Пізнавальна спрямованість учня носить вибірковий характер. Якщо питання, предмети, явища здаються йому важливими, тоді він їх вивчає. В протилежному випадку


НазваПізнавальна спрямованість учня носить вибірковий характер. Якщо питання, предмети, явища здаються йому важливими, тоді він їх вивчає. В протилежному випадку
Дата22.12.2013
Розмір66.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Пізнавальна спрямованість учня носить вибірковий характер. Якщо питання, предмети, явища здаються йому важливими, тоді він їх вивчає. В протилежному випадку зацікавленість учня буде носити випадковий, поверхневий характер.
Характер сучасного життя суспільства відзначається швидкими змінами, що вимагає вносити корективи в систему освіти. Теорія і практика навчання інформатики направлена на реалізацію стратегії Національної доктрини розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, положень Концепції загальної середньої освіти щодо переорієнтації навчально-виховного процесу на особистість дитини. Вважаю, що головне завдання вчителя – навчити дітей мислити, вміти здобувати знання та застосовувати їх на практиці. Тому проблемна тема, над якою я працюю третій рік, - «Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроках математики та інформатики в процесі використання набутих знань».

Вважаю, що інформаційна освіта дійсно покликана зробити вагомий внесок у формування компетентностей учнів, що базуються на знаннях, досвіді, здібностях, які набуто завдяки активному навчанню. Використання активних форм і методів навчання мають багато переваг. Вони відкидають одноманітність, посилюють інтерес до предмета, розвивають творче, продуктивне мислення, вчать культурі спілкування, поліпшують міжособистісні взаємини, краще реалізують єдність навчання, виховання і розвитку учнів.

Навчальний процес, який орієнтований на особистість учня і враховує його індивідуальність та здібності, передбачає, що:

 • у центрі навчального процесу знаходиться учень, його пізнавальна й творча діяльність;

 • відповідальність за успіх навчальної діяльності учні переважно беруть на себе;

 • головна мета такого навчання – розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів, усвідомлення моральних цінностей, що згодом дозволить їм стати здатними до самореалізації, самостійного мислення, прийняття важливих рішень; уміння працювати над розв’язуванням важливих проблем як самостійно, так і в парах, групах;

 • навчальна діяльність учнів має сприяти розвитку критичного та творчого мислення.

Мета навчального курсу інформатики – формування основ інформаційної культури школярів, тобто формування сукупності знань, умінь, навичок, які забезпечують учням можливість застосовувати комп’ютерну техніку в навчальній, а згодом у професійній діяльності.

Основні завдання при викладанні інформатики вбачаю в:

 • здійсненні зв’язку теоретичного та технологічного навчання;

 • розвитку творчих здібностей учнів;

 • вихованні позитивних якостей особистості учня.

Найбільш гостро при вивченні предмета постають питання стосовно:

 1. Систематичної роботи учнів на персональному комп'ютері , що є основою практичного освоєння навчального матеріалу. Особливого значення набуває самостійна робота учнів, оскільки значну частину часу вони проводять в індивідуальній роботі з персональним комп'ютером.

 2. Навчанню інформатиці властиві специфічні проблеми, пов'язані з тим, що комп'ютер є одночасно і об'єктом вивчення, і засобом навчання. Через відмінність матеріального і культурного рівня сімей, школярі мають різну можливість у використанні комп'ютера для виконання домашніх завдань, для задоволення своїх інтересів, і це треба враховувати при організації навчального процесу.

 3. Використання комп'ютера як засоба й інструмента навчання вимагає не лише обліку санітарно-гігієнічних норм і обмежень, але й поєднання комп'ютерних і некомп’ютерних методів навчання.

 4. На відміну від інших предметів, процес вивчення інформатики характеризується вираженням взаємозв'язку різних підсистем: вчитель – учень, учень – персональний комп'ютер , учень – персональний комп'ютер – навчальна книга, вчитель – учень – персональний комп'ютер і так далі.

Традиційне навчання, побудоване на асоціативно-рефлекторній теорії, передбачає засвоєння знань шляхом попереднього заучування, а лише потім застосовування. Учитель та підручник виступають у такій системі основним джерелом знань.

Але за останні декілька років змінилися мотиви вивчення предмета. Наявність великої кількості цікавих готових програмних продуктів понизила прагнення учнів до теоретичної інформатики. Самостійне освоєння ігрових програм, уміння виконувати деякі технологічні операції створює у багатьох учнів ілюзію, що вони все знають і їм нічому вчитися на уроці. Тому використання особистісно-орієнтованого навчання передбачає формування навчальної діяльності, спонукає до самостійної пізнавальної діяльності учнів, а вчитель виступає в ролі компетентного консультанта, помічника.

На своїх уроках прагну до виховання стійкого пізнавального інтересу, використовую форми і методи, які ведуть від допитливості до інтересу, від інтересу нестійкого до усе більш стійкого, глибокого пізнавального інтересу, для якого характерна напруга думки, зусилля волі, прояв почуттів, активний пошук, спрямований на виконання пізнавальних завдань.

Метод незакінченого речення

Закінчити речення:

 • Комп’ютерні презентації використовують для…

 • Презентація – це…

 • Комп’ютерні презентації створює програма…

 • Програма PowerPoint завантажується через …

 • Вийти із програми PowerPoint можна через …

 • До слайда можна вставляти …

 • Слайд можна редагувати…

 • Щоб привернути увагу слухачів, використовують …

Дидактична гра «Відгадай за трьома ознаками»

№1

Вона є в театрах, кіно і на телебаченні;

Вона є в школах та ВНЗ;

Без неї не працює комп’ютер.

№2

Він є на підприємствах;

Пакет у комп’ютері для ОС Windows;

Сучасна назва контори.

При організації навчальної діяльності, що приводить до відкриття нових знань, використовую

Метод досліджень

Дослідіть два рисунки за таким планом:

 • Що являє собою зображення?

 • Для цього збільшіть розміри растрового рисунка і збільшіть розміри векторного.

 • Що сталося з зображенням?

 • Чи помінявся колір?

Метод проектів

 • Постановка мети, завдань, планування змісту діяльності;

 • Проведення досліджень (аналіз, синтез, висування гіпотези);

 • Пошук і добір актуальної інформації;

 • Практичне застосування знань;

 • Презентація проекту.

Реалізація методу проектів на практиці веде до зміни позиції вчителя. З носія готових знань вчитель перетворюється на організатора пізнавальної, дослідницької діяльності своїх учнів. Змінюється і психологічний клімат у класі, оскільки учителеві доводиться переорієнтовувати свою навчально-виховну роботу і роботу учнів на різноманітні види самостійної діяльності учнів, на пріоритет діяльності дослідницького, пошукового, творчого характеру.

Творчий характер діяльності в процесі постійного спостереження за виконанням завдань кожним учнем визначається:

 • рівнем мотивації учня;

 • оригінальністю методу рішення;

 • творчою фантазією;

 • оригінальністю оформлення;

 • рівнем використання міжпредметних зв’язків;

 • умінням здійснювати самоаналіз діяльності.

Фрагменти учнівських проектів використовую на уроках (алгебра – розв’язування математичних рівнянь засобами MS Excel, на інших предметах – створення презентації засобом MS PowerPoint та ін.).

У комплексі педагогічних умов і засобів пізнавальної діяльності учнів визначальним є зміст матеріалу, що вивчається. Саме зміст предмета є одним з провідних мотивів розвитку у школярів пізнавального інтересу. При відборі змісту матеріалу необхідно враховувати його перспективність, практичну і особову значущість для учнів, актуальність.

Вважаю, що для вирішення завдань розвитку пізнавальної діяльності учнів важливо застосовувати активні методи навчання, адекватні змісту матеріалу. В цьому випадку важливо навчити учнів застосовувати свої знання в нових і незвичайних ситуаціях, тобто розвивати елементи творчого мислення. Але активне навчання не може повністю витіснити традиційні методи, особливо коли навчальний матеріал є досить складним. Успіх у вирішенні завдання активізації пізнавальної діяльності учнів полягає в оптимальному поєднанні інноваційних і традиційних методів навчання.


Схожі:

Питання Що з переліченого вивчає мікроекономіка?
Питання Якщо економічні узагальнення ґрунтуються на фактах, то такий метод аналізу є
Анкета Шановний студенте ЛІБС УБС НБУ! Пункти даної анкети потрібно...
«». У випадку, якщо питання ставиться з урахуванням певної умови, яка, у вашому випадку, не виконується, будь-ласка, пропустіть...
Надалі Виконавець, пропонує надання Послуг з
Абонент (у випадку надання послуг з реєстрації доменних імен та хостингу). Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом...
Так! Будуть тести Нововведення. В цьому році зовнішнє тестування...
Еслив, що учні будуть проходити тестування добровільно. У випадку, якщо результати не задовольнять випускника, він може відмовитися...
Інтегрований урок у 4-му класі Зінтегровано предмети: «Я і Україна» та
Закріпити і поглибити знання учнів про Україну як державу, як країну, як народ з глибоким історичним минулим, своїми традиціями та...
Керівництво поняття більш широке ніж управління. Управління є адміністративною...
Керівництво – поняття більш широке ніж управління. Управління є адміністративною функцією і передбачає реалізацію загальних функцій...
План : Пролог. Дві любові неповторного серця. Третя Рота
Звичне і точне. Бо Сосюра у читаць­кому сприйнятті таки постає невгамовним Володькою, а зовсім не високоповаж­ним Володимиром Миколайовичем....
Олімпіада школярів з програмування
Автобус може проїхати під мостом тоді і тільки тоді, коли висота моста перевершує висоту автобуса. Допоможіть організаторам дізнатися,...
Поради батькам майбутніх першокласників
Вони, впізнаючи «матеріал», намагаються підказати оповідачеві, що буде далі, поправляють, якщо він припустився неточності. Це виробляє...
Формування стійкої мотивації до знань з географії запорука успіху
України " носить практичну спрямованість, а його основні поняття базуються на знаннях курсів «Географія материків і океанів», "Загальна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка