Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 і зареєстрованого в


НазваДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 і зареєстрованого в
Сторінка1/7
Дата07.04.2013
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за N 396/3689


Коди

Дата (рік. місяць. число)

6

01

01

Підприємство  Кредитна спілка «Одісей» за ЄДРПОУ 

25629466

Територія  г. Севастополь за КОАТУУ 

8536400000

Форма власності коллективная за КФВ 

20

Орган державного управління  без підлеглостиі за СПОДУ 
Галузь не банківска фін. установа за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності  видача кредітив за КВЕД 

65.22.0

Одиниця виміру: тис. грн.  Контрольна сума 
Адреса 99011, г.Севастополь ул.Очаковцев, 19 оф.401

БАЛАНС
на 31.12.2007 р.Форма N 1 Код за ДКУД

1801001
АКТИВ 

Код рядка 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

I, Необоротні активи 

  Нематеріальні активи: 

  залишкова вартість 

010 

0,2

8,0

первісна вартість 

011 

2,2

12,6

накопичена амортизація  

012 

( 2,0 )

( 4,6 )

Незавершене будівництво 

020 Основні засоби: 

  залишкова вартість 

030 

425,5

1262,8

первісна вартість 

031 

500,1

1368,7

накопичена амортизація  

032 

(74,6)

(105,9)

Довгострокові фінансові інвестиції: 

  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

040 інші фінансові інвестиції 

045 Довгострокова дебіторська заборгованість  

050 Відстрочені податкові активи 

060 Гудвілл

065Інші необоротні активи 

070 Усього за розділом I 

080 

425,7

1270,8

II. Оборотні активи 

  Запаси: 

  Виробничі запаси 

100 

2,2

8,5

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 

110 Незавершене виробництво 

120 Готова продукція 

130 товари 

140 Векселі одержані 

150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

  чиста реалізаційна вартість 

160 первісна вартість 

161 резерв сумнівних боргів 

162 Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

  з бюджетом 

170 

0,1

-

за виданими авансами  

180 

1,0

-

з нарахованих доходів 

190 

127,1

176,6

із внутрішніх розрахунків 

200 

3,1

4,7

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210 

4896,6

6670,5

Поточні фінансові інвестиції 

220 

200,0

-

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

  в національній валюті  

230 

132,5

229,5

в іноземній валюті  

240 Інші оборотні активи 

250 Усього за розділом II 

260 

5362,6

7089,8

III. Витрати майбутніх періодів 

270 

4,8

6,4

Баланс 

280 

5793,1

8367,0ПАСИВ 

Код рядка 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

I. Власний капітал 

  Статутний капітал 

300 Пайовий капітал 

310 

24,0

375,2

Додатковий вкладений капітал 

320 Інший додатковий капітал 

330 

253,0

512,2

Резервний капітал 

340 

423,2

475,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

350 

130,5

178,5

Неоплачений капітал 

360 

(    )

(    )

Вилучений капітал 

370 

(  )

(    )

Усього за розділом I 

380 

830,7

1541,2

II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

  Забезпечення виплат персоналу  

400 Інші забезпечення  

410 


415


416

( )

( )

Цільове фінансування  

420 -

Усього за розділом II 

430 III. Довгострокові зобов'язання 

  Довгострокові кредити банків 

440 
190,0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 

450 Відстрочені податкові зобов'язання 

460 Інші довгострокові зобов'язання 

470 

361,0

3312,4

Усього за розділом III 

480 

361,0

3502,4

IV. Поточні зобов'язання 

  Короткострокові кредити банків 

500 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  

510 Векселі видані  

520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

530 Поточні зобов'язання за розрахунками: 

       з одержаних авансів  

540      з бюджетом 

550 
3,0

     з позабюджетних платежів 

560      Зі страхування 

570      з оплати праці 

580      з учасниками 

590      Із внутрішніх розрахунків 

600 Інші поточні зобов'язання 

610 

4601,4

3320,4

Усього за розділом IV 

620 

4601,4

3323,4

V. Доходи майбутніх періодів 

630 Баланс 

640 

5793,1

8367,0

Керівник
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999...
ЛИСТ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18....
До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 р. N 382)
ПТ «Одеський міський ломбард-Кругленко і К»
Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
Додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 3

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка