До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2


Скачати 146.46 Kb.
НазваДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Дата24.11.2013
Розмір146.46 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиДодаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,

(Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87)Коди

Дата (рік, місяць, число)

2011

12

31

Підприємство Кредитна спілка «Вінничанка»

за ЄДРПОУ

37513847

Територія за КОАТУУ

0520481603

Форма власності за КФВ

10

Орган державного управління_______________ за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності надання кредитів за КВЕД

65.22.0

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сумаАдреса 24450 вул. Дзержинського 1 с. Джулинка Бершадського р-ну Вінницької області.БАЛАНС

на 31 грудня 2011 р.

Форма N 1

код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010
2

первісна вартість

011
2

накопичена амортизація

012Незавершене будівництво

020Основні засоби:

 залишкова вартість

030


первісна вартість

031знос

032Довгострокові біологічні активи:

 справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037Довгострокові фінансові інвестиції:

 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056Знос інвестиційної нерухомості

057Відстрочені податкові активи

060Гудвіл

065Інші необоротні активи

070Усього за розділом I

080
2

II. Оборотні активи

 Виробничі запаси

100Поточні біологічні активи

110Незавершене виробництво

120Готова продукція

130Товари

140Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 чиста реалізаційна вартість

160первісна вартість

161резерв сумнівних боргів

162Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 з бюджетом

170за виданими авансами

180з нарахованих доходів

190
13

із внутрішніх розрахунків

200Інша поточна дебіторська заборгованість

210
520

Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:

 в національній валюті

230
12

В т.ч. в касі

231
12

в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250Усього за розділом II

260
545

III. Витрати майбутніх періодів

2701У.Необоротн активи та групи вибуття

275Баланс

280
547


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал


Статутний капітал

300Пайовий капітал

310
450

Додатковий вкладений капітал

320
67

Інший додатковий капітал

330Резервний капітал

340
3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350
27

Неоплачений капітал

360Вилучений капітал

370Усього за розділом І

380
547

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410Сума страхових резервів

415Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418
Цільове фінансування

420Усього за розділом ІІ

430ІІІ. Довгострокові зобов’язання


Довгострокові кредити банків

440Довгострокові фінансові зобов’язання

450Відстрочені податкові зобов’язання

460Інші довгострокові зобов’язання

470Усього за розділом ІІІ.

480ІV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530Поточні зобов’язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540з бюджетом

550з позабюджетних платежів

560зі страхування

570з оплати праці

580з учасниками

590із внутрішніх розрахунків

600Зобов’язання , пов’язані з необоротними активами та

групами вибуття, утримуваними для продажу

605Інші поточні зобов’язання

610Усього за розділом ІV

620V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640
547


Голова правління


Головний бухгалтер


Директор ТОВ аф “Аудит К”_______________________ Підгорна Н. М.

Схожі:

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 р. N 382)
 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами...
До положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка