Р І ШЕННЯ


Скачати 250.76 Kb.
НазваР І ШЕННЯ
Дата21.04.2013
Розмір250.76 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Д н і п р о п е т р о в с ь к а о б л а с т ь
Р І Ш Е Н Н Я_______________ м.Нікополь № _____________


Про затвердження порядку проведення

внутрішнього фінансового контролю

підприємств, організацій та установ

комунальної власності м. Нікополя
З метою забезпечення виконавчими органами міської ради внутрішнього фінансового контролю за правильним та ефективним використанням бюджетних та власних коштів підприємствами, організаціями та установами комунальної власності міста, на виконання статей 22, 26 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 17 та 29 Закону України «Про місцеве самоврядувавння в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити порядок проведення внутрішнього фінансового контролю підприємств, організацій та установ комунальної власності м.Нікополя (додається).

2. Запровадити внутрішній фінансовий контроль підприємств, організацій та установ комунальної власності м. Нікополя з 1 серпня 2011 року.

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на виконуючого обов׳язки заступника міського голови Давидко О.М., контроль - на відділ контролю міської ради.


Міський голова Р.І. Токар

Рішення підготовлено відділом контролю міської ради
Начальник відділу контролю С.Ф. Пастухов

Завізували
Виконуючий обов׳язки

керуючого справами виконкому Д.О. Глущенко
Виконуючий обов׳язки

заступника міського голови О.М. Давидко
Заступник міського голови Л.В. Дуксова
Заступник міського голови Т.С. Обиденна
Виконуючий обовязки

начальника юридичного відділу С.С. Любарець

Додаток 1

до рішення виконкому

від ____________ №________
Порядок

проведення внутрішнього фінансового контролю

підприємств, організацій та установ комунальної власності м. Нікополя
1.Загальні положення
1. Порядок проведення внутрішнього фінансового контролю підприємств, організацій та установ комунальної власності органами місцевого самоврядування розроблений згідно Постанови КМУ №2 від 06.01.2010 року, керуючись розпорядженнями КМУ №158-р від 24.05.2005 року та №95-р від 13.04.2005 року.

2. Цей Порядок визначає механізм проведення в системі органу місцевого самоврядування внутрішньої контрольно-ревізійної роботи.

3. Внутрішня контрольно-ревізійна робота - це процес планування,
організації та здійснення контрольних заходів, реалізації їх
результатів, моніторингу усунення виявлених порушень законодавства
і недоліків, узагальнення та подання інформації про стан
фінансової, бюджетної дисципліни.

4. Внутрішня контрольно-ревізійна робота є складовою частиною
внутрішнього контролю, відокремленою від виконання інших функцій,
і проводиться у формі виїзних інспекційних (ревізія, перевірка,
розслідування) та камеральних неінспекційних (оцінка, вивчення, перевірка звітності) контрольних заходів.

5. Право проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи підприємств комунальної власності м. Нікополя надається відділу контролю міської ради, управлінням та відділам міської ради - головним розпорядникам бюджетних коштів та на яких покладені функції органу управління підприємств, організацій та установ комунальної власності міста, а також спеціально створеним для цього тимчасовим комісіям.

6. Координація проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи здійснюється заступником міського голови, який згідно розподілу функціональних повноважень координує роботу виконавчих органів міської ради у сфері економічної політики і фінансів, а контроль за її проведенням - відділом контролю міської ради.
2.Основними завданнями є:

1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств, організацій та установ комунальної власності.

2. Встановлення осіб, винних у допущенні виявлених під час проведення контрольних заходів порушень законодавства.

3. Аналіз умов, причин і наслідків порушень законодавства і недоліків, виявлених під час проведення контрольних заходів, розроблення пропозицій щодо їх усунення та запобігання їм у подальшому.

3. Орган, якому надано право проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи:

1. Бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, а також методологічному забезпеченні проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі місцевого самоврядування.

2. Планує, організовує та здійснює контрольні заходи, документує та реалізує їх результати, зберігає матеріали контрольних заходів.

3. Ініціює в межах своїх повноважень вжиття заходів до розпорядників та підприємств комунальної власності, які вчинили правопорушення.

4. Контролює усунення виявлених порушень законодавства і недоліків, здійснює моніторинг розгляду правоохоронними та іншими органами переданих матеріалів контрольних заходів.

5. Бере участь у проведенні службових розслідувань з питань використання комунального майна та бюджетних, власних коштів в підприємствах, організаціях та установах комунальної власності.

6. Аналізує та узагальнює інформацію про стан фінансової, бюджетної дисципліни у відповідній сфері.

7. Звітує у встановленому порядку про проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи.

8. Виконує інші функції відповідно до їх компетенції.
4. Предметом контролю є:
1. Дотримання фінансової, бюджетної, планової, кошторисної дисципліни, стан збереження і цільове витрачання власних, бюджетних коштів та коштів державних цільових фондів.

2. Стан збереження і використання комунального майна.

3. Використання матеріальних і фінансових ресурсів, своєчасність документального оформлення господарських операцій, непродуктивні витрати і втрати.

4. Економічне становище суб'єктів, результати виконання виробничих та фінансових планів, кошторисів.

5. Правильність ведення бухгалтерського обліку, законність проведення господарських операцій, своєчасність і повнота відображення їх в бухгалтерському обліку і звітності, виконання зобов'язань перед бюджетом і кредиторами.

6. Додержання порядку формування, встановлення та застосування
цін і тарифів.

7. Здійснення заходів, спрямованих на усунення недоліків,
виявлених під час попередніх контрольних заходів.

8. Додержання встановленого порядку закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти у межах повноважень.

9. Інші питання в межах власних повноважень.
5. Посадові особи органу внутрішнього контролю мають право:
1. Перевіряти фактичну наявність активів, відповідність облікових і звітних даних фактичному стану справ, у разі потреби опечатувати каси і касові приміщення, склади, комори, сховища, архіви.

2. Безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення для їх обстеження і з'ясування питань, пов'язаних з проведенням внутрішньої контрольно-ревізійної роботи.

3. Вимагати проведення інвентаризації активів і зобов'язань.

4. Здійснення контрольних обмірів обсягу виконаних робіт.

5. Одержувати для перевірки на першу усну вимогу:

- документи та відомості з баз даних

- від посадових, матеріально відповідальних та інших осіб письмові пояснення з питань, що виникають під час здійснення контрольних заходів

- копії документів, засвідчені в установленому порядку.

6. Ініціювати залучення фахівців до проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт і матеріалів, інших перевірок і експертиз.

7. У межах повноважень вжиття заходів до розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, підприємств, організацій та установ комунальної власності, які вчинили правопорушення.

8. Вирішення питання про притягнення до відповідальності винних у порушенні законодавства осіб.

9. Розробляти пропозиції щодо:

- усунення причин виявлених під час здійснення контрольних заходів порушень законодавства та запобігання їм у подальшому;

- підготовки обов'язкових вимог усунення виявлених під час здійснення контрольних заходів порушень законодавства.
6. З метою належного проведення внутрішньої
контрольно-ревізійної роботи орган контролю забезпечує:

1. Достатню тривалість контрольних заходів, своєчасність розгляду їх матеріалів, організацію відповідного реагування на встановлені факти порушень фінансової, бюджетної дисципліни та передачу матеріалів контрольних заходів до правоохоронних органів відповідно до законодавства.

2. Внутрішня контрольно-ревізійна робота проводиться за планом, що затверджується міським головою.

3. Рішення про здійснення контрольних заходів оформлюється розпорядчим документом міського голови або на підставі посвідчення на проведення перевірки за підписом міського голови.

4. Строк здійснення виїзних контрольних заходів визначається в розпорядчому документі. Зазначений строк може бути продовжений міським головою, а у разі здійснення контрольного заходу з ініціативи іншого органу - за погодженням з таким органом.

5. Документи про результати контрольних заходів разом з пропозиціями подаються міському голові для прийняття відповідного рішення.

6. Інформацію про результати контрольних заходів, подаються міському голові згідно розпорядчих документів.

7. У разі коли під час здійснення контрольних заходів виявлено факти нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інші порушення фінансової, бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків у великих розмірах та/або які мають ознаки злочину, матеріали цих заходів за рішенням міського голови передаються до правоохоронних органів.
7. Узгодження і підписання матеріалів контролю
1. Службова особа, яка очолює контрольний захід, повинна детально ознайомитися з матеріалами контрольних заходів, що підготовлені комісією, та розглянути їх на предмет змісту і форми документування результатів контрольних заходів та дотримання основних принципів викладення інформації. За результатами розгляду керівник контрольного заходу оцінює повноту та якість розкриття теми контрольного заходу та приймає відповідне рішення щодо достатності або необхідності опрацювання матеріалів контрольних заходів.

2. Службова особа, яка очолює контрольний захід, повинна подати керівнику та посадовим особам, відповідальним за фінансову діяльність об'єкта контролю на ознайомлення і підпис акт перевірки.

3. Керівник, головний бухгалтер та інші особи, яким надано право підпису фінансових документів, ознайомлюються і підписують акт упродовж не більше 3 (трьох) днів з дати його вручення (надходження).

4. У разі відмови керівника та посадових осіб об'єкта контролю від ознайомлення і підписання акту контрольного заходу, посадові особи органу перевірки засвідчують це актом про відмову від підписання за своїми підписами в день передачі офіційної документації на ознайомлення та підписання. Водночас, акт контрольного заходу надсилається керівнику об'єкта контролю для ознайомлення за місцезнаходженням об'єкта контролю або надається керівнику на руки під підпис. При здійсненні належних заходів щодо реалізації матеріалів контрольних заходів обов'язково зазначається у супровідних матеріалах факт відмови від ознайомлення з матеріалами контрольного заходу від їх підписання.

5. На розсуд службової особи, яка очолює контрольний захід, матеріали контрольних заходів можуть оформлюватись доповідною запискою. В данному випадку можливо не ознайомлювати керівника, головного бухгалтера зі змістом доповідної записки.

6. За наявності заперечень або зауважень щодо акта (доповідної) перевірки керівник, головний бухгалтер чи інші особи підписують акт (доповідну) із застереженнями (зауваженнями) про це перед своїми підписами і не пізніше ніж через три робочи дні з дня його вручення (надходження) подають його письмово до органу, який проводить перевірку. Якщо впродовж зазначеного триденного терміну заперечення чи зауваження щодо акту (доповідної) не надійдуть, то орган, який проводить перевірку, має право здійснити належні заходи. У виняткових випадках за письмовим зверненням керівника об'єкта контролю, термін подання заперечень чи зауважень може бути продовжений міським головою.

7. Орган, який проводить перевірку, повинен розглянути такі зауваження (заперечення) протягом 5 робочих днів та надати письмовий висновок щодо їх обґрунтованості об'єкту контроля, після чого надає акт перевірки на затвердження та прийняття рішення міському голові.
8. Надання звітності комунальними підприємствами міста


  1. Комунальні підприємства до 20 грудня в кінці кожного року надають до органу управління підприємством фінансові плани на наступний рік (додаток №2), погоджені з начальником відділу економіки комунальних підприємств та бюджетної сфери управління економічної політики Нікопольської міської ради.

  2. Комунальні підприємства до 25 числа поточного місяця надають до органу управління фінансові плани на наступний місяць (додаток №3), погоджені з начальником відділу економіки комунальних підприємств та бюджетної сфери управління економічної політики.

  3. Орган управління та начальник відділу економіки комунальних підприємств та бюджетної сфери управління економічної політики, ознайомившись з фінансовим планом, повинні його погодити. При незгоді з фінансовим планом орган управління повертає документ і надає вмотивоване пояснення.

  4. Після погодження фінансового плану комунальні підприємства здають для погодження до органу управління щотижнево календар платежів з зазначенням конкретної дати платежу.

  5. Щотижнево заявка на фінансування та звіт про видатки надаються по формі «Доходи та видатки КП за тиждень» (додаток №5). Додаток №5 включає в себе витрати та плани з пۥятниці по четверг та надається до органу управління кожну п’ятницю до 11-00 год., попередньо погоджені з начальником відділу економіки комунальних підприємств та бюджетної сфери управління економічної політики.

  6. Орган управління перевіряє обгрунтованість заявки, видатків та запланованих видатків на наступний тиждень, погоджуючи їх. При необхідності орган управління має право вимагати від комунальних підприємств надання пояснень з наданням копій усіх документів, підтверджуючих фінансові зобов’язання.

  7. Залишок на рахунку в банковських установах підтверджується копіями банківських виписок.

  8. Залишок по касі включається до додатку №5 та при необхідності, підтверджується копією з касової книги.

  9. До 20 числа наступного за звітним, комунальні підприємства надають дані про стан дебіторсько - кредиторської заборгованості (додаток №4).

  10. При відсутності зауважень орган управління повертає додаток №5 у понеділок наступного тижня з відміткою «погоджено».

  11. При наявності зауважень, орган управління та відділ економіки комунальних підприємств та бюджетної сфери управління економічної політики міської ради повертає документи та направляє докладну записку заступнику міського голови, який згідно розподілу функціональних повноважень координує роботу підприємства, з пропозиціями про вжиття санкцій до керівника комунального підприємства.

Начальник відділу контролю С.Ф. Пастухов

Додаток 2

до Порядку проведення

внутрішнього фінансового контролю

підприємств, організацій та установ

Узгоджено

____________________________
Начальник відділу економіки

комунальних підприємств

та бюджетної сфери

____________________________


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

НКП ______________________________________________

на 20___ р.

тис. грн.

Показники

План на рікУ тому числі по кварталам1

2

3

4

Доходи, у т.ч.:
-
-
-
-
-
-
разом доходів:


Видатки, у т.ч.:
-
-
-
-
-
-
разом видатків:
Фінансовий результат

(+ прибуток , - збиток)

Начальник КП

Економіст
Начальник відділу контролю С.Ф. Пастухов

Додаток 3

до Порядку проведення

внутрішнього фінансового контролю

підприємств, організацій та установ


Узгоджено

____________________________
Начальник відділу економіки

комунальних підприємств

та бюджетної сфери

____________________________


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

НКП ______________________________________________

на ___(місяць)___ 20___ р.

тис. грн.

Показники

Сума, грн.

 
Доходи, у т.ч.:

 

 

 
 

-

 

 

 
 

-

 

 

 
 

-

 

 

 
 

-

 

 

 
 

-

 

 

 
 

-

 

 

 
 

разом доходів:

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Видатки, у т.ч.:

 

 

 
 

-

 

 

 
 

-

 

 

 
 

-

 

 

 
 

-

 

 

 
 

-

 

 

 
 

-

 

 

 
 

разом видатків:

 

 

 
 

Фінансовий результат

(+ прибуток , - збиток)

 

 

 

 

 


Начальник КП

Економіст


Начальник відділу контролю С.Ф. Пастухов
Додаток 4

до Порядку проведення

внутрішнього фінансового контролю

підприємств, організацій та установ

Дебіторсько - кредиторська заборгованість
станом на ________________


КП _______________________грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська, у т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом дебіторська

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська, у т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом кредиторська

 

 

 

 

 

 

 


Начальник КП
Головний бухгалтер
Начальник відділу контролю С.Ф. Пастухов

Додаток 5

до Порядку проведення

внутрішнього фінансового контролю

підприємств, організацій та установ

Узгоджено

____________________________
Начальник відділу економіки

комунальних підприємств

та бюджетної сфери

____________________________

Доходи та видатки

КП___________________________________________

грн.

дохід за поточний тиждень по видам доходів

в т.ч.ПДВ

Підтвердження видатків, платежів

в т.ч.ПДВ

Заплановані видатки на наступний тижденьДата з ________ по___________

Дата з ________ по___________

Дата з ________ по___________

-

Залишок (сумарний)на рахунку у банку на звітну дату (початок тижня):

-

-

- №п/д,дата, сума,найменування постачальника (підрядника) призначення платежу,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Залишок (сумарний)на рахунку у банку на звітну дату (кінець тижня):
Разом:

Разом:

Разом:


Начальник КП
Головний бухгалтер

Начальник відділу контролю С.Ф. Пастухов

Схожі:

Р І ШЕННЯ
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Нікопольської міської ради ВИРІШИВ
Р І ШЕННЯ
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ м. Нікополь
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Схвалити проект міської комплексної програми «Оздоровлення та відпочинку дітей у м. Нікополь на 2013 – 2017 роки» (додається)
Р І ШЕННЯ
Від імені та в інтересах територіальної громади, відповідно до пункту 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка