Товариство з обмеженою відповідальністю


Скачати 159.91 Kb.
НазваТовариство з обмеженою відповідальністю
Дата21.04.2013
Розмір159.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма «МРІЯ»Україна, 40030, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко, б.11, к. 18

код ЗКПО 23822294, тел. 775-435
- Свідоцтво №1914 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів затверджене рішенням Аудиторської Палати України №221/3 від 04.11.2010р.

- Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Державною комісією регулювання ринків фінансових послуг України серії А №000301 25 червня 2004 року.

- Сертифікат Аудитора України серії А №004097 від 24.12.1999р., виданий Аудиторською палатою України

Річний фінансовий звіт

Повного товариства

«Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро»

Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард

2011

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ВИСНОВОК)

про фінансову звітність


Повного товариства

«Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро»

Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард»

за 2011 рік


Подається:

- Управлінському персоналу Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро»Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард»


1. Основні відомості про аудиторську фірму і умови договору.

1.1. Повне найменування відповідно до засновницьких документів: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Мрія».

1.2. Код ЕДРПОУ – 23822294.

1.3. Свідоцтво №1914 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів затверджене рішенням Аудиторської Палати України №221/3 від 04.11.2010р.

1.4. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Державною комісією регулювання ринків фінансових послуг України серії А №000301 25 червня 2004 року.

1.5. Юридична адреса: Україна, 40030, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко, буд.11, кв.18. Телефон: (0542) 77-54-35.

1.6. Керівник: Директор ТОВ АФ «Мрія» Потапенко Наталія Іванівна, сертифікат аудитора серії А №004097 від 24.12.1999р., виданий Аудиторською палатою України

1.7. Основні відомості об умовах договору:

• Дата і номер договору на проведення аудиту: Договір від 01.12.2011р.

• Дата початку проведення аудиту: 03.01.2012р.

• Дата закінчення аудиту: 06.02.2012р.

• Предмет договору: аудиторська перевірка бухгалтерської документації Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард» з питання підтвердження достовірності даних фінансової звітності за 2011 рік.
2. Аудиторська перевірка здійснювалася на підставі і відповідно до Законів і нормативних актів:

- Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93р. № 3125-XII із змінами та доповненнями,

- Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МСА 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення»,

- МСА 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора», МСА 720 «Інша інформація в документах, яку містять перевірені фінансові звіти»),

- Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

- Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005р. №3981 із змінами та доповненнями;

- Методичних рекомендацій щодо формату висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №5224 від 29.12.2005р. (в редакції розпорядження від 19.10.2006р. №6337).

- та іншими чинними законодавчими актами України.
3. Об'єм проведення аудиту.

Об'єктом аудиту є річна фінансова звітність Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард» за 2011 рік. Аудиторська перевірка включає оцінку положень та сум у фінансових звітах, оцінку використовуваних принципів бухгалтерського обліку, а також оцінку фінансової звітності у цілому.


Перевірка проводилася вибірковим методом, шляхом зіставлення звітних даних Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард» з первинними документами і регістрами синтетичного і аналітичного обліку для підтвердження достовірності даних фінансової звітності за 2011 рік.

Проведення аудиторської перевірки передбачає проведення розрахунково – аналітичних і документальних процедур для здобуття аудиторських доказів відносно даних бухгалтерського обліку Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард .
4. Відповідальність.

Відповідальність управлінського персоналу.

Управлінський персонал Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2011рік у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України.

Управлінський персонал несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеної аудиторської перевірки.

Аудитором проведена аудиторська перевірка відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність»; Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів в Україні, зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора»; Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005р. №3981 із змінами та доповненнями; Методичних рекомендацій щодо формату висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №5224 від 29.12.2005р. (в редакції розпорядження від 19.10.2006р. №6337).

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів в Україні вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості , що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур

залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень

фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард. Аудит включає також оцінку відповідності облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Аудитор вважає, що отримав достатні та прийнятні аудиторські докази для

висловлення його думки.

Інформація, що міститься у фінансової звітності Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах товариства, що були надані аудитору працівниками підприємства, вважається надійною і достовірною.
5. Основні відомості про фінансову установу.


№ п/п

Найменування

Відомості


1

Повне товариство

«Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард

2

Код ЄДРПОУ

23824703

3

Організаційно – правова форма господарювання

Повне товариство

4

№ і дата свідоцтва про державну

реєстрацію

№1 632 105 0001 002590

Від 15.06.1998р.

5

Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Сумської міської Ради

6

№ свідоцтва реєстрації фінансової

установи

Серія ЛД №123 від 15.10.2004р.

7.

Реєстраційний номер фінансової установи

15101106

7

Орган, що видав свідоцтво

Державна комісія з регулювання ринків фінансових

послуг України

8

Юридична адреса

М. Суми, вул. Харківська, б.5

9

Телефон

(0542) 227.024

10

Форма власності

Приватна

11

Розрахунковий рахунок

2600318443

12

Назва банку

ПАТ «Райффайзенбанк Аваль» м. Київ

13

МФО

380805

14

Основні види діяльності по КВЕД

Надання кредитів –

код 65.22.0.


6. Висловлення думки щодо розкриття інформації у фінансовій звітності Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард

Розкриття інформації стосовно активів:

Станом на 31.12.2011р. загальні активи Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард складають 565тис. грн., що на 10тис. грн. менше у порівнянні з даними на початок 2011 року.
Необоротні активи.

Облік основних засобів на підприємстві здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000р. № 92 і обраній підприємством облікової політики. Первісна вартість основних засобів на початок року складала 367тис. грн., на 31.12.2011р. складає 396тис. грн.

Нарахування амортизації основних засобів відповідає П(С)БО 7 «Основні засоби» та обраній обліковій політиці підприємства і здійснюється у бухгалтерському обліку з використанням прямолінійного методу.

Сума накопиченої амортизації станом на 31.12.2011 року становить 199тис. грн.

Довгострокова дебіторська заборгованість на 31.12.2011 року становить 2тис.грн.
Оборотні активи.

Облік і оцінку запасів Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард здійснює згідно с П(С)БО 9 «Запаси», затвердженим наказом Мінфіну України від 20.10.1999р. №246. В балансі вони відображені за вартістю придбання. Балансова вартість запасів станом на 31.12.2011р. складає 135тис. грн.

Облік дебіторської заборгованості на підприємстві здійснюється згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Мінфіну України від 08.10.99р. № 237 і обраній підприємством облікової політики.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) станом на 31.12.2011 року складає 163тис. грн..

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011р. складає 53тис. грн.

Дебіторська заборгованість бюджета на 31.12.2011 року – 7тис. грн..

Заборгованості, по якій минув строк позивної давності, відсутня.

Дані аналітичного обліку відповідають інформації, викладенй в головній книзі та фінансовій звітності Товариства.

Залишок грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті станом на 31.12.2011р. складає 8тис. грн., в т.ч. в касі ломбарду – 8тис. грн.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Розкриття інформації щодо зобов’язань:

Облік, признання та оцінка зобов’язань на підприємстві здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.01.2000р. № 20 і обраній підприємством облікової політики.

Станом на 31.12.2011р. поточні зобов’язання Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард складають 313тис. грн., у т.ч. кредиторська заборгованість за:

- товари, роботи, послуги – 190тис. грн.,

- з оплати праці – 3тис. грн.,

- з учасниками – 8тис. грн.

- інша поточна кредиторська заборгованість – 112тис. грн.

Заборгованості, по якій минув строк позивної давності, відсутня.

Дані аналітичного обліку відповідають інформації, викладенй в головній книзі та фінансовій звітності Товариства.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Розкриття інформації стосовно власного капіталу:

Станом на 31.12.2011р. загальний розмір власного капіталу Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард складає 252тис. грн., з яких:

 • статутний капітал - 74тис. грн.,

 • нерозподілений прибуток – 178тис. грн.

Статутний капітал. Статутний капітал по балансу станом на початок року складав 73696грн., на 31.12.2011р. складає 73696грн. Протягом 2011 року змін у статутному капіталі не відбувалось.

Статутний капітал Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард сплачено повністю у попередні роки (відповідно до установчих документів. Учасниками Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард є:

- ПВК МП «Агро-1», доля якого у статутному капіталі складає 39,48% (29096грн.);

- ПВК МП «Агро», доля у статутному капіталі складає 60,52% (44600грн.);
Резервний капітал станом на 31.12.2011р. – відсутній. Статутом Товариства передбачено створення резервного капіталу в розмірі, що не перевищує 25% від статутного шляхом щорічних 5% відрахувань від прибутку.

Товариством не дотримано зазначену вимогу та не створено резервного капіталу.
Нерозподілений прибуток по балансу на початок року складав 169тис. грн., станом на 31.12.2011р. нерозподілений прибуток складає 178тис. грн. За підсумками діяльності Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард за 2011 року чистий прибуток складає 9тис. грн.

На думку аудитора, показники розміру і структури власного капіталу та інші показники переважно відповідають встановленим «Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній», затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003р. №152, із змінами та доповненнями.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Розкриття інформації щодо фінансових результатів:

Чистий прибуток за 2011рік складає 9тис. грн.

Облік, признання та оцінка доходів на підприємстві здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженого наказом Мінфіну України від 29.11.1999р. № 290 та облікової політики підприємства.

Згідно з даними бухгалтерського обліку та звітності величина чистого доходу (виручки) від реалізації продукції Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард за 2011 рік складає 190тис. грн. Доходи від реалізації – це доходи від надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів.

Інші операційні доходи – 86тис. грн.

Облік витрат в Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99р. № 318.

По даним бухгалтерського обліку та звітності загальна сума витрат Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард за 2011рік складає 177тис. грн., у т.ч.

 • собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) – 9тис.грн.,

 • адміністративні витрати – 85тис. грн..;

 • інші операційні витрати – 85тис. грн..;

 • інші витрати – 7тис. грн.

Податок на прибуток від звичайної діяльності складає 3тис. грн.

Надзвичайних доходів, доходів по бартерним операціям підприємство не має.

На думку аудитора, визнання, облік та оцінка доходів і витрат, а також ступінь розкриття інформації подано в фінансової звітності достовірно та повно і в цілому відповідає національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
Стан бухгалтерського обліку у Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард

Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах–ордерах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік на підприємстві автоматизований, використовується програма 1-С Бухгалтерія. Для забезпечення єдиного методологічного підходу щодо ведення бухгалтерського обліку та відображення ломбардами фінансово-господарських операцій Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард користується Методичними рекомендаціями щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами, затвердженими Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2004р. №531.

При вибіркової перевірці було встановлено, що фінансова звітність Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард за 2011 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку при вибіркової перевірці задовільний.

Статистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних державних органів у встановленому порядку..

Аудитор не спостерігав за річною інвентаризацією необоротних активів станом на 31.12.2011р. оскільки ця дата передувала призначенню аудитора Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард. Через характер облікових записів підприємства аудитор не має змоги підтвердити фактичну кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард за 2011 рік.

На думку незалежного професійного аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б аудитор був в змозі підтвердити фактичну кількість необоротних активів, фінансова звітність Повного товариства «Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро» Приватне виробничо-комерційне мале підприємство «Агро - 1» Ломбард у складі форм:

 • Баланс станом на 31.12.2011р. (форма №1);

 • Звіт про фінансові результати за 2011 рік (форма №2);

 • Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (форма №3);

 • Звіт про власний капітал за 2011 рік (форма №4);

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (форма № 5)

у цілому складена на підставі даних бухгалтерського обліку і представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, його фінансовий стан на 31 грудня 2011р., його фінансові результати та рух грошових коштів за 2011 рік відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.

«06» квітня 2012 року


Керівник ТОВ Аудиторська фірма «Мрія»

незалежний професійний аудитор Потапенко Н.І.
- свідоцтво №1914 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів затверджене рішенням Аудиторської Палати України №221/3 від 04.11.2010р.
- свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Державною комісією регулювання ринків фінансових послуг України серії А №000301 25 червня 2004 року.
- сертифікат Аудитора України серії А №004097 від 24.12.1999р., виданий Аудиторською палатою України
40004, м. Суми,

проспект Т.Г. Шевченко, б. 11, к.18,

тел. (факс) (0542) 775-435
Схожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор»
Товариство з обмеженою відповідальністю”Оті Груп”, назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошніченко М. В., що діє...
Товариство з обмеженою відповідальністю “Атлантіс”
Товариство з обмеженою відповідальністю Україно-Чеське спільне підприємство «Влтава-Дніпро»
31 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
М. Донецьк «01» квітня 2011 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТІ ГРУП»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТІ ГРУП», назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошніченко М. В., що діє...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю
Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР» (далі по тексту – «Агент»), в особі директора Крячун Ірини...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР» (далі по тексту – «Агент»), в особі директора Крячун Ірини...
Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»
Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінком-Інвест"
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінком-Інвест» (далі –Компанія), створене 25 січня 2011 року,підготувало фінансову звітність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка