. The Seller is obliged to send Customer by fax

the copies of the following documents not later than

24 hours after shipping of each consignment of

Goods: Commercial Invoice, Certificate of Origin,

Certificate of Quality, Packing and Weight List, Bill of Lading.


 1. The Price and Total Value of the Contract

3.1. The prices and the quantity of the Goods are mentioned in the Supplement №1 of the Contract given.

3.2. The Contract price is:

218340, 00 (Two hundred and eighteen thousand three hundred and forty Euro 00 eurocents).


 1. Payment conditions

4.1 The payment under this Contract is to be performed by direct bank transfer after getting the Goods by the Customer within 180 days from the date of delivery. Prepaying is also possible.
4.2 The Seller can change the Bank or bank account, into which payment under this Contract is to be made, only having informed the Buyer in writing not later than 14 calendar days before this payment (or part of payment) is to be made.
4.3. Payment under this Contract, stated in p.4.1, can be made either at once or by stages.
4.4. Euro is the currency of payment.


 1. Conditions of Goods reception

Goods are considered to be delivered in terms of quantity:

 • according to the amount of packages and weight stated in packing list;

in terms of quality:

 • according to the quality certificate and to the certificate of Origin of Goods.
 1. Packaging of Goods

6.1. The Goods, delivered under this Contract, must be packed properly. The packaging must protect the Goods from damage during loading, transportation and uploading.
6.2. The cost of packaging is included into the cost of the Goods. The packages are non-returnable.


 1. Force major

  1. 7.1. The Parties are released from the obligations under the Contract completely or partially in case of force major which is beyond of their control.7.2. The party, which is unable to fulfil its obligations, must inform the other Party either about beginning or about ceasing of the circumstances mentioned above, by telex or fax within 3 days.

7.3. The notifications mentioned above have to be confirmed by the appropriate Chamber Of Commerce and Industry of the country which such circumstances have arisen in.


 1. Responsibility of the parties

8.1. The Seller guarantees that Goods sold do not have any damages referring to raw materials used for its manufacturing or referring to manufacturing process and that the Goods are in full conformity with standards and approved by the quality Certificate of Manufacturer, which is an integral part of the Contract given.


 1. Arbitration

9.1. In case the Parties can not solve the disputes or differences arisen from or in connection with the Contract by mutual agreement, that disputes and differences are becoming the subject for the consideration by arbitration of the country of respondent.
9.2. The judgement of the arbitration is final and obligatory for both Parties.


 1. General Conditions

10.1. All supplements to the Contract given are its integral parts. All changes and additions are valid only if they are performed in a written form and must be signed by both Parties. Fax copies are valid.

10.2. The present Contract comes in force since it is signed by both Parties till the moment when the Parties have fulfilled all their obligations.
10.3. Neither Party has the right to delegate its rights and obligation to a third Party without written agreement of the other Party.
10.4. The Contract given is drawn up both in English and Ukrainian in two copies. Both English and Ukrainian version have the same juridical power. 1. Juridical Addresses:

ПРОДАВЕЦЬ\THE SELLER:

-------

RECEIVER’S CORRESPONDENT:

-------

BENEFICIARY’S BANK:

-------

BENEFICIARY:

-------
ПОКУПЕЦЬ\THE BUYER

LLC “-------”,

-------

ACCOUNT № 0000000000000-

000 - code for Euro

IN --- BRANCH OF

-------ПІДПИСИ СТОРІН/SIGNATURES OF THE PARTIES

ПРОДАВЕЦЬ /THE SELLER ПОКУПЕЦЬ/THE CUSTOMER

------- -------
SUPPLEMENT № 1, dated February, the 00th of 2009

To the Contract № 000/0-0 LFT/PVC, dated February, the 00th of 2009

ДОДАТОК № 1 від 00 лютого 2009 року

До Контракту № 000/0-0 LFT/PVC від 00 лютого 2009 року.
Denomination

Найменування


Unit/

одиниця


Price, Euro/unit/

Ціна, Євро за одиницю


Amount of Units/

Кількість одиниць


Total,Euro/

Всього, Євро

Pressure Meter P170

Вимірювач тиску P170

TradeMark: ---

Торгівельна марка: ---.

item

/ штука

0,00

0

0,00

Pressure Meter P190

Вимірювач тиску P190

TradeMark: ---

Торгівельна марка: ---.

item

/ штука

0,00

0

0,00

Pressure Meter P190

Вимірювач тиску P190

TradeMark: ---

Торгівельна марка: ---.

item

/ штука

0,00

0

0,00

Pressure Meter P200

Вимірювач тиску P200

TradeMark: ---

Торгівельна марка: ---.

item

/ штука

0,00

0

0,00

Pressure Meter P215

Вимірювач тиску P215

TradeMark: ---

Торгівельна марка: ---.

item

/ штука

0,00

0

0,00

Разом за Додатком № 1: 218340,00 Євро (Двісті вісімнадцять тисяч триста сорок Євро 00 євроцентів).
Total on Supplement № 1: 218340, 00 Euro (Two hundred and eighteen thousand three hundred and forty Euro 00 eurocents).


Підписи Сторін

Signatures of the Parties

The Seller The Customer Продавець Покупець

Схожі:

Україна, Київ, 13 квітня 2004 р прес-реліз Microsoft
Національна академія наук України та компанія «Майкрософт Україна» підписали Генеральну угоду про співробітництво
Чемпіонат України серед юнацьких команд Всеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга
Технічний фол С тренеру Дмитру ЯЦЕНКО (УКРАЇНА-ХИЖАКИ, Київ) за некоректні висловлювання на адресу дій арбітра під час гри 23. 10....
Чемпіонат України серед юнацьких команд Всеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга
Технічний фол С тренеру Дмитру ЯЦЕНКО (УКРАЇНА-ХИЖАКИ, Київ) за некоректні висловлювання на адресу дій арбітра під час гри 23. 10....
Чемпіонат України серед юнацьких команд Всеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга
Технічний фол С тренеру Дмитру ЯЦЕНКО (УКРАЇНА-ХИЖАКИ, Київ) за некоректні висловлювання на адресу дій арбітра під час гри 23. 10....
Україна незалежна держава. Символи держави: герб, прапор, гімн; їх...
Тема: Україна незалежна держава. Символи держави: герб, прапор, гімн; їх значення. Київ столиця України
Національна мережа міських газет
Географія користувачів – 75% Україна, з них 65 Київ, 5 Одеса та Харків, 4 Донецьк та Львів, 3 Дніпропетровськ
О. В. Варецька Україна, м. Київ
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Україна, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А. Тел./ факс: (044) 253-24-64, 254-06-47, E-mail
Україна, Київ, 1 квітня 2004 р прес-реліз Microsoft
Львові відбулась нарада з питань локалізації програмних продуктів корпорації Майкрософт
ПРОГРАМ А Київ, Україна, 16-18 травня 2013 р
Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської Ради (Київська міська адміністрація)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка