Аудиторський висновок незалежного аудитора


Скачати 173.47 Kb.
НазваАудиторський висновок незалежного аудитора
Дата21.04.2013
Розмір173.47 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

Аудиторський висновок незалежного аудитора


про фінансовий стан і достовірність фінансової звітності

товариства з обмеженою відповідальністю

Компанія з управління активами "Енергобудлізінг"

за 2011 рік
Користувачам фінансової звітності

Державній комісії з цінних паперів

та фондового ринку
Аудиторська фірма “Імона –Аудит”, що діє на підставі свідоцтва про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98 та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтва (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів (надалі – Аудитор), згідно з додатком № __ від _________ 2012 року до договору № 65 від 25 травня 2004 року провела аудиторську перевірку фінансового стану та звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами "Енергобудлізинг» (надалі – Товариство) за період з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Період, яким охоплено проведення аудиту: з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: дата початку – 09.01.2012 року;

дата закінчення – 23.01.2012 року.

Перелік перевіреної фінансової інформації

Для здійснення перевірки були використані наступні документи:

1. Статут Товариства та реєстраційні документи.

2. Фінансова звітність у складі:

 • Баланс (форма № 1) станом на 31 грудня 2011 року;

 • Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2011 рік;

 • Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2011 рік;

 • Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2011 рік;

 • Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2011 рік.

3. Первинні облікові документи, регістри аналітичного та синтетичного обліку.

4. Протоколи загальних зборів учасників Товариства та інші документи.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне надання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного надання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність” та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного надання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та відповідності фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримані достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2011 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства за 2011 рік, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан станом на 31 грудня 2011 року та фінансові результати за 2011 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці. Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено.

Валюту балансу Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами "Енергобудлізинг» станом на 31 грудня 2011 року в сумі 7067 тис. грн. підтверджуємо.

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2011 року становить суму 7000000,00 грн. (сім мільйонів грн. 00 коп.). Неоплаченого капіталу у Товариства станом на 31 грудня 2011 року немає. Таким чином, сплачений виключно грошовими коштами статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2011 року становить 7 млн. грн., що відповідає чинному законодавству та встановленим нормативам, тобто становить суму не меншу, ніж 7 млн. грн..

На думку аудиторів розмір власного капіталу Товариства в сумі 7067 тис. грн. станом на 31 грудня 2011 року, який складається із статутного капіталу та нерозподіленого прибутку, також відповідає встановленим нормативам.

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку згідно Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528.

1. Основні відомості


1.1. Основні відомостіПоказник

Значення

1

Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами

"Енергобудлізінг "

2

Скорочене найменування

ТОВ “КУА "Енергобудлізінг "

3

Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

4

Код підприємства за ЄДРПОУ

32980151

5

Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія АОО № 599116 внесено до ЄДР за № 1 069 120 0000 004715 від 25.05.2004 року

6

Орган, що видав свідоцтво

Оболонська районна у м. Києві державна адміністрація

7

Юридична адреса та місцезнаходження

Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, буд.160

8

Телефон

468-84-81

9

Розрахункові рахунки

 1. 26501000330101 в ПАТ "Агрокомбанк", МФО 322302

10

Основні види діяльності

- контроль та регулювання портфеля активів;

- інші види грошового та фінансового посередництва;

- інші види допоміжної діяльності у сфері фінансів

11

Засновники

Одна фізична особа

12

Директор

Кравченко Леся Георгіївна

13

Дозвіл на діяльність з управління активами ІСІ

Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 318357 від 04.06.2007 року, строк дії – до 04.06.2012р.

14

Найменування, місце­знаходження аудиторської фірми

АФ "Імона-Аудит", що діє на підставі свідоцтва №0791 про внесення до реєс­тру суб’єктів аудиторської діяль­ності, виданої рішенням Аудиторської палати України (26.01.2001 р. №98 подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року за № 222/3 до 30.11.2015 року,

м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95 тел./факс: (044) 565-77-22


1.2. Назва товариства, його форма власності відповідають статуту та відображені в балансі правильно. Компанія заснована з метою отримання прибутку від здійснення інвестиційної діяльності, операцій на ринку цінних паперів і управління активами інститутів спільного інвестування. Предметом діяльності компанії є:

- створення інститутів спільного інвестування;

 • управління активами інститутів спільного інвестування;

 • випуск та обіг інвестиційних сертифікатів ІСІ;

 • ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

 • надання консалтингових послуг з питань здійснення інвестиційної діяльності та управління активами;

 • надання позик та кредитів за рахунок активів венчурних інвестиційних фондів, створених компанією.

2. Cтан бухгалтерського обліку.

2.1. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов‘язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

2.2. При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2011 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Бухгалтерський облік ведеться у від­повідності до Плану рахунків та інструкції про його застосування, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

2.3. В Товаристві облікова політика протягом перевіреного періоду була незмінна. В 2011 році діяла облікова політика, затверджена наказом № 1 від 04 січня 2011 року.

2.4. На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться у відповідності до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку.
3. Облік основних засобів та нематеріальних активів

3.1. Облік наявних у підприємства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7, затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 року № 92 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

3.2. У 2011 році знос (амортизація) основних засобів нараховувався згідно облікової політики та П(С)БО 7 по кожній одиниці основних засобів податковим методом нарахування амортизації, строк корисного використання основних засобів встановлено також обліковою політикою.

3.3. Первісна вартість основних засобів станом на 31 грудня 2011 року складає 8 тис. грн., знос – 7 тис. грн., відповідно, залишкова вартість – 1 тис. грн., всі основні засоби. віднесені до рахунку 104 “Машини та обладнання".

3.4. У 2011 році придбання основних засобів здійснене на 1 тис. грн., вибуття основних засобів не відбувалось.

3.5. Інвентаризація основних засобів проводилась згідно діючого законодавства та облікової політики підприємства. В 2011 році інвентаризація проведена згідно наказу № 10-ін від 30.12.2011 року станом на 31 грудня 2011 року. Дооцінка основних засобів у 2011 році не проводилась.

3.6. До нематеріальних активів вартістю 1 тис. грн. станом на 31 грудня 2011 року віднесена вартість програмного забезпечення «М.Е.DOC» в сумі 1 тис. грн., амортизація нематеріальних активів станом на 31 грудня 2011 року була відсутня.
4. Облік фінансових інвестицій

4.1. Довгострокових та поточних фінансових інвестицій на протязі 2011 року Товариство не мало.
5. Облік коштів і розрахунків

5.1. Облік коштів і розрахунків перевірявся вибірково. Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 року № 637.

5.2. При перевірці обліку касових операцій та операцій на поточному рахунку порушень не виявлено. Залишки грошових коштів в касі станом на 31 грудня 2011 року були відсутні, на поточному рахунку в національній валюті - 741,43 грн.. Вказані грошові кошти за даними банківських виписок та касового звіту відповідають даним балансу про грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валюті – 1 тис. грн..

5.3. Залишки готівкових коштів в касі Товариства не перевищували встановленого ліміту.
6. Облік запасів.

6.1. Запасів на протязі 2011 року у Товариства не було.

7.Облік зобов'язань

7.1. Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мінфіну України № 20 від 31.01.2000 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

7.2. Поточні зобов’язання станом на 1 січня 2011 року складали 10 тис. грн., станом на 31 грудня 2011 року поточні зобов’язання були відсутні.

7.3. Позикових коштів ( довгострокових або короткострокових ) станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має.
8. Облік дебіторської заборгованості.

8.1. Облік дебіторської заборгованості ведеться товариством у відповідності до вимог П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Мінфіну України № 237 від 08.10.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року.

8.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 1 січня 2011 року складала 112 тис. грн., станом на 31 грудня 2011 року – зменшилась до 75 тис. грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31 грудня 2011 року складала 11 тис. грн.. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 1 січня та 31 грудня складала 6666 тис. грн. Інших видів дебіторської заборгованості Товариство не має. Вартість одержаних векселів станом на 31 грудня 2011 року складала 274 тис. грн..

8.3. Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

9. Власний капітал

9.1. Облік власного капіталу ведеться у відповідності з вимогами Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 5, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.1999 року № 87 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року. Статутний фонд обліковується на балансовому рахунку "40" і на 31 грудня 2011 року був сплачений повністю.

9.2. Статутний фонд Товариства згідно редакції статуту, що пройшла державну реєстрацію змін до установчих документів 13 листопада 2006 року за № 106910500030004715, був встановлений в розмірі 3 000 000 грн., статутний капітал був сформований в повному обсязі, неоплаченого капіталу станом на 01.01.2009 року не було. Зборами учасників 4 грудня 2009 року (протокол № 10 від 4.12.2009 р.) було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на суму 4 000 000,00 (чотири мільйони) грн.. Статутний капітал Товариства згідно нової редакції статуту, що пройшла державну реєстрацію змін до установчих документів 10 грудня 2009 року за № 106910500030004715 був заявлений в розмірі 7 000 000 (сім мільйонів) грн.. Внески до статутного капіталу в сумі 4 млн. грн. надійшли у грудні 2009 року.

Таким чином, станом на 1 січня 2011 року статутний капітал Товариства сформований повністю та сплачений грошовими коштами у розмірі 7 000 000,00 (сім мільйонів) грн..

9.3. Порядок формування Статутного фонду відповідає вимогам чинного законодавства. Засновником компанії згідно протоколу засновників від 17 листопада 2005 року та змін до Статуту, що пройшли держану реєстрацію 9 грудня 2005 року за № 1 069 105 0001 004715, є фізична особа Годяєв Дмитро Олексійович.

9.4. Нерозподілений прибуток, що на 1 січня 2011 року складав 59 тис. грн., збільшений за рахунок прибутку, отриманого за результатами діяльності у 2011 році в розмірі 8 тис. грн., таким чином, на 31 грудня 2011 року нерозподілений прибуток склав 67 тис. грн..
10. Облік витрат.

10.1. Облік витрат обігу ведеться у відповідності з вимогами чинного законодавства, П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мінфіну України № 318 від 31.12.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 131 від 14.06.2000 року, № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року та облікової політики. Витрати обліковуються на рахунках тільки 9 класу.

10.2. За 2011 рік витрати Товариства склали 143 тис. грн., всі витрати віднесені до адміністративних витрат. За елементами операційних витрат в 2011 році витрати Товариства поділяються на:

витрати на оплату праці - 82 тис. грн.

відрахування на соціальні заходи - 30 тис. грн.

амортизація - 1 тис. грн.

інші операційні витрати - 30 тис. грн.

10.3. Витрати майбутніх періодів, які станом на 1 січня 2011 року складали 15 тис. грн., станом на 31 грудня 2011 року виросли до 38 тис. грн., до витрат майбутніх періодів віднесені авансовий платіж з оренди приміщення та інше.

11. Облік доходів.

11.1. Дані про виручку (валовий дохід) від реалізації продукції, товарів відповідають П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом Мінфіну України № 290 від 29.11.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України № 131 від 14.06.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

11.2. Згідно бухгалтерського обліку за 2011 рік Товариством отримана виручка у вигляді винагороди за управління активами в сумі 212 тис. грн., з врахуванням собівартості наданих послуг в сумі 59 тис. грн., Товариством отриманий валовий прибуток в розмірі 153 тис. грн.. Інших видів доходів у 2011 році у Товариства не було. З врахуванням витрат в сумі 143 тис. грн. та податку на прибуток в сумі 2 тис. грн., Товариством за 2011 рік отриманий чистий прибуток в сумі 8 грн..

11.3. Датою реалізації товарів у бухгалтерському обліку вважається дата надання послуг, робіт.

11.4. Методика визначення реалізації на протязі року не змінювалась. Облік реалізації по видах діяльності ведеться на рахунках 7 класу.

11.5. Довідка про фінансовий стан Товариства додається.

Довідка

про фінансовий стан ТОВ «Компанія з управління активами "ЕНЕРГОБУДЛІЗІНГ"

станом на 31.12.2011 року

Аналіз фінансового стану товариства зроблено на підставі даних форми №1 “Баланс” та форми № 2 “Звіт про фінансові результати” за 2011 рік.

Показник

Формула розрахунку

Значення показника

Нормативне значення

31.12.2010

31.12.20111

2

3

4

5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф1(р.220+р.230+р.240) / Ф1 р.620

0,10

0,00

0,25-0,5

Коефіцієнт покриття

Ф1 р. 260 / Ф1 р. 620

705,30

0,00

1,0-2,0

Коефіцієнт загальної ліквідності

Ф1 р. 260 / Ф1 р. 480 + Ф1 р.620

705,30

0,00

1,0-2,0

Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності)

Ф1 р.380 / Ф1р.640

1,00

1,00

0,25-0,5

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф 2 р.220 або 225 / Ф 1 р. 280

0,002

0,012

Збільшення

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

Ф1(р.430+р.480+р.620+р.630) / Ф. р.380

0,001

0,00

0,5-1,0

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

Ф1 р.260 –р.620

7043

7027

Зменшення


Товариство має нульові показники ліквідності та покриття станом на 31 грудня 2011 року лише у зв’язку з відсутністю довгострокових та поточних зобов’язань, що позитивно характеризує фінансовий стан Товариства. Коефіцієнт фінансової стійкості або платоспроможності вдвічі вищій за максимальне нормативне значення. Збільшений коефіцієнт рентабельності активів. Сума чистого оборотного капіталу зросла та станом на 31 грудня 2011 року складає більше 7 млн. грн..

У зв'язку з наявністю нерозподіленого прибутку вартість чистих активів, що складає 7067 тис. грн. станом на 31 грудня 2011 року більше статутного капіталу в розмірі 7000,0 тис. грн..

Все вищенаведене, а також прибутковість діяльності Товариства у 2006-2011 роках, дає підставу свідчити про стабільність фінансового стану Товариства та про перспективу його подальшого успішного розвитку та безперервного функціонування як суб’єкта господарювання.

Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності Товариства за 2011 рік, вважаємо за необхідне навести іншу особливу інформацію про наступне: відповідно до протоколу зборів учасників Товариства № 11 від 01 грудня 2011 року було прийняте рішення про зміну директора Товариства, а наказом № К-9 від 6 грудня 2011 року директором (за сумісництвом) призначена Кравченко Леся Георгіївна.


Аудиторська фірма “Імона –Аудит”. Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, видане на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року за № 98 та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року. Свідоцтво (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів.
Генеральний директор О.В. Величко

(сертифікат аудитора серія А № 005182,

виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року,

продовжений рішенням Аудиторської палати України № 175/6 від 29.03.2007 року до 23.04.2012 р.)

Дата аудиторського висновку: 23 січня 2012 року

Адреса аудитора: м. Київ, проспект. Бажана, буд. 26, оф. 95

тел./факс: (044) 565-77-22


Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31. 12. 2011 року
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Україна, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А. Тел./ факс: (044) 253-24-64, 254-06-47, E-mail
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка