КАПІТАЛ. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК Альтернативна вартість


Скачати 75.16 Kb.
НазваКАПІТАЛ. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК Альтернативна вартість
Дата22.04.2013
Розмір75.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
КАПІТАЛ. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

Альтернативна вартість — вартість найкращої втраченої можливості; вартість найкращої альтернативи, від якої відмовилися при порівняльному ступені ризику.

Амортизаційні відрахування — щорічне списання частини вартості основного капіталу; частина валових витрат підприємства та джерело відшкодування зношування основних засобів, що утворює фінансові передумови для інвестування.

Амортизація — 1) процес поступового перенесення вартості основного капіталу на новостворену продукцію протягом терміну його корисного використання; 2) процес відновлення вартості основного капіталу за рахунок цільового нагромадження грошових коштів.

Амортизація прискорена — система амортизаційних відрахувань, за якої протягом перших років чи всього амортизаційного періоду забезпечується випереджальне зростання нагромадженої суми амортизаційних відрахувань порівняно з реальними темпами втрати споживчих властивостей і вартості засобів праці.

Витрати виробництва — вартісна оцінка витрат економічних ресурсів, здійснених фірмами для виробництва певного обсягу її Редукції.

Витрати внутрішні — витрати фірми на використання власних інеоплачуваних) ресурсів; недоотримані доходи за найвигіднішої втраченої альтернативи використання власних ресурсів.

Витрати економічні (вмінені) — витрати, які належить здійснити підприємцю, щоб відволікти ресурси від їх альтернативного використання.

Витрати граничні (МС) — збільшення витрат на виробництво ще однієї додаткової одиниці продукції:

де — приріст загальних витрат; — приріст обсягу виробленої продукції.


Витрати загальні (ТС) — сукупні витрати фірми на придбання та використання всіх факторів, необхідних для виробництва певного обсягу продукції; сума постійних і змінних витрат:

ТС = FC + VС.

Витрати змінні (VС) — витрати фірми, безпосередньо пов'язані зі зміною обсягів виробництва (витрати на сировину, електроенергію, оплату праці (відрядну) робітників тощо).

Витрати зовнішні — витрати на оплату економічних ресурсів, постачальники яких не є власниками фірми (витрати на придбання сировини, палива, обладнання, трудових і транспортних послуг тощо).

Витрати постійні (FС) — витрати фірми, що не залежать від зміни обсягів виробництва (витрати на утримання будівель, адміністративного персоналу, орендна плата тощо).

Витрати трансакційні — витрати використання ринкового механізму; витрати, що забезпечують перехід прав власності від одних економічних суб'єктів до інших, охорону цих прав тощо.

Витрати фірми в довгостроковому періоді — витрати фірми у часовому інтервалі, протягом якого змінюються обсяги всіх задіяних ресурсів.

Витрати середні (АТС) — середня величина витрат на виробництво одиниці продукції:Витрати фірми у короткостроковому періоді — витрати фірми у часовому інтервалі, протягом якого змінюються обсяги використання одного ресурсу.

Капітал — складні багаторівневі та багатоаспектні соціально-економічні відносини, що визначають самоорганізацію господарського життя, спрямовану на самозростання вартості; у вузькому розумінні — самозростаюча авансована вартість, певні вкладення або активи, які уможливлюють отримання доходу.

Капітал венчурний — ризиковий капітал, що функціонує в інноваційній сфері, забезпечуючи комерціалізацію нововведень.

Капітал власний — капітал, вкладений власником фірми; визначається як різниця між сукупними активами фірми та її зобов'язаннями.

Капітал-власність — капітал, який перебуває у власності кредитора.

Капітал залучений — капітал, що формується за рахунок розміщення цінних паперів та отримання банківського кредиту.

Капітал інтелектуальний — нагромаджена у процесі інтелектуальної діяльності сукупність знань, досвіду, навичок, здібностей і взаємовідносин, що мають економічну цінність і використовуються з метою отримання доходу.

Капітал людський — міра втіленої у людині здатності приносити дохід; нагромаджені в результаті інвестицій творчі здібності, професійний досвід, здоров'я працівника.

Капітал оборотний — частина промислового капіталу, що функціонує у вигляді предметів праці, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів (зокрема, заробітної плати), обертаючись і переносячи свою вартість на новостворену продукцію протягом одного виробничо-технологічного циклу.

Капітал основний — частина промислового капіталу, що функціонує у натуральній формі засобів виробництва протягом кількох виробничо-технологічних циклів, частинами переносячи свою вартість на новостворену продукцію.

Капітал позичковий — грошовий капітал, який надається в позику та приносить власнику процентний дохід.

Капітал промисловий — капітал, який застосовується у сфері матеріального та нематеріального виробництва з метою отримання прибутку.

Капітал реальний — капітал, що обслуговує рух промислового капіталу, відіграє визначальну роль у створенні доходу, втілюючись у матеріально-речові, грошові та духовні цінності.

Капітал соціальний — капітал, втілений у соціальних зв'язках та відносинах, заснованих на довірі як концентрації очікувань та зобов'язань, що спонукають суб'єктів господарювання до ефективніших дій з метою досягнення спільних цілей.

Капітал торговельний — капітал, який функціонує у сфері товарного обігу, забезпечуючи одержання торговельного прибутку.

Капітал фіктивний — капітал, втілений у цінних паперах (акціях, облігаціях тощо), який приносить дохід їх власнику, здійснюючи самостійний, відмінний від реального капіталу, рух на ринку цінних паперів.

Капітал-функція — запозичений капітал, який функціонує в певній галузі.

Кругооборот промислового капіталу — безперервний рух капіталу за трьома стадіями із послідовною зміною форм і поверненням до своєї початкової форми у збільшеному, як правило, обсязі.

Маса прибутку — абсолютний обсяг прибутку в грошовому вираженні.

Моральне зношування основного капіталу — техніко-економічне старіння елементів основного капіталу, що виявляється у втраті доцільності їхньої подальшої експлуатації внаслідок появи дешевших або досконаліших засобів праці.

Моральне зношування основного капіталу другого виду — зношування основного капіталу, зумовлене винайденням нових, ефективніших за наявні, засобів праці, застосування яких поліпшує якісні характеристики та здешевлює продукцію, що випускається.

Моральне зношування основного капіталу першого виду — зношування основного капіталу, зумовлене здешевленням його елементів внаслідок підвищення продуктивності праці в галузях, що виробляють машини та обладнання, подібні до тих, які використовуються на діючих підприємствах.

Норма амортизації — виражене у відсотках відношення річної суми амортизації до вартості елементів основного капіталу:

А' —норма амортизації; А — сума амортизаційних відрахувань за рік; K — вартість авансованого основного капіталу.Норма прибутку — показник, що характеризує ступінь прибутковості капіталу і визначається як виражене у відсотках відношення маси прибутку до всього авансованого капіталу:де — норма прибутку; — маса прибутку; К — вартість авансованого основного капіталу.

Оборот промислового капіталу — безперервно повторюваний кругооборот капіталу, в результаті якого авансовані кошти повністю повертаються до своєї початкової форми.

Прибуток — виражений у грошовій формі дохід підприємця на вкладений капітал, різниця між загальною виручкою від реалізації (валовим доходом) і сукупними витратами фірми на виробництво певного обсягу продукції.

Прибуток бухгалтерський — різниця між валовим доходом (виручкою від реалізації продукції) та бухгалтерськими (зовнішніми) витратами виробництва певного обсягу продукції.

Прибуток економічний — різниця між валовим доходом та економічними (зовнішніми і внутрішніми, з урахуванням нормального прибутку) витратами виробництва певного обсягу продукції.

Прибуток нормальний — звичайний для галузі дохід від використання економічних ресурсів; мінімальний дохід, який стимулює підприємця продовжувати справу, залишаючись у певній сфері бізнесу.

Прибуток чистий — прибуток, який залишається у розпорядженні підприємця після розрахунків з бюджетом за податковими та обов'язковими платіжними зобов'язаннями.

Фізичне зношування основного капіталу — зношування, що відбувається у процесі виробничого споживання елементів основного капіталу, а також під фізико-хімічним впливом навколишнього природного середовища.

Швидкість обороту капіталу — кількість оборотів авансованого капіталу за рік.

Схожі:

Прибуток, його норма і напрями використання
Бухгалтерський прибуток — це виручка фірми за вирахування явних, зовнішніх витрат виробництва (у радянській економічній літературі...
План Економічний та бухгалтерський підходи до оцінки діяльності фірми....
Витрати виробництва – це вартість всіх видів факторів виробництва, що витрачаються для виготовлення певної кількості товарів, послуг,...
Урок вивчення нового матеріалу. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ Нагадати...
Раціональний виробник. Прояви обмеженості виробничих ресурсів, відтворювані та невідтворювані ресурси. Виробничі можливості. Альтернативні...
Методика розрахунку оптових та роздрібних цін на товар. Методи встановлення...
Ціна – це грошове відображення вартості товару, а вартість конкретного товару – це втілена і уречевлена в цьому суспільна праця....
Лекція 12. Нормативні витрати Зміст Поняття нормативних витрат і система «стандарт-кост»
Разом з аналізом поводження витрат і аналізом «витрати — обсяг — прибуток» нормативні витрати забезпечують в обліковій системі основу...
Витрати виробництва
Наприклад, для виробництва велосипедів використовуються металеві труби, які можна застосувати при створенні дитячих візків, каркасів...
Тема: Види та організаційно-правові форми торговельних підприємств Мета
Природно, що виробниче підприємництво має бути прибутковим, відшкодовувати зроблені витрати. Вважають, що організація нового виробництва...
До рядка 06 27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Таблиця Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин
утворюється у результаті відрахування з національного доходу ко­штів...
Даний показник розраховується у двох формах: вартісній (новостворена вартість за певний період, як правило, за рік) та матері­ально-речовій...
БІЗНЕС-ПЛАН на 2010 р. “
Виробництво текстильних товарів не капіталомістке, витрати швидко окуповуються і притока інвестицій в цю галузь сприяла б стабілізації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка