Інститут засобів навчання АПН України Інформаційно-аналітичний центр педагогічних інновацій


НазваІнститут засобів навчання АПН України Інформаційно-аналітичний центр педагогічних інновацій
Дата12.04.2013
Розмір80.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й Б Ю Л Е Т Е Н Ь

2, 2005
Інститут засобів навчання

АПН України

Інформаційно-аналітичний центр педагогічних інноваційІнформаційні освітянські мережі в системах освіти зарубіжних країн

Неминучість подальшого розвитку інтеграційних процесів до європейського простору вимагає від освітян вміння володіти та застосовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології. До їх широкого спектру зазвичай відносять комп’ютери, електронні підручники та програми, відео та аудіо курси тощо. Якщо в системах освіти Європейських країн використання таких технологій стало вже досить буденним явищем, їх українським колегам ще є чому навчатися. Значну допомогу у цьому надають інформаційні освітянські мережі, на сторінках яких розміщено безліч інформації, стосовно систем освіти європейських країн, застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі, проведення міжнародних семінарів, наукові та практичні досягнення освітян країн Європи. Майже всі мережі такого характеру створені на початку 90-х років через мережу Інтернет з первинною метою накопичення, систематизації та обміну освітянською інформацією. Останнім часом вони розширили свої можливості та перетворилися ще й на засіб навчання, інтерактивного спілкування та обміну думками з колегами з усього світу, ареною проведення семінарів та конференцій, а також розповсюдження інновацій в освіті. Найвідомішими та популярними інформаційними освітянськими мережами серед освітянської громади європейських країн є такі мережі Європейського Союзу та Ради Європи як EURYDICE (Інформаційна мережа з освіти в Європі), EUDISED (Європейська система з документації та інформації в освіті), CEDEFOP (Європейський центр з розвитку професійної підготовки), ENIC Network (Європейська мережа національних інформаційних центрів), та інші. Розглянемо детальніше найважливіші з них.
EUDISED. Європейська система з документації та інформації в освіті (European Documentation and Information System for Education) http://www.bdp.it/europa/eudisedindex.htm

EUDISED, одна з найстаріших освітянських мереж, була заснована Радою Європи у 1971 році з метою підтримки та розвитку освіти шляхом збору та розповсюдження інформації з наукових досліджень та розробок у системах освіти країн Європи, проведення постійного обміну досвідом між освітянами та політиками для визначення подальшого розвитку своїх систем залежно від політичних та соціальних умов, що склалися на той час у цих країнах, а також визначення напрямів наукових досліджень у даній сфері. До її складу входять тридцять дві країни, які мають свої національні агенції, що збирають інформацію про наукові дослідження в освіті. Для надання інформації учасники мережі виповнюють відповідні форми (інформація може надаватися як в друкованому вигляді так і на дискетах або CD дисках), де освітлюються науково-дослідні проекти та роботи, які акумулюються у Інституті з досліджень в освіті в Нідерландах (SVO), який перевіряє та видає отриману інформацію. Після видання інформації вона заноситься до комп’ютерів у базу даних до Італійської агенції EUDISED та Бібліотеки з педагогічної документації у Флоренції. Європейська Агенція (Фраскатті, Італія) обробляє ці данні та робить їх доступними для кожного бажаючого. Щорічний інформаційний збірник EUDISED друкується у Мюнхені, Німеччина.

Основні напрями роботи мережі:

 • створення бази даних з науково-дослідних освітянських проектів тридцяти двох країн-членів мережі. За всі ці роки сформовано базу даних з таких напрямків як: викладання та перепідготовка вчителів; принципи створення систем освіти; системи освіти; адміністрування в освіті; оцінювання; зміст освіти; соціальні науки;

 • видавництво Європейського щорічного збірника з наукових досліджень в освіті, який видається кожного року у грудні приблизно у 2000 примірників дев’ятьома різними мовами;

 • видавництво інформаційного бюлетеню (4 видання на рік), в якому освітлюється близько 250 звітів з завершених або впроваджених наукових проектів в освіті;

 • проведення семінарів, конференцій, міжнародних зустрічей з метою обговорення та обміну досвідом з дослідної роботи в системах освіти європейських країн.

EURYDICE

The Information Network on Education in Europe

Інформаційна мережа з освіти в Європі http://www.eurydice.org/

Починаючи з 1980 року є одним із стратегічних механізмів, який установила Європейська Комісія з метою зміцнення співпраці, розуміння та підтримки розвитку систем освіти та політики в освіті в країнах-членах ЄС, а також збору, обробці, розповсюдженню та контролю над інформацією з питань систем освіти та освітньої політики у країнах Європи. З 1995 року мережа EURYDICE є невід’ємною частиною освітньої програми SOCRATES. До бази даних мережі EURYDICE входить інформація, яка вміщує монографії з організації систем освіти країн-членів EURYDICE (трьома мовами – англійською, французькою та німецькою); порівняльні дослідження відповідно темам, що цікаві для країн-членів ЄС; статистичні дані.

Основними темами висвітлення є освітня політика (структура, реформи та тенденції розвитку) та питання, які стосуються співпраці освітян краї-членів ЄС. Окрім основних напрямів роботи мережею проводиться збір та обробка інформації з таких питань, як шкільне середовище для дітей емігрантів; зміни у галузі вищої освіти, пов’язані з Болонським процесом; оцінювання шкіл; вчителі; ключові компетентності для обов’язкової освіти; інформаційні та комунікаційні технології в освіті; викладання іноземної мови у школі; освіта впродовж життя; фінансування шкіл; фінансова підтримка студентів у вищій освіті; приватна освіта та роль суспільної влади починаючи з 1980 року.

Мережею EURYDICE запроваджуються такі форми роботи як інформація за запитом; підготовка та аналіз звітів, систематизація матеріалів надісланих національними відділеннями, аналіз матеріалів з пріоритетних напрямків освіти європейських країн; видання щорічних збірок з підсумкових матеріалів та з найбільш цікавих для європейських країн напрямків в питаннях освіти; проведення семінарів, конференцій з питань розвитку та реформування систем освіти країн-членів ЄС.
CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) Європейський центр з розвитку професійної підготовки

(http://www.cedefop.gr)
Європейський центр з розвитку професійної підготовки (CEDEFOP) заснований у 1975 році з метою підтримки розвитку професійної освіти та підготовки у країнах Європейського Союзу. Завдяки швидкому розвитку мережі Інтернет у 1995 році була створена інформаційна мережа, робота якої спрямована на акумулювання інформації пов’язаної з основними напрямами розвитку професійної освіти та підготовки освітян, налагодження контактів, проведення дискусій, розширення співробітництва між педагогами різних країн на Європейському рівні.

Основним інформаційним джерелом мережі є бібліографічна база даних до якої входять монографії, наукові дослідження, звіти, законодавчі акти, звіти Парламентів країн-членів СІДІФОП, журнальні статті, жовта преса та інше. Всю цю інформацію можна отримати як безпосередньо через бібліотеку СІДІФОП, так і через СІДІФОП мережу. Завдяки документам та матеріалам, які постійно акумулюються та аналізуються CEDEFOP не тільки поповнює вже сформовану базу даних, але й допомагає знайти роботу або отримати спеціальність в будь-якій країні Європи. Для цього створена відкрита для користувачів бібліографічна база даних. Крім того, мережа допомагає знайти джерела фінансування для подальшого навчання або отримання професії.

Форми діяльності CEDEFOP різноманітні, серед них:

 • видання європейського журналу „Професійна підготовка” чотирма мовами (англійською, французькою, німецькою та іспанською), який можна отримувати за підпискою у будь-якій країні світу;

 • випуск безкоштовної газети з питань професійної освіти для членів організації або тих, хто надав відповідний запит;

 • довідники та глосарії з питань професійної освіти, які видаються крім друкованого вигляду ще й на CD-ROM ;

 • монографії , в яких є все про професійну освіту в країнах-членах ЄС ;

 • газети та журнали для широкого кола користувачів, зацікавлених інформацією стосовно стану ринка праці в країнах Європи;

 • дворічні та більш короткі аналітичні огляди з розвитку політики професійної освіти в європейських країнах;

 • каталоги публікацій 11-ма мовами, які можна отримати безкоштовно тощо.

Крім того, мережа CEDEFOP організує та проводить семінари, конференції, тренінги за основними тематиками та напрямами роботи мережі. Так, наприклад, пріоритетними напрямами роботи на 2003-2006 роки мережа CEDEFOP визначила рівний доступ до якісного навчання, враховуючи мобільність та соціальні аспекти; розвиток моніторингу якості навчання; підтримка освітянський мереж та організацій країн, які ввійшли до Європейського Союзу.

Однією з форм роботи CEDEFOP є підготовка педагогічних кадрів в Європейському підготовчому таборі (ETV – European Training Village), який є інтерактивною, діалоговою базою для освітян, дослідників та чиновників, які залучені до розвитку професійно-технічної освіти та підготовки. Заснований у 1998 році на цей час до нього входять близько 25 000 членів, яким надається можливість підвищити свій фаховий рівень, опанувати новими знаннями, які б відповідали вимогам європейських стандартів та визначити пріоритети подальшого розвитку цього напряму освіти На сайті ETV, http://www.trainingvillage.gr/ розміщується інформація з професійної освіти в Європі, форуми для обговорення проблем цього напрямку освіти, є бібліотека, база даних та огляд останніх новин, тощо.

ENIC. European Network of National Information Centres.

Європейська мережа національних інформаційних центрів

http://www.enic-naric.net/
Заснована у 1984 році Європейським співтовариством з метою визнання дипломів та терміну навчання у країнах Європейської співдружності, Центральної , Східної Європи та на Кіпрі та з метою сприяння співпраці між Національними інформаційними центрами вищої освіти зарубіжних країн.

Мережа також є частиною Програми Європейського співтовариства SOCRATES\ERASMUS, яка стимулює обмін між студентами та викладачами вищих учбових закладів цих країн. Крім того мережа ENIC є ключовим фактором у виконанні спільного договору між Радою Європи та ЮНЕСКО прийнятого у Лісабоні 11 квітня 1997 року з політики спрямованої на визнання дипломів з вищої освіти всіма країнами Європи.

Відділення мережі збирають та систематизують інформацію з таких питань, як визнання іноземних дипломів та ступенів або інших кваліфікацій; систем освіти і можливостей, які надають системи освіти в своїй країні та інших країнах; можливостей навчання в інших країнах, включаючи інформацію з надання стипендій та питань стосовно визнання отриманих дипломів різними європейськими країнами.

Робота мережі спрямована на студентів, батьків, підприємців, вищі навчальні заклади, міністерства, які відповідають за вищу освіту та просто зацікавлених цим питанням людей, вона спланована так, щоб будь-хто мав змогу отримати інформацію стосовно визнання диплому, який він хоче отримати в іншій країні, своєю країною, де він проживає.

До спектру питань, що розглядаються робочою групою мережі, можна віднести:

 • міжнаціональна освіта;

 • міжнародні дипломи;

 • критерії та процедури оцінки іноземних кваліфікацій;

 • визнання міжнародних кваліфікацій між Європою та США

 • ELCORE – робота групи з електронної інформації.

 • інформаційні стратегії.

Створення та робота цієї та вищезазначених інформаційних освітянських мереж були визначені потребами та вимогами часу, інтеграційними процесами, пріоритетними напрямками розвитку систем освіти європейських країн. Вони мають велике значення для формування та розвитку сучасного інформаційно-освітянського простору країн Європи. Використання їх можливостей для наших вітчизняних дослідників та педагогів-практиків, контакти з зарубіжними колегами сприятимуть поглибленню інтеграційних процесів та створенню єдиного інформаційного освітнього середовища.
Матеріал підготовлено Малицькою І.Д. - старшим науковим співробітником центру

Адреса: Україна, 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, 9

тел/факс: (044) 440 - 96 – 27

http://www.ime.edu-ua.net e-mail: admin@ime.edu-ua.net

Схожі:

“Тенденції розвитку освітньої політики в Україні в контексті інновацій”
Модернізація освіти в Україні: педагогічні інновації та ІКТ”, організований Інформаційно-аналітичним центром педагогічних інновацій...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України...
ЗН АПН України пропонують у випуску цікаві та корисні джерела, які б допомогли не тільки ознайомитися з науковими дослідженнями,...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України...
Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними з внесенням...
О. В. Стрілець Мистецтво вишивки українського рушника
Л. А. Онищук, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами (Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”,...
Конференція проводиться на базі інженерно-педагогічного факультету...
Співорганізатори: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Інститут інформаційно-технічного навчання...
Про відділ педагогічних технологій неперервної професійної освіти
АПН України звітувався на Президії АПН України про результати комплексного дослідження „Психолого-педагогічні основи особистісного...
ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Президії АПН України ПОЛОЖЕННЯ про премії Академії...
Академія педагогічних наук України щороку проводить конкурс на здобуття премій за кращі наукові роботи, створені членами і науковими...
Проект Положення про регіональний інформаційно-аналітичний центр...
Одобрен Межведомственной комиссией по вопросам мониторинга окружающей природной среды АРК решение №2 от 07. 09. 2005 г
Стратегії розвитку та навчання академічно обдарованих дітей в умовах загальноосвітньої школи
Онацький В. М., Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка