АУДИТ-ОЛЬГА >>


Скачати 130.92 Kb.
НазваАУДИТ-ОЛЬГА >>
Дата22.04.2013
Розмір130.92 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Фінанси > Керівництво


Приватне підприємство

аудиторська фірма

<<АУДИТ-ОЛЬГА>>

Житомирське Територіальне Відділення Спілки Аудиторів України

10020, Україна, м. Житомир, просп. Миру, 19, кв. 374, тел. (0412) 25-91-63


Свідоцтво №0482 від 26.01.2001 р. про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності, видане АПУ, дійсне до 04.11.2015 р.

Розрахунковий рахунок 26003060758739 ЖРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Житомир, МФО 311744. Код ЄДРПОУ 20425581


Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

Повного Товариства "Ломбард Чабанови і Компанія"

за 2011 рік
Адресат: Керівництво ПТ "Ломбард Чабанови і Компанія.

Звіт щодо фінансової звітностіОсновні відомості про фінансову установу

Найменування фінансової установи (повне)

Повне товариство "Ломбард Чабанови і Компанія"

Код ЄДРПОУ

31434372

Юридична адреса та місцезнаходження

13300. Житомирська область, м. Бердичів, вулиця Леніна, б.№ 26/2, кв. №2

Банківські реквізити

Р/р 26009000039422 у БВ № 286 ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023

№ свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва

А00 № 529060 від 15.06.2001 року, дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 08.06.2007 р.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Серія ЛД № 74 від 31.08.2004 р. термін дії - з 31.08.2004р.

Основні види діяльності (КВЕД)

65.23.0 - інше фінансове посередництво, 65.22.0 - надання кредитів, 52.48.2 - роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами.

Дати внесення змін до установчих документів

26 травня 2010 року

Відокремлені підрозділи

Одеська філія №1 Повного товариства "Ломбард Чабанови і Компанія" за адресою: м. Одеса, Суворовський р-н, вул. Миколаївська дорога, 299.

Чисельність працівників

6

Кількість засновників, істотна участь яких у капіталі становить не менше 5 відсотків

1


Аудитори незалежної аудиторської фірми ППАФ «Аудит-Ольга» провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПТ "Ломбард Чабанови і Компанія" за 2011рік та річної звітності за 2011 рік, що подається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на предмет достовірності та відповідності вимогам чинного законодавства України.

Аудит проведено та аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706 та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку, з урахуванням Методичних рекомендацій, щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та фінансової звітності Товариства за рік, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. №5224 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.10.2006 р. №6337).

Фінансова звітність, що перевірялася, додається до цього аудиторського висновку та включає:

- Баланс станом на 31.12.2011р. (форма №1);

- Звіт про фінансові результати за 2011р.(форма №2);

- Звіт про рух грошових коштів за 2011р.(форма № 3);

- Звіт про власний капітал за 2011р.(форма №4);

- Примітки до річної фінансової звітності за 2011р.(форма №5).

Річна звітність за 2011 рік, що подається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, яка перевірялася, додається до цього висновку та включає:

- Загальна інформація про ломбард за 2011р. (додаток 1);

- Звіт про склад активів та пасивів ломбарду за 2011р. (додаток 2);

- Звіт про діяльність ломбарду за 2011р. (додаток 3).

Концептуальна основа фінансової звiтностi Товариства визначається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996 - XІV від 16.07.1999 р із змінами та доповненнями, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, внутрішньою обліковою політикою Товариства, іншими нормативно-правовими актами, щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звiтностi в Україні.

Облікова політика на підприємстві встановлена наказом № 68 від 31.12.2010р.

Бухгалтерський облік здійснюється внутрішньою бухгалтерською службою Товариства на чолі з головним бухгалтером.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи , які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Документообіг підприємства регулюється відповідними організаційно-розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих повноважень.

Інвентаризація активів та зобов’язань проводиться відповідно до вимог ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996 - XІV від 16.07.1999 р. (із змінами), Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.1994 р. №69 (із змінами).

Податковий облік ведеться згідно з вимогами Податкового кодексу України.

Пояснювальні примітки до фінансової звітності відсутні.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансовий звіт

Управлінський персонал несе відповідальність:

  • за складання і достовірне подання фінансового звіту, що додається, згідно з вимогами концептуальної основи фінансової звітності, яка ґрунтується на вимогах Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999р. за № 996-ХІV із змінами та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

  • за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання такого фінансового звіту, який не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.


Відповідальність аудитора

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо фінансової звітності ПТ "Ломбард Чабанови і Компанія" на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансового звіту внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансового звіту, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансового звіту.

Ми не несемо відповідальності за виконання аудиторських процедур або за запити щодо фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду з дати аудиторського висновку до дати опублікування фінансових звітів відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе керівництво ПТ "Ломбард Чабанови і Компанія" (МСА 560).

Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та діючих нормативно-правових актів України. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає вибіркову перевірку на відповідність даних первинних документів даним синтетичного та аналітичного обліку, тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах, оцінку відповідності застосованих керівництвом ПТ "Ломбард Чабанови і Компанія" принципів бухгалтерського обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

В ході аудиторської перевірки використовувались дані головної книги, оборотно-сальдового балансу, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризації, статутні документи та інші джерела фінансової інформації.

Стан бухгалтерського обліку та звітності


Активи та зобов’язання

Визнання, класифікація та оцінка активів Товариства проведені відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 р. № 92 (із змінами та доповненнями).

Облік основних засобів ведеться відповідно до встановленого плану рахунків бухгалтерського обліку, за видами основних засобів.

Підприємство використовує власні і орендовані основні засоби. Аналітичний облік основних засобів ведеться в обігово-сальдових відомостях. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку.

Інвентаризація основних засобів проведена відповідно до наказу № 68 від 31.12. 2011р.

В ході інвентаризації надлишків та нестач основних засобів не виявлено.

В бухгалтерському обліку відображення надходжень, ліквідації, ремонту основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО №7 "Основні засоби".

Вартість основних засобів станом на 31.12.2011р. складає:

- первісна вартість – 36 тис. грн.;

- залишкова вартість – 36 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011р. складає 47 тис. грн. Це заборгованість по розрахункам по наданим фінансовим кредитам під заставу.

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків станом на 31.12.2011р. складає 165тис.грн.

Облік операцій з готівкою в національні валюті ведеться Товариством в цілому згідно з вимогами "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого Постановою НБУ №637 від 15.12.2004 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за №40/10320 (із змінами).

Станом на 31.12.2011 р. загальні активи Товариства складають 283 тис. грн. Станом на 01.01.2011 р. загальні активи Товариства складали 111 тис. грн. Зміни у складі активів відбулися за рахунок збільшення іншої поточної дебіторської заборгованості на суму 8 тис. грн., збільшення дебіторської заборгованості із внутрішніх розрахунків на суму 165тис. грн., придбання основних засобів на суму 27тис. грн., зменшення грошових коштів на поточному рахунку і в касі на 34тис. грн.

Визнання, класифікація та оцінка зобов’язань підприємством проведені згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20 (із змінами).

Інвентаризація зобов’язань проведена відповідно до наказу № 68 від 31.12. 2011р.

Станом на 31.12.2011 р. загальні зобов’язання Товариства складають 40тис. грн., в тому числі поточні зобов’язання – 40тис. грн.

Станом на 01.01.2011 р. загальні зобов’язання Товариства складали 9тис. грн., в тому числі поточні зобов’язання – 9 тис. грн.

Зміни у складі зобов’язань відбулися в основному за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи (послуги) на суму 36тис. грн., зменшення інших поточних зобов’язань на 2тис. грн., зменшення заборгованості з оплати праці на 2тис. грн.
Власний капітал

Власний капітал станом на 31.12.2011 р. складає 243тис. грн. До складу власного капіталу входить статутний капітал у сумі 231 тис. грн., резервний капітал у сумі 10 тис. грн., нерозподілений прибуток у сумі 2тис. грн.

Кількість учасників фізичних осіб складає 3 особи.

Станом на 31.12.2011 року власний капітал приведено у відповідність до вимог підпункту 2.1.11 пункту 2.1 розділу 2 «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 № 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за № 565/10845 (із змінами).
Облік фінансових результатів

Обсяг чистого збитку у 2011 році склав 1тис. грн. Облік фінансових результатів на підприємстві здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженим наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. №290 (із змінами), та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим Мінфіном України від 31.12.99 р. №318 (із змінами).

За 2011 рік товариством отримано доходів у сумі 172 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають доходи від основної діяльності у сумі 171,8 тис. грн.

Інші доходи складають 0,4тис. грн.

За 2011 рік витрати товариства становлять 173тис. грн.

Основними складовими витрат є витрати щодо оплати послуг для ведення основної діяльності у сумі 32тис. грн., витрати на оплату праці у сумі 65тис. грн., відрахування на соціальні заходи у сумі 19тис. грн., інші витрати у сумі 57тис. грн.

Показники фінансового стану підприємства


Коефіцієнт абсолютної ліквідності К1 = 0,825 (за минулий період К1 = 7,444). Нормальне позитивне значення К1=0,25..0,5 з тенденцією до збільшення. Значення коефіцієнта свідчить про достатню кількість абсолютно ліквідних активів.

Коефіцієнт загальної ліквідності К2 = 6,175 (за минулий період К2 = 11,889). Нормальне позитивне значення К2=1,0..2,0. Значення коефіцієнта знаходиться в межах діапазону позитивних значень. Значення коефіцієнта свідчить про достатню забезпеченість підприємства оборотними активами для розрахунку за поточними зобов’язаннями.

Коефіцієнт фінансової стійкості К3 = 0,859 (за минулий період К3 = 0,919). Нормальне позитивне значення К3>0,5. Підприємство має достатню фінансову стійкість.

Коефіцієнт структури капіталу К4 = 0,165 (за минулий період К4 = 0,088). Нормальне позитивне значення К4=0,5..1,0, К4<1 з тенденцією до зменшення. Підприємство не залежить від залучених коштів.
Ми вважаємо, що докази, отримані в результаті проведеної нами аудиторської перевірки, є достатні та прийнятні для висловлення модифікованої аудиторської думки стосовно фінансової звітності ПТ "Ломбард Чабанови і Компанія" за 2011 рік.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки


Відповідно до п.7 П(С)БО 26 «Виплати працівникам» підприємство повинно нараховувати резерв для виплати відпусток працівникам.

ПТ "Ломбард Чабанови і Компанія" і компанія" резерв на виплату відпусток працівникам не нараховує. Відповідно до розрахунку аудитора величина резерву на виплату відпусток працівникам складає 5,6 тис. грн. Якщо б підприємство нарахувало цю суму резерву, це б призвело до збільшення витрат і непокритих збитків та відповідно зменшення власного капіталу на суму 5.6тис. грн. Це суттєво впливає на фінансову звітність підприємства.

Висловлення думки


При підготовці фінансових звітів ПТ "Ломбард Чабанови і Компанія" було використано концептуальну основу фінансової звітності, яка визначається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996 - XІV від 16.07.1999 р. (із змінами), Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативно-правовими актами, щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звiтностi в Україні, внутрішніми положеннями Товариства.

Під час проведення аудиту встановлено, що надані фінансові звіти складені на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку та у відповідності до обраної концептуальної основи.

На нашу думку, за винятком можливого впливу факторів, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, достовірно і повно подає фінансову інформацію про ПТ "Ломбард Чабанови і Компанія" станом на 31.12.2011 року згідно із визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства України.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актівПід час перевірки річної звітності ПТ «Ломбард Чабанови і Компанія» за 2011 рік, яка подається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, аудитор зібрав достатньо доказів того, що ця звітність, складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Порядку складання та подання звітності ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №2740 від 04.11.2004 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2004 р. за №1482/10081.

Станом на 31.12.2011 року власний капітал приведено у відповідність до вимог підпункту 2.1.11 пункту 2.1 розділу 2 «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 № 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за № 565/10845 (із змінами) і складає 243тис. грн.

Заборгованість за наданими фінансовими кредитами станом на 31.12.2011р. складає 47,6тис. грн.

2011 рік підприємство закінчило збитково, отримано збитку 1тис. грн.

На протязі 2011року відрахування до резервного фонду не здійснювались.

Сума наданих фінансових кредитів протягом 2011 року становіть 686,3 тис. грн., що у порівнянні з 2010 р. більше на 296,4 тис. грн.

Сума погашених фінансових кредитів у 2011році складає 670,5 тис. грн.

Сума нарахованих процентів у 2011 році складає 171,8тис. грн., що у порівнянні з 2010 р.,

більше на 69,2тис. грн.

Загальна сума витрат у 2011р. складає 173,1 тис. грн.

Кількість наданих фінансових кредитів під заставу протягом 2011р. становить 1043, що у порівнянні з 2010 р., більше на 76 кредитів.

На нашу думку, звітність ПТ «Ломбард Чабанови і Компанія»" за 2011 рік, що подається до Держфінпослуг, є достовірною та повною.

Власний капітал Товариства відповідає вимогам, встановленим «Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3981 від 26.04.2005р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005р. за №565/10845 (із змінами).

Основні відомості про аудиторську фірму


Повна назва

Приватне підприємство аудиторська фірма “Аудит-Ольга”

Код ЄДРПОУ

20425581

Місцезнаходження

10020, м. Житомир, проспект Миру 19, кв. 374

Реєстраційні дані

Зареєстровано Виконавчим комітетом Житомирської міської ради 10 листопада 1994 р., свідоцтво про реєстрацію – серія А00 №133001

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги

Свідоцтво №0482, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. №98. Рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 р. №156/6 термін дії свідоцтва продовжено до 04.11.2015 р.

Керівник

Коломійчук Віра Миколаївна

Відомості про аудитора: ПІБ, номер, серія та дата видачі сертифіката аудитора

Аудитор - Коломійчук Віра Миколаївна

Сертифікат аудитора – №001405, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України №19 від 20.09.1994 р. Рішенням Аудиторської палати України від 25.09.2008 р. №194/1 термін дії сертифікату продовжено до 20.09.2013 р.

Контактний телефон

(0412) 25-91-63


Підставою для проведення аудиту є ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ із змінами, Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №2740 від 04.11.2004 р., зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2004 р. за №1482/10081.

Договір на проведення аудиторської перевірки № 7 від 10.02.2012р.

Аудит розпочато – 10 лютого 2012 року. Аудит закінчено - 27 березня 2012 року.

Перевірка проведена з дозволу директора ПТ "Ломбард Чабанови і Компанія" Чабанової Т.М. та в присутності головного бухгалтера Кулінича М.В.
Директор ПП АФ «Аудит-Ольга»

(Аудитор, сертифікат аудитора №001405 В.М. Коломійчук

чинний до 20 вересня 2013 року)

27 березня 2012 року
Аудиторський висновок складено у 3-х примірниках, з яких 2 примірники видано:

Директору ПТ "Ломбард Чабанови і Компанія" Т.М. Чабанової

Головному бухгалтеру Куліничу М.В.

Третій примірник аудиторського висновку знаходиться у справах аудиторської фірми.


Схожі:

АУДИТ-ОЛЬГА >>
Свідоцтво №0482 від 26. 01. 2001 р про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності, видане АПУ, дійсне до 04. 11. 2015 р
Ольга Ровенчак, Вікторія Володько
Ольга Ровенчак, Вікторія Володько. Українські трудові мігранти в Греції (гендерний аспект)
Народилася Ольга-Марія Юліанівна Кобилянська 27 листопада 1863 року...
Можливо, саме з цієї причини в молодості Ольга Кобилянська негативно ставилася до свого батька. Однак він докладав зусиль, аби донька...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Аудиторская фирма «Баланс-Аудит» была основана в 1993 году. Ее деятельность...
«Баланс-Аудит» была основана в 1993 году. Ее деятельность под флагом BDO началась в 1997 году. С августа 2009 года АФ "BDO Баланс-Аудит"...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь...
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
АУДИТ
ДРПОУ 36969807, місцезнаходження: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91, зареєстроване виконавчим...
Тематика рефератів з дисципліни «Аудит» та методичні вказівки до їх виконання
Реферат з дисципліни "Аудит" важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань...
«ЗАТВЕРДЖУЮ» Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Ядуха В. С
Проведено за наказом МОЗ України від 14. 11. 11 №726 та №324-Адм, відповідним УОЗ ОДА від 28. 11. 11 №417 внутрішній аудит 28. 11....
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР від 19. 12. 2006 р. №1528) незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка