ПРО МАГІСТЕРСЬКУ ДИПЛОМНУ РОБОТУ


Скачати 72.85 Kb.
НазваПРО МАГІСТЕРСЬКУ ДИПЛОМНУ РОБОТУ
Дата31.03.2013
Розмір72.85 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Інформатика > Диплом
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний економічний університет
Факультет економічної інформатики
Кафедра інформаційних систем

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МАГІСТЕРСЬКУ ДИПЛОМНУ РОБОТУ
студентів спеціальностей

«Інформаційні управляючі системи та технології»,

«Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

Харків – 2011

Загальні положення.

1.1.Виконання магістерської роботи є заключним етапом підготовки магістра та має на меті:

систематизацію, закріплення практичних навичок, набуття та розвиток нових теоретичних знань для вирішення поставлених наукових та науково-практичних завдань;

оволодіння методиками проведення теоретичних та практичних (експериментальних) досліджень;

розвиток навичок щодо самостійного виконання науково-дослідних робіт на основі використання сучасних підходів до проведення наукових досліджень;

придбання досвіду щодо систематизації отриманих результатів та формування висновків щодо визначення подальшого розвитку наукового дослідження.

1.2. Вибір, обґрунтування актуальності та основних очікуваних результатів.

Теми робіт повинні відповідати напрямку підготовки відповідно до спеціальностей (спеціалізацій). Студент має право (поряд із запропонованими темами з боку керівника) самостійно запропонувати тему своєї роботи відповідно з попередньою, яка ним виконувалася, та узгодити її з науковим керівником. Теми робіт повинні відповідати тематиці науково-дослідних робіт, що проводяться на кафедрі в рамках підготовки за магістерськими програмами.

1.3. Призначення наукового керівника.

Наукове керівництво, як правило, здійснюється докторами наук, професорами за профілем випускаючої кафедри, а також викладачами, які мають науковий ступінь кандидата наук та досвід викладацької та науково-дослідної діяльності не менше 10 років. У якості консультантів для підвищення рівня робіт можуть залучатися науково-педагогічні працівники вищих закладів освіти, які мають значний досвід досліджень по темам робіт.

1.4. Затвердження теми роботи та наукового керівника здійснюється згідно з положенням про підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного (ОК) рівня «магістр» за даною спеціальністю. Можлива зміна теми та керівника роботи, що затверджується на засіданні кафедри із вказівкою причин зміни.

Затвердження тем робіт виконується не пізніше, ніж за 2 місяці до захисту роботи в ДЕК.

1.5. Автор роботи – магістр – несе відповідальність за обґрунтованість, достовірність, результати проведених в роботі досліджень та положень, які мають теоретичний та практичний характер.

1.6. Оформлення магістерської роботи у вигляді пояснювальної записки здійснюється відповідно до вимог стандарту про оформлення звітів про НДР (ДСТУ 3008-95. державний стандарт України. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення).

1.7. Ілюстративний матеріал для пояснення та візуалізації отриманих в роботі результатів для оприлюдненого захисту повинен бути виконаний у вигляді презентації та відповідати цим результатам.

1.8. Зміст пояснювальної записки магістерської роботи визначається методичними рекомендаціями, що розробляються провідними фахівцями випускаючої кафедри за відповідним напрямком підготовки (спеціальністю).
2. Загальні вимоги до дипломних магістерських робіт.

2.1. Магістерська робота є кваліфікаційною науковою роботою. Вона виконується самостійно під керівництвом наукового керівника роботи на базі отриманих на протязі навчання знань, а також знань, самостійно придбаних в процесі виконання завдань роботи. Робота повинна відповідати специфіці спеціальності (спеціалізації).

2.2. Результати роботи повинні бути викладені системно, бути закінченими та свідчити про те, що її автор володіє сучасними методами проведення наукових (науково-технічних) досліджень та навичками самостійного виконання поставлених наукових завдань.

2.3. Результати роботи повинні бути чітко структурованими щодо викреслення теоретичної та експериментальної частин, що входять до складу основної частини.

2.4. Зміст роботи повинен включати:

вступ, який відбиває стислу характеристику проблеми та обґрунтовує актуальність роботи;

формулювання мети дослідження, складу наукових (науково-технічних) завдань на основі аналізу підходів, методологій, методів, що наведені в вітчизняних та закордонних літературних джерелах;

самостійний аналіз підходів до вирішення завдань з обґрунтуванням (на основі аналізу та синтезу та узагальнення проаналізованих матеріалів, визначення недоліків та переваг окремих методів) та вибору підходу, методології, методу для вирішення поставлених в роботі завдань;

викладання одержаних результатів відповідно до теоретичної та експериментальної частин роботи із оцінкою:

в теоретичній частині: новизни – вперше, отримало подальший розвиток, вдосконалено – теоретичних результатів;

в практичній частині: адекватності, достовірності (вірогідності) побудованих моделей, візуалізації результатів (або процесу їх отримання) з метою поліпшення їх інтерпретації (представлення) за допомогою існуючого або розробленого програмного забезпечення.

2.5. В процесі виконання та захисту роботи магістр повинен продемонструвати:

в цілому – певний рівень компетентності як фахівця за напрямком даної спеціальності, який відповідає сучасним вимогам до його підготовки;

вміння та навички щодо володіння сучасними методами проведення наукових досліджень;

здатність самостійно аналізувати існуючі в обраній для проведення дослідження області проблеми та підходи до їх вирішення;

здатність до наукового аналізу отриманих результатів;

здатність чітко формулювати основні результати та висновки щодо поставлених в роботі завдань;

уміння оцінювати результати проведених досліджень з точки зору їх теоретичного значення та практичної цінності;

уміння формулювати наступні завдання в даному напрямку з урахуванням основних отриманих в роботі результатів.3. Структура роботи.

3.1. Робота складається зі вступної та основної частин, висновків, додатків.

3.2. Вступна частина включає: титул, завдання, реферат, зміст.

3.3. Реферат (обсягом до 300 слів) на українській та англійській мовах повинен включати:

відомості про обсяг роботи, кількість рисунків, таблиць, додатків, кількість посилань;

мету роботи;

об’єкт та предмет дослідження;

підходи та методи дослідження;

основні теоретичні та практичні результати;

рекомендації щодо використання результатів роботи;

пропозиції щодо можливих напрямків розвитку;

ключові слова (до 10), які відбивають зміст дослідження.

3.4. Зміст повинен включати:

вступ; найменування усіх розділів (пунктів, підпунктів) основної частини; висновки; перелік посилань; додатки із зазначенням сторінок, на яких вони розташовані.

3.5. У вступі викладається:

оцінка сучасного стану вирішення проблеми;

актуальність роботи;

мета роботи;

об’єкт та предмет дослідження;

перелік завдань роботи.

3.6. В основній частині викладається:

загальна постановка задачі з визначенням ступеня її новизни;

формулювання об’єкту та предмету дослідження;

аналіз, обґрунтування та вибір методів та методик проведення дослідження;

модель, що покладена в основу дослідження, із теоретичним описом її складових (компонент) та обґрунтуванням її застосування для даного методу;

експериментальне дослідження моделі за допомогою методів статистичного або імітаційного моделювання; оцінку адекватності результатів моделювання, яка свідчить про допустимість (з описом обмежень, якщо вони є) її використання;

формулювання результатів проведених досліджень відповідно до поставлених завдань;

формулювання висновків та подальших напрямків проведення дослідження.

3.7. Перелік посилань наводиться на новому аркуші відповідно до порядку її цитування за текстом пояснювальної записки або за алфавітом.

3.8. До додатків можуть бути включені:

матеріали, які через форму подання не включені до основної частини та доповнюють (детально пояснюють) отримані результати (методики, інструкції, програмне забезпечення, схеми тощо);

додаткові матеріали (малюнки, таблиці), які загромаджують текст записки та є проміжними або мають допоміжний характер.

4. Оцінювання дипломної магістерської роботи.

4.1. Оцінювання роботи виконується на основі:

відгуку наукового керівника в письмовій формі, в якому визначається загальна оцінка отриманих результатів і процесу виконання завдань магістром на протязі проведення дослідження;

зовнішньої рецензії в письмовій формі зі вказівкою загальної оцінки (за 12-ти бальною шкалою);

результатів прилюдного захисту роботи в ДЕК.

4.2. Для об’єктивного оцінювання магістерської роботи в зовнішній рецензії можна рекомендувати використання таких параметрів та характеристик:

актуальність;

теоретична новизна (її рівень);

оцінка отриманих теоретичних результатів;

рівень обґрунтованості проведених експериментальних досліджень;

наявність використання сучасних інформаційних технологій, спеціалізованих програмних пакетів, засобів моделювання та проектування складних систем та об’єктів тощо;

відповідність результатів роботи поставленій меті та завданням;

науковий стиль та логіка проведення дослідження.

Всі зазначені параметри повинні бути послідовно наведені в рецензії, яку дає має надавати спеціаліст у даній галузі наукового знання.

4.3. На оприлюдненому захисті роботи в ДЕК магістр повинен показати:

вміння стисло викласти мету, основні завдання та результати роботи;

рівень знань в предметній області проведених досліджень – теоретичний, методичний, науково-практичний;

здатність до самостійного поглибленого аналізу та вирішення наукових проблем;

уміння інтерпретації та пояснення отриманих результатів.

4.4. За результатами захисту роботи магістру виставляється оцінка (за 12-ти бальною шкалою), яка підсумовує оцінки наукового керівника, рецензента та думку усіх членів ДЕК.


Схожі:

На магістерську дипломну роботу
В підсумковій частині відзиву робиться загальний висновок щодо підготовленості студента (рівня підготовки) до дослідної та інженерно-технічної...
РЕЦЕНЗІЯ На дипломну роботу студента ОКР «бакалавр» Солодюка Олега...
Дипломна робота студента Солодюка О. В. присвячена узагальненню поля комплексних чисел, яке за своїми властивостями дуже близьке...
Відгук на дипломну роботу студента ОКР «бакалавр» Солодюка Олега...
Солодюк О. В. виконав досить великий обсяг роботи, опрацював серйозну монографічну і журнальну літературу, що стосувалось досліджень...
Дипломного проектУ спеціаліста
Типове завдання на дипломну практику за спеціальністю 18010013 «Управління проектами» 2
Феофілов А. К.: [Ін-т громад суп-ва], 2003. 48с. Прокопенко В. І....
Обладнання: Конституція України; Кодекс законів про працю; зразки заяв про прийняття на роботу і звільнення з роботи, зразки резюме;...
Звіт про проведену роботу
В 2013 році розпочато роботу постійно діючої виставки творчих робіт учнів школи. З 21. 01. 2013 року відбулася персональна виставка...
Про роботу із зверненнями громадян в райдержадміністрації за 2012 рік
Згідно з функціональними повноваженнями керівник апарату районної державної адміністрації Футоран Н. К. відповідальна за роботу із...
План конспект уроку Української мови Підготувала та провела Вчитель...
Мета: сформувати уявлення учнів про числівник як частину мови, вчитися визначати морфологічні ознаки числівника; розвивати творчі...
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СТОРОЖ А
Сторож приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської...
2. ХАРАКТЕР РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ПІДРЯДЧИКОМ
ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДЧИК зобов’язується на власний ризик виконати, у відповід­ності до умов Даного Договору, роботу, а ЗАМОВНИК...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка