АУДИТ


Скачати 216.94 Kb.
НазваАУДИТ
Дата20.04.2013
Розмір216.94 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиАналіз

Бухгалтерський облік

Консультаційні послуги

АУДИТ

Товариство з обмеженою відповідальністю “АБК - АУДИТ01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 10, оф.221, тел. 253-32-78, 253-74-08

п/р 26006301327132 в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528, код 2474440324 квітня 2012 р. № 841 (11)
ТОВ «КУА «Комплексний фінансовий сервіс»

ПАТ «ЗНВ КІФ «Фортіс»


Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований

венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс»

станом на 31 грудня 2011 року


Вступний параграф
Відповідно до договору на аудиторську перевірку № 841 от 16.02.2012 г., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «АБК-Аудит» та Товариством з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс” (надалі – ТОВ «КУА «КФС», «Підприємство»), яке здійснює управління активами Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс»,, проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс» (надалі – «Фонд») станом на 31.12.2011 р.

Аудиторська перевірка проводилась за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.

Перевірка проводилась у березні 2012 року за місцезнаходженням ТОВ «КУА «КФС» за адресою: м. Київ, вул. Бакинська 37-Г, оф. 66.

Основні відомості про Фонд
Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс» створено відповідно до Законів України «Про господарські товариства» та «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

Фонд, ідентифікаційний код № 33545241, зареєстрований Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 17.05.2005 року.

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Димитрова 6.
Фонд має поточній рахунки:

- № 2650100660488 в АКБ «Правекс-Банк», м.Київ, МФО 321983.

- № 26505301362701 в Залізничному відділенні ПІБ, м.Київ, МФО 322153.
Керівником ПАТ «ЗНВ КІФ «Фортіс» є Президент – Дмитрієв Ю.М.
Згідно рішенню Загальних зборів акціонерів від 18.10.2010 р. (Опитувальний протокол від 01.11.2010 року) Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс» було перейменоване на Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс». Зміни до статуту Фонду зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 03.11.2010 року. (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 302557).
Засновником Фонду є:

 • ТОВ «Доступна медицина» ЄДРПОУ 33152508

 • ТОВ «Медстандарт» ЄДРПОУ 33234721.


ПАТ «ЗНВ КІФ «Фортіс» є інститутом спільного інвестування закритого типу без зобов’язань щодо викупу емітованих ним цінних паперів до моменту його реорганізації або ліквідації.

Фонд створений на 50 років.

Мета створення Фонду: отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування , забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.
Фонд внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування 15.06.2005 року, свідоцтво 173-1 (реєстраційний код за ЄДРІСІ 133173).
В 2011 році на Фонді діяв договір з управління активами корпоративного інвестиційного фонду - Договір № КІФ-1 від 30.03.2010 р. з ТОВ КУА «Комплексний фінансовий сервіс».
Основні відомості про компанію з управління активами
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Комплексний фінансовий сервіс» створено відповідно Законів України “Про господарські товариства” та “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)“.

ТОВ «КУА «КФС» зареєстроване Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 19.09.2007 р. (свідоцтво реєстрації серії А01 № 456176).

Остання редакція статуту була зареєстрована Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 17.12.2009 р. (запис в реєстр № 10741050008026950).
Місцезнаходження ТОВ «КУА «КФС»: м. Київ, вул. Бакинська 37-Г, оф. 66.

Керівником ТОВ «КУА «КФС» є Генеральний директор – Кудрицький Р.В.

Код за ЄДРПОУ 35394082.
Підприємство має поточний рахунок № 26500080468201в АТ «Сведбанк» м.Київ, МФО 300164 (основний).
Основним видом діяльності є професійна діяльність на ринку цінних паперів, а саме:

- професійна діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).
Основні види діяльності за КВЕД:

65.23.0 – інше фінансове посередництво;

67.13.0 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.

74.15.0 – управління підприємствами
Ліцензії та інші дозвільні документи:

Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів від 13.02.2008 р., реєстраційний № 1267.
Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ № 470651 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), прийнята рішенням від 24.01.2008 р. Строк дії з 24.01.2008 р. по 24.01.2013 р.
Інформація про перевірку
Ми провели аудит фінансових звітів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс», що включають:


 • Баланс станом на 31.12.2011 рік;

 • Звіт про фінансові результати за 2011 рік;

 • Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік;

 • Звіт про власний капітал за 2011 рік;

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік;


Облікова політика Фонду
Організація та методологія бухгалтерського обліку, господарської діяльності Фонду у періоді, що перевірявся в цілому відповідала вимогам Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 року № 996-Х1V, затвердженим Національним стандартам бухгалтерського обліку і іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік у Фонді ведеться у відповідності до затверджені основні принципи облікової політики згідно наказу №1 від 31.12.2010 р. У періоді, що перевірявся, бухгалтерський облік вівся згідно з затвердженою обліковою політикою.

У періоді, що перевірявся, змін в обліковій політиці Фонду не відбувалось.

Бухгалтерський облік на Фонді, у періоді що перевірявся, вівся по журнально-ордерній формі рахівництва за допомогою бухгалтерської програми «1С:Підприємство 7.7.». Бухгалтерський облік згідно договору веде Компанія по управлінню активами.

Концептуальна основа фінансової звітності Фонду базується на нормах Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національним стандартам бухгалтерського обліку.


Річна фінансова звітність Фонду включає:

 • Баланс;

 • Звіт про фінансові результати;

 • Звіт про рух грошових коштів;

 • Звіт про власний капітал;

 • Примітки до річної фінансової звітності.


ТОВ «КУА «КФС», що здійснює управління активами фонду була проведена інвентаризація активів та зобов’язань станом на 30.11.2011 р. (наказ № 4-і від 30.11.2011 р.). Підприємством були надані акти інвентаризації активів (основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти) та зобов’язань.

Оскільки ми не брали безпосередньої участі в проведенні інвентаризації, тому не мали можливості підтвердити її фактичний стан. Ми перевірили порядок та результати інвентаризації активів та зобов’язань.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані в результаті проведення аудиторської перевірки аудиторські докази є достатні і незалежні для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо фінансових звітів що отримали
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Підприємством була проведена інвентаризація активів та зобов’язань станом на 30.11.2011 року, але аудитори не приймали участі в інвентаризації і не мали можливості перевірити її фактичній стан.
На Фонді рахуються довгострокові фінансових інвестицій – паї у статутному капіталі інших підприємств, що протягом року обліковуються за методом участі в капіталі та в балансі на 31 грудня 2011 р. відображені в сумі 37 810 тис. грн.

В 2011 році фінансові інвестиції були переоцінені (зменшені) по методу участі в капіталі на суму 287 тис. грн.

Ми не мали змоги отримати достатні і незалежні аудиторські докази щодо балансової вартості фінансових інвестицій станом на 31 грудня 2011 р., що обліковуються в Фонді за методом участі в капіталі у вищевказані підприємства, оскільки нам не був наданий доступ до фінансової інформації цих підприємств, що підтверджена аудиторами. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні визначених сум.
Крім того, на Фонді рахуються довгострокові фінансових інвестицій – паї у статутному капіталі інших підприємств, що не обліковуються за методом участі в капіталі та на 31 грудня 2011 р. відображені в сумі 153 тис. грн. Згідно п. 14.4 Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.07.2002 N 201 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 грудня 2008 р. № 1441) паї господарських товариств, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередні два, або більше років є збитковими оцінною вартістю, яка розраховується із застосуванням уцінки із використанням знижувальних коефіцієнтів. Переоцінка деяких інвестицій була здійснена. Ми не мали змоги отримати достатні і незалежні аудиторські докази щодо балансової вартості фінансових інвестицій станом на 31 грудня 2011 р., що обліковуються у складі інших фінансових інвестицій, оскільки нам не був наданий доступ до фінансової інформації цих підприємств, що підтверджена аудиторами. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні вартості інвестицій.

Висновок

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс» та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

Розкриття інформації за видами активів та пасивів Підприємства
Відповідно до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надаємо інформацію щодо окремих компонентів фінансових звітів.
Фінансові інвестиції
У періоді, що перевірявся, облік фінансових інвестицій Фонду здійснювався згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (надалі – „П(С)БО”) № 12 „Фінансові інвестиції” та Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 р. № 201 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 грудня 2008 р. № 1441) (надалі – „Положення”).

На виконання вимог діючого законодавства, Фонд веде аналітичний облік інвестицій за:

- видами поточних фінансових вкладень,

- об’єктами інвестування.
Оцінка інвестицій та їх класифікація відповідають вимогам згаданого стандарту.
Залишок на рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» станом на 31.12.2011 р. складає 120 972 тис. грн.:

- рахунок 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам» - 37 810 тис. грн. (корпоративні права)

Інвестиції рахуються по методу участі в капіталі. Переоцінка інвестицій була здійснена за результатами 2010 року згідно даним фінансової звітності підприємств за 2010 рік.
- рахунок 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам» - 1 тис. грн. (корпоративні права)

Інвестиції рахуються по переоціненій вартості.
- рахунок 143 «Інвестиції непов’язанним сторонам» - 83 161 тис. грн.

- корпоративні права – 152 тис. грн.

- облігації – 83 009 тис. грн.

Інвестиції рахуються по переоціненій вартості.

Грошові кошти
Для здійснення господарських операцій Фондом відкрито декілька поточних рахунків в національній валюті:
- № 2650100660488 в АКБ «Правекс-Банк», м.Київ, МФО 321983.

- № 26505301362701 в Залізничному відділенні ПІБ, м.Київ, МФО 322153.
Дані виписок по поточному рахунку відповідають даним синтетичного обліку. За всіма операціям, відображеними в виписках банку, підкладено відповідні документи.

Банківські операції ведуться згідно зі встановленим порядком.

Залишок коштів станом на 31.12.2011 р. на рахунках в національній валюті склав 1 482,67 грн., що відповідає випискам банку і оборотному балансу.
Грошові кошти, відображені в балансі Фонду на кінець звітного періоду (рядок балансу 230), складають 2 тис. грн.
Розрахунки з дебіторами
Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості у періоді, що перевірявся, проводились відповідно до П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість".

Залишок дебіторської заборгованості на 31.12.2011 р. по рахункам розрахунків Підприємства складає 40 251 тис. грн.

тис. грн.

Рахунок

Дебіторська

36 „Розрахунки з покупцями”

-


373 „Розрахунки за нарахованими доходами”

35

377 „Розрахунки іншими дебіторами” (рахуються по переоціненій вартості)

40 216


Дебіторська заборгованість має поточний характер та є реальною, заборгованості з простроченим строком позовної давності не має.
Залишок дебіторської заборгованості на 31.12.2011 р. по статтях балансу:
Дебіторська заборгованість за розрахунками із нарахованих доходів – 35 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість – 40 216 тис. грн.

Власний капітал
Для забезпечення діяльності ПАТ «ЗНВ КІФ «Фортіс» згідно статуту створений статутний капітал в розмірі 364 000,00 грн. (редакція 2008 року).
Згідно рішенню Загальних зборів акціонерів №2 від 05.11.2010 р. (Опитувальний протокол від 15.11.2010 року) було збільшено статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс» до 366 500 грн. Зміни до статуту Фонду зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 17.11.2010 року. (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 302557 від 03.11.2010 року).

Додатковий випуск емісії у сумі 2 500 грн. був зареєстрований Державною комісією з цінних паперів на фондового ринку 03.02.2011 р., реєстраційний номер 2020.
Згідно наданих до перевірки установчих документів, на момент створення Фонду початковий статутний капітал становив 366 500,00 грн. та був поділений на 3 665 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,1 гривень кожна.
Згідно з довідкою № 4273-4639 від 04.11.2010 р. та № 4124-4683 від 14.03.2011 р. про власників іменних цінних паперів, наданою депозитарієм ПрАТ „ВДЦП” (код за ЄДРПОУ 35917889, ліцензія № АВ498004 від 19.11.2009 року, місцезнаходження: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г) склад акціонерів і формування статутного капіталу наступні:
Акціонери Фонду

Кількість акцій, шт.

Номінальна вартість акцій, грн.

Частка у статутному фонді, %

Юридичні особи


1

ТОВ «Доступна медицина»

3 665 000

366 500,00

100

Нерозміщено акцій

-

-

-
Всього:

3 665 000

366 500,00

100


Внесок до статутного капіталу було здійснені грошовими коштами на поточні рахунки в банку.
Станом на 31.12.2010 р. статутний капітал ПАТ «ЗНВ КІФ «Фортіс» (366 500 грн.) сформований у повному обсязі у сумі 366 500 грн, що підтверджується даними первинного, аналітичного, синтетичного обліку та записами на бухгалтерському рахунку 40 «Статутний капітал» та 46 «Неоплачений капітал».
Станом на 31.12.2011 року в розрізі статей власний капітал (161 044 тис. грн.) Фонду характеризується наступними показниками:

Статутний капітал – 367 тис. грн.

Додатковий вкладений капітал (емісійний дохід) – 1 529 тис. грн.

Нерозподілений прибуток – 159 148 тис. грн.
Ведення бухгалтерського обліку по вищезазначеним статтям відповідає вимогам викладеним у національних стандартах бухгалтерського обліку.
Розрахунок вартості чистих активів
Станом на 31.12.2011 р. загальна вартість активів ПАТ «ЗНВ КІФ «Фортіс» згідно даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності складає 161 044 тис. грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів (161 044 тис. грн.) і сплаченим статутним капіталом (367 тис. грн.) становить 160 677 тис. грн.

Вартість чистих активів Фонду більше скоригованої вартості статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
Розрахунки з кредиторами
Визнання, облік та оцінка зобов'язань у періоді, що перевірявся, проводились відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання".

Залишок кредиторської заборгованості на 31.12.2011 р. по рахункам розрахунків складає 34 тис. грн.
тис. грн.

Рахунок

Кредиторська


63 „Розрахунки з постачальниками”

5

641 „Розрахунки за податками”

-

65 „Розрахунки зі страхування”

-

66 „Розрахунки за виплатами працівникам”

-

685 „ Розрахунки з різними кредиторами ”

176


Кредиторська заборгованість має поточний характер та є реальною, заборгованості з простроченим строком позовної давності не має.
Залишок кредиторської заборгованості на 31.12.2011 р. по статтях балансу:
Кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги – 5 тис. грн.

Інші поточні зобов’язання – 176 тис. грн.

Облік доходів та витрат
У періоді, що перевірявся, доходи (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), визначалася згідно з П(С)БО № 15 "Доходи". Оцінка доходів та їх класифікація відповідають вимогам згаданого стандарту.
Доходи Підприємства за 2011 рік характеризуються наступними показниками:

тис. грн.

Найменування доходів

Сума

Чистий дохід від реалізації

-

Інші операційні доходи

-

Доход від участі в капіталі

10

Інші фінансові доходи

12 404

Інші доходи

20 130


Всього доходів – 32 544 тис. грн.
У періоді, що перевірявся, облік витрат проводився відповідно до П(С)БО N 16 "Витрати". Невідповідності у формуванні складу витрат не встановлено.
Витрати Підприємства за 2011 рік характеризуються наступними показниками:

тис. грн.

Найменування витрат

Сума

Адміністративні витрати

88

Витрати на збут

-

Інші операційні витрати

4 973

Фінансові витрати

8

Втрати від участі в капіталі

297

Інші витрати

20 182


Всього витрат – 25 548 тис. грн.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік Фонд одержав прибуток у сумі 6 996 тис. грн.

В 2011 році було здійснено розподіл прибутку та нарахування дивідендів ТОВ «Доступна медицина» у сумі 4 000 тис. грн., згідно протоколу №1 від 16.03.2011 р.

Наростаючим підсумком прибуток Фонду станом на 31.12.2011 р. складає 159 148 тис. грн.


Інші звіти
Звіти „Про рух грошових коштів”, „Про власний капітал” та „Примітки до річної фінансової звітності” складені Фондом на основі даних облікових реєстрів та журналів-ордерів. Показники цих звітів відповідають аналогічним показникам у балансі та звіті про фінансові результати.

Події після дати балансу
На мою думку, в періоді, що відбувався після дати складання фінансової звітності (31.12.2011 р.) до дати аудиторського висновку, не сталося подій, які могли б істотно вплинути на фінансово-господарський стан Фонду та привести к значним змінам вартості його чистих активів.

Фінансовий стан
Фінансовий стан Фонду характеризується наступними показниками, розрахованими за даними балансу ПАТ «ЗНВ КІФ «Фортіс» :
Показники

Значення

на 31.12.10 р.

Значення на 31.12.11 р.

Орієнтовне позитивне значення показника

1. Коефіцієнти абсолютної ліквідності

148,06


0,01

0,25 – 0,5

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

614,32


222,39

1,0 – 2,0

3. Коефіцієнт швидкої ліквідності

614,32

222,39

0,25 – 0,5

4. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії)

1,00


1,00

>0,5

5. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)

0,00


0,00

<1

6. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

1,00


1,00

>0,1

7. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,13


0,13

>0


8. Коефіцієнт рентабельності активів

0,03

0,03

>0

збільшення


Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення суми коштів на поточному рахунку, інших рахунках в банках та поточних фінансових інвестицій до суми 4 розділу пасиву балансу, складає 0,01 і показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.
Загальний (коефіцієнт покриття), розраховується як відношення суми 2 розділу активу до суми 4 розділу пасиву балансу, складає 222,39 та показує достатність ресурсів Підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.
Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає платіжні можливості Підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами (розраховується як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до суми 4 розділу пасиву балансу), складає 222,39.
Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у діяльність Підприємства (розраховується як відношення 1-го розділу пасиву до підсумку балансу), складає 1,00.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує залежність Підприємства від залучених засобів (розраховується як співвідношення залучених засобів та власного капіталу) і складає 0,00.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами дорівнює 1,00 (розраховується як відношення суми чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів).
Коефіцієнт маневреності власного капіталу дорівнює  0,13 та показує, яка частина власного капіталу вкладена в оборотні засобі, а яка капіталізована.
Коефіцієнт рентабельності активів дорівнює 0,02 (розраховується як відношення суми прибутку (збитку) до середньорічної вартості активів), та характеризує прибутковість використання активів Фонду.

Висновок про фінансовий стан
Аналіз показників фінансового стану та платоспроможності показує, що Фонд має недостатньо фінансових ресурсів, які можуть бути використані для негайного погашення його поточних зобов'язань, але в цілому таких фінансових ресурсів достатньо. У Фонда недостатньо грошових коштів, що в короткий термін часу не дає можливість розрахуватися із своїми кредиторами. Показники загальної ліквідності високі. Аналіз фінансової стійкості показує, що Фонд не залежний від зовнішніх джерел фінансування та достатньо фінансово стійкий та достатньо платоспроможний.

Фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс» станом на 31.12.2011 р. є достатньо стійким, а вірогідність подальшого безперервного функціонування – високою.


Аудиторська фірма:
Товариство з обмеженою відповідальністю «АБК-Аудит»:
Сертифікат аудитора Серії А № 002609, виданий Горбачу К.П. (рішення Аудиторської Палати України від 11.07.95 р. № 33), дійсний до 11.07.2014 р.

Свідоцтво про внесення Горбача К.П. до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії АБ № 000965 (розпорядження ДКРФП від 25.01.2005 р. № 3424), строк дії свідоцтва – до 11.07.2014 р.

Сертифікат Аудитора серії А № 005900, виданий Пугачову Ю.О. (рішення Аудиторської Палати України № 73 від 18.12.98 р.), подовжений рішенням Аудиторської Палати України № 118 від 26.12.2002 р., строк дії – до 18.12.2012 р.


Свідоцтво про внесення ТОВ “АБК-Аудит” в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. № 1756.

Термін дії – до 30.11.2015 р., згідно рішення Аудиторської Палати України № 222/3 від 30.11.2010 р.

Свідоцтво про внесення ТОВ “АБК-Аудит” до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ № 000436; реєстраційний номер свідоцтва 478; внесено до реєстру відповідно до рішення ДКЦПФР від 24.04.2007 р. № 907, строк дії свідоцтва – до 30.11.2015 р.

Місцезнаходження: м. Київ, Балтійський пров., 20.

Місце здійснення діяльності: м. Київ, вул. Грушевського, 10, оф.221, тел/факс 253-32-78м. Київ 24 квітня 2012 р.

Аудитор Ю.О.Пугачов


Генеральний директор К.П.Горбач


Схожі:

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Аудиторская фирма «Баланс-Аудит» была основана в 1993 году. Ее деятельность...
«Баланс-Аудит» была основана в 1993 году. Ее деятельность под флагом BDO началась в 1997 году. С августа 2009 года АФ "BDO Баланс-Аудит"...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь...
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
АУДИТ
ДРПОУ 36969807, місцезнаходження: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91, зареєстроване виконавчим...
Тематика рефератів з дисципліни «Аудит» та методичні вказівки до їх виконання
Реферат з дисципліни "Аудит" важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань...
«ЗАТВЕРДЖУЮ» Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Ядуха В. С
Проведено за наказом МОЗ України від 14. 11. 11 №726 та №324-Адм, відповідним УОЗ ОДА від 28. 11. 11 №417 внутрішній аудит 28. 11....
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР від 19. 12. 2006 р. №1528) незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
«АУДИТ СЕРВІС» 58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106,офіс. 419 тел. 57-90-01, 50-10-11
ПАФ «Аудит Сервіс» Янчука Р. О. проведена аудиторська перевірка достовірності відображення в усіх суттєвих аспектах інформації в...
Аспірант кафедри фінансового аналізу та контролю Київського національного...
Досліджено поняття аудит ефективності, розглянуто мету, завдання аудита ефективності формування фінансових резервів та результати...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
«Фінансовий облік – 1,2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит» всіх форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка