УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №547/2011 Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації


Скачати 163.12 Kb.
НазваУКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №547/2011 Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації
Дата16.11.2013
Розмір163.12 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011
Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації
З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації» заходів, виконуваних розпорядниками інформації, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;

затвердити у визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк граничні норми витрат на копіювання та друк документів;

підготувати разом із Службою безпеки України та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект стосовно вдосконалення законодавчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом та відповідальності за порушення таких актів;

запровадити моніторинг виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації» та моніторинг судових рішень, прийнятих у зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації, здійснювати в разі потреби підготовку пропозицій щодо вдосконалення названого Закону та вносити їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України;

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації;

ужити заходів щодо забезпечення уніфікованого підходу стосовно затвердження органами виконавчої влади інструкцій з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

2. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним державним адміністраціям забезпечити безумовне виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема:

1) розробити і затвердити:

форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо;

порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

2) запровадити облік запитів на інформацію;

3) визначити (утворити) спеціальні структурні підрозділи або визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, та завдання таких структурних підрозділів або осіб;

4) визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою;

5) створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями;

6) створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності – в інший прийнятний для громадян спосіб);

7) забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність;

8) забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію;

9) затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію, та оприлюднити їх в установленому порядку;

10) затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;

11) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб;

12) організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

13) забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації заступників керівників органів виконавчої влади, працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації;

14) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

3. Покласти на керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади персональну відповідальність за забезпечення належного виконання відповідними органами вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4. Запропонувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

5 травня 2011 рокуУКРАЇНА
ЛЮБАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Від 04.07.2011 №220

Про розгляд запитів щодо надання публічної інформації про діяльність районної державної адміністрації, її структурних підрозділів
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.11 за № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.06.2011 № 234 з метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Любарської районної державної адміністрації, а також до інформації, що становить суспільний інтерес:

1. Затвердити Порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Любарській райдержадміністрації згідно з додатком.

2. Затвердити форму запиту на інформацію, що додається.
3. Тимчасово, до створення в райдержадміністрації підрозділу з питань доступу до публічної інформації, визначити загальний відділ апарату райдержадміністрації (Паламарчук О.М.) відповідальним структурним підрозділом з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації.
4.Керівнику апарату райдержадміністрації (Красновський В.А.) забезпечити встановлення у загальному відділі апарату райдержадміністрації електронної програми з реєстрації, обліку та здійснення контролю за виконанням запитів щодо надання публічної інформації.
5. Управлінням, відділам райдержадміністрації:

5.1. Визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, та завдання для них.

5.2. Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайтах, на інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5.3. До 15.07.11 поінформувати райдержадміністрацію про виконання цього розпорядження.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Красновського В.А.
Голова державної

адміністрації В.К.Захарчук

Додаток

до розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 04.07.2011 № 220
ПОРЯДОК

складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в райдержадміністрації
1. Загальні положення
1.1. Цей порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Любарська районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація).
1.2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
1.3. У разі подання запиту до райдержадміністрації інформація надається згідно з положеннями до цього Порядку. У випадку подання запиту на одержання публічної інформації до структурних підрозділів райдержадміністрації, її надання здійснюється згідно з порядками (положеннями), затвердженими відповідними структурними підрозділами з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
1.4. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі.
1.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування юридичної особи) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).
1.6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеній у п.1.5. цього Порядку, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Повідомлення на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.
1.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати в загальному відділі райдержадміністрації, відповідальному за надання доступу до публічної інформації (далі – уповноважений підрозділ).
1.8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє представник уповноваженого підрозділу із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.
1.9. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
1.10. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, посадові особи уповноваженого підрозділу перевіряють обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації» та об’єктивні обставини відповідного запиту. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованим, він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.
1.11. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку її серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
2. Отримання запитів щодо надання публічної інформації

2.1. Запит подається:

на поштову адресу: 13100, смт. Любар, вул..Леніна, 39

на електронну адресу: lubar_tr@lub.zt.ukrtel.net

телефаксом: (04147) 2-38-09

за телефоном: (04147) 2-38-09, 2-38-05
2.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою та адресовані керівництву райдержадміністрації або облдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, отримують відповідальні працівники загального відділу апарату райдержадміністрації та невідкладно (протягом години з моменту отримання) передають відповідальним працівникам уповноваженого підрозділу для реєстрації. Час передачі письмових запитів відділу роботи із зверненнями громадян фіксується у відповідному журналі.
2.3. Запити щодо надання публічної інформації електронною поштою, адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, надсилаються на спеціальну електронну адресу райдержадміністрації. Відповідальні працівники уповноваженого підрозділу періодично (але не рідше ніж 4 рази протягом робочого дня) перевіряють наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу. Нові запити реєструються.
2.4. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати його як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту відповідними структурними підрозділами апарату райдержадміністрації (загальним відділом апарату райдержадміністрації) залучаються працівники юридичного сектору апарату райдержадміністрації для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.
2.5. Запити щодо надання публічної інформації, адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, у телефонному режимі приймаються та оформляються відповідальними працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації за спеціально визначеними для цього номерами телефонів.
2.7. При зверненні із запитом на отримання публічної інформації телефоном структурні підрозділи апарату райдержадміністрації (відділи, сектори тощо) переадресовують запитувача за телефонами уповноваженого підрозділу. Аналогічний порядок переадресації застосовується при направленні запиту факсом. Працівники уповноваженого підрозділу приймають запит, викладений у телефонному режимі, і на його підставі заповнюють форму запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у п. 1.5. цього Порядку, дати та часу прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданий в усній формі.
3. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації
3.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у п. 1.5. цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам вищезазначеного пункту цього Порядку, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

3.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до райдержадміністрації фактичної дню надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження до райдержадміністрації наступного робочого дня.
3.3. Запити щодо надання публічної інформації, подані електронною поштою, при реєстрації дублюються на паперових носіях. При отриманні усного запиту чи запиту телефоном працівники уповноваженого підрозділу заповнюють форму запиту, яка подається на реєстрацію.
3.4. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється штамп із зазначенням розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
4. Розгляд запитів щодо надання публічної інформації
4.1. Структурні підрозділи райдержадміністрації розглядають запит та готують проект відповіді за підписом керівництва райдержадміністрації.
4.2. Проекти відповідей подаються на підпис у 2 примірниках. До проекту відповіді, у разі потреби, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).
4.3. У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, управлінні та відділів райдержадміністрації, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).
4.4. Підготовлений проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який його готував (у випадку, коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують всі керівники), передається до уповноваженого підрозділу для підписання та відправлення. Дата та час передачі проекту відповіді фіксуються уповноваженим структурним підрозділом у відповідному журналі.
4.5. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за підписом керівництва райдержадміністрації та копії документів скануються і відправляються електронною поштою.
4.6. У разі продовження терміну розгляду запиту керівництвом райдержадміністрації відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці, готує проект листа на адресу запитувача про продовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин продовження. Зазначений лист надається до уповноваженого структурного підрозділу в порядку, передбаченому в п. 4.4. цього Порядку.
4.7.Керівники відповідних структурних підрозділів апарату, управлінні та відділів райдержадміністрації несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом проектів відповідей.
4.8. Інформація на запит надається безкоштовно.
4.9. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодовувати фактичні витрати на копіювання та друк.
4.10. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником інформації на копіювання та друк в межах граничних норм, установлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.
4.11. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

5. Відмова та відстрочення в задоволенні запиту на інформацію
5.1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадках, обумовлених ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
6. Контроль за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації

6.1. Відповідальні працівники загального відділу апарату райдержадміністрації здійснюють контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними підрозділами райдержадміністрації.

6.2. Датою та часом фактичного виконання відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації завдання з розгляду запиту вважається дата та час реєстрації його у відповідному журналі загального відділу апарату райдержадміністрації.

6.3. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Керівник апарату

державної адміністрації В.А.Красновський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 04.07.2011 № 220

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Розпорядник _______________________________________________________

інформації (найменування розпорядника інформації)
Запитувач ________________________________________________________

(прізвище, ім.’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації, прізвище,
______________________________________________________________________________

ім.’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб та об’єднань
______________________________________________________________________________

громадян, що не мають статусу юридичної особи,
______________________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати _________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу ________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

____________________________________________________________ будинок, корпус, квартира)

_________________________________________________________________
на електронну адресу _______________________________________________

телефаксом _______________________________________________

за телефоном _______________________________________________
________________ ______________________________

(дата) (підпис)

Схожі:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №547/2011 Питання забезпечення органами виконавчої...
З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації...
УКАЗ Президента України Питання забезпечення органами виконавчої...
З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України "Про доступ до публічної інформації", реалізації...
Питання виконання Закону України
Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Указу Президента України від 5 травня 2011 р. №547 “Питання...
Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної...
Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"...
НАКАЗ «05» серпня 2011 року м. Луцьк №324 Питання виконання Закону України
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 «Питання...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
Президента України від 05. 05. 2011 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядженням...
Міністерство освіти і науки України
України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та для належної...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня...
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ...
«Питання забезпечення доступу до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 25. 05. 2011 року №583 «Питання...
Законодавчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом
З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України Про доступ до публічної
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка