ТОВ „КУА „Перфект Капітал”


НазваТОВ „КУА „Перфект Капітал”
Дата07.04.2013
Розмір99.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3Коди
Дата (рік, місяць, число)

2012

01

01

Підприємство ТОВ „КУА „Перфект Капітал”

за ЄДРПОУ

35215276

Територія Україна, м. Донецьк

за КОАТУУ

1410136300

Орган державного управління __________________________

за СПОДУОрганізаційно-правова форма господарювання ТОВ

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2011 р.


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

330

225

Податок на додану вартість

015

-

-

Акцизний збір

020

-

-
025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

330

225

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

-

-

Загальновиробничі витрати

045

-

-

Валовий:

прибуток


050

330

225

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

-

-

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності


061

-

-

Адміністративні витрати

070

( 319 )

( 245 )

Витрати на збут

080

-

-

Інші операційні витрати

090

( 1 408 )

( 1 )

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100

-

-

збиток

105

( 1 397 )

( 21 )

Доход від участі в капіталі

110

-

27

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

1 410

-

Фінансові витрати

140

-

-

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170

13

6

збиток

175

-

-

у т. Ч. Прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

-

-

у т. Ч. Збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 13 )

( 5 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190

-

1

збиток

195

-

-

Надзвичайні:

доходи


200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

прибуток

220

-

1

збиток

225

-

-

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-


ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

-

-

Витрати на оплату праці

240

177

103

Відрахування на соціальні заходи

250

65

38

Амортизація

260

3

15

Інші операційні витрати

270

1 482

90

Разом

280

1 727

246


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-Керівник ______________С.В. Соснін

Головний бухгалтер ______________ Г.В. Красноок

Схожі:

ТОВ КУА «Український капітал»

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Український капітал»

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Ефективний капітал»

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Український капітал»

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Ефективний капітал»

Зміна складу посадових осіб ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ»

Керівництво та Учасники ТОВ «КУА «АНТАРА»
Свідоцтво аудиторської палати України №4294, видане згідно рішення №203/2 від 02. 07. 2009 р
Керівництво та Учасники ТОВ «КУА «АНТАРА»
Свідоцтво аудиторської палати України №4294, видане згідно рішення №203/2 від 02. 07. 2009 р
Керівництво ТОВ «КУА «КАМЕЛОТ»
Свидетельство №189 (серия Б №027047) плательщика единого налога от 18. 05. 2012 г., выданное ГНИ в Калининском районе г. Донецка
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР від 19. 12. 2006 р. №1528) незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка