Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429


Скачати 171.32 Kb.
НазваСвідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Дата21.04.2013
Розмір171.32 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.Р.АУДИТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429,

Видане на підставі рішення №229/4 від 31.03.2011 р. Аудиторською Палатою України

Адреса:04071 м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15 телефон (044)361-79-48
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо повного пакету фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «Ф`южн Капітал Партнерз» станом на

31 грудня 2011року.
м. Київ 21 лютого 2012р.

Аудиторський висновок підготовлено для надання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
§ Вступний параграф
Основні відомості про Компанію з управління активами
Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «Ф`южн Капітал Партнерз»

Код ЄДРПОУ 35363845

Місцезнаходження 04176, м. Київ, вул. Електриків ,будинок,26 корпус42,офіс 46

Свідоцтво про державну реєстрацію №1 071 102 0000 023493 видане Подільською районною держадміністрацією м. Києва 23.08.2007 року

Основні види діяльності за КВЕД

67.12.0 біржові операції з фондовими цінностями

67.13.0 інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з управлiння активами інституційних інвесторів(дiяльнiсть з управлiння активами )серiя АВ №393982,номер рішення про видачу ліцензії №202 від 14.03.2008 року ,строк дiї 14.03.2008р.- 14.03.2013 р.
Компанія здійснює управління активами :

- Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Богдан-Капітал», код ЄДРІСІ  1331190;

- Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», код ЄДРІСІ  132223;

- Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК», код ЄДРІСІ  1321175;

- Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «СОВА», код ЄДРІСІ  1321174.

- Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кондитерінвест», код ЄДРІСІ  1331408;

Опис обсягу аудиторської перевірки

Незалежну перевірку проведено у відповідності Закону України про “Аудиторську діяльність” від 14 вересня 2006 р. N 140-V та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг(далі МСА) видання 2010 року, прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2011р. №229/7 для застосування при виконання завдань з 1 травня 2011 року в якості національних стандартів аудиту, зокрема МСА700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»,МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»,МСА706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»,МСА 805«Особливі міркування –аудити окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту». Ці стандарти зобов’язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Відповідно до „Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку ”, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528, програма аудиторської перевірки включає аудит:
– визначення, класифікації та оцінки активів;
– реальності розмірів зобов’язань;
– правильності визначення власного капіталу та чистих активів;
– реальності фінансових результатів;
– іншої інформації, розкритої професійним учасником у регулярній звітності.

Аудит проводився щодо наступної фінансової звітності:

 • баланс (форма № 1) станом на 31.12.2011року;

 • звіт про фінансові результати (форма № 2) за рік 2011року;

 • звіт про власний капітал за 2011рік;

 • звіт про рух грошових коштів за 2011рік;

 • примітки до річної фінансової звітності за 2011рік;


Аудит проведений з використанням принципу вибіркової перевірки, тобто до уваги брались лише суттєві помилки. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Аудитором зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку нормативним вимогам що до організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.
Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки.
§ Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
§ Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки. Аудитор провів аудиторську перевірку у відповідності до національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
У відповідності до Міжнародних Стандартів аудиту, які прийняті в якості національних стандартів аудиту та діють в Україні, згідно з якими аудитором спланована і проведена перевірка з метою збирання достатніх доказів того, що фінансові звіти підприємства не містить помилок. Аудитором отримано достатньо доказів для формування незалежного професійного висновку та відомостей про наявність й одночасно відсутність суттєвих відхилень між даними звітності замовника й вимог діючого законодавства та встановленого порядку про складання та розкриття інформації у фінансовій звітності. Розмір суттєвості помилки з замовником не обговорювався, тому розмір суттєвості визначався у відношенні до виявлених у ході аудиту відхилень, згідно професійного судження аудитора та відповідно вимог національних стандартів аудиту.

§ Аудиторська думка щодо повного пакету фінансової звітності у відповідності

МСА 700

Аудиторською фірмою ТОВ «М.Р.Аудит» в особі аудитора Єрмак Марини Володимирівни (Сертифікат аудитора – Серія “А” № 002801, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02 липня 1996 р. № 46, продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України від 20 травня 2010 р. № 215/3 термін дії – до 02 липня 2015 р.)проведено перевірку фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «Ф`южн Капітал Партнерз» (надалі Товариство) , у складі балансу станом на кінець дня 31 грудня 2011 року ,а також відповідних звітів про фінансові результати, про рух грошових коштів та про власний капітал за рік ,який закінчився 31 грудня 2011 року, в тому числі перевірено складові цієї фінансової звітності у вигляді відповідних приміток до неї на вказану дату.

Аудитор вважає , що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

На думку аудитора ,фінансова звітність станом на 31.12.2011р. у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає інформацію про Товариство,про його активи та зобов’язання, власний капітал, стан чистих активів, рух грошових коштів, доходи, витрати, обсяг чистого прибутку відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.
Думка аудитора стосовно:
1. Облікова політика

Бухгалтерський облік Товариства ведеться у відповідності до облікової політики, затвердженої наказом №01-Б від 04.01.2011 року Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «Ф`южн Капітал Партнерз» .

Організація та методологія бухгалтерського обліку, господарської діяльності Товариства у періоді, що перевірявся в цілому відповідала вимогам Законів України „Про господарські товариства”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-Х1V, затвердженим Національним стандартам бухгалтерського обліку і іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.

У періоді, що перевірявся, в обліковій політиці змін не відбувалось.

Бухгалтерський облік Товариства у періоді, що перевірявся, вівся по журнально-ордерній формі рахівництва за допомогою бухгалтерської програми «1С:Підприємство ».
2. Аудит нематеріальних активів

У результаті проведеної перевірки аудитором встановлено, що облік нематеріальних активів відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242, та Положенню про бухгалтерський облік Товариства.

Залишкова вартість нематеріальних активів складає 1 тис. грн.

На думку аудитора, склад нематеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому та ступінь розкриття відповідають вимогам П(С)БО 8 та Положенню про облікову політику та бухгалтерський облік Товариства.
3. Аудит основних засобів

Основні засоби облікуються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби ”, залишкова вартість складає 9 тис.грн. Амортизація нараховується прямолінійним методом та складає станом на 31.12.2011 року 5 тис.грн.

На думку аудитора, дані фінансової звітності Товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. Склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7 та Положенню про бухгалтерський облік Товариства.

Інформація щодо основних засобів розкрита в Примітках до річної фінансової звітності.

4. Аудит фінансових інвестицій

Довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства немає.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 року складають 14520 тис.грн., що підтверджено аналітичним обліком та первинними документами .Фінансові інвестиції (акції) відображені в балансі за собівартістю.

Визначення первісної вартості та подальшої оцінки фінансових інвестицій за 2011 рік відповідають П(С)БО №12 “Фінансові інвестиції ”.

За 2011 рік розкриття інформації відповідно до П(С)БО №12 «Фінансові інвестиції»,

правильність документального оформлення і відображення в обліку операцій з цінними паперами, достовірність визначення і відображення в обліку фінансових результатів від реалізації цінних паперів, відповідають нормативним вимогам.
5Аудит грошових коштів та їх еквівалентів.

Грошові кошти на поточному рахунку в національній валюті за станом на 31.12.2011р. складають 1 тис. грн.

Ведення операцій по поточних рахунках відповідає Інструкції НБУ «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України».

Облік касових операцій , розрахунки по заробітній платі та з підзвітними особами відповідають чинному законодавству.
6. Аудит дебіторської заборгованості

Станом на 31.12.2011 року дебіторська заборгованість за товари,роботи послуги на балансі Товариства складає 1387 тис.грн. .Розкриття інформації за 2011 рік відповідає вимогами П(С)БО №10 “Дебіторська заборгованість ”.
7. Аудит власного капіталу

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 року складає 15784 тис. грн.,в тому числі

 • Статутний капітал 15200тис .грн.

 • Нерозподілений прибуток 584 тис. грн.

Згідно з Статутом зареєстрованим Подільською районною держадміністрацією м. Києва 24.09.2009р. , номер запису про державну реєстрацію №10711050007023493 Статутний капітал Товариства складає 15 200 000 (П'ятнадцять мільйонів двісті тисяч ) гривень. 00 копійок.

Учасники мають такі розміри часток у статутному капіталі Товариства:

 • Арзуманян Рудольф Черкезович володіє 18,15% Статутного капіталу Товариства ,що становить 2 760 000,00( Два мільйони сімсот шістдесят тисяч) гривень 00 копійок

 • Мелконян Рубен Валіханович володіє 6,32% Статутного капіталу Товариства ,що становить 960 000,00( Дев ятсот шістдесят тисяч) гривень 00 копійок.

 • Зінчак Андрій Ярославович володіє 3,16% Статутного капіталу Товариства ,що становить 480 000,00( Чотириста вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок.

 • ТОВ «Торговий дім «Крахмалопродукт» володіє 72,37% Статутного капіталу Товариства ,що становить 11 000 000,00( Одинадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

На підставі проведеного аудиту можливо висловити думку про те , що станом на 31.12.2011 року Статутний капітал сформовано та сплачено повністю, виключно грошовими коштами у відповідності до Статуту, який зареєстровано Подільською районною держадміністрацією м. Києва 24.09.2009р. , номер запису про державну реєстрацію №10711050007023493.

Аудитор зазначає, що розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2011 р. достовірно.
8. Сплата акціонерним товариством та товариством з обмеженою відповідальністю статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни (сплачено повністю або частково)

Статутний капітал Товариства складає 15 200 000 (П’ятнадцять мільйонів двісті тисяч ) гривень. 00 копійок ,Статутний капітал повністю сплачений у встановлені законодавством терміни.

9. Аудит зобов’язань

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20.

Станом на 31.12.2011 року зобов’язаня на балансі Товариства складають:

- кредиторська заборгованість за товари роботи послуги 48 тис.грн.

- поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 9 тис.грн.

- інші поточні зобов’язання 78тис.грн.
10. Аудит доходів та витрат

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність ” № 996.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2011рік, відповідають первинним документам.

На думку аудитора в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності Товариства відповідності до норм П(С)БО 15 «Доходи» та Положення про бухгалтерський облік Товариства.

Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2011рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів Товариства, а також розкриває інформацію про них. Доходи за 2011 рік складають:

Доход(виручка) від реалізації 642тис.грн.

Інші доходи 3719 тис.грн.

На думку аудитора, облік витрат Товариства ведеться відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (далі – П(С)БО 16), та Положення про бухгалтерський облік операцій Товариства. Відображення витрат Товариством за 2011 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 .

Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

Регістрами бухгалтерського обліку витрат Товариства є журнали-ордери, відомості обліку по окремих субрахунках витрат.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно витрат Товариства за 2011 рік, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. Витрати Товариства складають :

Адміністративні витрати 465 тис.грн.

Інші операційні витрати 114 тис.грн.

Інші витрати3330 тис.грн.

Податок на прибуток 15 тис.грн.
11.Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

За 2011 рік чистий прибуток Товариства складає 437 тис.грн.

12.аналіз показників фінансвого стану

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами

«Ф`южн Капітал Партнерз» станом на 31 грудня 2011року

Аудитором було здійснено аналіз показників фінансового стану Товариства. Для проведення аналізу використано фінансову звітність у складі:

 • Баланс станом на 31 грудня 2011 року;

 • Звіт про фінансові результати за 2011рік.

Оцінку фінансового стану здійснено на основі показників, рекомендованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. Для оцінки використані такі показники платоспроможності та фінансової стійкості Товариства:

Показники

Формула розрахунку

орієнтовне позитивне значення

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К1 = (р. 220 + р .230 +р. 240) /р. 620

(0,25 - 0,5)

станом на 31/12/2010

К1 =613,9

станом на 31/12/2011

К1 = 105,6

2. Коефіцієнт загальної ліквідності

К2 =р.260 /р.620

(1,0 - 2,0)

станом на 31/12/2010

К2 = 613,9

станом на 31/12/2011

К2 = 117,8

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (чи незалежності або автономії)

К3 =р.380 /р.280

(0,25 - 0,5)

станом на 31/12/2010

К3 = 1,0

станом на 31/12/2011

К3 = 1,0

4 .Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

К4 = (р.430 +р.480 +р. 620 +р. 630)/р.380

(не більше 1,0)

станом на 31/12/2010

К4 = 0,002

станом на 31/12/2011

К4 = 0,009

Фінансовий стан ТОВ «КУА «Ф`южн Капітал Партнерз» станом на 31 грудня 2011 року можливо характеризувати як стійкий, коефіцієнти ліквідності не відповідають оптимальним значенням в зв’язку з незначною сумою зобов’язань .

13. розрахунок вартості чистих активів

Аудитором , було здійснено розрахунок вартості чистих активів ТОВ «КУА «Ф`южн Капітал Партнерз» . Для проведення розрахунку використано баланс Товариства за станом на 31 грудня 2011 року. Для розрахунку вартості чистих активів використані наступні показники балансу Товариства:

Показники

Код

рядка

Сума,

тис. грн.

АКТИВИ1. Необоротні активи:
10

Нематеріальні активи (залишкова вартість)

010

1

Основні засоби (залишкова вартість)

030

9

2. Оборотні активи:
15909

Дебіторська заборгованість

160, 170, 180, 190, 200, 210

1388

Поточні фінансові інвестиції

220

14520

Грошові кошти та їх еквіваленти:

230,240

1

3. Витрати майбутніх періодів

270

0

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ4. Довгострокові зобов’язання

440, 450, 460, 470

0

5. Поточні зобов’язання:
135

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

48

Поточні зобов’язання за розрахунками:з бюджетом

550

9

Інші поточні зобов’язання

610

78

6. Забезпечення наступних витрат і платежів

430

0

7. Доходи майбутніх періодів

630

0


Розрахунок вартості чистих активів:

Активи – Зобов’язання = (п.1 + п.2 + п.3) – (п.4 + п.5 + п.6 + п.7)

( 10+15909) – (135) = 15784тис.грн.

За станом на 31.12.2011 року вартість чистих активів Товариства складає 15784тис.грн.озмір Статутного капіталу 15200 тис. грн. Власний капітал та розмір Статутного капіталу Товариства відповідають ліцензійним вимогам .

Основні відомості про аудиторську фірму


Повне найменування

юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю “М.Р.Аудит”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37569947

Місцезнаходження:

04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15

Реєстраційні дані :

Зареєстроване Подільською районною в м. Києві Державною адміністрацією 22 лютого 2011 р. за №10711020000027955

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво № 4429 видане за рішенням Аудиторської палати України від 31 березня 2011 р. за № 229/4;чинне до 31.03.2016 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів:

Свідоцтво серії АБ № 001414 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 469 від 28.04.2011 р., Строк дії свідоцтва з 28.04.2011 р. до 31.03.2016 р.

Керівник

Єрмак Марина Володимирівна

Інформація про аудитораСертифікат аудитора – Серія “А” № 002801, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02 липня 1996 р. № 46, продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України від 20 травня 2010 р. № 215/3 термін дії – до 02 липня 2015 р.

Контактний телефон

(044) 361-79-48


Дата видачі висновку та умови договору

Перевірка проводилась з 06 лютого 2012 року по 21 лютого 2012 року. Дата видачі висновку 21 лютого 2012 року. Перевірка проведена згідно договору №01/06-02-2012 від 06.02.2012 року.

Директор ТОВ «М.Р.Аудит» Єрмак М.В.

Сертифікат (серія А № 002801

Від 02.07.1996 року продовжено Рішенням№215/3 АПУ

від 20.05.2010р.до 02.07.2015р)

Аудиторський висновок складено у 3-х примірниках. До висновку додається фінансова звітність ТОВ КУА «Ф`южн Капітал Партнерз» станом на 31.12.2011року
Схожі:

Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Користувачам фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНКОМ- ІНВЕСТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ф`ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ»
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Публічного Акціонерного Товариства „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ» станом на
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Зареєстроване Подільською районною в м. Києві Державною адміністрацією 22 лютого 2011 р за №10711020000027955
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка