ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 184.39 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Дата06.03.2016
Розмір184.39 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Мiнiстерство освiти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”

ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор ХАІ з НПР

______________ В.М. Павленко

25” лютого 2015 р.

Фахове вступне випробування зі спеціальності:

7.(8)05050105 «Інженерія логістичних систем»
Програму затверджено на кафедрі теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем № 7 від “ 28січня 2015 р.
Заступник завідувача кафедри., к.т.н, доцент С. І. Пшеничних

Програму погоджено НМК факультету авіаційних двигунів
Голова НМК факультету, д.т.н., професор А. І. Долматов

Харків 2015

Вступ

Фахове вступне випробування по спеціальності 7.(8)05050105 «Інженерія логістичних систем» складається з п’яти дисциплін:

– "Фізико-технічні основи роботизованого виробництва",

– "Технологічні основи роботизованого виробництва",

– "Пристрої електроніки та автоматики ",

– "Основи гнучкого виробництва",


– "Логістика".

Згідно п. 5.2 Правил прийому до Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2015 р. результат фахового випробування визначається за 100-бальною шкалою.


Програма з дисципліни «Фізико-технічні основи роботизованого виробництва»
1. Інструментальні матеріали, які застосовуються у виготовленні лезового інструменту. Інструментальні сталі. Тверді сплави. Мінералокераміка. Надтверді матеріали.

2. Фізичні основи різання матеріалів. Основні поняття та визначення, які використовуються в описі процесів обробки. Процеси деформування та руйнування матеріалів при різанні. Теплові процеси та методи оцінки температури у зоні різання. Фізичні процеси, які виникають у зоні контакту інструменту та матеріалу, який обробляється. Вплив технологічних середовищ на процес різання матеріалів.

3. Обробка точінням, струганням та довбанням. Призначення та основні види точіння. Типи токарних різців, їх конструктивні особливості та геометричні параметри. Характеристики режимів різання при точінні. Сили, діючи на різець та заготівку у процесі точіння. Методи призначення режимів різання при точінні.

4. Свердління, зенкування та розгортання. Призначення та основні типи свердел. Конструкція та геометрія спірального свердла. Сили різання при свердлінні, зенкуванні та розгортанні. Знос та стійкість свердел. Особливості процесу різання при свердлінні. Зенкування та розгортання. Зенкери та розгортки.

5. Обробка фрезеруванням та протягуванням. Різновиди фрез та їх геометрія. Схеми різання та січення зрізу при фрезуванні. Сили різання та рівномірність процесу фрезування. Знос та стійкість фрез. Скорість різання та методики визначення режимів різання. Різновидність протягування й типи протяжок. Схеми різання при протягуванні. Знос та стійкість протяжок. Вибір режимів різання.

6. Нарізування й обробка зубчастих коліс. Нарізання зубчастих коліс методами копіювання та обкатки. Прикінцеві операції обробки зубчастих коліс. Фрезерування різьб.

7. Нарізання та накатування різьб. Загальні відомості. Нарізання різьб різцями. Нарізання різьб мітчиками. Нарізання різьб плашками. Накатування різьб.

8. Абразивна обробка. Абразивні інструменти та їх характеристики. Види шліфування. Процес різання при шліфуванні. Сили різання при шліфуванні. Зніс та стійкість абразивних інструментів. Основні положення з вибору інструменту та призначенню режимів різання.
Література

 1. Физико-технические основы роботизированного производства/Г.И. Костюк. – Учеб.пособие. - Харьков: «ХАИ», 2006. – 612с.

 2. Физико-технические основы роботизированного производства/Ю.В. Широкий, Г.И. Костюк. – Лабораторный практикум. – Харьков: «ХАИ», 2009. – в 2-х частях.

 3. Костюк Г.И. Эффективный режущий инструмент в покрытием и упрочненным слоем. – Харьков: АИНУ, 2003. – 412с.

Програму розробили:
к.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки,

машинознавства та роботомеханічних систем М.С. Романов

Програма з дисципліни «Технологічні основи роботизованого виробництва»
1. Машина як об'єкт виробництва. Поняття про машину. Енергетичні, виробничі та інформаційні машини. Показники якості машин. Відображення функцій машин в технічних вимогах до взаємодії машини і людини, машини та навколишнього середовища

2. Поняття про машинобудівне підприємство, виробничий і технологічний процеси, основні і допоміжні процеси. Характеристика машинобудівного виробництва як цілісної системи. Структура машинобудівного підприємства. Функції підсистем управління, складування, виготовлення заготовок і їх обробки, складання машин, технологічної підготовки виробництва. Основні, допоміжні та сервісні процеси, як складові частини виробничого процесу. Технологічна і предметна спеціалізація виробництва.

3. Загальний огляд застосовуваних методів одержання заготівель і способів їх обробки. Огляд і характеристика видів і способів виговиготовлення заготовок деталей машин: лиття, кування, штампування, листовий та сортовий прокат, поперечно-клиновий прокат, заготівлі з гуми і пластмас, порошкова металургія. Термічна обробка: призначення, види і способи залежно від призначення. Види і способи механічної обробки, електрофізичні і електрохімічні методи обробки.

4. Характеристика структурних елементів технологічного процесу. Поняття про технологічну операцію і її складових елементах: установі, позиції, технологічному і допоміжному переході, робочому та допоміжному ході, прийомі, - про налагодження і підналагодження у відповідності з ГОСТ 3.1109-82. Поняття про складний перехід, суміщення переходів, багатопозиційну обробку.

5. Характеристика типів виробництва. Поділ машинобудівного виробництва на типи і коефіцієнт закріплення операцій (Кз.о.) у відповідності з технічними нормативними правовими актами: ГОСТ 3.1121-84 і ГОСТ 14.004-83. Визначення основних термінів і понять: тип виробництва, обсяг і програма випуску продукції, виробнича партія, такт і ритм випуску - у відповідності з технічними нормативними правовими актами: ГОСТ 3.1109-82 і ГОСТ 14.004-83. Характеристика типів виробництва по технологічним і організаційним ознакам. Принципи концентрації і диференціації.

6. Технологічність конструкцій машин. Характеристики процесу. Поняття про технологічність. Виробнича та експлуатаційна технологічність. Технологічна раціональність. Конструктивно-технологічна спадкоємність. Основні терміни та визначення: технологічність конструкції виробу, забезпечення технологічності конструкції виробу, відпрацювання конструкції виробу на технологічність, технологічний контроль конструкторської документації - у відповідності з ГОСТ 14.205-83. Правила забезпечення технологічності конструкцій виробів відповідно до ГОСТ 14.201-83 та конструкцій деталей на всіх стадіях її розробки. Оцінка технологічності конструкції машин. Якісні і кількісні методи оцінки технологічності конструкції.

7. Технологічність конструкцій деталей. Загальні вимоги до деталей машин. Вимоги до технологічності заготовок деталей машин і до їх механічній обробці. Необхідність відпрацювання конструкцій деталей на технологічність при розробці технологічних процесів. Приклади деяких конструктивних рішень, що забезпечують технологічність типових деталей.

8. Бази і принципи базування в машинобудуванні. Поняття про бази і базування. Основні, допоміжні і вільні поверхні деталі. Визначення термінів і загальних понять: правило шести точок, базування, база, проектна база, дійсна база, комплект баз, опорна точка, класифікація баз за призначенням, позбавленим ступеням волі і характеру прояву, схеми базування призматичних, довгих і коротких циліндричних деталей, зміна баз; похибка базування, закріплення, установки - у відповідності з ГОСТ 21495-76. Базування по розмітці, вивіркою, сполученням. Поняття про чорнову і чистову бази. Рекомендації по ув'язці чорнових і чистових баз. Вимоги, пропоновані до чорнових баз, вплив вимог щодо забезпечення принципів суміщення і постійності баз на вибір чистових баз. Умовні позначення опор і затисків в відповідно з ГОСТ 3.1107-81.

9. Точність виробів і методи забезпечення точності. Основні терміни та визначення. Фактори, що визначають точність обробки. Причини, що викликають похибки механічної обробки. Точність верстатів, пристосувань, інструментів. Жорсткість технологічної системи. Температурні похибки. Поняття про економічну і досяжну точності. Точність при різних способах обробки. Дані про економічну точність обробки на металообробних верстатах різного типу. Методи визначення похибок, що виникають при механічній обробці (статистичний і розрахунково-аналітичний). Способи забезпечення необхідної точності.

10. Якість поверхонь деталей машин і методи забезпечення заданої якості поверхонь. Визначення та основні поняття. Причини виникнення хвилястості і шорсткості при механічній обробці і способи їхнього зменшення. Вплив якості поверхні на експлуатаційні властивості деталей машин. Методи і засоби оцінки шорсткості. Взаємозв'язок шорсткості обробленої поверхні і що досягається при обробці розмірної точності. Шорсткість, що досягається різними видами механічної обробки. Рекомендації по вибору чисельних значень і параметрів шорсткості у відповідності з ГОСТ 2789-73.

11. Вибір способів обробки і базування для забезпечення заданої точності і якості поверхонь. Класифікація способів обробки різних поверхонь залежно від забезпечуваною ними розмірної та геометричної точності форми поверхонь, якості поверхонь і точності взаємного розташування поверхонь і осей у відповідності зі стандартами. Вплив вибору технологічних баз на точність механічної обробки поверхонь деталей. Застосування типових способів обробки зовнішніх і внутрішніх циліндричних, плоских і торцевих, фасонних поверхонь деталей і встановлення послідовності обробки для забезпечення необхідної точності і якості оброблених поверхонь.

12. Заготовки деталей машин. Технологічні вимоги до заготівель, оброблюваних на різному металорізальному обладнанні. Вимоги до вибору заготовок для верстатів з ЧПУ. Вплив правильного вибору виду заготовок на техніко-економічні показники технологічного процесу: трудомісткість, собівартість, продуктивність. Основні напрямки в машинобудуванні по застосуванню безвідходної технології виготовлення деталей та економії коштів на заготівельному виробництві. Попередня обробка заготовок: правка та калібрування, відрізка і центрування, обробка литих і кованих заготовок.

13. Припуски на механічну обробку. Поняття про припусках: загальному, операційному, операційних розмірах і допустимих відхилень на них. Завищені, занижені, оптимальні припуски. Вплив величини припусків на економічність технологічного процесу. Фактори, що впливають на величину припуску. Методи визначення припусків, операційних розмірів і відхилень на них: розрахунково-аналітичний, дослідно-статистичний. Схеми розташування припусків, операційних розмірів і відхилень.

14. Теорія розмірних ланцюгів. Основні поняття і визначення. Постановка задачі і виявлення розмірного ланцюга.
Література

 1. Махаринский Е.И., Горохов В.А. Основы технологии машиностроения – Мн.: Выш.Шк.,1987.

 2. Егоров М. Г., Дементьев В. И., Дмитриев В. И. Технология машино-строения – М.:, 1976.

 3. Антонюк В.Е Конструктору станочных приспособлений: Справ. Пособие - Мн: Беларусь, 1991.

 4. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К.Мещерякова. М.: Машиностроение. 1985. Т1.656с.; Т2. 496с.

 5. Гжиров В. И., Серебреницкий П. П. Программирование обработки на станках с ЧПУ. – Л.: Машиностроение, 1990


Програму розробили:
к.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки,

машинознавства та роботомеханічних систем Н.В. Руденко

Програма з дисципліни "«Пристрої електроніки та автоматики»
1. Загальні відомості теорії інформації. Ентропія. Кількість інформації. Похибки вимірювання та закони їх розподілу. Методи вимірювання. Статистичні методи обробки даних.

2. Елементи теорії вимірювань. Похибки та їх обчислення. Визначення фундаментальних понять теорії вимірювань. Міра. Еталон. Вимірювання. Датчик. Первинний вимірювальний перетворювач. Вимірювальний засіб та його метрологічні характеристики. Принципи вимірювання. Логометричні вимірювання.

3. Вимірювання, як статистичне дослідження. Математичне очікування, дисперсія, кореляційна функція та спектр стаціонарного випадкового процесу. Методи обчислення нестаціонарних стохастичних процесів. Фрактальна мiра. Принципи вимірювання. Вимiрювальнi сигнали датчиків, як випадковий процес. Характеристики сталості випадкових процесів та її оцінки.

4. Математичне забезпечення процесу вимірювань. Математичні методи корекції похибок вимірювань. Лінеаризація передаточної характеристики первинного вимірювального перетворювача. Методи програмної фільтрації та корекції накопичених даних.

5. Резистивні датчики та їх використання у техніці. Резистивні датчики. Тензорезистивні датчики силомоментних вимірювань. Резистивні датчики кутових та лінійних переміщень. Потенціометричні датчики. Тактильні датчики на штучних волокнах.

6. Індуктивні вимiрювальнi перетворювачі кутових та лiнiйних відстаней.

Індуктивні датчики кутових та лінійних переміщень роботів. Iндуктосини та обертовi трансформатори. Електромагнітні датчики. Індуктивні датчики витрати рідини. Кондуктометри.

7. Сельсинні та магнитосинні системи вимірювання. Загальні принципи сельсинної та магнітосинної систем вимірювання. Принципи побудови інформаційних та силових сельсинних систем (СС) автоматики. Використання СС у системах керування станками та роботами. Фазові системи ЧПУ.

8. Магнiтометричнi сенсори та iх використання. Обчислення магнітних величин. Магнiторезистивнi сенсорнi перетворювачi та їх використання в технiцi (Honeywell). Системи навiгацiї та магнiтнi паспорти технологічного обладнання. Магнiтометрiя та iї використання в технiцi. Магнiтнi методи вимiрювання вiдстаней. Методи вимірювання сили току. (Hall sensor).

9. Ємнісні датчики змінних стану. Ємнісні датчики кутових та лінійних переміщень. Вимірювальні перетворювачі ємнісних датчиків. Цифрові фоторастрові датчики лінійних та кутових переміщень принцип дії та використання у промислових системах автоматики. Завадостійке кодування інформації.

10. Оптичнi вимiрювальнi перетворювачi та методи вимiрювань. Свiтлотехнiчнi фізичні одиниці. Явища зовнішнього та внутрішнього фотоефекту. Фоторезистивний ефект. Фотогальванічний ефект. Технiчнi характеристики оптичних перетворювачів. Фотоелектричні та фоторастровi датчики лiнiйних та кутових відстаней.

11. Вимірювальні пристрої на базі ОКГ. Лазерні вимірювачі. Принципи використання когерентних джерел оптичного випромінювання: часо-імпульсний вимірювач дальності, тріангуляційний вимірювач дальності, лазерний інтерферометр; лазерний спектрометр. Доплеровський оптичний локатор. Методи отримання голографічних зображень.

12. Вимірювання температури. Термометр опору. Пірометр. Засоби та пристрої вимірювання температури, напівпровідникові датчики температури. Пірометри. Вимірювальні перетворювачі до датчиків температури. Термометри опору.

13. Вимірювання швидкості, прискорення та витрат. Засоби та методика вимірювання швидкості обертання. Тахогенератори, фоторастрові перетворювачі, акселерометри. Вимірювання швидкості. Вимірювальні перетворювачі витрат рідини. Кондуктометри.

14. Акустичні вимiрювальнi сенсори та системи вимірювань. Методи обробки та первинні перетворювачі інформації. Диференцiальнi вимірювальні схеми. Чутливість та лінійність схем вимірювання. Вимоги до них. Методи вимірювання вiдстанi до об’єкту. Вимірючі щільності середовища.

15. Статистичні вимірювальні системи. Статистичні вимірювальні системи. Кореляційні вимірювальні пристрої. Вимірювачі дисперсії. Корелометри. Методи визначення кореляційних залежностей, методи визначення спектральних характеристик.

16. Системи технічного зору. Системи технічного зору. Призначення, властивості та загальні технічні характеристики. Повний телевізійний сигнал (ПТС) та методи його формування у передавачі телевізійного зображення. Принципи передачі телевiзiйних зображень. Приймачі та передавачі телевiзiйного сигналу. Tелевiзiйнi вимiрювальнi системи та принципи розпізнання образів.

17. Методи Ц/А та А/Ц перетворення. Методи вводу аналогової інформації у системах керування роботизованими об'єктами АЦП послідовного наближення. АЦП подвійного інтегрування. АЦП на базі перетворення напруга/частота. Характеристики та параметри перетворювачів.

18. Елементи теорії автоматичного регулювання. Загальні відомості теорії автоматичного регулювання. Види цифрових регуляторів. Пропорційний, пропорційно-iнтегруючий та ПIД регулятори. Діаграма Боде, як інструмент опису сталості регулювання. Компенсуючий вимірювальний перетворювач.

19. Автоматизовані вимірювальні системи та роботи. Автоматизовані системи вимірювань. Вимірювальні машини (КВМ) та роботи. Вимірювальні цикли сучасних систем керування верстатами з ЧПУ. Параметри та характеристики автоматичних вимірювальних систем.
Література

 1. Прянишников В.А. Электроника. Полный курс лекций.С-Пб., «Корона принт» 2003.

 2. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. М., Мир, 1983.

 3. П.Хоровиц, У.Хилл. Искусство схемотехники. М. Мир. 1986.

 4. Белявский А. В. и др. Устройства электроники и автоматики. Харьков, НАУ ХАИ, 2013 – 80с.

 5. Погрiбний В.О. Iнформацiйнi та процесорнi пристрої роботiв i систем управлiння./ Київ. Навчально-метод. кабiнет з вищої освiти при Мiнвузi УРСР, 1990.

 6. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин. Л., Энергоатомиздат, 1983.

 7. Мандельброт. Фракталы.

Програму розробили:
Старший викладач кафедри теоретичної механіки,

машинознавства та роботомеханічних систем О.В. Бєлявський
Програма з дисципліни «Основи гнучкого виробництва»
1. Призначення гнучких виробничих систем механічної обробки. Загальні положення. Структура гнучких виробничих систем. Основні вимоги під час проектування гнучких виробничих систем.

2. Схеми керування гнучкими виробничими системами. Ієрархічна система керування різними рівнями гнучкої виробничої системи.

3. Гнучкі виробничі модулі (ГВМ). Загальна характеристика як основного елемента ГВС. Склад обладнання.

4. Промислові роботи та верстати з ЧПК як елементи гнучких виробничих модулів (ГВМ) та роботизованих технологічних комплексів (РТК). Характеристика верстатів токарної та свердлильно-фрезерно-разточної групи. Шліфувальні верстати. Типи компоновок РТК механічної обробки.

5. Загальні принципи організації потоку деталей та заготовок. Загальна характеристика та схема.

6. Пристрої зміни та закріплення заготовок. Способи базування та закріплення заготовок. Роботи. Автооператори. Прийомно-передаючі агрегати.

7. Пристрої накопичення деталей та заготовок. Касети. Магазини. Контейнери. Палети. Універсальні зборочні пристрої.

8. Пристрої транспортування деталей та заготовок. Робокари. Промислові роботи. Конвеєри.

9. Загальні принципи організації потоку інструментів. Загальна характеристика та схема.

10. Пристрої зміни та закріплення інструментів. Пристрої верстатів. Автооператори. Уніфікована автоматизована система зміни інструмента.

11. Пристрої накопичення інструментів. Пристрої транспортування інструментів. Типи пристроїв накопичення інструментів. Револьверні головки. Магазини багатошпіндельних гільз. Магазини цепного, стелажного, дискового та барабанного типу. Касети. Робокари. Конвейери. Промислові роботи.

12. Технологічні проблеми видалення стружки. Загальна структурна схема автоматичної системи видалення залишків виробництва. Рекомендації щодо видалення стружки із зони різання станків з ЧПК.

13. Пристрої для ламання стружки. Стружколоми. Методи управління режимами різання. Вібраційний метод.

14. Пристрої для видалення стружки із зони різання та від станка. Застосування змазувально-охолоджуючих технологічних засобів. Скребкові транспортери. Агрегати видалення стружки. Пневматична та гідравлічна системи стружковидалення. Змазувально-охолоджуючі речовини. Способи їх подання. Покриття ріжучих інструментів.

15. Склад технічних пристроїв контролю та номенклатура параметрів, що контролюються. Основні положення. Структурна схема системи автоматизованого контролю. Перелік основних параметрів системи СПІД (станок-пристрій-інструмент-деталь) та умови застосування пристроїв контролю.

16. Пристрої контролю справності основних систем технологічного та допоміжного обладнання. Пристрої для визначення наявності технологічних об'єктів, їх положення у просторі та ідентифікації. Штатні, додаткові та спеціальні контрольно-вимірювальні пристрої технологічного та додаткового обладнання ГВМ. Індикатори контакту  щупові головки. Інфракрасні, фотоелектричні системи.

17. Пристрої контролю стану ріжучого інструменту. Оптоелектронний датчик положення. Фотоелектричний пристрій контролю. Лазерний вимірювач розмірів.
Література

 1. Костюк, Г.И. Гибкие производственные модули механической обработки. Часть 1 [Текст]: учеб. пособие / Г.И. Костюк, О.О. Баранов, М.С. Романов. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2011.  92 с. 

 2. Костюк, Г.И. Гибкие производственные модули механической обработки. Часть 2 [Текст]: учеб. пособие / Г.И. Костюк, О.О. Баранов, М.С. Романов. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2011.  92 с. 

 3. Бокин М.Н. Проектирование гибких производственных систем: Учебное пособие. – Л.: ЛМИ, 1986. – 184 с.

 4. Организация группового производства /Под ред. С. П. Митрофанова. – Л.: Лениздат, 1980.

 5. Гибкое автоматическое производство /Под ред. С. А. Майорова. – Л.: Машиностроение. 1985.Програму розробили:
к.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки,

машинознавства та роботомеханічних систем О.О. Баранов

Програма з дисципліни «Логістика»
1. Теоретична концепція логістичної системи.

Походження терміну "Логістика", етапи й еволюція розвитку логістики. Основні поняття і визначення. Системи, операції, функції та функціональні області логістики. Парадигми логістики. Глобальна логістика і підходи, фактори глобалізації. Параметри матеріалопотока і логістична стратегія його формування. Функції управління логістичною системою і наукова база для прийняття оптимальних рішень.

2. Системи і моделі логістики. Сутність логістичної концепції побудови моделі транспортного обслуговування споживачів і фірм (Just in time – точно в термін). Перелік робіт для складання узгоджених графіків доставки продукції споживачами і розрахунок деяких елементів у цьому переліку: базовий ринок, потенціал ринку, оптимізація маршрутів та ін. Система "Канбан" - в організації виробництва

3. Логістика постачання.

Функції та завдання логістики матеріально-технічного постачання: особливості закупівельного процесу, типові функції і завдання управління закупівлями в промисловій компанії.

Вибір постачальників: фактори вибору постачальника, методи вибору постачальника.

Управління закупівлями: формування організаційної структури управління постачанням, робота з постачальниками.

4. Логістика розподілу.

Місце логістики розподілу в логістичної системи підприємства: функції та завдання логістики розподілу, взаємодія логістики розподілу з іншими функціональними областями бізнесу.

Взаємодія логістики та маркетингу: області взаємодії, роль логістики в реалізації маркетингових стратегій.

Управління розподілом: структура мережі розподілу, проектування системи розподілу. Управління замовленнями. Формування системи логістичного сервісу і управління обслуговуванням.

5. Транспортна логістика.

Функції та завдання транспортної логістики: особливості транспортного процесу, типові функції і завдання управління транспортними потоками в промисловій компанії.

Інфраструктура і характеристика різних видів транспорту: порівняльні характеристики різних видів транспорту, класифікація вантажів і вантажообіг за видами транспорту, митні аспекти логістики при транспортуванні.

Вибір перевізника: ранжування критеріїв вибору перевізника, рейтингова оцінка і вибір перевізника, оцінка якості транспортно-експедиторських послуг, ціноутворення на ринку транспортних послуг.

Оптимізаційні рішення у транспортуванні: порівняльна характеристика власного і найманого транспорту, ранжування критеріїв та їх кількісна оцінка при виборі виду транспорту, "класична" транспортне завдання, побудова моделі транспортного обслуговування транспортних схем проектів.

Сучасні технології транспортування: сучасні способи транспортування, система міжнародних транспортних коридорів.

6. Логістика запасів.

Функції та завдання логістики запасів: особливості процесу управління запасами, типові функції і завдання управління запасами в промисловій компанії.

Класифікація запасів: запаси як об'єкти управління, АВС- і XYZ- класифікація.

Управління запасами в ланцюгах постачань: методи управління, управління групами запасів А, В і С; X, Y і Z; управління витратами, пов'язаними із запасами в ланцюгах поставок.

Визначення оптимального розміру замовлення на поповнення запасу: розрахунок оптимального розміру запасу із застосуванням формули Уїлсона, розробка алгоритму і моделі управління запасами.

7. Логістика складування. Функції та завдання логістики складування: основні функції та завдання складу, класифікація складів в логістичної системи. Ринок складських послуг. Логістичний процес на складі: формування складської мережі, розробка складського господарства проектування складських зон вантажопереробки, складування запасів на складі.
Література

 1. Гаджинский А.М. Логистика: учебник. – М. Дашков и К, 2009. – 484 с.

 2. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – М.: маркетинг, 1999. – 128 с.

 3. Логистика: учебник / под ред. Б.А. Аникина. – М.: Инфра-М, 2008. – 368 с.

 4. Практикум по логистике: Учебное пособие. – 2-е изд. / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 280 с.

 5. Степанов В.И. Логистика: учебник. – М.: Проспект: Велби. 2006. – 487 с.


Програму розробили:
к.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки,

машинознавства та роботомеханічних систем Н.В. Руденко

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка