«РЕГІСТР» Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26. 01. 01 р


Скачати 119.63 Kb.
Назва«РЕГІСТР» Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26. 01. 01 р
Дата13.03.2013
Розмір119.63 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Аудиторська фірма

«РЕГІСТР»

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26.01.01 р.,

рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3

Адреса: м.Київ, вул.Червоноармійська, 84, кв.35 П/р 26004000172029 у ПуАТ «СЕБ БАНК», МФО 300175 Код 21647622 т.287-00-15


Аудиторський висновок

(Звіт незалежного аудитора)

про фінансову звітність
товариства з обмеженою відповідальністю
Фінансова компанія “Восход”


м. Київ 12 березня 2012 р.
Незалежною аудиторською фірмою ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” (свідоцтво АПУ про внесення в реєстр №0439 від 26.01.2001р., продовжене рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3) проводилася перевірка фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Восход” станом на 31.12.2011р.
Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Регістр” зареєстроване Голосіївською районною у м.Києві державною адміністрацією 07.10.1994 р.

Аудиторська палата України видала ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26.01.2001р. Рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3 термін дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів продовжено до 04.11.2015р.

ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” має свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000309 № 337 від 27.03.07 р. про внесення в реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, термін дії з 27.03.07р. по 15.12.2010р. 23.11.2010р. термін дії свідоцтва продовжено 04.11.2015р.

ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” має свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг сер. А № 000520 від 13.07.04 р. про внесення в реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, термін дії свідоцтва з 13.07.04р. по 28.04.08р. Розпорядженням Держфінпослуг від 29.05.08р. № 685 термін дії свідоцтва продовжено до 28.04.2013р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» має Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0004, видане згідно рішення АПУ № 205/11 від 24.09.2009р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

Перевірка проводилась аудитором – Котилко Наталією Вікторівною, сертифікат аудитора серії А № 001187, виданий АПУ 28.04.1994р., рішенням АПУ № 120 від 27.02.03р. термін дії сертифікату продовжено до 28.04.08 р., рішенням АПУ від 14.02.08р. № 187/2 термін дії сертифіката продовжено до 28.04.2013р.

Місцезнаходження ТОВ “АФ “Регістр”: м.Київ, вул. Червоноармійська, 84, оф.35, тел. (факс) 287-00-15, електронна адреса: Kotylko@i.ua., сайт ТОВ «АФ «Регістр» http://registr.auditorov.com/auditors .

Ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 21647622.

Основні відомості про ТОВ “ФК «Восход”

ТОВ “ФК “Восход” було зареєстроване Солом’янською районною у м.Києві державною адміністрацією 23.06.2010р. (номер запису в ЄДР 1 073 102 0000 019108).

ТОВ “ФК “Восход” має свідоцтво серії А01 № 221347 від 02.10.2008р. про державну реєстрацію юридичної особи, видане Солом’янською районною у м. Києві державною адміністрацією 06.05.2011р. (заміна свідоцтва здійснена у зв’язку із зміною місцезнаходження підприємства).

23.06.2010 р., 10.08.2010 р., 04.04.2011р., 06.05.2011р. Солом’янською районною у м.Києві державною адміністрацією реєструвалася нова редакція установчих документів ТОВ “ФК “Восход”.

Основні види діяльності: професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 37174242.

Згідно з кодами Мінстату України підприємству присвоєно коди КВЕД: 67.12.0 – біржові операції з фондовими цінностями; 67.11.0 – управління фінансовими ринками; 67.13.0 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.

Місцезнаходження товариства: 04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 55-Б.

Поточний рахунок підприємства: № 26509022441000 у АТ «Брокбізнесбанк» в м. Києві, МФО 300249.

Підприємство має наступні ліцензії:

Ліцензію АВ № 581302 від 24.03.2011 р. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Ліцензію АВ № 581303 від 24.03.2011 р. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерської діяльності.

Ліцензію АВ № 581304 від 24.03.2011 р. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – дилерської діяльності.

ТОВ “ФК “Восход” є учасником саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів Асоціації «Українські Фондові Торговці» (Свідоцтво №1034 від 21.04.2011р.).

ТОВ “ФК “Восход” є членом Саморегулівної організації на ринку цінних паперів – Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (Свідоцтво № 1340 від 28.04.2011р.).

ТОВ “ФК “Восход” є членом АТ «Східно-Європейська фондова біржа» (Свідоцтво №55 від 26.04.2011р.).

Перевірку річної фінансової звітності ТОВ “ФК “Восход” станом на 31.12.2011р. у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності проведено згідно Договору № 8 від 27.01.2012р.

Концептуальною основою фінансової звітності підприємства є Національні Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку.

Дата початку перевірки – 21.01.2012р.

Дата закінчення перевірки – 12.03.2012р.

Місце проведення аудиту: м. Київ, вул. Червоноармійська, 84, оф.35.

Дата видачі висновку: 12.03.2012р.

Адресат відповідно до умов договору – керівництво ТОВ “ФК “Восход”.

Перевірку проведено у відповідності до вимог законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про господарські товариства”, “Про цінні папери і фондовий ринок”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, а також інших законодавчих актів України стосовно господарської діяльності, Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність“, національних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів аудиту .

Підстава для проведення аудиту: п. 4 розд.ІІ. Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР N 279 від 08.06.2004, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2004р. за N 1122/9721 (із змінами та доповненнями).

Аудиторський висновок складено у відповідності до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011р. за №1360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. №1358/20096.

Аудиторська перевірка здійснена згідно з Міжнародними стандартами аудиту надання впевненості та етики, зокрема Міжнародними стандартами № 700, № 705, № 706, № 720.

Ці стандарти зобов`язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах, оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку нормативним вимогам до організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Надана документація відображає реальний стан активів та пасивів суб`єкта перевірки. Відповідальність за фінансову звітність, її підготовку та достовірне подання, організацію системи внутрішнього контролю несе управлінський персонал ТОВ “ФК “Восход”. Нашим обов’язком є висловлення аудиторської думки стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аудиту. Обмежень обсягу роботи аудитора не було.

Система обліку на підприємстві відповідає його розміру, структурі, роду діяльності, забезпечує регулярний збір та належну обробку інформації для складання фінансової звітності.

ТОВ “АФ “Регістр” вважає, що зібраної під час аудиторської перевірки інформації достатньо для складання аудиторського висновку. Проведена нами перевірка забезпечує обгрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

На момент перевірки статутний фонд ТОВ “ФК “Восход” згідно нової редакції статуту від 06.05.2011р. становить 7 010 000,00 грн.(сім мільйонів десять тисяч гривень) 

100% статутного фонду ТОВ “ФК “Восход” належить Приватній компанії з обмеженою відповідальністю «РЕЗОР КЕПІТАЛ ЛТД» (RESOUR CAPITAL)

Станом на 31.12.2011р. статутний фонд Товариства сформований за рахунок грошових коштів у розмірі 7 010 000,0 грн. (сім мільйонів десять тисяч гривень), що складає 100% від заявленого і підтверджується Аудиторським висновком від 01.02.2011р. про підтвердження формування і розмір сплаченого статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Восход» Аудиторської фірми «СЕРВІС-АУДИТ».

За результатами перевірки ТОВ “АФ “Регістр” підтверджує, що станом на 31.12.2011р. статутний фонд ТОВ “ФК “Восход” сформований за рахунок грошових коштів у розмірі 7 010 000,00 грн., що перевищує мінімально необхідний розмір статутного фонду торговця цінними паперами, який здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, передбачений п.3 гл.2 розд. ІІІ Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 26.05.06 р. № 345 (із змінами та доповненнями).

ТОВ “АФ “Регістр” підтверджує, що формування статутного фонду ТОВ “ФК “Восход” відповідає чинному законодавству, установчим документам, ЗУ “Про цінні папери і фондовий ринок”, Порядку та умовам видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 26.05.06 р. № 345, Ліцензійним умовам провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 26.05.06р. № 349.

Власний капітал ТОВ “ФК “Восход” станом на 31.12.2011р. становить 7 475 тис.грн. і складається із статутного капіталу (7 010 тис.грн.) та нерозподіленого прибутку (465 тис.грн.).

Додатково вкладеного, пайового, вилученого, неоплаченого, іншого додаткового капіталу немає.

Аудиторська перевірка підтверджує правильність визначення розміру власного капіталу ТОВ “ФК “Восход”, його структуру та призначення.

ТОВ “АФ “Регістр” підтверджує, що станом на 31.12.2011 р. вартість чистих активів ТОВ “ФК “Восход” становить 7 475 тис.грн., перевищує розмір статутного капіталу підприємства та відповідає вимогам п.4 ст.144ЦК

Власний капітал ТОВ “ФК “Восход” на момент перевірки перевищує розмір статутного капіталу.

У ході аудиторської перевірки проаналізовані бухгалтерські принципи, якими керувалось підприємство, відповідність формування статутного фонду до чинного законодавства та установчих документів, облік основних засобiв, нематерiальних активiв, облік фінансових вкладень, облік фінансових результатів, проаналізована дебіторська та кредиторська заборгованості.

Фінансова звітність складена в національній валюті України – гривні.

Основними аспектами облікової політики підприємства у відповідності до наказу від 5 квітня 2011 р. №16 «Про облікову політику підприємства на 2011 рік» є:

- використання для основних засобів прямолінійного методу нарахування амортизації;

- фінансові інвестиції відображаються в обліку і звітності відповідно до П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” з урахуванням вимог П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”.

- визнання, оцінка та облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”. Резерв сумнівних боргів формується один раз на рік на дату балансу, виходячи із платоспроможності окремих дебіторів.

- до складу грошових коштів у фінансовій звітності згідно з П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” включаються грошові кошти на розрахункових рахунках та в касі, які не обмежені у використанні протягом поточного періоду.

Організація і методологія бухгалтерського обліку ТОВ “ФК “Восход” в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України і Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні та наказу про облікову політику.

Складання фінансової звітності відповідає вимогам законодавства України та наказу про облікову політику.

Загальна вартість нематеріальних активів (ряд.011 балансу) складає 5 тис. грн.

Фінансові інвестиції обліковуються ТОВ “ФК “Восход” згідно П(С)БО № 12 “Фінансові інвестиції”. Як поточні фінансові інвестиції підприємством обліковуються цінні папери на продаж на суму 122 014 тис.грн.

Станом на 31.12.2011р. грошові кошти рахунках ТОВ “ФК “Восход” в банку складали 15 тис.грн.

Дебіторська заборгованість обліковується ТОВ “ФК “Восход” згідно П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість”. Довгострокова дебіторська заборгованість (ряд.050 балансу) складає 3 450 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість (ряд.210 балансу) становить 12 478 тис.грн.

За результатами перевірки ТОВ “АФ “Регістр” підтверджує правильність класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку ТОВ “ФК “Восход” відповідно до вимог Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.

Облік зобов’язань ТОВ “ФК “Восход” відповідає вимогам П(С)БО № 11 „Зобов’язання”.

Інші довгострокові фінансові зобов’язання складають 76 262 тис.грн.

Інші поточні зобов’язання (ряд.610 балансу) складають 54 225 тис.грн.

ТОВ “АФ “Регістр” підтверджує реальність розміру зобов’язань у фінансовій звітності ТОВ “ФК “Восход” відповідно до Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.

Облік доходів ведеться ТОВ “ФК “Восход” згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”.

У 2011р. чистий дохід склав 86 537 тис. грн.

У звітному періоді підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 465 тис.грн.

Облік та формування витрат підприємства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Собівартість реалізованих послуг склала 85 969 тис.грн., адміністративні витрати – 100 тис. грн.

В розрізі елементів операційних витрат: витрати на оплату праці склали 30 тис грн., відрахування на соціальні заходи – 11 тис. грн., інші операційні витрати – 59 тис.грн.

ТОВ “АФ „Регістр” підтверджує реальність та точність фінансових результатів ТОВ “ФК “Восход”, відповідність даних фінансової звітності даним обліку і відповідність даних окремих форм звітності.

ТОВ АФ „Регістр” не виявлено суттєвих суперечностей між фінансовою звітністю ТОВ “ФК “Восход”, що підлягала аудиторській перевірці, та іншою інформацією, що розкривається ТОВ “ФК “Восход” і подається до НКЦПФР разом із фінансовою звітністю.

ТОВ АФ „Регістр” не виявлено випадків викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Інформація про значні правочини на суму, що становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності:

- Договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-8 від 19.07.2011р. на суму 20 953 139,15грн. Угоду виконано 23.11.2011р.

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № Д/6 від 25.06.2011р. на суму 16 574 500,00грн. Угоду виконано 25.06.2011р.

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № Д/4 від 25.06.2011р. на суму 41 959 980,00грн. Угоду виконано 25.06.2011р.

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № Д/4 від 25.06.2011р. на суму 17 646 230,00грн. Угоду виконано 25.06.2011р.

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № Д/6 від 25.06.2011р. на суму 16 574 500,00грн. Угоду виконано 25.06.2011р.

В результаті аналізу фінансового стану фонду на підставі статей балансу та звіту про фінансові результати визначені показники платоспроможності та фінансової стабільності, а саме:

Показник

Формула розрахунку

Норматив

На 31.12.2010

На 31.12.2011

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

Оборотні активи /Поточні зобов’язання

 1

-

2,5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти та швидколіквідні фінансові інвестиції /Поточні зобов’язання

 0, ріст

-

2,3

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Оборотні активи за винятком запасів /Поточні зобов’язання

0,6 – 0,8

-

2,5

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

Зобов’язання / Власний капітал

 1, зменш.

-

17,5

Коефіцієнт фінансової стійкості

Власний капітал /вартість майна

 0,5

1

0,1

Коефіцієнт рентабельності активів

Чистий прибуток/середньорічна вартість активів

 0, ріст

-

0,003

Коефіцієнт покриття свідчить про сприятливий стан активів ТОВ “ФК “Восход”.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності свідчить про те, що вся поточна заборгованість може бути сплачена негайно.

Аудиторами не виявлено суттєвих загроз безперервності функціонування підприємства.
Немодифікована аудиторська думка щодо фінансової звітності ТОВ “ФК “Восход”

За результатами аудиторської перевірки ТОВ “ФК “Восход”, проведеної у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів № 700, № 705, № 706, № 720 ТОВ «АФ «Регістр» підтверджує, що фінансова звітність ТОВ “ФК “Восход” станом на 31.12.2011р. у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає інформацію про підприємство, про його активи та зобов’язання, власний капітал, стан чистих активів, рух грошових коштів, доходи, витрати, обсяг чистого прибутку відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.

Директор ТОВ “АФ “РЕГIСТР” Н.В.Котилко


Сертифікат АПУ №001187 від 28.04.94 р.

Свідоцтво ДКРРФПУ сер. А № 000520 від 13.07.04 р.
Схожі:

«РЕГІСТР»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26. 01. 01 р., продовжене рішенням АПУ 04. 11. 2010р....
«РЕГІСТР»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26. 01. 01 р., продовжене рішенням АПУ 04. 11. 2010р....
«РЕГІСТР»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26. 01. 01 р., продовжене рішенням АПУ 04. 11. 2010р....
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності...
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №1259 від 26. 01. 2001р. 83017
Аудиторська фірма «КОНСУЛЬТАНТ»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб”єктів аудиторської діяльності №0202 видане рішенням Аудиторської Палати України від 26 січня...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №4129 від 26. 03. 2008р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №4129 від 26. 03. 2008р
Auditing Company «Арама»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №1921 видане згідно рішення Аудиторської Палати України від 26...
АУДИТОРСЬКАФ І Р М А “Аудит-Дніпроконсульт”
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №1731 від 26. 01. 2001 р
АУДИТ-ОЛЬГА >>
Свідоцтво №0482 від 26. 01. 2001 р про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності, видане АПУ, дійсне до 04. 11. 2015 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка