Аудиторський висновок незалежного аудитора


Скачати 179.53 Kb.
НазваАудиторський висновок незалежного аудитора
Дата08.04.2013
Розмір179.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Аудиторський висновок незалежного аудиторапро фінансовий стан і достовірність фінансової звітності

товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами „СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ” за 2011 рік
Користувачам фінансової звітності

Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку
Аудиторська фірма “Імона –Аудит”, що діє на підставі свідоцтва про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98 та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтва (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів провела аудиторську перевірку фінансового стану та звітності ТОВ “Компанія з управління активами "СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (надалі – Товариство) у відповідності до договору № 99 від 11 липня 2005 року та Додатку №17 до нього на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Період, яким охоплено проведення аудиту: з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: дата початку – 10.02.2012 року;

дата закінчення – 27.02.2012 року.

Перелік перевіреної фінансової інформації

Для здійснення перевірки були використані наступні документи:

1. Статут Товариства та реєстраційні документи.

2. Фінансова звітність у складі:

  • Баланс (форма № 1) станом на 31 грудня 2011 року;

  • Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2011 рік;

  • Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2011 рік.

3. Первинні облікові документи, регістри аналітичного та синтетичного обліку.

4. Протоколи загальних зборів учасників Товариства та інші документи.

Аудиторський висновок складений відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 року.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне надання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного надання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність” та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні.

Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного надання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та відповідності фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримані достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2011 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства за 2011 рік, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31 грудня 2011 року, її фінансові результати за 2011 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці.

Вартість чистих активів Товариства в сумі 18556 тис. грн. станом на 31 грудня 2011 року відповідає вимогам частини четвертій статті 144 Цивільного кодексу України.

Валюту балансу ТОВ “Компанія з управління активами "СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" станом на 31 грудня 2011 року в сумі 18606 тис. грн. підтверджуємо.

1. Основні відомості1.1. Основні відомостіПоказник

Значення

1

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами „СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ”

2

Скорочене найменування

ТОВ “КУА „СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ”

3

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

4

Код підприємства за ЄДРПОУ

33448675

5

№ свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва

Свідоцтво Серія А01 № 624372, дата проведення державної реєстрації 12.04.2005р.


6

Номер запису про державну реєстрацію

1 074 107 0014 006524

7

Орган, що видав свідоцтво

Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

8

Юридична адреса та місцезнаходження

01034, м.Київ, вул. О. Гончара, б.38-А

9

Поточні та валютні рахунки

  1. 265093679401/980/840 в ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна”, МФО 300120

  2. 26502300022653/980/840 в АКБ "Форум", МФО 322948

  3. 2650100300302/980/840 в ПАТ "БТА-БАНК", МФО 321723

10

Основні види діяльності

- створення ІСІ

- професійна діяльність з управління активами

- здійснення інвестицій в цінні папери

11

Директор

Ревенко Олег Валентинович

12

Головний бухгалтер

Музика Тетяна Миколаївна

13

Найменування, місце­знаходження аудиторської фірми

АФ "Імона-Аудит", що діє на підставі свідоцтва №791 про внесення до реєс­тру суб’єктів аудиторської діяль­ності, виданої рішенням Аудиторської палати України (26.01.2001 р. № 98), м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95 тел./факс: (044) 565-77-22

14

Дозвіл на діяльність з управління активами ІСІ

Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 533826 від 27.10.2010 року, строк дії – до 27.10.2015 року, Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ - № 605 від 17.06.2005 року

1.2. Назва підприємства, його форма власності відповідають Статуту та відображені в балансі вірно. Напрями діяльності підприємства відповідають чинному законодавству та статутним вимогам. Товариство розпочало свою діяльність у 2005 році.

2. Cтан бухгалтерського обліку

2.1. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов‘язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

2.2. При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2011 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Бухгалтерський облік ведеться у від­повідності до Плану рахунків та інструкції про його застосування, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

2.3. В Товаристві облікова політика протягом 2011 року була незмінна. В 2011 році облікова політика та організація бухгалтерського обліку затверджені наказами № 1 та 2 від 4 січня 2011 року.

2.4. На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Компанією у відповідності до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку.

З. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації).

3.1. Облік наявних у підприємства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7, затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 року № 92 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

3.2. У 2011 році знос (амортизація) основних засобів нараховувався згідно облікової політики та П(С)БО 7 по кожній одиниці основних засобів прямолінійним методом нарахування амортизації, строк корисного використання основних засобів встановлено також обліковою політикою.

3.3. Залишкова вартість основних засобів станом на 31 грудня 2011 року складає 13 тис. грн., знос – 48 грн., первісна вартість – 61 грн., в тому числі:

104 «Машини та обладнання» - 48 тис. грн.

106 «Інструменти, прилади та інвентар» - 12 тис. грн.

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - 1 тис. грн..

3.4. У 2011 році придбання основних засобів не здійснювалось, вибуття основних засобів у 2011 році здійснене на 168 тис. грн..

3.5. До нематеріальних активів, вартість яких станом на 31 грудня 2011 року складала 5 тис. грн., віднесено вартість комп'ютерної програми 1-С, авторське право та ліцензії на основний вид діяльності. Знос на НМА станом на 31 грудня 2011 року нарахований в розмірі 4 тис. грн..

3.6. Дооцінка основних засобів у 2011 році не проводилась.
4. Облік фінансових інвестицій.

4.1. Облік фінансових інвестицій відповідає вимогам П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Мінфіну України від 26.04.2000 року № 91 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

4.2. На протязі 2011 року Товариством не придбавались та не реалізовувались поточні фінансові інвестиції. Станом на 31 грудня 2011 року поточних фінансових вкладень у Товариства немає.

4.3. До довгострокових фінансових вкладень, вартість яких станом на 1 січня 2011 року складала 15559 тис. грн. були віднесені інвестиційні сертифікати на суму 10810 тис. грн., облігації на суму 4000 тис. грн., акції на суму 749 тис. грн.. На протязі 2011 року здійснена переоцінка фінансових вкладень, станом на 31 грудня 2011 року вартість довгострокових фінансових вкладень складала 15381 тис. грн..

5. Облік запасів.

5.1. Запаси підприємства відображались в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю, виходячи з витрат на їх придбання згідно П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мінфіну України № 246 від 20.10.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 15 від 28.01.2000 року, № 131 від 14.06.2000 року, № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року. Для обліку запасів Товариство використовує рахунки 2 класу.

5.2. Облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється за методом ідентифікованої вартості та відповідає вимогам чинного законодавства.

5.3. Залишки запасів станом на 1 січня 2011 року складали 296,44 грн., на 31 грудня 2011 року вартість залишків запасів складала лише 72,52 грн..

5.4. На підприємстві забезпечена незмінність методів вибуття запасів протягом звітного періоду.

5.5. Оцінка запасів на дату балансу здійснена у відповідності з прийнятою Товариством обліковою політикою.

6. Облік дебіторської заборгованості.

6.1. Облік дебіторської заборгованості ведеться товариством у відповідності до вимог П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Мінфіну України № 237 від 08.10.1999 року із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року.

6.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги збільшилась з 377 тис. грн. станом на 1 січня 2011 року до 416 тис. грн. станом на 31 грудня 2011 року. Дебіторська заборгованість за розрахунками із нарахованих доходів (на суму нарахованих відсотків) станом на 31 грудня 2011 року складала 2731 тис. грн..

Інша поточна заборгованість збільшилась з 77 тис. грн. станом на 1 січня 2011 року до 82 тис. грн. станом на 31 грудня 2011 року.

До дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2011 року в сумі 1 тис. грн. віднесено переплату з податку на прибуток та ПДВ.

6.3. Резерв сумнівних боргів не нараховується.

7. Облік коштів і розрахунків.

7.1. Облік коштів і розрахунків перевірявся вибірково.

7.2. При перевірці обліку операцій по поточному рахунку порушень не виявлено. Залишки на поточних рахунках в національній валюті станом на 31 грудня 2011 року складали 389,95 грн., в іноземній валюті – (еквівалент) 1,12 грн., на корпоративному рахунках в національній валюті – 641,77 грн.. Вказані грошові кошти за даними банківських виписок та касового звіту відповідають даним балансу про грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валюті – 1 тис. грн..

7.3. Готівковий обіг коштів в касі Товариства за 2011 рік склав 39610,65 грн., залишків коштів в касі станом на 31 грудня 2011 року не було.

8. Власний капітал

8.1. Облік власного капіталу ведеться у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.1999 року № 87 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року.

8.2. Згідно протоколу загальних зборів засновників № 21 від 9 лютого 2006 року розмір статутного капіталу встановлений в розмірі 15 200 000 грн.. Внески до статутного капіталу здійснені до 1 січня 2010 року, неоплаченого капіталу станом на 1 січня 2010 року у Товариства не було.

Станом на 31 грудня 2011 року статутний капітал складає 15 200 000 грн. та розподіляється між учасниками наступним чином:п/п

Учасники/

Засновники

Загальна сума внеску (грн.)

Частка в статутному фонді (%)

1

Компанія „ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ Лімітед” (компанія №549785, 88А Турлей Стріт Лондон Брідж, Лондон SE1 2TF, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії)

15 198 295,00

99,99

2

Ревенко Олег Валентинович

1 705,00

0,01

Всього:


15 200 000,00

100


8.3. Облік статутного капіталу ведеться на рахунку № 40 "Статутний капітал", аналітичний облік статутного капіталу ведеться в розрізі засновників у відомості.

8.4. Сума резервного капіталу станом на 1 січня 2011 року складала 70 тис. грн., відрахування до резервного капіталу у 2011 році не здійснювались, таким чином, залишок резервного капіталу станом на 31 грудня 201 року не змінився та складав 70 тис. грн..

8.5. Нерозподілений прибуток Товариства, що станом на 1 січня 2011 року складав 2909 тис. грн., збільшився за рахунок прибутку, отриманого від діяльності за 2011 рік в сумі 377 тис. грн., таким чином, станом на 31 грудня 2011 року нерозподілений прибуток склав 3286 тис. грн..

9. Облік зобов'язань.

9.1. Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мінфіну України № 20 від 31.01.2000 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

9.2. Поточні зобов’язання за 2011 рік збільшились з 4 тис. грн. станом на 1 січня 2011 року до 45 тис. грн. станом на 31 грудня 2011 року. До складу поточних зобов’язань станом на 31 грудня 2011 року віднесені поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці - 14 тис. грн., зі страхування - 7 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 2 тис. грн. та інші поточні зобов’язання – 22 тис. грн..

Інших видів заборгованості Товариство не має.

9.3. Товариство не мало на протязі 2011 року заборгованості з довгострокових або короткострокових кредитів банку, інших позикових коштів Товариство також не мало.

9.4. У зв'язку з наявністю тимчасових податкових різниць Товариством нараховані відстрочені податкові зобов'язання в сумі 5 тис. грн. станом на 31 грудня 2011 року.

10. Облік витрат.

10.1. Облік витрат обігу ведеться у відповідності з вимогами чинного законодавства, П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мінфіну України № 318 від 31.12.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 131 від 14.06.2000 року, № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року та облікової політики. Витрати обліковуються на рахунках 8 та 9 класів.

За 2011 рік витрати Товариства склали 1476 тис. грн., з них адміністративні витрати склали 428 тис. грн., інші витрати (в тому числі, уцінка фінансових вкладень – 973 тис. грн.) – 1048 тис. грн..

10.2. За елементами операційних витрат в 2011 році витрати Товариства поділяються на:

витрати на оплату праці - 205 тис. грн.

відрахування на соціальні заходи - 75 тис. грн.

амортизація - 21 тис. грн.

інші операційні витрати - 127 тис. грн.

10.3. Витрати обігу відображаються у бухгалтерському обліку вірно та визнаються витратами періоду одночасно з визнанням доходу.

10.4. Витрати майбутніх періодів станом на 1 січня 2011 року складали 7 тис. грн., до них віднесені вартість періодичних видань. Станом на 31 грудня 2011 року витрати майбутніх періодів не обліковувались.

11. Облік доходів.

11.1. Дані про виручку (валовий дохід) від реалізації продукції відповідають П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом Мінфіну України № 290 від 29.11.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України № 131 від 14.06.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

11.2. За 2011 рік Товариством отримана виручка у вигляді винагороди за управління активами в розмірі 391 тис. гривень, оскільки Товариство здійснює діяльність, звільнену від ПДВ та немає інших підстав для вирахування з доходу, валовий прибуток також отриманий в сумі 391 тис. грн., фінансові доходи у вигляді нарахованих відсотків за борговими вимогами складають 680 тис. грн., інші доходи отримані в сумі 786 тис. грн., в тому числі, від дооцінки фінансових вкладень склали 662 тис. грн. та від реалізації транспортного засобу в сумі 122 тис.грн.. З врахуванням витрат в сумі 1476 тис. грн., Товариством за 2011 рік отриманий прибуток в сумі 381 тис. грн., чистий прибуток, з врахуванням податку на прибуток в сумі 4 тис. грн., склав 377 тис. грн..

11.3. Датою реалізації товарів у бухгалтерському обліку вважається дата надання послуг. В податковому обліку – перша з подій: оплата чи надання послуг.

11.4. Методика визначення реалізації на протязі року не змінювалась. Облік реалізації по видах діяльності ведеться на рахунках 7 класу.

11.5. Довідка про фінансовий стан Товариства додається.

Довідка

про фінансовий стан

ТОВ “Компанія з управління активами

СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ”

станом на 31.12.2011 р.

Аналіз фінансового стану товариства зроблено на підставі даних форми №1 “Баланс” та форми № 2 “Звіт про фінансові результати” за 2011 рік.

Показник

Формула розрахунку

Значення показника

Нормативне значення

31.12.2010

31.12.20111

2

3

4

5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф1(р.220+р.230+р.240) / Ф1 р.620

0,50

0,02

0,25-0,5

Коефіцієнт покриття

Ф1 р. 260 / Ф1 р. 620

627,75

71,36

1,0-2,0

Коефіцієнт загальної ліквідності

Ф. 1 р. 260 / ф. 1 р.480 + р. 620

279,00

64,22

1,0-2,0

Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії)

Ф1 р.380 / Ф1р.640

1,00

1,00

0,25-0,5

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

Ф1(р.430+р.480+р.620+р.630) / Ф. р.380

0,00

0,00

0,5-1,0

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф 2 р.220 або 225 / (Ф 1 р. 280 гр.3+ Ф 1 р. 280 гр.4) / 2

0,07

0,02

Зменшення

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

Ф1 р.260 –р.620

2507

3166

Збільшення


Завдяки наявності станом на 31 грудня 2011 року оборотних активів, що більше ніж у шістсот разів перевищують суму поточних зобов'язань, Товариство має значення коефіцієнтів загальної ліквідності та покриття, що значно перевищують максимальні нормативні значення. Коефіцієнти фінансової стійкості або платоспроможності та покриття зобов’язань власним капіталом станом на 31 грудня 2011 року також вищі за нормативні значення у зв'язку з тим, що зобов'язання у сотні разів менше розміру власного капіталу. Розмір чистого оборотного капіталу станом на 31 грудня 2011 року виріс та складає більше 3 млн. грн.. Дещо зменшився станом на 31 грудня 2011 року коефіцієнт рентабельності активів.

Завдяки наявності в складі власного капіталу нерозподіленого прибутку та резервного капіталу Товариство має вартість чистих активів станом на 31 грудня 2011 року в сумі 18556 тис. грн., що більше статутного капіталу в розмірі 15200 тис. грн..

Прибуток, отриманий за результатами діяльності у 2006-2011 роках, свідчить про стійку рентабельність Товариства. Все вищевикладене дає підставу свідчити про стабільність фінансового стану підприємства та про перспективу його подальшого успішного розвитку та безперервного функціонування як суб’єкта господарювання.
Аудиторська фірма «Імона –Аудит»

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року, № 98, та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року. Свідоцтво (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів.

Генеральний директор Величко О.В.

(сертифікат аудитора серія А № 005182,

виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року,

продовжений рішенням Аудиторської палати України № 175/6 від 29.03.2007 року до 23.04.2012 р.)

Дата аудиторського висновку: 27 лютого 2012 року


Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31. 12. 2011 року
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Україна, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А. Тел./ факс: (044) 253-24-64, 254-06-47, E-mail
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка