"Товариство з додатковою відповідальністю "


Скачати 89.42 Kb.
Назва"Товариство з додатковою відповідальністю "
Дата14.05.2013
Розмір89.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика "Товариство з додатковою відповідальністю "Соцком-Страхування"

1. Адресат висновку:

Учасники товариства з додатковою відповідальністю страхової компанії "Соцком-Страхування"
2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

2.1. Назва: Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

2.2. Дата та номер видачі свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги: свідоцтво за № 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. № 98 та чинне до 30.11. 2015 р.

2.3. Інформація про незалежних аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: Бейгельзімер Марк Гдальєвич, сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.11. 2004 р. терміном дії до 30.11. 2014 р.; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А 000371, чинне до 30.11. 2014 р., поштова адреса: абонентська скринька 10, м. Одеса, 65026, тел. (0661) 370872, e-mail tau@te.net.ua

3. Основні відомості про страховика
3.1. Повна назва - товариство з додатковою відповідальністю страхова компанія „Соцком-Страхування"

3.2. Код за ЄДРПОУ – 33313394

3.3. Місцезнаходження за засновницькими документами - вул Пастера 60 м. Одеса, 65000, фактична адреса – таж сама, відокремлених підрозділів немає, тел. 7578539, електронна пошта iksks@ukr.net

3.4. Дата реєстрації - товариство зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради від 23.12. 2004 р. за № 15561020000003990, перереєстровано в зв’язку зі збільшенням статутного капіталу та змін його часток 15.04. 2009 р. за № 15561050008003990

3.5. Основні види діяльності: страхування життя

3.6. Чисельність працівників станом на 31.12. 2011 р. – 2 сумісника.

3.7. Відомості щодо ліцензій – малась ліцензія видана ДКРРФП безстрокова ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування життя від 26.08. 2008 р. серія АВ № 429640.

3.8. Відокремлених підрозділів немає
4. Відомості про умови договору на проведення аудиту
4.1. Дата і номер договору. Аудит проведено відповідно до договору від 02.03. 2013 р. № 1360. Висновок адресовано учасникам страхової компанії "Соцком-Страхування". Можливими користувачами є регуляторні органи та органи контролю відповідно до норм чинного законодавства України.

4.2. Термін, за який провадився аудит

З метою перевірки використовувалися облікові та звітні документи компанії за час з 01.01. 2012 р. до 31.12. 2012 р.

4.3. Термін виконання аудиту – початок 02.03. 2013 р., закінчення - 02.04. 2013 р.

5. Опис перевіреної інформації
Аудит призначено для є підтвердження фінансової звітності і річних звітних даних товариства за 2012 рік (балансу та даних про резерви станом на 31.12. 2012 р.) в зв’язку з потребою в поданні та оприлюдненні регулярної річної інформації. З цією метою для аудиту використовувалися дані первинного обліку, договірна та інвентаризаційна документація, реєстри бухгалтерського та оперативного обліку, а також документи проміжної та річної фінансової звітності та звітні дані страховика.
6. Відповідальність сторін
Відповідно до приписів частин 2-3 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за достовірність наданих до аудиту документів та за розкриття інформації, несуть керівні посадові особи товариства. Обов’язком аудитора є визначення незалежного погляду, що він базується на результатах аудиторської перевірки, та доведення цього погляду до користувачів.
7. Обсяг аудиторської перевірки
Аудит, а отже його планування та проведення, були спрямовані на отримання розумних підтверджень щодо відповідності фінансової звітності чинним нормативно-правовим актам та відсутності у ній суттєвих помилок.

Тому під час аудиту було виконано дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також зроблено оцінку відповідності застосованих принципів обліку чинним протягом періоду перевірки нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Крім того, шляхом тестування також здійснено оцінку відповідності даних звітності з точки зору оподаткування. На погляд аудиторів отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки аудитора або, іншими словами, виконана перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

Втім, до завдань аудитора не входило висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю страховика.

Загальна сума помилок, виявлених аудитором, не є істотною. З огляду на норми Міжнародного стандарту аудиту 320 “Суттєвість в аудиті” аудитор вважає, що ймовірність, що пропущені помилки разом із знайденими можуть перевищити розмір суттєвості, тобто межу, за якою споживачі фінансової звітності товариства прийматимуть неадекватні їй висновки, є незначною (не більше 10,0 тис. грн.).

Аудит було здійснено відповідно до вимог Законів України „Про господарські товариства”, “Про страхування”, “Про аудиторську діяльність” та “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Міжнародних стандартів аудиту 700 “Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення”, 701 “Модифікація висновку незалежного аудитора”, 720 “Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти”, а також Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12. 2005 р. № 5204 (в редакції розпорядження від 12.10. 2006 р. N 6313).

8. Достовірність, повнота і відповідність чинному законодавству та встановленим вимогам річної фінансової звітності страховика
8.1. Початкові залишки
8.1. Аудитором досліджені питання, сформульовані Міжнародним стандартом аудиту 510 „Перше завдання – залишки на початок періоду”, і зроблено висновок, що, оскільки аудит звітності за 2011 р. здійснила фірма „Трансаудит” (висновок від 27.04. 2012 р.), яка підтвердила правильність прикінцевих (2011 р.) залишків по рахункам компанії, то аудитор обмежився визначенням їх тотожності початковим (2012 р.) залишкам по рахунках. Тотожність, що вона малась, є доказом правильності початкових залишків.
8.2. Думка щодо стану бухгалтерського обліку
Поточний бухгалтерський облік та фінансова звітність компанії були достовірними, повними, відповідали приписам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, чинним положенням Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), встановленій компанією обліковій політиці (наказ від 10.01. 2012 р. № 23-уп). Єдиною підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи; вся інформація, що міститься в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису. Отже, в компанії малась аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності.

Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом МФУ від 22.12.2008 р. N 1524 зі змінами, внесеними наказами цього ж міністерства від 29.12. 2009 р. N 1572, від 15.02.2010 р. від N 72, від 12.01. 2011 р. N 10 та від 15.06. 2011 р. N 722

Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені з округленням до тисяч гривень з двома знаками після коми.
8.3. Думка щодо розкриття інформації за видами активів
Класифікація та оцінка всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих компанією в результаті минулих подій, що їх використання, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, зроблені в бухгалтерському обліку і звітності коректно. Інформацію про активи розкрито згідно вимог відповідних національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Найбільшу частку в активах мали фінансові інвестиції (довгострокові за методом участі в капіталі -11439,40 тис. грн. та поточні – придбання акцій, цінних паперів сторонніх підприємств – 66495,0 тис. грн.), разом 99,9% валюти балансу. Компанія не вважала істотною різницю між справедливою та балансовою вартістю фінансових інвестицій на початок звітного року та й не проводило їх переоцінку, бо згідно з прийнятою обліковою політикою оцінку інвестицій при першому застосуванні було визнано як умовну первісну вартість на цю дату.
8.4. Думка щодо розкриття інформації про зобов’язання
Інформацію про зобов’язання, тобто теперішню заборгованість компанії, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів з неї, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, розкрито згідно з МСФЗ. Втім, зобов’язань за винятком незначної бюджетної заборгованості станом на 31.12. 2012 р. не малось.
8.5. Думка про розкриття інформації в формах фінансової звітності
Баланс, звітність про фінансові результати, власний капітал, рух грошових коштів, а також примітки до річної фінансової звітності є достовірними, повними та укладені відповідно до вимог Керівництва із запровадження фундаторського МСБО 1 "Подання фінансових звітів", а також спеціалізованих Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" та інших). Вбачається повна та своєчасна сплата заявленого статутного капіталу, його відповідність законодавчим вимогам, зокрема, дотримання вимоги статті 30 Закону України "Про страхування" щодо мінімального розміру статутного фонду страховика.

Відсутні підстави, щоб висновок п. 8 був модифікованим.

З викладеного випливає, що підготовлені та представлені фінансові звіти, розкривають інформацію і подають справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства, а також результат його діяльності (прикінцева валюта балансу 17937,7 тис. грн., чистий дохід 0 тис. грн., чистий збиток 101,3 тис. грн.), зміни власного капіталу та рух грошових коштів згідно із конкретними вимогами застосованої концептуальної основи щодо окремих класів операцій, залишків на рахунках тощо,
9. Висновок за наслідками складання річних звітних даних страховика
9.1. Страхова діяльність компанії здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3.02. 2004 року N 39 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04. 2004 р. за N 517/9116 із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.09. 2005 року N 4619, та ліцензії, що її мала в компанія. Зазначене твердження поширюється до всіх розділів звітних даних страховика:

загальних відомостей,

звіту про доходи та витрати страховика /доходів від страхової діяльності не малось/, показників діяльності із страхування життя /дивись попередній абзац/,

показників діяльності з видів обов'язкового страхування /малась ліцензія лише на добровільне страхування/, пояснень щодо операцій перестрахування, умов забезпечення платоспроможності страховика /фактичний запас платоспроможності 17 937.60 тис. грн., нормативний запас платоспроможності 0 тис. грн./,

пояснень щодо припинення договорів страхування /в 2012 р. було припинено останній договір страхування/

9.2. Звітні дані представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах страхову діяльність товариства, а що точніше, її повну відсутність. Окрім того, правильно обчислені показники безпосередньо страхової діяльності узгоджені з даними поточного бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

До даного висновку прийнятні твердження п. 8.7. щодо відсутності підстав для його модифікації
10. Дата висновку – 02.04. 2013 р.

11. Незалежний аудитор Бейгельзімер М.Г.
12. Адреса аудитора: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044

Схожі:

Учасники товариства з додатковою відповідальністю страхової компанії „Соцком-Страхування
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з додатковою відповідальністю
Товариство з додатковою відповідальністю “ІНТЕРРЕСУРСИ”
Виробник, в особі генерального директора Москаленко Кирила Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор»
Товариство з обмеженою відповідальністю”Оті Груп”, назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошніченко М. В., що діє...
Товариство з обмеженою відповідальністю “Атлантіс”
Товариство з обмеженою відповідальністю Україно-Чеське спільне підприємство «Влтава-Дніпро»
31 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
«Страхова компанія «Віп-Капітал» станом на 31 грудня 2012 року Замовник
Замовник: Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Віп-Капітал» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Печерський узвіз,...
М. Донецьк «01» квітня 2011 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТІ ГРУП»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТІ ГРУП», назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошніченко М. В., що діє...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка