66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції


Назва66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Сторінка1/7
Дата04.07.2013
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7


Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
66-та

науково-технічна конференція

професорсько-викладацького складу,

науковців, аспірантів та студентів

Матеріали конференції

(5 – 8 грудня 2011 р.)

СЕКЦІЯ 4

МЕРЕЖІ І СИСТЕМИ ПОШТОВОГО ЗВ´ЯЗКУ

СЕКЦІЯ 6

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Одеса 2011

Програмний комітет конференції
Воробієнко П.П. – д.т.н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор, голова програмного комітету;
Секція 1. Радіозв’язок і телебачення:

Голова: Іваницький А.М. – д.т.н., проф. каф ТЕД та СРЗ;

Члени: Ошаровська О.В. – к.т.н., доц., в.о. директора ННІ РТЕ;

Гофайзен О.В. – д.т.н., проф., зав. каф. ТБ та РМ;

Проценко М.Б. – д.т.н., проф., зав. каф. ТЕД та СРЗ.
Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі:

Голова: Бондаренко О.В. – д.т.н., проф., зав. каф. ВОЛЗ;

Члени: Хіхловська І.В. – к.т.н., доц., декан ф-ту ТКС;

Лісовий І.П. – д.т.н., проф. каф. ТКС;

Ложковський А.Г. – д.т.н., проф., зав. каф. КС.
Секція 3. Сучасні інформаційні системи і технології:

Голова: Каптур В.А. – к.т.н., проректор з наукової роботи;

Члени: Стрелковська І.В. – д.т.н., проф., декан ф-ту ІМ;

Нікітюк Л.А. – к.т.н., проф., зав. каф. МЗ;

Загребнюк В.І. – к.т.н., доц., доц. каф. КІТ ПІВ.
Секція 4. Мережі і системи поштового зв’язку:

Голова: Ящук Л.О. – д.т.н., проф., керівник НДЦ ПЗ “Індекс”;

Члени: Кріль С.С. – к.т.н., с.н.с., директор ННІ КТА та Л;

Осадчий Є.Д. – к.т.н., ст. викл. каф. М і СПЗ.
Секція 5. Економіка й управління:

Голова: Захарченко Л.А. – к.е.н., доц., директор ННІ Е та М;

Члени: Орлов В.М. – д.е.н., проф., зав. каф. ЕП та КУ;

Гранатуров В.М. – д.е.н., проф. каф. УП та СА;

Стрельчук Є.М. – к.е.н., проф., зав. каф. М та М.
Секція 6. Гуманітарні науки:

Голова: Сіленко А.О. – д.політ.н, проф., проректор з навчальної та
виховної роботи;

Члени: Шульган О.О. – к.філол.н., доц., проректор з навчальної роботи
та міжнародних зв’язків;

Пунченко О.П. – д.ф.н., зав. каф. філософії та українознавства;

Вєтрова С.С. – к.соц.н., доц. каф. політології.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


Голова:

Каптур В.А.

 • к.т.н., проректор з наукової роботи;

Члени:


Баляр В.Б.

 • ст. викл. каф. ТБ і РМ;
Вєтрова С.С.

 • к.соц.н., доц. каф. політології;
Галан Л.В.

 • к.е.н., доц. каф М та М;
Данилевський В.О.

 • зав. відділом НТІ НДЧ;
Кріль С.С.

 • к.т.н., с.н.с., директор ННІ КТА та Л;
Кумиш В.Ю.

 • ст. викл. каф. КІТ ПІВ;
Ларін Д.Г.

 • к.т.н., доц. каф. ІТ;
Політова І.В.

 • к.е.н., начальник НДЧ;
Сумський І. М.

 • зав. лаб. ННВЛ СОРО;
Хіхловська І.В.

 • к.т.н., доц., декан ф-ту ТКС.


Адреса:

вул. Ковальська 1, м. Одеса, 65029 Україна

http://www.onat.edu.ua.

e-mail: onat @onat.edu.ua

тел. (048) 705-03-05

ЗМІСТ
СЕКЦІЯ 4. МЕРЕЖІ І СИСТЕМИ ПОШТОВОГО ЗВ´ЯЗКУ


Кріль С.С.

Підготовка кадрів за новими спеціальностями для УДППЗ “Укрпошта”………….…6

Мороз В.М., Нікольська О.Д.

Основні напрями трансформації національного поштового оператора України……..7

Сімонян К.М.

Пошта, як фактор суспільного розвитку…………………………………………….…..9

Ростов М.В.

Реструктуризація філіалів один з векторів трансформації
УДППЗ “Укрпошта”………………………………………………………………………
11СЕКЦІЯ 6. ГУМАНІТАРНІ НАУКИ


Балганбаєв C.A.,Кузьміна Л.В.

Розроблення мови програмування для учнів молодшого шкільного віку……………13

Богаченко В.В.

Девиантное поведение в условиях современной глобализации………………………14

Василенко И.Л.

Понятие гуманитарной парадигмы……………………………………………………..16

Ветрова C.C.

Вариации территориальноcти как cоциальные риcки информационного общеcтва..17

Выставкина Д.О.

К вопросу об образе и стиле жизни……………………………………………………..20

Волянський В.В.

Медіаполітика регіонів України: тенденції розвитку………………………………….21

Кондратьєва Н.О.

Порівняльний аналіз соціального самопочуття молоді у великих і малих містах…..22

Крылов Ю.В.

Правовое регулирование финансирования муниципальных выборов………………….23

Кузьміна Л.В., Полковниченко Є.Ю.

Переваги та недоліки машинного перекладання (на прикладі системи Translate Google та програми Pragma)……………………………………………………………..
26

Петренко Ю.П.

Типологічні властивості неологізмів та способи їх перекладу (на матеріалі англомовних запозичень у німецькій мові)…………………………………………….
28

Поліщук Ю.Б.

Психологічний супровід: зміст та умови впровадження……………………………...29

Радченко Ю.Л.

Формування комунікативних умінь та навичок майбутніх учителів у жіночих закладах освіти на Катеринославщині (друга половина ХІХ ст.)…………………….
31

Сивенька Н.Д.

Мовностилістичні особливості реферування документів (на прикладі Дубенської ЦРБ)………………………………………….……………………………………………
34

Соха Ю. І.

Техногенно-екологічні аспекти системи національної безпеки України…………….36

Чала К.М., Лук’янець Г.Г.

Мультимедійні засоби навчання іноземної мови у ВНЗ………………………………39

Чепелюк Н.И.

Расширение словарного запаса студентов неязыковых специальностей на занятиях английского языка с помощью лексических упражнений к текстам экономической направленности……………………………………………………………………...……


40


СЕКЦІЯ 4

МЕРЕЖІ І СИСТЕМИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Голова – д.т.н., проф., керівник НДЦ ПЗ “Індекс” Ящук Л.О.

Секретар – к.т.н., с.н.с., директор ННІ КТА та Л Кріль С.С.

Кріль С.С.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА
Розвиток ринку послуг поштового зв’язку, інтеграція підприємства в конкурентне бізнес-середовище, впровадження нових технологій висуває високі вимоги до фахівців, які повинні мати високий рівень підготовки за різними напрямами діяльності УДППЗ “Укрпошта”. До таких напрямків, зокрема, відносяться: створення, модернізація та оптимізація мереж поштового зв’язку; технологічні процеси поштового зв’язку; інформаційні технології поштового зв’язку; автоматичні лінії, машини та механізми з оброблення пошти; розпізнавальні системи поштового зв’язку; автоматизовані системи управління, контролю і проектування поштового зв’язку; системи електронної пошти, гібридної пошти.

Враховуючи вимоги УДППЗ “Укрпошта” до фахівців, в ОНАЗ ім.О.С. Попова ведеться ступенева підготовка таких фахівців. Підготовка бакалаврів за напрямом “Мережі та системи поштового зв’язку” здійснюються за програмами: технологічні процеси поштового зв’язку; автоматизація та механізація в поштовому зв’язку; інформаційне забезпечення поштового зв’язку. Підготовка спеціалістів і магістрів за спеціальностями: “Обладнання та технології поштового зв'язку”, “Автоматизовані системи управління та контролю поштового зв'язку” ведеться в академії з 2011 року.

Діюча довгострокова Програма підготовки фахівців для УДППЗ “Укрпошта” в ОНАЗ ім.О.С. Попова, дає змогу своєчасно реагувати на зміни у вимогах до випускників, готувати фахівців на конкретні місця роботи, формувати у студента можливість його адаптації до змін умов своєї діяльності.

Навчальні плани підготовки фахівців для поштового зв’язку коректуються в залежності до вимог УДППЗ “Укрпошта”. Зміст підготовки фахівців за останні роки доповнився новими дисциплінами, які вивчають студенти, що дає їм можливість легше адаптуватися до робочих місць. Серед таких дисциплін: Банківська справа, Логістика поштового зв’язку, Транспортні засоби поштового зв’язку, Проектування систем та мереж поштового зв’язку.

Важливою складовою підготовки плану є практична підготовка, яка повинна відповідати вимогам роботодавця – УДППЗ “Укрпошта”. Починаючи з другого курсу студенти отримують робітничу спеціальність “оператор поштового зв’язку”, що дає їм можливість на третьому курсі, під час технологічної практики, працювати безпосередньо на робочих місцях в об’єктах поштового зв’язку. Плідні відносини академії з УДППЗ “Укрпошта”, де створено три філії кафедри “Мереж та систем поштового зв’язку” в містах Київ , Львів та Одеса – дають можливість організовувати практичну підготовку на високому професійному рівні. Активну участь в навчальному процесі академії приймають провідні фахівці УДППЗ “Укрпошта”: к.е.н., доцент Кузнецова Л.В., к.т.н., доцент Кидисюк А.І., к.т.н, доцент Мороз В.М., к.т.н. Голуб В.І., к.т.н. Ненько Л.Ф., к.т.н. Гурков В.Г., к.т.н Ткачук В.П., Блащицький С.М., Ващилін О.В. та інші. Спільним наказом ректора академії і генерального директора УДППЗ “Укрпошта” в м. Одесі створено студентське відділення поштового зв’язку В цьому відділенні зв’язку, яке до речі розташовано біля академії, студенти надають послуги клієнтам в повному обсязі на протязі всього робочого дня, завдяки гнучкому розкладу. Студенти мають можливість самостійно розробляти нові послуги, вносити свої пропозиції відносно змін технологічних процесів та оптимізації роботи відділення. УДППЗ “Укрпошта” разом з академією створено спільний навчальний клас на кафедрі “Мереж та систем поштового зв’язку”, який Одеською дирекцією обладнаний сучасним устаткуванням, встановлені автоматизовані робочі місця операторів поштового зв’язку, в лабораторії автоматизації технологічних процесів поштового зв’язку змонтовано автоматизований склад для посилок.

Підготовки фахівців ґрунтується на наукових дослідженнях в галузі поштового зв’язку. За останній час в Науково дослідному центрі “Індекс”, під керівництвом Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професор Л.О. Ящук було проведено ряд ініціативних робіт в ході яких розроблені: єдина структура обласної дирекції УДППЗ “Укрпошта”; 25 індивідуальних програм трансформації структур обласних дирекцій УДППЗ “Укрпошти” до єдиної структури; мережа з 9 регіональними сортувальними центрами з ручним сортуванням письмової кореспонденції; технологія сортування письмової кореспонденції, що передбачує лише два сортування кожного листа; схеми магістральних перевезень пошти з дворазовим скороченням кількості магістральних поштових маршрутів та їх загальної протяжності; заходи з підвищення ефективності пересувних відділень поштового зв‘язку в яких активну участь приймають студенти
ННІ КТАтаЛ.

Мороз В.М., Нікольська О.Д.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПОШТОВОГО ОПЕРАТОРА УКРАЇНИ
Сучасною тенденцією розвитку світового господарства є зростання частки індустрії послуг у валовому внутрішньому продукті країн. У цьому зв’язку поштова служба є інфраструктуроутворюючою галуззю, необхідною для економічного прогресу.

Зважаючи на стабільно високу затребуваність послуг поштового зв’язку в суспільстві (пошта залишається найбільш поширеною й економічно доступною формою зв’язку), – ефективна, успішна, сильна поштова галузь робитиме вагомий внесок у соціально-економічний розвиток нашої держави.

Водночас швидко зростаюча конкуренція, нові очікування споживачів, технологічний прогрес ставлять перед поштою дуже складні й масштабні завдання, розв’язання яких залежить, зокрема, від якості служби, її продуктивності, комерціалізації та фінансової життєздатності.

Насамперед на порядку денному стоїть нагальна потреба упорядкувати як систему виробництва, так і систему управління.

1. До найголовніших напрямів трансформації національного поштового оператора України необхідно віднести створення ефективного маркетингового механізму управління розвитком підприємства, що дасть йому змогу систематично реагувати на ринкову ситуацію і забезпечити конкурентно-здатність.

Оскільки трансформація підприємства є формування певної моделі, яка б дозволила досягати цілей діяльності підприємства за мінімальних зусиль та витрат, то доцільно визначити основні напрями здійснення таких перетворень.

2. Виходячи з внутрішньо-корпоративної спеціалізації і кооперації необхідно впорядковувати мережу об’єктів поштового зв’язку. Для цього перш за все потрібно встановити критерії оптимізації розміщення відділень поштового зв’язку в залежності від виду поселень і стану ринку, а саме:

 • мегаполіс;

 • місто (обласний центр);

 • місто обласного значення;

 • поселення зі статусом міста;

 • селище міського типу;

 • село.

2.1 За функціональним призначенням об’єктів поштового зв’язку мережа підприємства має три складових:

- мережа об’єктів поштового зв’язку для обслуговування споживачів;

- мережа об’єктів, що здійснюють оброблення поштових відправлень;

- мережа поштових маршрутів.

- об’єкти, служби, що забезпечують надійне функціонування виробничого комплексу оператора.

3. Не менш важливо за значимістю для успішної роботи мережевого підприємства є застосування уніфікації у виробничому процесі.

3.1 При тому необхідно систематизувати та уніфікувати технологічні процеси:

 • приймання;

 • обробки;

 • надання електронних поштових послуг.

 • доставочні дільниці;

3.2. Уніфікувати технологічні процеси доставки в залежності від характеристики доставочних дільниць.

3.3 Впровадити єдині для всієї мережі зразки технологічної тари.

3.4 Розробити і впровадити уніфіковані модулі для виконання технологічних операцій.

4. УДППЗ “Укрпошта” – підприємство із своїми структурами у всіх адміністративно-територіальних утвореннях держави.

Побудова структури управління таким підприємством має включати специфіку потреб і умов різних регіональних ринків.

При реформуванні структури управління підприємством і його регіональними підрозділами необхідно врахувати ряд проблемних особливостей, зокрема:

- збереження єдиного корпоративного іміджу компанії, що пов’язано зі значним ступенем свободи регіональних керівників у формуванні стратегії;

- потенційні можливості дублювання операцій на корпоративному і регіональному рівнях, наслідком чого може стати зниження цінової конкурентоздатності ринкових продуктів підприємства.

Тому перш за все необхідно:

а) здійснити класифікацію об’єктів управління в системі підприємства за напрямами діяльності;

б) визначити рівні управління для кожного об’єкта із врахуванням проведення наступних змін у виробничій структурі;

Після чого здійснити перетворення в системі управління, використовуючи принципи функціональності і територіальності.

Діяльність національного поштового оператора України “Укрпошта” охоплює всі регіони держави, тому в існуючій системі управління використовується територіальний принцип її побудови.

На нинішньому етапі територіальний принцип побудови структури управління в умовах унітарного підприємства ще не вичерпав себе, але вимагає удосконалення.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

НАУКОВА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРА...
Наукові пошуки професорсько-викладацького складу кафедри не припиняються ні на день, про що свідчать нові досягнення науковців
України ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2013 Тези доповідей міжнародної...
Матеріали тез містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та аспірантів
VII Міжнародна заочна науково-практична конференція «Наукова дискусія:...
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, семінари, круглі столи для молодих науковців та студентів
Матеріали „Ярмарку Проектів” в рамках XV науково-практичної конференції...
Матеріали „Ярмарку Проектів” в рамках XV науково-практичної конференції студентів та аспірантів „Дні Науки ФСП” (20-21 квітня 2012р.,...
Публікації професорсько-викладацького складу кафедри за 2013 р
Звіт про рух грошових коштів як інформаційна база прийняття стратегічних управлінських рішень
ЗАЯВКА АНКЕТА
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
ЗАЯВКА – АНКЕТА учасника Міжнародної науково-практичної конференції...

Конференції (семінару)
Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля науково-практичних конференцій для студентів, аспірантів та молодих вчених...
Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених
Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього», присвяченій 165-річчя з дня народження...
IX Міжнародна науково-практична конференція INFORMATIO-2012: Електронні...
Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка