ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал» Дата (рік, місяць, число)   2012   01


НазваТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал» Дата (рік, місяць, число)   2012   01
Сторінка3/3
Дата12.10.2013
Розмір290 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3

КОДИ

Підприємство

ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал»

Дата (рік, місяць, число)01
за ЄДРПОУ

 35677371

Територія

Солом’янський район

за КОАТУУ

8038900000

Орган державного управління
за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання

 Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

 240

Вид економічної діяльності

 Інше фінансове посередництво

за КВЕД

65.23.0

Одиниця виміру: тис. грн
Контрольна сума


Звіт про фінансові результати

за

рік

20

11

р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

9

19

Податок на додану вартість

015

( - )

( - )

Акцизний збір

020

( - )

( - )
025

( - )

( - )

Інші вирахування з доходу

030

( - )

( - )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

9

19

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( - )

( 10 )

Загальновиробничі витрати

045

-

-

Валовий:


прибуток

050

9

9

збиток

055

( - )

( - )

Інші операційні доходи

060

-

-

у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

-

-

Адміністративні витрати

070

( 279 )

( 440 )

Витрати на збут

080

( - )

( - )

Інші операційні витрати

090

( - )

( - )

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток

100

-

-

збиток

105

( 270 )

( 431 )

Дохід від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

7

3

Інші доходи

130

31697

36353

Фінансові витрати

140

( - )

( 27 )

Втрати від участі в капіталі

150

( - )

( - )

Інші витрати

160

( 31667 )

( 35793 )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


прибуток

170

-

105

збиток

175

( 233 )

( - )
Стаття

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття


прибуток

176

-

-

збиток

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( - )

( - )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток

190

-

105

збиток

195

( 233 )

( - )

Надзвичайні:


доходи

200

-

-

витрати

205

( - )

( - )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( - )

( - )

Чистий:


прибуток

220

-

105

збиток

225

( 233 )

( - )

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

-

-

Витрати на оплату праці

240

55

38

Відрахування на соціальні заходи

250

20

14

Амортизація

260

5

1

Інші операційні витрати

270

199

387

Разом

280

279

440III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник
Заленська О. В.

Головний бухгалтер
Не передбачено
image233
1   2   3

Схожі:

ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал» Дата (рік, місяць, число)   2012   01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ф'южн Капітал Партнерз"
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Коди Підприємство...
Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з Управління Активами та за ЄДРПОУ 33348584
КОДИ Підприємство ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал»

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ЕСКО-ФОНД»...
Повне найменування українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЕСКО-КАПІТАЛ" (надалі...
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ...
«Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, яка включає баланс на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Богдан-Капітал"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка