За період з 01. 01. 2011р по 31. 12. 2011р


Скачати 115.33 Kb.
НазваЗа період з 01. 01. 2011р по 31. 12. 2011р
Дата15.03.2013
Розмір115.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Кролик Олени Анатоліівни

щодо фінансової звітності

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

« Гогун С.Ю.,Гайдемський О.Б.,Носік С.М.


«Ломбард «Дует»

за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.


ЄДРПО 30878526

Незалежним аудитором Кролик Оленою Анатоліівною, яка діє на підставі сертифіката аудитора серія А № 00617 від 19.01.2007р , продовжено до 19 січня 2017р. рішенням АПУ 244/3 від 22.12.2011р, та свідоцтва Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії А № 001403 від 06.11.07р, проведено аудит наданої фінансової та річної звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «Ломбард «Дует»

Перевірка проведена на підставі договору № 67 від 05 січня 2012 р. на виконання аудиторських послуг достовірності фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА«ЛОМБАРД «ДУЕТ» за 2011 рік.

Умови договору на проведення аудиту: висловлення думки щодо того, чи фінансова звітність, яка подається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності станом на 31.12.2011р.


Період, яким охоплено проведення аудиту с 01.01.2011р. по 31.12.2011р

Дата початку проведення аудиту - 06.01.2012 р., дата закінчення – 18.01. 2012 р.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

ЄДРПОУ : 30878526

Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи : ЛД № 189 від 09.12.2004р

Керівник: Носик Сергій Миколайович

Головний бухгалтер: Альошина Інна Вікторівна

Адреса: 69015, м.Запоріжжя, провулок Вологодський, 30

Тел/факс: (061) 0951347221

Електрона пошта:duet.lomb@yandex.com

Сайт: http://lombard-duet.uafin.net

Аудитор, що підтвердив фінансову звітність:ФОП незалежний аудитор Кролик Олена Анатоліївна

Сертифікат аудитора(виданий Аудиторською палатою України):серія А №006170 від 19.01.07р,подовжений до 19.01.2017р,рішення АПУ 244/3 від 22.12.2011р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів(видане Держфінпослуг) :серія А № 001403 виданого за рішенням Держфінпослуг Украіни від 06.11.2007р

Ми провели аудит фінансової звітності компанії ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ЛОМБАРД «ДУЕТ», що додається до Національноі комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні , яка включає баланс, станом на 31 грудня 2011 року , звіт про фінансові результати за 2011р, звіт про зміни у власному капіталі та звіт

про рух грошових коштів за 2011рік , що закінчився на зазначену дату, стислий викладсуттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність


Управлінський персонал ПОВНЕ ТОВАРИСТВО « ЛОМБАРД «ДУЕТ в

особі директора Носіка С.М.. , несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності, та за такий внутрішній контроль , який управлінський персонал визначає як необхідний для того , щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог , а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості , що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконанання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття у фінансовий звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішньго контролю , що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності , з метою розробки аудиторських процедур , які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

Ми вважаємо , що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашою думки.

В ході аудиторської перевірки було застосовано метод аудиторської вибірки.

Опис обсягу аудиторської перевірки

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700

« Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Національних положень бухгалтерського обліку, Розпорядження Держфінпослуг від 29.12.2005 р. № 5224 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік», із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.10.2006 р. № 6337), та інші законодавчі акти України.

Аудиторська фірма приступає до перевірки з достатнім рівнем впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудитор під час перевірки врахував рекомендації Мінфіну України «Про застосування суттєвості в бухгалтерському обліку» згідно листа від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

Облікова політика

Облікова політика на 2011 р. ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ЛОМБАРД «ДУЕТ» відповідає чинному законодавству України та Наказу про облікову політику підприємства № 1/01-Б від 04.01.2011р. Бухгалтерський облік здійснювався з застосуванням комп’ютерної техніки та з застосуванням програми 1С.


Протягом 2011р. облікова політика не змінювалась. Використані в Повному товаристві принципи бухгалтерського обліку, визначені в наказі про облікову політику, відповідають всеохопній концептуальній основі фінансової звітності, передбачений національними стандартами бухгалтерського обліку.

Інвентаризація

Інвентаризація активів та пасивів балансу проведена станом на 31.11.2011 р. (наказ № 2-і від 25.12.2011р. ) Результат інвентаризації – надлишків та нестач не виявлено. «Незалежний Аудитор» Кролик Олена Анатоліївна був присутній при проведенні інвентаризації . Надлишок та нестача немає .

Стан Бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік у ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ЛОМБАРД «ДУЕТ» ведеться відповідно до Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.10.2004р. № 2544.Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складаються на типових формах , в яких операції відображаються згідно з нормативними актами, затвердженими Міністерствами фінансів та статистики України.

Аналіз статей балансу

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Актив ломбарду у бухгалтерському обліку, на нашу думку, класифіковано та оцінено

відповідно до Положень(стандартів) бухгалтерського обліку. Оцінка активів достовірно

визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх

використанням. Зміст і форма балансу установи відповідає вимогам Положень

(стандартів) бухгалтерського обліку №2, затвердженого наказом Міністерства фінансів

України від 31.03.1999 р. №87, зареєстрованого в Міністерств юстиції України 21.06.1999р. за №396/3689.

В балансі відображені активи, зобов’язання та власний капітал ломбарду, у тому числі:

АКТИВ

Розділ балансу «Необоротні активи»

У першому розділі активу балансу «Необоротні активи» відображено нематеріальні активи, основні засоби ломбарду.

Облік руху основних засобів, нарахування амортизаційних відрахувань здійснюється повним товариством згідно з вимогами П(С)БУ № 7 «Основні засоби». Ломбард застосовує прямолінійним метод нарахування амортизації.

Станом на 31.12.2011р. первісна вартість нематеріальних активів (стаття 011) - має нульове значення.

Станом на 31.12.2011р. первина вартість основних засобів (031) становить 40,7 тис. грн., у тому числі :

інструменти , прилади та інвентар – 13,1 тис. грн..

будинки та споруди – 27,6 тис. грн..

Нарахування зносу основних засобів в бухгалтерському обліку здійснюється з використанням прямолінійного методу и складає (стаття 032) – 30,8 тис.грн., залишкова вартість (стаття 030) складає 9,9 тис.грн., що відповідає рахункам Головної книги.Протягом 2011р. ломбард не придбавав основні засоби . Вибуття основних засобів за 2011 рік не було .Переоцінка основних засобів за 2011 рік не здійснювалась. Первісна вартість основних засобів відповідає вимогам П(С)БО 7 «Основні засоби». Аналітичний облік основних засобів, відображення у звітності ломбарду вибуття основних засобів проведено у відповідності із вимогами П(С)БО 7 «Основні засоби».

Розділ активу балансу «Оборотні активи»

У другому розділі активу балансу «Оборотні активи» відображаються дебіторська заборгованість, грошові кошти і їх еквіваленти.

Дані про залишки грошових коштів на рахунку в банку підтверджено довідками обслуговуючого банку і відповідають даним синтетичного обліку.

Облік касових операцій, залишків грошових коштів у касі повного товариства ведеться відповідно до Постанови НБУ від 15.12.2004р. №637 «Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Сума активів підприємства станом на 31.12.2011 р. складає 216,5 тис. грн., яка облікована за умовами національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.

Таким чином аудитор висловлює думку, що оборотні та необоротні активи, які вказані в Розділі І та ІІ Активу Балансу (Форма № 1) визначені та обліковані у відповідності з національними (положеннями) стандартами бухгалтерського обліку.

ПАСИВ

.Розділ пасиву балансу «Власний капітал»

Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Розкриття інформації про власний капітал визначено за умовами П(С)БО № 5 «Звіт про власний капітал» та ця інформація розкрита в розділі першому пасиву Балансу.

Власний капітал ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ЛОМБАРД «ДУЕТ» складається зі статутного капіталу , резервного капіталу та нерозподіленому прибутку.

В рядку 300 Балансу вказано про величину зареєстрованого статутного капіталу в сумі 200 тис грн. що підтверджено даними бухгалтерського обліку Товариства. Станом на 31 грудня 2011 року Статутний капітал сформовано та сплачено у повному обсязі в сумі 200 тис. грн.( двісті тисяч гривен 00 коп.).

Фінансовий результат від основної діяльності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

« ЛОМБАРД «ДУЕТ» - збиток 11,8 тис.грн.

Станом на 31.12.2010р. у статті 360 «Неоплачений капітал» має нульове значення.

2. Розділ пасиву балансу «Поточні зобов’язання»

У четвертому розділі пасиву балансу «Поточні зобов’язання» відображаються поточні зобов’язання за розрахунками перед бюджетом, цільовими фондами, зі страхування , з оплати праці тощо.

Станом на 31.12.2010р. у статті балансу 570 «Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування» відображена заборгованість у розмірі 1,3 тис.грн.

Станом на 31.12.2010р. у статті балансу 580 «Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці» відображена сума нарахованої заробітної плати працівників у розмірі 2,1 тис.грн.

Сума пасиву підприємства станом на 31.12.2011р. складає 216,5 тис. грн., яка облікована за умовами національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.

Таким чином аудитор висловлює думку, що обороти, які вказані у Розділах І,ІІ,III,IV,V Пасиву Балансу (Форма № 1) визначені та обліковані у відповідності з національним (положеннями) стандартами бухгалтерського обліку.

Дані балансу підтверджені первісними документами та результатами проведеної інвентаризації активів та пасивів.

Аналіз форми №2 «Звіт про фінансові результати»

Визнання та оцінка доходів і витрат здійснюється повним товариством згідно з вимогами П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати»

Склад доходів та порядок їх визначення регулюється П(С)БО №15 «Доходи».

Облік витрат, які виникли в Повному товаристві в процесі провадження своєї діяльності протягом звітного року, здійснюється відповідно до П(С)БО №16 «Витрати» із застосуванням 9 класу «Витрати діяльності» Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Дохід у звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язання, які призводять до збільшення власного капіталу товариства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників). Витрати у звіті відображаються в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства(крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

На нашу думку фінансові результати у звіті відображені реально і точно.

Аналіз форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

Відображення у фінансовій звітності даних про рух грошових коштів(Форма №3«Звіт про рух грошових коштів») ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ЛОМБАРД «ДУЕТ» здійснюється відповідно до вимог П(С)БО №4 «Звіт про рух грошових коштів».

Аналіз Форми №4 «Звіт про власний капітал»

Формування та відображення у фінансовій звітності власного капіталу повного товариства здійснюється з вимогами П(С)БО №5 «Звіт про власний капітал». Дані Форми №4 «Звіт про власний капітал» відповідають даним Розділу 1 «Власний капітал» пасиву Форми №1 «Баланс» ломбарду.

Аналіз Форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності»

Відображення звітних даних у Формі №5 «Примітки до річної фінансової звітності»повного товариства відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо розкриття інформації стосовно об’єктів обліку у примітках до фінансової звітності.

Аналіз звітності ломбарду

Складання і подання інформації у звітних даних ломбарду, а саме загальної інформації про ломбард (додаток 1), звіту про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2), звіт про діяльність ломбарду (додаток 3) відповідає вимогам Порядку складання та подання звітності ломбардами, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004р. № 2740.

Дані фінансової звітності і звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ЛОМБАРД «ДУЕТ». відповідають даним аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку , данним головної книги. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства


Інформації щодо подій, які б мали значний вплив на фінансово-господарську діяльність Повного товариства та які відбулися протягом звітного року, що могли б призвести до суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства не було отримано. Аналіз фінансового стану Повного товариства

Фінансово - майновий стан Повного товариства (його стійкість,ефективність, ліквідність,залежність від інвесторів та кредиторів) характеризуються показниками платоспроможності та фінансової стійкості. Джерелом інформації для проведення розрахунку економічних показників є дані Балансу форми №1 станом на 31.12.2011р.та Звіту про фінансові результати ф.2.

Дані фінансової звітності і звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «Гогун,Гайдемський , Носік « ЛОМБАРД «ДУЕТ» відповідають даним аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку, даним головної книги.


Показникии

Формула розрахунку

Розрахун

кове значення

Примітки
На 31.12.2011
1.1. Коефіцієнт

абсолютної ліквідності

Ф.1(р.220+р.230+р.240)

Ф.1р.620

17,41

Характеризує що Товариство спроможне сплатити поточні зобов’язання за умовами своєчасного проведення розрахунків з дебіторами
1.2 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

Ф.1р.260+р.270

………………

Ф.1 р.620+р.630

40,51

Відображає що оборотні активи Товариства майже повністю покривають поточні зобов’язання. На 1 грн. поточних зобов’язань Товариство має 40,51 грн. оборотних активів, що означає наявність ліквідного балансу.
1.3. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів.

Ф.1(р.420+р.480+р.620+р.630)

……………………

Ф.1 р.380

0,024

Товариство має 0,024 грн. залучених коштів на кожну 1 грн. власних вкладених в активи Товариства.

1.4. Коєфіцієнт фінансової стійкості

Ф.1 (р.380): Ф.1

(р.640)

0,97

Підприємство користується власним капіталом, поточних зобов*язань має 5,1 тис.грн.Аудиторський висновок є позитивним.
Даний аудиторський висновок складено в 3-х примірниках.

Дата складання аудиторського висновку 18.01. 2012р.

Підписи:

Незалежний аудитор__________________ Кролик Олена Анатоліївна

Схожі:

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Викласти приведений у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 14. 01. 2011р №11 (зі змінами, внесеними наказом...
Особлива інформація ТОВ «РІБГ»
Заступник Голови Правління Кредитної спілки "Альянс-Інвест", 01. 03. 2011р. 05. 10. 2011р директор ТОВ "РІБГ", 01. 03. 2012р. 12....
Міжнародний молодіжний форум у Москві. З 8 по 10 квітня 2011р
З 8 по 10 квітня 2011р у Москві при підтримці Посольства України у Росії та Культурного центру України відбудеться Міжнародний молодіжний...
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВІДКРИТЕ ГОЛОСУВАННЯ Пленарне засідання 5-ї...
Пленарне засідання 5-ї сесії ЛМР 6-го скл від 29. 12. 2011р від 29. 12. 2011 15: 44
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» (у подальшому підприємство) за даними бухгалтерського...
Продукція польського імпортера «Maxsem». Весь товар сертифікований,...
Продукція польського імпортера «Maxsem». Весь товар сертифікований, виготовлений 2010р-2011р
А соціація фахівців з нерухомості України Київське міське відділення
Київ                                                                                                  30 серпня 2011р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю Приватного акціонерного товариства «Вердикт Фінанс» станом на 31. 12. 2011р
До розпорядження міського голови від 30. 06. 2011р. №325
...
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗОШ №2 НА 2011-2012 Н. Р. СЕРПЕНЬ №
Аналіз діяльності педагогічного колективу за 2010-2011р р. Творчі знахідки,досвід,невикористанні резерви
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка