КОНТРАКТ №1


Скачати 96.57 Kb.
НазваКОНТРАКТ №1
Дата13.08.2013
Розмір96.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

КОНТРАКТ №1
Київ “__” ______ 2010

ТОВ “Туристична фірма”Аурум” (Київ, Україна) далі в контракті “Фірма”,в особі директора Ершової Ірини Леонідовни , що діє на підставі Статуту, з одного боку та туроператор “_______________________” (________________) далі в контракті “Агентство” в особі генерального директора____________________, що діє на підставі _______, з іншого боку , в подальшому разом іменуються "Сторони, уклали цей контракт про викладене нижче.


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
1.1. “ Фірма ” буде направляти туристів до _____________, а “Агентство” приймати туристів з України.

1.2. Обсяги операцій, ціни, та маршрути поїздок з’ясовуються шляхом переписки (листи, факси, електрона пошта), що, буде додатками до контракту.

2. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ

ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
2.“Фірма” та “Агентство” з’ясовують замовлення на туристичні послуги шляхом переписки (листи, факси, електрона пошта).

2.1.“Агентство” зобов'язується:

2.1.1.Своєчасно (не пізніше, ніж за ____ днів) надати “Фірмі” ціни на послуги «Агентства».

2.1.2. Своєчасно(не пізніше, ніж за ____ днів) підтверджувати заявки на тури.

2.1.3.Надавати нижченаведені послуги у відповідності з наданою заявкою:

-бронювання номерів у готелі;

-візову підтримку;

-інші туристичні послуги (зустріч і допомогу в аеропорту, весь трансфер, екскурсійна програма з російсько-чи англомовним гідом) на замовлення ”Фірми”.
2.1.4.Забезпечить якісне обслуговування туристів протягом всього туру.

Своєчасно надавати українським туристам весь перелік послуг,вказаний у заявці.
2.2.”Фірма” зобов'язується:

2.2.1.Повідомляти терміни відправлення туристів: не менше, ніж за 7 днів до вильоту відповідного рейсу,повідомити “Агентство” про кількість туристів у групі і необхідну кількість номерів у готелі.

2.2.2. Надати заявки з точним поясненням вильоту, готелю, умов проживання, період перебування та інших додаткових послуг.

2.2.3.Направляти туристів тільки після факсимільного або письмового підтвердження зазначеної заявки.

2.2.4.Надавати туристам повну та достовірну інформацію про тур.

2.2.5.Надавати кожному туристу путівку з зазначенням всіх умов туру .

2.2.6.Своєчасно сплачувати послуги

“Агентства” відповідно до п.5 цього договору.
2.2.7.«Фірма» надсилає підтвердження свого замовлення з повною інформацією:

 • кількість осіб здійснюючих подорож (кількість, в т.ч. дорослі, діти)

 • місце і строк прибування;

 • маршрут (пункти туру);

 • пункт і дата прибуття та відбуття вказаних в проїзних документах;

 • зустріч та відправка;

 • умови в готелі та його категорія;

 • категорія номеру та їх кількість;

 • система харчування BB, HB, FB;

 • трансфери, гіди-перекладачі, екскурсійне обслуговування;

 • додаткові послуги (спеціальні програми, VIP-обслуговування, додатковий трансфер та інші послуги) які надаються за додаткову плату по тарифам приймаючої сторони;


2.3. Факсокопії рахунків, підтверджень і т.д. є додатками до цього контракту та мають юридичну силу.

2.4. Своєчасно доводити до відома туриста інформацію про всі зміни в програмі надання туристичних послуг “Агентством”. Терміново повідомляти про отриману інформацію від “Агентства” про зміну в програмі туристичного обслуговування та надати письмове підтвердження по факсу чи електронній пошті про прийняття туристичних послуг зі змінами чи відмовитись від них.

3. ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
3.1. Підставою для надання туристичних послуг є ваучер «Агентства», або письмове підтвердження «Агентства» з переліком послуг, що будуть надані індивідуальним туристам, або групам.
CONTRACT №1Kyiv “__” ______ 2010

Travel company “Aurum” ( Kyiv,Ukraine)

hereinafter “Firm” represented by director

Mrs. Ershova I.L, acting in accordance with Statutes, on the one part and Tour Operator “___________________” (_______________.) hereinafter “Agency” represented by General Manager________________________, acting in accordance with Statutes, on the other part, hereinafter together referred, as “Parties”, have concluded this Contract about the following. 1. SUBJECT OF THE CONTRACT


1.1. “Firm” will send the tourists to ____________and “Agency” will receive the tourists from Ukraine.

1.2. The volume of operations, prices and travel itineraries shall be determined through correspondence (letters, faxes, e-mails) that will be appendixes to this Contract.
2. ORDER OF TOURIST SERVICE

2. “Firm” and “Agency” agree upon application for the tourist services through correspondence (letters, faxes or e-mails)

2.1. “Agency” assumes obligations to:

2.1.1. Timely (not later, then ____days before) to inform the “Firm” with “Agency” service prices.

2.1.2. Timely (not later, then ____ days before) to send the order’s confirmation.

2.1.3.Render the following services according to the order:

-Hotel reservation;

-Visa support;

-Other tourist service (meeting at the airport with assistance, transfer from the airport to the hotel and return, excursion program with English or Russian speaking guide) as per the order the “Firm”.
2.1.4. Guarantee the qualified services of the tourists for the whole tour period.

Render to Ukrainian tourists all services as per order, timely.
2.2.”Firm” assumes the obligations to:

2.2.1.Observe the dates of tourists’ departure: not later, than 7_days before till the corresponding flight, to inform “Agency” with the number of the tourists in groups and necessary number of rooms in hotel.
2.2.2. Send the orders with exact explaining of flight, hotel, conditions of accommodations, periods of staying and other additional services

2.2.3. Send the tourists after the receiving of the official order’s confirmation by fax or in a written form only.
2.2.4. Give the tourists full and reliable information regarding tour.

2.2.5. Give to each tourist a voucher with all tour’s services of the tour.

2.2.6. Make the payment for “Agency” services timely according to Item 5 of the present agreement.
2.2.7. “Firm” should send the confirmation or their request with full details:

- List of persons going for the trip (Number of persons, including number of adults and children).

- Place and term of residence.

- Route (tour description).

 • Place and date of departure, place and date of arrival indicated in the travel tickets.

 • Meeting and seeing-off

 • Accommodation in a hotel, hotel category.

 • Category of the rooms, number of the rooms.

 • Feed systems: B/B, H/B or F/B.

 • Transfers, excursion services, guide services
 • Extra services (special program, VIP, additional transport, etc.)are provided for the additional payment according to the rates of the receiving party.  1. Fax copies of invoices, confirmations etc. are valid and shall be enclosed to this Contract.


2.4. In due time to notify the client about all changes in the program of providing tourist services by the “Agency”. Urgently to notify about the received information from the Agency about changes in the tourist service program and to provide written confirmation about acceptance of tourist services or to refuse them by fax or e-mail.

3. THE TOURIST SERVICE
3.1 The basis for providing tourist services is a voucher from “Agency” or written confirmation from “Agency” that includes list of services that will be provided to the individual or group of tourists 1. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ТА БЕЗПЕКА


4.1. «Фірма» забезпечує туристів медичною страховкою.

4.2. Сторони зобов’язуються, в разі необхідності, надати медичну допомогою, на умовах, що передбачені Угодою між Україною та ______________про співпрацю в галузі охорони здоров’я, медичної науки та медичної промисловості.

4.3. «Агентство» забезпечує безпеку для туристів на території своєї держави.


5. УМОВИ ПЛАТЕЖІВ
5.1. Розмір комісії, яку отримує “ Фірма ” за реалізацію туристичних послуг “Агентства, являється абсолютною різницею між вартістю туристичних послуг “Фірми” і

“ Агентством ”.

5.2. Грошові кошти, одержані “ Фірмою ” в результаті реалізації туристичних послуг “Агентства” , являються транзитними і “Фірма” не має права власності на них, крім суми комісії, визначеної в п. 5.1. даного Контракту.

5.3. Оплата за туристичні подорожі буде здійснюватись у вільно конвертованій валюті (долари США) згідно виставлених рахунків авансом, або згідно виставлених рахунків за туристичні подорожі, які відбуваються чи вже відбулись на момент проведення оплати.

5.4. Сплата за послуги буде здійснюватись шляхом перерахунку грошових коштів

на рахунок “Агентства”, згідно виставлених рахунків.

5.5.“Фірма” інформує «Агентство» телексом/факсом про суми та дати грошових переказів та номери банківських переказів.

5.6.Усі податки та збори, пов’язані з виконанням цього контракту на території України несе “ Фірма”, а на території ______________ “Агентство”.

5.7. У випадку невиконання “Агентством” умов даного договору, “Агентство” зобов’язується повернути сплачений аванс у строк 90 днів з дня отримання платежу.
6. УМОВИ АНУЛЯЦІЇ

ЗАМОВЛЕНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
6.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору у вигляді штрафних санкцій, які повинні відшкодувати збитки та втрачену вигоду постраждалій Стороні за рахунок винної.

6.2. У випадку ануляції замовленого обслуговування, Сторона, яка відмовилась, відшкодовує визначений % вартості замовлених послуг. Розмір штрафу визначається термінами ануляції:

Не більше ніж за 14 днів до прибуття – без санкцій, 13-7 днів до прибуття 20%, 6-3 днів до прибуття 50%, менш ніж 24 години до прибуття або ноу-шоу 100% від вартості послуг.


7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторона, на території якої виникли форс - мажорні обставини, зобов’язана негайно сповістити про це другу Сторону у письмовій формі. Факти, викладені у повідомлені, повинні бути підтверджені Торгівельно-промисловою палатою, або іншою компетентною організацією відповідної Сторони.
 1. MEDICAL AID AND SAFETY


4.1. “Firm" ensures the medical insurance for the tourists.

4.2 The Parties undertake in case of necessity to provide medical aid on conditions envisaged by the Agreement between the Ukraine and ___________

On Health Protection, Medical Science and Medical Industry.

4.3. The “Agency” guarantees safety for the tourists on the territory of the country.

5. CONDITIONS OF PAYMENT
5.1. The amount of commission that “Firm” receives from realization of “Agency” tour services is a total different of tour services cost between “Firm” and “Agency”
5.2. Payments , received by “Firm” from realization of “Agency” tour services is transit and “Firm” doesn’t have right to use them except the amount of commission pointed in p. 5.1 of this Contract.
5.3. Payment for the tourist trips shall be made in hard currency ($ US) as per invoice in advance, or per invoice for tour trips that are taking place at the moment or have already happened.

5.4. Payment for services is to be done by bank remittance to account “Agency”, as per invoice in advance.
5.5. “Firm” informs “Agency” by telex/fax about the sums and dates of the remittance and the numbers of the bank transfers.

5.6. All taxes and duties associated with the fulfillment of this Contract on the territory of Ukraine shall be paid by the “Firm” and on the territory of __________”Agency”.

5.7. In case of not fulfillment of conditions of the present agreement,”Agency” must return prepayment within 90 days from the date of advanced payment.

6. CONDITIONS FOR

CANCELLATION OF THE REQUEST
6.1. Parties bear material liability for non-performance or improper execution of Agreement terms in the form of punitive sanctions, forfeits, which are due to, pay damages & balked gaining of suffered Party at expense of a guilty one.

6.2. In case of annulment of booked service be the one of the Parties it compensates determined % of the services cost (charge). The charge is determined by terms of the annulment:
Up to 14 days prior to the arrival to first destination – free of charge, 13-7 days prior to arrival 20% of the invoice rates, 6-3 days prior to arrival 50% of the invoice rates, less than 24 hours prior to arrival and no-show 100 % of the invoice rates.

7. FORSE MAJEURE
7.1. The Party on whose territory the force majeure circumstances occurred shall immediately advise in writing the other Party .The facts stated in the letter of notice should be certified by the Chamber of Commerce or other competent body of the respective Party.
8. ПРЕТЕНЗІЇ
8.1. Претензії по наданню якості туристичного обслуговування приймаються «Агентством» на протязі 14 днів з моменту закінчення надання послуг. Необхідними умовами пред’явлення претензії по якості обслуговування являється наявність у «Фірми» письмової заяви туриста.

8.2. Претензію надає «Фірма» в письмовій формі а також додає заяву туриста. «Агентство» розглядає отриману претензію на протязі десяти днів з моменту її отримання.8. CLAIMS
8.1. Claims about quality of tourist services provided are accepted by “Agency” during 14 days from the moment of the termination of services provided. The necessary conditions of presentation of the claim about quality of service provided is a availability of application from tourist at “Firm”

8.2 The claim shall be provided in written by the “Firm” with the application from tourist. “Agency’ considers the received claim during ten days from the moment of reception9. СТРОК ДІЇ КОНТРАКТУ
9.1. Контракт починає діяти з дати його підписання та буде діяти до того часу, поки одна із сторін не заявить про припинення дії контракту. Повідомлення про припинення дії контракту повинно бути надіслано однією із сторін за 30 днів. Днем повідомлення вважається день отримання його другою Стороною. У цьому випадку усі взаємні розрахунки повинні бути завершені протягом 30 днів з дня отримання повідомлення.

9.2. Цей контракт складено у двох примірниках українською та англійською мовами, обидва примірники та їх факсокопія, завірена печаткою «Агентства», мають однакову силу.

9.3. Усі зміни та доповнення до цього контракту будуть дійсними тільки в тому разі, якщо вони будуть виконані у письмовій формі та підписані обома Сторонами.

10. АРБІТРАЖ
10.1. Всі спори, які виникають при виконані цього Контракту, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів. В випадку неможливості узгодження спору, справа передається на розглядання Арбітражного суду ________________ та України.

11 . ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ТОВ «Туристична фірма «Аурум»01033,Україна, м. Київ, вул. Тарасівська, 3-А,оф.2

тел./tel. +38(044) 288-11-10

+38(044) 288-10-12

факс/fax +38(044) 288-12-76

E-mail : office@aurumtour.net

Код ЄДРПОУ-36251320

Рахунок №3901290006/26003301069813

АКБ «ФОРУМ»

МФО 322948

Світ код: FJSCUAUK


Єршова Ірина,

Генеральний Директор

Tour Operator

_

_______________________

генерального менеджера9. VALIDITY OF THE CONTRACT
9.1. The Contract comes into force on the day of signing and will remain valid until one of the Parties declares the termination of the validity of this Contract. Notification of the termination of the Contract validity shall be presented by one of the Parties 30 days prior to termination. The notification date is considered to be the date of its receipt by the other Party. In this case all the reciprocal payments shall be completed within 30 days following the notification date.
9.2. This Contract is made in Ukrainian and English in 2 copies, both copies and their fax copy with stamp of “Agency” have equal power.
9.3. All amendments and additions to this being Contract shall be valid, subject to them made in writing and signed by both Parties.
10. ARBITRATION
10.1 All disputes that can be occurred at execution of this contract the Parties solve by carrying out the negotiations In the event of impossibility of settlement of dispute the case will be transferred to arbitration court of __________________ and Ukraine for consideration

11. LEGAL ADDRESSES AND ESSENTIAL ELEMENTS OF THE PARTIES

Tourist Firm «Aurum» Ltd01033, Ukraine, Kyiv, Tarasivska St., 3-A,off.2
Tel. +38(044) 288-11-10, 288-10-12
Tel/fax no : +38(044) 288-12-76

E-mail : office@aurumtour.net

Identification no. 36251320

Account N 3901290006/26003301069813

«FORUM BANK» Kyiv, Ukraine

Branch 390129006

Swift Code: FJSCUAUK

Ershova Iryna ,

General Director
Tour Operator
______________________________

General manager

Схожі:

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР Закон
Окремим видом трудового договору є контракт. Під контрактом сучасна теорія права розуміє угоду, що викликає виникнення, зміну або...
КОНТРАКТ на організацію і ведення бухгалтерського обліку у товаристві

ПРАВО НА УКЛАДЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ
Юридичною підставою застосування певного режиму майна може бути закон держави або шлюбний договір (контракт)
КОНТРАКТ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Підприємством, забез­печувати його високоприбуткову діяльність, а Орган управ­ління зобов'язується створювати необхідні умови для...
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР-КОНТРАКТ
Народним депутатом (проходження в Парламент нашої партії) на виборах 28 жовтня 2012 року, ЗОБОВ’ЯЗУЄМОСЬ особисто позитивно голосувати...
Михаил Ефимович Литвак Психологический вампиризм
Книга призвана помочь вам строить межличностные отношения в семье и на производстве, не давать себя в обиду, без потерь или с минимальными...
План Трудовий договір на невизначений і певний строк. Контракт
В законодавчих актах про працю розрізняють загальну правову модель трудового договору і її модифікації в залежності від терміну,...
КОНТРАКТ безвідсоткової цільової позики в іноземній валюті
КРЕДИТОР зобов’язується надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ безвідсоткову цільову позику в іноземній валюті, а останній зобов’язується використати...
Київ Україна
Елстрі, Англія, в особі, Генерального менеджера, який діє на підставі Сертифікату, далі “Продавець”, з одного боку та ТОВ “ ”, м....
Український центр міжнародних виставок, конференцій та форумів
«Експонент»), з однієї сторони, та Український центр міжнародних виставок, конференцій та форумів, в особі директора Галаган Т. О.,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка