Міністерство освіти і науки


Скачати 259.54 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки
Сторінка2/3
Дата24.02.2016
Розмір259.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3


2. ЗМІСТ БАЗИ ДАНИХ ТЕСТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ

РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
СЕМЕCТР № 5
Модуль № 1. Будова металів і сплавів

(назва модуля)
Тема № 1. Первинна кристалізація металів. Методи дослідження

(назва теми)

структури металів та сплавів
Доповніть твердження:

 1. МЕТАЛОЗНАВСТВО – ЦЕ НАУКА, ЯКА ВИВЧАЄ ___________

 2. ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ – ЦЕ ________________________

 3. ОСНОВНИМИ ФІЗИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ МЕТАЛІВ Є _________________________________________________________________

 4. ТВЕРДІСТЬ – ЦЕ ________________________________________

 5. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ТВЕРДОСТІ НАСТУПНІ: ________

 6. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЦНОСТІ ТАКІ: ___________

 7. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТИЧНОСТІ ТАКІ: ______

 8. МІКРОСТРУКТУРА – ЦЕ _________________________________

 9. ЗА ДОПОМОГОЮ МАКРОАНАЛІЗУ МОЖНА ВИРІШИТИ НАСТУПНІ ЗАДАЧІ: _______________________________________________

 10. ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОАНАЛІЗУ МОЖНА ВИРІШИТИ НАСТУПНІ ЗАДАЧІ: __________________________________________________

 11. МЕТАЛИ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ НАСТУПНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ: ______________________________________________________

 12. МЕТАЛИ МАЮТЬ ТАКИ ТИПИ КРИСТАЛІЧНИХ РЕШІТОК: _________________________________________________________________

 13. АНІЗОТРОПІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ – ЦЕ _____________________

 14. ПОЛІМОРФІЗМ АБО АЛОТРОПІЯ – ЦЕ ____________________

 15. ЗВ’ЯЗОК АТОМІВ У КРИСТАЛІЧНІЙ РЕШІТЦІ МОЖЕ БУТИ _________________________________________________________________

 16. ЗА ГЕОМЕТРИЧНОЮ ОЗНАКОЮ ДЕФЕКТИ КРИСТАЛІЧНОЇ БУДОВИ ПІДРОЗДІЛЯЮТЬ НА НАСТУПНІ ГРУПИ: ___________________

 17. ДО ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ КРИСТАЛІЧНОЇ БУДОВИ ВІДНОСЯТЬСЯ _______________________________________________________

 18. ДО ЛІНІЙНИХ ДЕФЕКТІВ КРИСТАЛІЧНОЇ БУДОВИ ВІДНОСЯТЬСЯ __________________________________________________________

 19. ЗМІНА МІЦНОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЩІЛЬНОСТІ ДИСЛОКАЦІЙ МАЄ ТАКИЙ ВИД: __________________________________________

 20. ДО ПОВЕРХНЕВИХ ДЕФЕКТІВ КРИСТАЛІЧНОЇ БУДОВИ ВІДНОСЯТЬСЯ: ____________________________________________________

 21. ДО ОБ’ЄМНИХ ДЕФЕКТІВ КРИСТАЛІЧНОЇ БУДОВИ ВІДНОСЯТЬСЯ: ________________________________________________________

 22. СТРУКТУРА МЕТАЛІВ У РІДКОМУ СТАНІ МАЄ ТАКУ БУДОВУ: __________________________________________________________

 23. МЕТАЛ У РІДКОМУ ТА ТВЕРДОМУ СТАНІ МАЄ ТАКІ ВІДМІННОСТІ: _______________________________________________________

 24. ПЕРВИННА КРИСТАЛІЗАЦІЯ – ЦЕ ________________________

 25. ВТОРИННА КРИСТАЛІЗАЦІЯ – ЦЕ ________________________

 26. ПРОЦЕС ПЕРВИННОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ СКЛАДАЄТЬСЯ З НАСТУПНИХ СТАДІЙ: _____________________________________________

 27. ЕНЕРГЕТИЧНОЮ УМОВОЮ МОЖЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ КРИСТАЛІЗАЦІЇ Є _________________________________________________

 28. ТЕОРЕТИЧНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ КРИСТАЛІЗАЦІЇ Є ______

 29. СТУПІНЬ ОХОЛОДЖЕННЯ – ЦЕ __________________________

 30. АНІЗОТРОПІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИНИКАЄ ВНАСЛІДОК ___

 31. СТУПІНЬ ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ ТАКИМ ЧИНОМ: ______________________________

 32. КРИТИЧНИЙ РОЗМІР ЗАРОДКА КРИСТАЛІЗАЦІЇ – ЦЕ ______

 33. РОЗМІР ЗЕРНА ПРИ ПЕРВИННІЙ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТУПЕНЯ ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ ТАКИМ ЧИНОМ: _________

 34. МОДИФІКУВАННЯ – ЦЕ _________________________________

 35. ОТРИМАТИ МАЛИЙ РОЗМІР ЗЕРНА У ВИЛИВКИ МОЖЛИВО ЗА ДОПОМОГОЮ ________________________________________________

 36. РІВНОВАЖНОЮ ФОРМОЮ КРИСТАЛА Є ТАКА ___________

 37. ЗРІСТ КРИСТАЛІВ ПРИ ПЕРВИННІЙ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ВІДБУВАЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ____________________________________________

 38. ДОМІШКИ ВПЛИВАЮТЬ НА РІСТ КРИСТАЛІВ НАСТУПНИМ ЧИНОМ _____________________________________________________

 39. ФОРМА КРИСТАЛІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ КРИСТАЛІЗАЦІЇ МОЖЕ БУТИ ________________________________________________

 40. ДЕНДРИТНА КРИСТАЛІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ТИМ, ЩО ____________________________________________________________

 41. РЕАЛЬНИЙ ВІДЛИВОК МАЄ ТАКІ СТРУКТУРНІ ЗОНИ ПО ПЕРЕРІЗУ: ________________________________________________________


Тема № 2. Діаграми рівноважного стану двокомпонентних сплавів

(назва теми)
Доповніть твердження:

 1. МЕТАЛЕВИЙ СПЛАВ – ЦЕ _______________________________

 2. ФАЗА – ЦЕ ____________________________________________

 3. В МЕТАЛЕВИХ СПЛАВАХ ФАЗАМИ МОЖУТЬ БУТИ _______

 4. СТРУКТУРНА СКЛАДОВА – ЦЕ __________________________

 5. ВИНИКНЕННЮ РОЗШАРУВАННЯ В МЕТАЛЕВИХ СПЛАВАХ У РІДКОМУ СТАНІ СПРИЯЄ ___________________________________

 6. ВІДМІНА БУДОВИ МЕТАЛУ В РІДКОМУ СТАНІ ВІД ТВЕРДОГО В ТОМУ, ЩО _______________________________________________

 7. ЕВТЕКТИКА – ЦЕ _______________________________________

 8. ЕВТЕКТОЇД – ЦЕ ________________________________________

 9. ТВЕРДИЙ РОЗЧИН – ЦЕ __________________________________

 10. УПОРЯДКУВАННЯ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ – ЦЕ ПРОЦЕС ________________________________________________________________

 11. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕХОДУ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ З НЕВПОРЯДКОВАНОГО СТАНУ ДО ВПОРЯДКОВАНОГО ЗВЕТЬСЯ ____________

 12. НАДСТРУКТУРА – ЦЕ ___________________________________

 13. РОЗРІЗНЯЮТЬ ТАКІ ВИДИ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ: __________

 14. УМОВАМИ УТВОРЕННЯ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ ЗАМІЩЕННЯ НЕОБМЕЖЕНОЇ РОЗЧИННОСТІ Є: __________________________________

 15. ТВЕРДІ РОЗЧИНИ ВПРОВАДЖЕННЯ УТВОРЮЮТЬСЯ ЗА УМОВИ __________________________________________________________

 16. ТВЕРДІ РОЗЧИНИ ВІДНІМАННЯ УТВОРЮЮТЬСЯ _________

 17. ДО МЕХАНІЧНИХ СУМІШЕЙ ВІДНОСЯТЬСЯ: _____________

 18. КРИТИЧНА ТОЧКА – ЦЕ ________________________________

 19. ДІАГРАМА СТАНУ СПЛАВІВ БУДУЄТЬСЯ В КООРДИНАТАХ ___________________________________________________________

 20. ДІАГРАМА РІВНОВАЖНОГО СТАНУ СПЛАВІВ ВКАЗУЄ ____

 21. ОЗНАКОЮ РІВНОВАЖНОСТІ ПРОЦЕСУ Є: _______________

 22. ЛІНІЄЮ ЛІКВІДУСА ЗВЕТЬСЯ __________________________

 23. ЛІНІЄЮ СОЛІДУСА ЗВЕТЬСЯ ____________________________

 24. ЛІНІЄЮ ОБМЕЖЕНОЇ РОЗЧИННОСТІ (СОЛЬВУСА) ЗВЕТЬСЯ: ____________________________________________________________

 25. ПРАВИЛО ФАЗ ГІББСУ ВСТАНОВЛЮЄ ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ: _______________________________________________________________

 26. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗВЕТЬСЯ БЕЗВАРІАНТНИМ (НОНВАРІАНТНИМ), ЯКЩО __________________________________________________

 27. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗВЕТЬСЯ ОДНОВАРІАНТНИМ (МОНОВАРІАНТНИМ), ЯКЩО ______________________________________________

 28. ЛІНІЯ ЕВТЕКТИЧНОЇ РІВНОВАГИ ВКАЗУЄ: _______________________________________________________________

 29. КОНОДОЮ ЗВЕТЬСЯ ___________________________________

 30. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕХОДУ МЕТАЛА З ФЕРОМАГНІТНОГО В ПАРАМАГНІТНИЙ СТАН ЗВЕТЬСЯ _______________________________

 31. ПРАВИЛО ВІДРІЗКІВ ДОЗВОЛЯЄ ВИЗНАЧИТИ КІЛЬКІСНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ФАЗ ТАКИМ ЧИНОМ: ___________________________

 32. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ, ЯКІ Є МЕХАНІЧНИМИ СУМІШАМИ, ЗМІНЮЮТЬСЯ ЗГІДНО ПРАВИЛА КУРНАКОВА: __________________________________________________________

 33. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ, ЯКІ Є ТВЕРДИМИ РОЗЧИНАМИ, ЗМІНЮЮТЬСЯ ЗГІДНО ПРАВИЛА КУРНАКОВА: _______________________________________________________________

 34. ДЕНДРИТНА ЛІКВАЦІЯ – ЦЕ _____________________________

 35. ДОПОВНЕННЯ, ЯКЕ ЗРОБЛЕНЕ ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОМ ДО ПРАВИЛА ФАЗ ГІББСУ, ПОЯСНЮЄ _________________________________

 36. ПЕРИТЕКТИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ – ЦЕ ___________________

 37. РЕТРОГРАДНИЙ СОЛІДУС – ЦЕ __________________________

 38. ПРОМІЖНА ФАЗА – ЦЕ __________________________________

 39. ВІДМІННІ РИСИ ХІМІЧНОЇ СПОЛУКИ ПОСТІЙНОГО СКЛАДУ ТАКІ: _______________________________________________________

 40. ПРОМІЖНА ФАЗА, ЩО ПЛАВИТЬСЯ КОНГРУЕНТНО – ЦЕ __

 41. ЯКЩО ПРОМІЖНА ФАЗА МАЄ ЗМІННИЙ СКЛАД, ТО ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО __________________________________________________

 42. ЕВТЕКТОЇДНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ – ЦЕ _____________________

 43. ПЕРИТЕКТОЇДНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ – ЦЕ ___________________

 44. МЕТАТЕКТИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ – ЦЕ ___________________

 45. МОНОТЕКТИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ – ЦЕ __________________

 46. СИНТЕКТИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ – ЦЕ ___________________


Модуль № 2. Складні діаграми фазової рівноваги сплавів

(назва модуля)
Тема № 3. Діаграма залізо – вуглець

(назва теми)
Доповніть твердження:

 1. ЗАЛІЗО МАЄ ТАКІ АЛОТРОПІЧНІ МОДИФІКАЦІЇ: __________

 2. ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 1539 ºС В ЗАЛІЗІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС ____________________________________________________________

 3. ТЕМПЕРАТУРИ 911 І 1392 ºС – ЦЕ ТЕМПЕРАТУРИ, ПРИ ЯКИХ У ЗАЛІЗІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ____________________________________

 4. ТЕМПЕРАТУРА 768 ºС ДЛЯ ЗАЛІЗА – ЦЕ __________________

 5. ВУГЛЕЦЬ У ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВАХ МОЖЕ КРИСТАЛІЗУВАТИСЯ У ВИГЛЯДІ ______________________________________

 6. ФАЗАМИ У ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВАХ Є ____________

 7. ФЕРИТ – ЦЕ ___________________________________________

 8. АУСТЕНІТ – ЦЕ ________________________________________

 9. ЦЕМЕНТИТ – ЦЕ _______________________________________

 10. ГРАФІТ МАЄ РЕШІТКУ __________________________________

 11. ПЕРВИННИЙ ЦЕМЕНТИТ ВИДІЛЯЄТЬСЯ ПРИ ОХОЛОДЖЕННІ _________________________________________________________

 12. ЕВТЕКТИЧНА ТОЧКА НА ДІАГРАМІ ЗАЛІЗО – ЦЕМЕНТИТ ВІДПОВІДАЄ ТАКОМУ ПРОЦЕСУ __________________________________

 13. ЕВТЕКТОЇДНА ТОЧКА НА ДІАГРАМІ ЗАЛІЗО – ЦЕМЕНТИТ ВІДПОВІДАЄ ТАКОМУ ПРОЦЕСУ __________________________________

 14. ЛЕДЕБУРИТ – ЦЕ ______________________________________

 15. ВТОРИННИМ ЦЕМЕНТИТОМ ЗВЕТЬСЯ ___________________

 16. ТРЕТИННИЙ ЦЕМЕНТИТ – ЦЕ ___________________________

 17. ПЕРЛІТ – ЦЕ ___________________________________________

 18. СТАЛЛЮ ЗВЕТЬСЯ ______________________________________

 19. ЧАВУНОМ ЗВЕТЬСЯ ____________________________________

 20. ЗАЛЕЖНО ВІД ВМІСТУ ВУГЛЕЦЮ СТАЛЬ ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА ____________________________________________________________

 21. В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВМІСТУ ВУГЛЕЦЮ БІЛИЙ ЧАВУН ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА _________________________________________________

 22. СТРУКТУРА ДОЕВТЕКТОЇДНОЇ СТАЛІ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ СКЛАДАЄТЬСЯ З ___________________________________

 23. СТРУКТУРА ЕВТЕКТОЇДНОЇ СТАЛІ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ СКЛАДАЄТЬСЯ З _______________________________________

 24. СТРУКТУРА ЗАЕВТЕКТОЇДНОЇ СТАЛІ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ СКЛАДАЄТЬСЯ З ___________________________________

 25. СТРУКТУРА ДОЕВТЕКТИЧНОГО БІЛОГО ЧАВУНУ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ СКЛАДАЄТЬСЯ З _________________________

 26. СТРУКТУРА ЕВТЕКТИЧНОГО БІЛОГО ЧАВУНУ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ СКЛАДАЄТЬСЯ З ___________________________

 27. СТРУКТУРА ЗАЕВТЕКТИЧНОГО БІЛОГО ЧАВУНУ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ СКЛАДАЄТЬСЯ З _________________________

 28. БІЛИМ ЗВЕТЬСЯ ЧАВУН _________________________________

 29. СІРИМ ЗВЕТЬСЯ ЧАВУН _________________________________

 30. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТАЛІ З РОСТОМ КІЛЬКОСТІ ВУГЛЕЦЮ ЗМІНЮЮТЬСЯ ТАКИМ ЧИНОМ __________________________

 31. ШКІДЛИВИМИ ДОМІШКАМИ У СТАЛІ Є _________________

 32. НАЯВНІСТЬ СІРКИ У СТАЛІ ПРИЗВОДИТЬ ДО _____________

 33. НАЯВНІСТЬ ФОСФОРУ У СТАЛІ ПРИЗВОДИТЬ ДО _________

 34. ДЛЯ РОЗКИСЛЕННЯ У РІДКУ СТАЛЬ ДОДАЮТЬ ___________

 35. ЛЕГОВАНИМИ НАЗИВАЮТЬ СТАЛІ ______________________

 36. ЗА ВМІСТОМ ВУГЛЕЦЮ ВУГЛЕЦЕВІ СТАЛІ ПОДІЛЯЮТЬ НА ____________________________________________________________

 37. ЗА СТУПЕНЕМ РОЗКИСЛЕННЯ СТАЛІ БУВАЮТЬ __________

 38. СТУПІНЬ РОЗКИСЛЕННЯ ПОЗНАЧАЄТЬСЯ В МАРЦІ СТАЛІ _________________________________________________________________

 39. ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ РОЗРІЗНЯЮТЬ СТАЛІ ________________

 40. ЯКІСТЬ СТАЛІ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ __________________________

 41. ВУГЛЕЦЕВІ КОНСТРУКЦІЙНІ СТАЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ЯКОСТІ МАРКІРУЮТЬ _____________________________________________________

 42. ВУГЛЕЦЕВІ КОНСТРУКЦІЙНІ ЯКІСНІ СТАЛІ МАРКІРУЮТЬ _______________________________________________________________

 43. АВТОМАТНІ СТАЛІ – ЦЕ _________________________________

 44. ВУГЛЕЦЕВІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ВИСОКОЯКІСНІ СТАЛІ МАРКІРУЮТЬ ____________________________________________________

 45. ЯКЩО ЧИСЛО ПІСЛЯ ЛІТЕРИ У МАРКІРУВАННІ ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ ВІДСУТНЄ, ТО _________________________________________

 46. ВМІСТ ВУГЛЕЦЮ В ЯКІСНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЯХ ПОЗНАЧАЄТЬСЯ __________________________________________________

 47. ВМІСТ ВУГЛЕЦЮ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЯХ ПОЗНАЧАЄТЬСЯ ______________________________________________________

 48. ЯКЩО НА ПОЧАТКУ МАРКИ СТАЛІ СТОЇТЬ ЛІТЕРА "Ш", ТО _________________________________________________________________

 49. ЯКЩО НА ПОЧАТКУ МАРКИ СТАЛІ СТОЇТЬ ЛІТЕРА "Р", ТО ______________________________________________________________

 50. ЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ ГРАФІТУ РОЗРІЗНЯЮТЬ ТАКІ ВИДИ ЧАВУНІВ ______________________________________________________

 51. В СІРИХ ЧАВУНАХ ГРАФІТНІ ВКЛЮЧЕННЯ МАЮТЬ ФОРМУ ____________________________________________________________

 52. В ВИСОКОМІЦНИХ ЧАВУНАХ ГРАФІТНІ ВКЛЮЧЕННЯ МАЮТЬ ФОРМУ _________________________________________________

 53. В КОВКИХ ЧАВУНАХ ГРАФІТНІ ВКЛЮЧЕННЯ МАЮТЬ ФОРМУ ______________________________________________________________

 54. МЕТАЛЕВА ОСНОВА (МАТРИЦЯ) СІРИХ ЧАВУНІВ МОЖЕ БУТИ _____________________________________________________________

 55. ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ВУГЛЕЦЮ У ВИГЛЯДІ ГРАФІТУ В ЧАВУН ДОДАЮТЬ _____________________________________________________

 56. ПОЛОВИНЧАСТИЙ ЧАВУН – ЦЕ _________________________

 57. НА СТУПІНЬ ГРАФІТИЗАЦІЇ ШВИДКІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ ВПЛИВАЄ ТАКИМ ЧИНОМ: ________________________________________

 58. ШВИДКІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ ВИЛИВКІВ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТОВЩИНИ СТІНОК ТАКИМ ЧИНОМ: _______________________________

 59. ВИСОКОМІЦНИЙ ТА ВЕРМИКУЛЯРНИЙ ЧАВУН ОТРИМУЮТЬ ШЛЯХОМ __________________________________________________

 60. КОВКИЙ ЧАВУН ОДЕРЖУЮТЬ ___________________________

 61. СІРІ ЧАВУНИ МАРКІРУЮТЬ _____________________________

 62. КОВКІ ЧАВУНИ МАРКІРУЮТЬ ___________________________

 63. ВИСОКОМІЦНІ ЧАВУНИ МАРКІРУЮТЬ __________________

 64. АНТИФРИКЦІЙНІ ЧАВУНИ МАРКІРУЮТЬ ________________

 65. ПРИ ОДНАКОВІЙ КІЛЬКОСТІ ГРАФІТУ НАЙВИЩУ ТВЕРДІСТЬ І МІЦНІСТЬ МАЮТЬ ЧАВУНИ ЗІ СТРУКТУРОЮ _______________

 66. ГРАФІТ ВПЛИВАЄ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАВУННИХ ВИРОБІВ ТАКИМ ЧИНОМ: _______________________

 67. СІРІ ЧАВУНИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ У _____________________

 68. КОВКІ ЧАВУНИ ЗАСТОСОВУЮТЬ У ______________________

 69. ВИСОКОМІЦНІ ЧАВУНИ ЗАСТОСОВУЮТЬ У ______________


Тема № 4. Фази, структури та структурні складові у різних видах

(назва теми)

діаграм фазової рівноваги
Обведіть номер правильної відповіді.

№/№ п/п

Питання

Варіанти відповідей

1

Твердий розчин впровадження вуглецю в α-залізі – це…?

1. Перліт

2. Ферит

3. Аустеніт

4. Ледебурит

2

Цементит – це…?

1. Твердий розчин заміщення

2. Хімічна сполука Fe і C

3. Механічна суміш А і Ц

4. Твердий розчин впровадження

3

Який вигляд має правило фаз Гіббсу за умови постійного тиску?

1. С = К – Ф + 2

2. С = Ф – К + 1

3. С = К – Ф + 3

4. С = К – Ф + 1

4

До якого типу фаз відноситься аустеніт?

1. Фаза впровадження

2. Твердий розчин вилучення

3. Твердий розчин впровадження

4. Твердий розчин заміщення

5

Яку кристалічну решітку має цементит?

1. Об’ємноцентровану кубічну

2.Об’ємноцентровану тетрагональну

3. Орторомбічну

4. Гранецентровану кубічну
1   2   3

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Департамент професійно-технічної освіти
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
ПОСТАНОВА від 19 грудня 2006 р. N 1757 Київ Про затвердження Положення...
Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується...
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської...
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
ПЕРЕЛІК програм та навчально-методичної літератури з проблем виховання,...
Міністерство освіти і науки Авто­номної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севасто­польської міських...
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТ
Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка